Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AYT]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 9 : 16 >> 

AYT: Karena, jika aku memberitakan Injil, aku tidak memiliki alasan untuk bermegah karena kewajiban itu ada atasku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil.


TB: Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil.

TL: Karena jikalau aku memberitakan kabar kesukaan, bukanlah megah kepadaku, sebab kewajiban itu tertanggung atasku; bahkan, wai atasku, jikalau tiada aku memberitakan kabar kesukaan itu.

MILT: Sebab jika aku menginjil, bagiku hal itu bukanlah kemegahan, karena kebutuhan itu ditanggungkan kepadaku, dan celakalah bagiku jika aku tidak menginjil.

Shellabear 2010: Jika aku mengabarkan Injil, hal itu tidak menjadi dasar bagiku untuk bermegah, sebab tugas itu sudah menjadi kewajibanku, sehingga tak dapat tidak, aku harus melakukannya. Celakalah aku, jika aku tidak mengabarkan Injil!

KS (Revisi Shellabear 2011): Jika aku mengabarkan Injil, hal itu tidak menjadi dasar bagiku untuk bermegah, sebab tugas itu sudah menjadi kewajibanku, sehingga tak dapat tidak, aku harus melakukannya. Celakalah aku, jika aku tidak mengabarkan Injil!

Shellabear 2000: Jika aku mengabarkan Injil, hal itu tidak menjadi dasar bagiku untuk bermegah, sebab tugas itu sudah menjadi kewajibanku, sehingga tidak dapat tidak, aku harus melakukannya. Celakalah aku, jika aku tidak mengabarkan Injil!

KSZI: Namun, aku tidak berhak untuk bermegah dengan mengkhabarkan Injil kerana kerja ini telah menjadi kewajipanku. Malanglah aku jika tidak menjalankannya.

KSKK: Lihatlah, aku tidak bermegah karena mewartakan Injil, sebab inilah kewajibanku. Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil!

WBTC Draft: Pekerjaan memberitakan Kabar Baik bukanlah alasan bagiku untuk memegahkan diri. Memberitakan Kabar Baik merupakan kewajibanku, yang harus kulakukan. Celakalah aku jika tidak memberitakan Kabar Baik kepada orang.

VMD: Pekerjaan memberitakan Kabar Baik bukanlah alasan bagiku untuk memegahkan diri. Memberitakan Kabar Baik merupakan kewajibanku, yang harus kulakukan. Celakalah aku jika tidak memberitakan Kabar Baik kepada orang.

AMD: Sebab, jika aku memberitakan Kabar Baik, tidak ada alasan bagiku untuk menyombongkan diri. Memberitakan Kabar Baik adalah tugas yang harus aku jalankan. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Kabar Baik.

TSI: Dalam pelayanan sebagai rasul, saya tidak pantas membanggakan diri karena memberitakan Kabar Baik, sebab hal itu memang kewajiban saya. Justru saya pantas dihukum apabila tidak memberitakan Kabar Baik!

BIS: Sebab, kalau itu hanya soal memberitakan Kabar Baik dari Allah, maka saya tidak berhak berbangga-bangga, sebab Allah telah memerintahkan saya untuk melakukannya. Celakalah saya, kalau saya tidak memberitakan Kabar Baik itu!

TMV: Aku tidak berhak membanggakan diri, kerana aku mengkhabarkan Berita Baik. Kerja mengkhabarkan Berita Baik adalah perintah Allah bagiku. Malanglah aku, jika aku tidak mengkhabarkan Berita Baik itu.

BSD: Saya tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri dalam menyampaikan Kabar Baik dari Allah, sebab itu adalah tugas yang diberikan Allah kepada saya. Betapa ngerinya saya kalau tidak memberitakan Kabar Baik itu.

FAYH: Sebab mengabarkan Injil sama sekali bukan jasa saya sendiri. Sekalipun saya menghendakinya, saya tidak dapat berhenti mengabarkan Injil. Celakalah saya, kalau saya tidak mengabarkan Injil.

ENDE: Karena hal aku memaklumkan Indjil tidak boleh kumegahkan, sebab itu adalah suatu keharusan bagiku. Tjelakalah aku, kalau aku tidak memaklumkan Indjil.

Shellabear 1912: Karena jikalau aku aku mengkhabarkan injil pun tiada juga kemegahan padaku; sebab sudah tertanggung atasku sehingga tak dapat tiada aku berbuat demikian; bahkan, susahlah aku tiada aku mengkhabarkan injil.

Klinkert 1879: Karena kalau akoe mengadjarkan indjil, ija-itoe soeatoepon tiada kapoedjian bagaikoe, karena tertanggoenglah djoega ija-itoe ataskoe; behkan, wai ataskoe, djikalau kiranja tidak akoe mengadjarkan indjil!

Klinkert 1863: Karna maski akoe mengabarken indjil, maka trada kapoedjian bagikoe satoe apa, {Rom 1:14} karna tra-bolih tidak ija-itoe tertanggoeng djoega ataskoe, dan tjilaka akoe, kaloe kiranja tiada akoe mengabarken indjil.

Melayu Baba: Kerna kalau sahya khabarkan injil pun, sahya t'ada apa-apa kmgahan; sbab sudah tertanggong di atas sahya, sampaikan sahya msti buat bgitu; kerna susah-lah sahya jikalau sahya t'ada khabarkan injil.

Ambon Draft: Karana djikalaw b/eta mengchotbatkan Indjil, itu bukan barang kapudjian ka-padaku, karana itulah satu kaharosan kapadaku; dan tji-laka padaku, djika tijada ku mengchotbatkan itu.

Keasberry 1853: Kurna maskipun aku mumashorkan injil itu, maka satupun tiada kamugahan bagieku: kurna dapat tiada iya itu ada turtanggong atasku; bahkan, karamlah bagieku, jikalau kiranya tiada aku mumashorkan injil!

Keasberry 1866: Kŭrna sungguhpun aku mŭmashorkan Injil itu, maka satupun tiada kŭmŭgahan bagieku: kŭrna ta’dapat tiada iya itu ada tŭrtanggong atasku; bahkan, karamlah bagieku, jikalau kiranya tiada aku mŭmashorkan Injil!

Leydekker Draft: Karana djikalaw 'aku memberita 'Indjil 'itu bukan 'ada penggahan padaku: karana lazamet 'itu sudah termowat 'atasku. Maka 'ada djuga karam bagiku, djikalaw tijada 'aku memberita 'Indjil.

AVB: Namun demikian, aku tidak berhak untuk bermegah dengan menyampaikan Injil kerana kerja ini telah menjadi kewajipanku. Malanglah aku jika tidak menjalankannya.

Iban: Enti aku nusui Berita Manah, aku enda tau temegahka nya, laban aku endang udah diasuh ngereja pengawa nya. Tulah meh aku enti aku enda nusui Berita Manah!


TB ITL: Karena jika <1437> aku memberitakan <2097> Injil, aku tidak <3756> mempunyai alasan untuk memegahkan <2745> diri. Sebab itu adalah <1510> <1945> keharusan <318> bagiku. Celakalah <3759> aku <3427>, jika <1437> aku tidak <3361> memberitakan <2097> Injil. [<1063> <3427> <1063> <3427> <1063> <1510>]


Jawa: Sabab yen aku ngabarake Injil, iku ora duwe dhasar kanggo ngegungake dhiri. Marga iku rak kawajibanku. Malah bilai aku manawa ora ngabarake Injil.

Jawa 2006: Sabab yèn aku ngabaraké Injil, aku ora duwé dhasar kanggo gumunggung. Marga iku kuwajibanku. Malah bilai aku menawa ora ngabaraké Injil.

Jawa 1994: Aku ora duwé wewenang gumunggung bab enggonku ngabaraké Injil, sebab aku iki sadrema nglakoni dhawuh. Lan iba cilakané awakku, saupama aku ora ngabaraké Injil kuwi.

Jawa-Suriname: Enggonku nggelarké pituturé Gusti kuwi ya ora tak gawé sombong apa pamèran, awit aku namung nuruti kekarepané Gusti. Lan kaya ngapa susahku nèk aku ora nggelarké kabar kabungahan iki.

Sunda: Teu meunang sim kuring nonjolkeun maneh pedah ngawawarkeun Injil Kasalametan, sabab ngawawarkeun eta teh geus jadi kawajiban.

Sunda Formal: Ngawawarkeun Injil teh pikeun simkuring mah, lain keur agulkeuneun, tapi geus kawajiban. Tada teuing asa cilakana, lamun Injil nepi ka teu diwawarkeun ku simkuring!

Madura: Sabab, manabi namong parkara aberta’agi Kabar Bagus dhari Allah, kaula ta’ gadhuwan ha’ dir-ngedirragi, sabab Allah ampon makon kaula ajalannagi ganeka. Calaka’ kaula, mon ta aberta’agi Kabar Bagus ganeka!

Bauzi: Neham bak. Kristus amu eba neha, “Oho Em Im Neàna nim dam bake vou vameatedale,” lahame eba amu gagu oluhu labe eho ame bak lam meedam di em ba ebe eho lab meedaha bak laba ba it ozome daetbadam vabiem bak. Meit eba gagohona ehemo ozome modehe vabna ba akati eho ozome it daetbada? Em labiham vabiem bak. Labi laha Aho eba gagu oluhu bak lam eho uledi modem vabameam làhà, “Aiee!” Alat eba beome itaholem bak abo feàna modem bak ehe bak.

Bali: Tan wenten sane patut anggen tiang jalaran buat nyumbungang dewek ulihan tiang nglumbrahang Orti Rahayu, santukan indike punika mula wantah dados tetegenan tiange. Samaliha ambate ageng sengkalan tiange yen tiang nenten nglumbrahang Orti Rahayune punika.

Ngaju: Basa, amon jete baya mambarita Barita Bahalap bara Hatalla, maka aku jaton hak tau tama-tamam, awi Hatalla jari marentah aku uka malaluse. Maka calaka aku, amon aku dia mambarita Barita Bahalap te!

Sasak: Sẽngaq, lamun nike cume soal beriteang Kabar Solah lẽman Allah, make tiang ndẽq berhak bangge, sẽngaq Allah sampun mrẽntahang tiang jari ngelaksaneang hal nike. Celake tiang, lamun tiang ndẽq beriteang Kabar Solah nike!

Bugis: Nasaba, rékko iyaro banna persoalang mabbirittangngi Karéba Madécéng polé ri Allataala, tentu iyya dé’ gaga ha’ku mingkiingki, saba’ Allataala pura paréntakka untu’ pogau’i. Cilakana iyya, rékko dé’ uwabbirittangngi iyaro Karéba Madécéngngé!

Makasar: Nasaba’ takkullea’ ampakatinggi pa’maikku punna passabakkang iaja anjo kubirittakanna Kabara’ Baji’ battua ri Allata’ala; nasaba’ Allata’ala assuroa’ anggaukangi anjo jama-jamanga. Cilakama’ kusa’ring punna tena nakubirittakangi anjo Kabara’ Bajika!

Toraja: Belanna iake umpa’peissananna’ Kareba-kaparannuan, tae’ kusattuanni, apa iatu iannato inang passanangku; ontongpi masolangna’, ke tae’i kupa’peissananni tu Kareba-kaparannuan.

Duri: Apa te'da kupuji kaleku' ke mpangpeissenanna' Kareba Kasalamatan, nasaba' nasuara' Puang Allataala. Macilakana' ke te'dai kupangpeissenanni joo Kareba Kasalamatan.

Gorontalo: Wonu wau hemopotunggulo habari mopiyohe lonto Allahuta'ala, wau dila o alasani motisombongi, sababu uwito memangi tugasi u yilohi li Isa Eya ode olau. Matilopotala wau wonu wau dila mopotunggulo habari boyito.

Gorontalo 2006: Sababu, wonu uito bo sua̒li mopohabari Habari Mopiohe monto Allahu Taa̒ala, yi watia diila ohaku mopo mangga-mangga lohilao, sababu Allahu Taa̒ala malo malentai olaatia u lohutu uito. Matopotala watia, wonu watia diila mopohabari Habari Mopiohe boito!

Balantak: Kasee kalu na pengelelekonan Lele Pore, yaku' sianta salanan kodaawan. Yaku' tio mingilimang gause Alaata'ala nomosuu'mo i yaku'. Silaka' i yaku' kalu sian mengelelekon Lele Pore iya'a!

Bambam: Mala ia kutilalla'i, sapo' tä' ia la sihatam umpujiä' kaleku inde umpa'pakahebaannä' Kaheba Katilallasam, aka tä' kuala ikale sapo' napadudunniä' Puang Allataala. Setonganna la ullambi'ä' katilakaam ke tä'i kupalako.

Kaili Da'a: Tempo aku nompatolele Kareba Belo da'a masipato aku mombatoiya koroku mboto sabana aku nisuro Alatala mowia etu. Mandasamo aku ane da'amompatolele Kareba Belo!

Mongondow: Sin aku'oi mopoyaput in Habar Mopia, de'emanbií tongaí mokiko'ontong kon intau. Ta'e ki Allahbií in nopotabaí ko'i nakoí. Tuamai baradosa'anbií in aku'oi aka diaí popoyaputku in Habar Mopia tatua!

Aralle: Dä' mala malängkä' inaha ke kupepainsangnging inde Kaheba Mapia, aka' nasuoä' Puang Alataala kupanoa. Setonganna la tilakaä' ke dai kupembabeing.

Napu: Barana peisa mampemahile anti pobagongku moanti Ngkora Marasa, lawi natuduna Pue Ala mampopolumao bago iti. Marugina ane barana moanti Ngkora Marasa!

Sangir: U, kereu měhabaru Injilẹ̌ e, ute iạ tawe hinone lumesạ u watangeng batụu Mawu Ruata e seng něngoro pẹ̌kẹ̌koạ ene. Kụ kaěngkěhang iạ e, kereu iạ tawe měhabaru Injilẹ̌ e!

Taa: Apa aku nempo mampakarebaka tau kareba matao, aku taa maya tabaro, apa etu semo palaong to nato’oka i mPue Allah aku mangika. Wali aku damangarata kasusa ane taa mampakarebaka kareba matao.

Rote: Nana metema ndia ka'da dede'ak fo tui-benga Hala Malole maneme Manetualai na mai soona, au ta anuu hak amatutua-amadedema fa, nana Manetualain paleta basa au soaneu tao-no'in so. Susa-soe ba'eneu au, metema au ta tui-benga Hala Malole ndia fa!

Galela: Sababu nakoso ngohi o habari qaloloha tosihabari de ma ngale magegena ngohi ai giliri tosimane, gena he itiaiwa bai! Salanta o manara magena ngohi isuloka la bilasu taaka, so nakoso toholu o manara magena tamoku, de ma ngale ngohi gena idodooha, kodo! De igogou ngohi done asa ibodito.

Yali, Angguruk: An wene hiyag isaruk nahun welahi ulug wel ta fug teg lahi. Allahn ap hiyag isahun ulug Ele nubam emberuk lit mingming naptisireg nubam emberisiyon ari eneg tuk teg lahi. Wene hiyag isaruk lale fug halug an siyag ale.

Tabaru: Sababu nako ge'ena dau la duga katosihabari 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuno, ge'ena ngoi koidadiwa 'ai singina 'iamoko, sababu ma Jo'oungu ma Dutu woisulokokau ma ngale tadiai. Totorouoka nako ngoi kotosihabariwa 'o Habari ma Owa ge'ena.

Karo: Si tuhuna labo lit hakku ermegah i bas meritaken Berita Si Mehuli e, sabap terpaksa kap aku. Janah cilaka kal aku adi la kin kuberitaken Berita Si Mehuli e.

Simalungun: Ai anggo huambilankon Ambilan Na Madear in, seng hasurungan in bangku, ai na maningon do in bangku. Bursik ma ahu, anggo seng huambilankon Ambilan Na Madear in.

Toba: Ai molo huhatahon barita na uli i, ndang hasurunganku i; utangku hian do i. Marjea do ahu, aut so hubaritahon i!

Dairi: Kerna mula kuulaken ulaan Sukuten Kelluahen bai Dèbata nai, oda gabè gegah aku, ai perèntah ngo i bangku lako mengulaken i. Merjaya ngo aku mula mak kubagahken Sukuten Kelluahen idi!

Minangkabau: Jikok hanyo parkaro mambaritokan Injil nan dari Allah, mako ambo indak bahak doh mamanggak-manggakkannyo, dek karano Allah nan lah mamarentahkan ambo untuak mangarajokannyo. Cilakolah ambo, jikok ambo indak mambaritokan Injil!

Nias: Na ha ba wangombakha Turia Somuso Dõdõ soroi Lowalangi, lõ enahõi na usunosuno ndra'o, bõrõ me no halõw̃õgu da'õ nifaretakõ Lowalangi. Alai ndra'o, na lõ u'ombakha'õ Duria Somuso Dõdõ andrõ!

Mentawai: Aipoí ké sarat pagalaiat masipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua lé baí nia, tá anai ronku masiumun tubu, aipoi galajetku lé néné. Babara kamateiatku ké tá kupaarep Katuareman Simaerú néné!

Lampung: Mani, kik seno angkah soal ngeberitako Kabar Betik jak Allah, maka nyak mak berhak ngerasa bangga, mani Allah radu merintahko nyak untuk ngelakukoni. Celakado nyak, kik nyak mak ngabarko Kabar Betik udi!

Aceh: Sabab, meunyoe nyan soai teupeusampoe Haba Gét nyang teuka nibak Po teu Allah, ngon lagée nyan ulôn hana hak lôn peubangga droe, sabab Po teu Allah ka geupeurintah bak ulôn keu lôn peubuet nyan. Cilaka kheueh ulôn, meunyoe ulôn hana lôn peusampoe Haba Gét nyan!

Mamasa: Tae'na' mala la untede kaleku ura'na pengkarangangku umpalanda' Kareba Kadoresan annu innang nasuana' Puang Allata'alla. Sitonganna la sanggangna' ke tae' kupalako.

Berik: Ai Taterisi Waakena ajewer nasbabuwenaram, ai jem temawer ajam guyon enggame ai waakenfer eyebili, aam temawer Uwa Sanbagiri Jei ams baftana ai Taterisi Waakena jeiserem agam nasbinennef. Afa ai Taterisi Waakena ajam nasbineneyeneye, galap kapka as etamwesa abe!

Manggarai: Ai émé aku wéro Keréba Di’a, apa comongn te angos weki rug. Ai wéro Keréba Di’a hitu paka pandé laku. Copélk aku émé toé wéro Keréba Di’a!

Sabu: Rowi, ki do ne naanne do wata ke ta jhara lua ta pepeke ne Li Hagha Dhara do ngati Deo ne we, moko bhule dho ke ya nga haa tu ta latta-latta-anni, rowi do alla ke Deo pepereda pa ya tu ta pekako ne lai do naanne. Apa nga kerewe ke tu ya, ki do dho pelebe ke ri ya ne Li Hagha Dhara do naanne!

Kupang: Biar beta kasi tau orang tarús soꞌal Tuhan pung Kabar Bae, ma itu sonde jadi dasar ko beta bisa omong bésar. Beta musti kasi tau orang soꞌal Tuhan, te Tuhan yang utus sang beta bagitu. Kalo beta sonde bekin iko beta pung tugas bagitu, na, beta paya tu! Te pasti hukuman jato kaná sang beta.

Abun: Sarewo ji ki sukdu subot os ndo gato Yesus Kristus kak wa men yetu ne yo, ji yo ku os wa ji mit at mone nde, we Yefun dakai syogat ji duno nje sane it. Ji yo duno nje sane nde yo, bere ji ku sukye.

Meyah: Erek koma tina, gij mona ongga didif duftuftu rot Allah oga ongga oufamofa gu iwa, beda enadaij nou didif disitit disinsa difaga rot guru. Jeska Yesus Kristus bera ongga ombk didif jeskaseda dutunggom mar koma. Noba erek didif dunororu mar koma guru, beda mar okum emen skoita didif rot.

Uma: Uma-a ma'ala mpomobohe nono-ku hi pobago-ku mpokeni Kareba Lompe', apa' Alata'ala mpohubui-a mpobago bago toe. Silaka-ada ane uma-a mpokeni Kareba Lompe'-e!

Yawa: Risyamo syo Ayao Kovo Yesus Kristus ravovo vatano wanui mansai, weramu rinararin dai ramu, weye anakere somamo risya ma jewena, yara Yesus Kristus wepi po rinatutir patimuve rai to. Weti ranivara syo Ayao Kove so ravove jewen, wea indati Amisye parijo rinai.


NETBible: For if I preach the gospel, I have no reason for boasting, because I am compelled to do this. Woe to me if I do not preach the gospel!

NASB: For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for I am under compulsion; for woe is me if I do not preach the gospel.

HCSB: For if I preach the gospel, I have no reason to boast, because an obligation is placed on me. And woe to me if I do not preach the gospel!

LEB: For if I proclaim the gospel, it is not to me a reason for boasting, for necessity is imposed on me. For woe is to me if I do not proclaim the gospel.

NIV: Yet when I preach the gospel, I cannot boast, for I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel!

ESV: For if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting. For necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel!

NRSV: If I proclaim the gospel, this gives me no ground for boasting, for an obligation is laid on me, and woe to me if I do not proclaim the gospel!

REB: Even if I preach the gospel, I can claim no credit for it; I cannot help myself; it would be agony for me not to preach.

NKJV: For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me; yes, woe is me if I do not preach the gospel!

KJV: For though I preach the gospel, I have nothing to glory of: for necessity is laid upon me; yea, woe is unto me, if I preach not the gospel!

AMP: For if I [merely] preach the Gospel, that gives me no reason to boast, for I feel compelled of necessity to do it. Woe is me if I do not preach the glad tidings (the Gospel)!

NLT: For preaching the Good News is not something I can boast about. I am compelled by God to do it. How terrible for me if I didn’t do it!

GNB: I have no right to boast just because I preach the gospel. After all, I am under orders to do so. And how terrible it would be for me if I did not preach the gospel!

ERV: It’s not my work of telling the Good News that gives me any reason to boast. That is my duty—something I must do. If I don’t tell people the Good News, I am in real trouble.

EVD: My work of telling the Good News is not my reason for boasting. Telling the Good News is my duty— something I must do. It will be bad for me if I don’t tell people the Good News.

BBE: For if I am a preacher of the good news, I have no cause for pride in this; because I am forced to do so, for a curse is on me if I do not.

MSG: If I proclaim the Message, it's not to get something out of it for myself. I'm [compelled] to do it, and doomed if I don't!

Phillips NT: For I take no special pride in the fact that I preach the gospel. I feel compelled to do so; I should be utterly miserable if I failed to preach it.

DEIBLER: When I proclaim the message about Christ, I cannot boast about doing it, because Christ has commanded me to do it. I would be very miserable (OR, I am afraid that God would punish me) if I did not proclaim that message.

GULLAH: Stillyet, wen A da preach de Good Nyews bout Jedus Christ, A ain got no right fa brag. A haffa do dat. E gwine be real bad fa me ef A ain tell de Good Nyews ebryweh.

CEV: I don't have any reason to brag about preaching the good news. Preaching is something God told me to do, and if I don't do it, I am doomed.

CEVUK: I don't have any reason to boast about preaching the good news. Preaching is something God told me to do, and if I don't do it, I am doomed.

GWV: If I spread the Good News, I have nothing to brag about because I have an obligation to do this. How horrible it will be for me if I don’t spread the Good News!


NET [draft] ITL: For <1063> if <1437> I preach <2097> the gospel, I <3427> have <1510> no <3756> reason <318> for boasting <2745>, because <1063> I <3427> am compelled <1945> to do this. Woe <3759> to me <3427> if <1437> I do <2097> not <3361> preach the gospel <2097>!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 9 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel