Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 17 >> 

Golia

1Wong Pilistine munduhang wadua balannyane jaga mayuda. Ipun sami mapunduh ring Soko wewengkon tanah Yehuda tur makemah ring satunggaling genah sane mawasta Epes-Damim ring pantaran Soko miwah Asekane.

2Sang Prabu Saul miwah parawong Israele taler mapupul tur makemah ring Lebak Ela. Irika ida nabdabang gelar jaga nglawan wong Pilistine.

3Wadua balan wong Pilistine wenten ring bukit sane drikian, miwah wadua balan Israele ring bukite drikaan, kabelat antuk lebak.

4Raris wenten anak mawasta Goliat, jadma saking kota Gat medal saking pantaran wong Pilistine, tumuli nangtangin wong Israele. Jadmane punika tegehipun wenten sawatara 3 meter.

5Ipun ngangge topong miwah baju temaga sane bobotipun sawatara seket pitu kilogram.

6Buntutipune taler kakaput antuk temaga, tur ipun ngagem tumbak temaga.

7Patin tumbaknyane wenten amun punyan buahe agengipun, tur besin tumbaknyane sawatara wenten pitung kilogram beratipun. Ring arepan ipune wenten prajurit asiki tukang makta tamiangnyane.

8Goliat tumuli gelur-gelur marep ring wadua balan Israele, kadi asapuniki: “To ngudiang cai ditu. Apake cai nyadia masiat? Icang ene wong Pilistin tur cai panjak Saule! Jani pilih uli pantaran caine aukud, buat nglawan icang.

9Yening ia nyidaang ngalahang icang, icang ajak makejang lakar dadi panjak caine, nanging yening ia kalahang icang, cai ajak makejang lakar dadi panjak icange.

10Jani icang nangtangin wadua balan Israele, nah pesuang uli ditu aukud buat maperang tanding nglawan icang!”

11Rikala Ida Sang Prabu Saul miwah wadua balan idane mireng baos wong Pilistine punika, ida miwah wadua balane sami rumasa kalintang ajerih.

Dane

12Dane Daud punika okan Dane Isai anak saking desa Eprata wewengkon Betlehem daerah Yehuda. Dane Isai madue oka lanang kutus diri. Duk panyeneng Ida Sang Prabu Saul, Dane Isai sampun lingsir pisan.

13Okan Dane Isai tetiga sane pinih duur ngiring Ida Sang Prabu Saul ka payudan. Pesengan okan danene sane tetiga punika, inggih punika Eliab, Abinadab miwah Sama.

14Dane Daud punika okan Dane Isai sane pinih alit. Daweg semeton danene sane duur-duuran tetiga punika ngiring Ida Sang Prabu Saul,

15Dane Daud nyabran rahina mawali ka Betlehem buat ngangonang biri-birin ajin danene.

16Nyabran semengan miwah nyoreang Goliat nangtangin bangsa Israel kantos petang dasa rahina suenipun.

17Sedek rahina anu, Dane Isai mabaos ring Dane Daud, okan danene sapuniki: “Kema jemak gandume dasa kilo, rotine dasa bungkul, enggalang abaang beli-belin ceninge di pasiatan.

18Aba masih kejune ane dasa pabuat komandan pasukane. Pedasin pesan apake beli-belin ceninge rahayu, tur abaangja bapa tanda ane makadadi bukti mungguing belin ceninge pada rahayu.

19Ida Sang Prabu Saul, beli-belin ceninge muah wadua balan Israele makejang ada di Lebak Ela sedek masiat nglawan wong Pilistine.”

20Benjangne palimunan pisan Dane Daud sampun matangi. Kambing miwah biri-birin danene raris serahang dane ring satunggaling anak sane kapangandikayang ngangonang, tur dane ngambil sakancan bebaktaan sakadi sane sampun kapangandikayang antuk ajin danene, tumuli mamargi. Dane rauh ring pakemahan, rikala wadua balane sedekan nabdabang gelar, tur pada masuryak-suryak.

21Wong Israel miwah wong Pilistine sami pada nabdabang gelar buat mayuda, tur sampun pada marep-arepan.

22Dane Daud raris nyerahang bebaktaan danene ring komandan juru ngetangang bekel wadua balane. Sasampune punika dane raris malaib ka genah barisan wadua balane. Sarauhe irika dane raris mataken ring raka-rakan danene, napike dane pada rahayu.

23Risedek Dane Daud mabaos ring rakan danene, Goliat malih medal tur nangtangin bangsa Israele sakadi sane sampun-sampun. Baosipune punika kapiragi antuk Dane Daud.

24Rikala wadua balan Israele ngantenang Goliat, ipun sami raris malaib kabatek antuk ajerihipune.

25Ipun pada mabaos ngajak timpalnyane, sapuniki: “Tingalinja jlemane ento! Padingehangja patangtangne! Ida Sang Prabu Saul suba majanji lakar mapaica upah gede teken anak ane nyidayang ngamatiang musuhe ento. Ida masih lakar maicayang okan idane ane istri buat dadi kurenannyane, tur kulawargan bapannyane kicen leluputan pajeg.”

26Dane Daud raris mataken ring anake sane nampek ring dane sapuniki: “Napike upah anake sane mrasidayang ngaonang wong Pilistine miwah mebasang wong Israele saking nandang kimud? Sirake sujatinne wong Pilistin sane nenten masunat punika, sane purun nganistayang wadua balan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nyeneng?”

27Anake punika tumuli nuturang pikolih anake sane mrasidayang ngaonang Goliat.

28Rikala Dane Eliab, rakan danene sane pinih duur punika, mireng bebaosan Dane Daud ring anake punika, Dane Eliab raris duka ring Dane Daud, sarwi mabaos asapuniki: “To ngudiang dadi adi teka mai? Nyen ane serahin adi biri-birine ane angonang adi di tegale? Beli suba nawang perah adine ane nakal tur wanen. Pasti adi teka mai apanga maan mabalih anak masiat.”

29Nanging Dane Daud masaur sapuniki: “Tiang tan wenten ngudiang-ngudiang. Punapike tiang tan dados mataken?”

30Wus punika dane raris nilarin rakan danene tur mataken malih ring anake tiosan antuk pataken sane pateh. Tur sabilang dane mataken, dane polih pasaur sane pateh.

31Katah anake sane miragi baos Dane Daud tur anake punika nguningayang ring Ida Sang Prabu Saul. Ida raris ngandikayang Dane Daud mangda tangkil.

32Dane Daud raris matur ring Ida Sang Prabu Saul sapuniki: “Duh ratu sang prabu, tan wenten anak sane patut ajerih ring wong Pilistine punika. Titiang sane jaga ngarepin jadmane punika.”

33Nanging Ida Sang Prabu Saul raris ngandika ring Dane Daud sapuniki: “Kenken lakar baan cening nglawan ia, cening enu cerik, nanging ia uli cerik suba dadi prajurit.”

34Nanging atur Dane Daud ring Ida Sang Prabu Saul sapuniki: “Duh ratu sang prabu, titiang sampun biasa ngangonang biri-birin bapan titiange. Yening wenten singa wiadin beruang sane nyarap biri-birine punika asiki saking pantaran gompyokannyane,

35raris uber titiang tur lempag titiang buat mebasang biri-birine punika saking bungut singane wiadin beruange punika. Yan prade satone punika mabalik nglawan titiang, baongipune sane dengek titiang raris lempag tur pademang titiang.

36Titiang sampun akeh mademang singa wiadin beruang. Jadma Pilistine sane nenten masunat punika jaga patehang titiang sakadi salah tunggal satone punika, santukan ipun sampun purun nganistayang wadua balan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nyeneng.

37Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngluputang titiang saking kukun singa miwah beruange punika. Ida taler jaga ngluputang titiang saking wong Pilistine punika.” Ida Sang Prabu Saul raris ngandika ring Dane Daud sapuniki: “Nah yening keto, kema cening majalan! Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraksa cening.”

38Ida Sang Prabu Saul raris maicayang busana perang idane ring Dane Daud. Dane tumuli kasalukin tetopong temaga miwah kawaca temaga.

39Dane Daud raris ngantungang pedang Ida Sang Prabu Saul ring sisin kawaca temaga punika, raris ngindayang mamargi, nanging dane nenten mrasidayang, santukan dane durung naenin ngangge pangangge sane kadi asapunika. Dane Daud raris matur ring Ida Sang Prabu Saul asapuniki: “Titiang tan mrasidayang mayuda nganggen pangangge puniki sami. Titiang durung biasa ngangge pangangge kadi asapuniki.” Dane Daud tumuli ngelus panganggene punika.

40Dane Daud raris ngambil tungked danene, tur dane ngrereh batu sane belig malengis lelima saking tukade tur genahang dane ring kantong danene. Dane tumuli medal maranin Goliat saha sregep makta blangsut.

Dane

41Wong Pilistin punika taler maranin Dane Daud, kasarengin antuk anake sane makta tamiangnyane sane mamargi ring arepannyane. Ipun sayan nganampekang,

42tur rikala ipun sampun pedas ring Dane Daud, ipun raris nganistayang dane, santukan dane kantun kalangkung wimuda.

43Wong Pilistin punika raris mabaos ring Dane Daud asapuniki: “Kaden cai icang ene cicing, mawanan cai maranin icang ngaba tungked?” Ipun raris nemah Dane Daud masrana paradewa-dewannyane.

44Sasampune punika ipun nangtangin Dane Daud sapuniki: “Nah jani maija arepin icang, icang lakar nadiang bangken caine maman kedis muah buron.”

45Pasaur Dane Daud ring ipun sapuniki: “Cai nglawan icang baan pedang, tumbak muah gada. Nanging icang nglawan cai aji parab Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ane Maha Kuasa, Widin wadua balan Israele ane nistayang cai ento.

46Di dinane ene Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar nyerahang cai tekening icang. Icang lakar ngalahang cai tur lakar munggal baong caine. Icang lakar nadiang wadua balan Pilistine amah-amahan kedis muah buron, apanga makagumi anake nawang mungguing Israel ngelah Widi.

47Buina makejang anake lakar nawang mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing merluang pedang wiadin tumbak buat ngrahayuang kaulan Idane. Ida mula jayengrana tur Ida lakar nyerahang cai teken icang ajak makejang.”

48Rikala Goliat maranin Dane Daud, Dane Daud digelis nyagjag nganampekin gelar wadua balan Pilistine buat jaga nglawan ipun.

49Dane Daud raris ngambil batu asiki saking kantong danene, tumuli mlangsutin Goliat. Batune punika ngenain gidat Goliate kantos macelep ring polonnyane. Irika Goliat raris bah makakeb ring tanahe.

50Kadi asapunika Dane Daud ngaonang tur ngamademang Goliat boya nganggen pedang, nanging antuk blangsut miwah batu.

51Dane Daud raris malaib maranin Goliat, tur ngadeg ring tundunnyane. Dane tumuli ngambil pedangipune tur ngaud pedange punika saking saungnyane ngraris nyempal baongnyane kantos pegat. Rikala wong Pilistine manggihin mungguing pamucukipune sampun padem, ipun raris pada malaib.

52Wadua balan Israel miwah Yehudane raris pasrangkab pada bangun masuryak tur nguber wadua balan Pilistine kantos rauh ring Gat miwah gapuran kota Ekrone. Iparawong Pilistin sane keni kapademang pajlempang ring margine sane ngungsi ka Saaraim, kantos rauh ring Gat miwah Ekron.

53Sasampune wadua balan Israele mawali saking nguber wong Pilistine punika, ipun majejarahan ring pakemahan wong Pilistine.

54Dane Daud ngambil tenggek Goliate raris kabakta ka Yerusalem, nanging sanjatannyane kabakta ka jeroan danene.

Dane

55Rikala Sang Prabu Saul ngaksi Dane Daud mayuda nglawan Goliat, ida mataken ring Dane Abner, senapatin wadua balan idane, sapuniki: “Nyen ngelahang pianake anake truna ento?” Dane Abner tumuli matur: “Nawegang ratu sang prabu, titiang nenten pisan uning.”

56Ida sang prabu ngandika malih: “Tegarang takonang, pianak nyene sujatinne anake truna ento!”

57Duaning punika rikala Dane Daud mawali ka kemah, sasampun dane mademang Goliat, Dane Abner raris ngajak dane nangkil ring Ida Sang Prabu Saul. Daweg punika Dane Daud kantun makta tenggek Goliate.

58Ida Sang Prabu Saul tumuli mataken ring Dane Daud: “Ih cening, pianak nyenke cening ene?” Atur Dane Daud: “Titiang puniki pianak parekan iratune, Isai wong Betlehem punika.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Samuel 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran