Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 9 >> 

Rakya

1Bangsa Israele sami pada kadaptar manut kulawargannyane suang-suang tur indike punika sampun sinurat ring Cakepan Babad Pararatun Israele. Rakyat Yehudane sampun kaselong ka Babel makadados Hukuman dosa-dosannyane.

2Wong Israel sane pinih dumun mawali ka tanah paderbeannyane sane ring kota-kota, inggih punika: Rakyat sane biasa, parapandita soroh wong Lewi miwah pararencang sane makarya ring Perhyangan Agunge.

3Rakyat sane saking suku Yehuda, Benyamin, Epraim, miwah Manase raris pada magenah ring Yerusalem.

4Irika wenten tigang atak sangang dasa kulawarga saking suku Yehuda sane magenah ring Yerusalem. Katurunan Dane Peres putran Dane Yehuda ngadegang Dane Utai, putran Dane Amihud, putun Dane Omri makadados pamimpinnyane. Leluur danene sane tiosan, inggih punika Dane Imri miwah Dane Bani. Katurunan Dane Sela, okan Dane Yehuda, ngadegang Dane Asaya makadados pamimpinnyane. Katurunan Dane Serah, putran Dane Yehuda, ngadegang Dane Yeuel makadados pamimpinnyane.

5(9:4)

6(9:4)

7Ring sor puniki kasuratang warga suku Benyamin sane magenah ring Yerusalem, inggih punika: Dane Salu putran Dane Mesulam, putun Dane Hodawia, kompiang Dane Hasenua, Dane Yibnea okan Dane Yeroham, Dane Ela okan Dane Usi, putun Dane Mikri, Dane Mesulam putran Dane Sepaca, putun Dane Rehuel, kompiang Dane Yibnia.

8(9:7)

9Makasami wenten sangang atus seket nem kulawarga saking suku punika sane magenah irika. Sakancan anak sane inucap ring ajeng punika sami dados pamimpin kulawarga.

Parap

10Parapandita sane malinggih ring Yerusalem, inggih punika: Pandita Yedaya, Yoyarib, Yakin, Asarya putran Pandita Hilkia pamimpin panditane ring Perhyangan Agung sane leluurnyane Pandita Mesulam, Sadok, Merayot miwah Ahitub. Pandita Adaya putran Dane Yeroham, sane leluurnyane Dane Pasur miwah Dane Malkia. Dane Masai, putran Dane Adiel sane leluurnyane Dane Yahsera, Mesulam, Mesilemit miwah Imer.

11(9:10)

12(9:10)

13Parapandita sane dados panglingsir kulawarga-kulawarga akehipun wenten siu pitung atus nem dasa diri. Dane sareng sami sampun pada pascad ring pakaryan sane kamargiang ring Perhyangan Agunge.

Wong

14Parawong Lewi sane magenah ring Yerusalem, inggih punika: Dane Semaya putran Dane Hasub sane leluurnyane mapesengan Asrikam miwah Hasabya saking palingsehan Dane Merari, Bakbakar, Heres miwah Galal, Dane Matanya putran Dane Mika, sane leluurnyane Dane Sikri miwah Dane Asap, Dane Obaja putran Dane Semaya, sane leluurnyane Dane Galal miwah Dane Yedutun, Dane Berekia, putran Dane Asa, putun Dane Elkana, sane magenah ring wewidangan kota Netopa.

15(9:14)

16(9:14)

Pajag

17Pajagaan Perhyangan Agunge sane magenah ring Yerusalem, inggih punika Dane Salum, Akub, Talmon miwah Dane Ahiman. Dane Salum sane makadados pamimpinnyane.

18Rauh mangkin palingsehan danene magenah ring dangin gapura sane mawasta Gapura Sang Prabu. Sane riin dane dados pajagaan pamedal pakemahan wong Lewine.

19Dane Salum putran Dane Kore, putun Dane Ebyasap kasarengin antuk semeton danene saking palingsehan Dane Korah, kicen tetegenan jaga nyaga gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, pateh sakadi paraleluur danene sane dumun rikala dane madue tetegenan buat nyaga Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

20Sadurung punika, Dane Pinehas, putran Dane Eleasar (dumadak Ida Sang Panembahan ngiangin dane), naenin dados pamimpin danene sareng sami.

21Dane Sakaria putran Dane Meselemiane taler dados pajagaan ring gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

22Wenten sareng satak roras diri jadmane sane kapilih dados pajagaan gapura-gapurane punika. Dane sami pada kadaptar manut desa genahnyane suang-suang. Ida Sang Prabu Daud miwah Dane Nabi Samuel sane ngamanggehang leluur danene buat negen tetegenane punika.

23Dane miwah katurunan danene ngraris kapategenin dados pajagaan gapuran Perhyangan Agunge.

24Pamedal Perhyangane punika nyatur arah, wenten sane ngalerang, ngelodang, nganginang miwah ngauhang, tur ring asing-asing gapurane wenten kepala pajagaannyane.

25Pajagaane punika polih bantuan saking pasemetonan danene sane magenah ring desa sane taler polih giliran majaga pitung rahina suenipun.

26Kepalan pajagaane makapatpat punika makasami wong Lewi sane kapisara ngetangang pajagaane nyabran rahina. Dane taler kapisara ngetangang kamar-kamar sane wenten ring Perhyangan Agunge, makamiwah ngetangang barang-barang sane masimpen irika.

27Dane malinggih nampek ring Perhyangan Agunge santukan dane polih tugas buat nyaga miwah mukak lawang gapurane nyabran semengan.

Wong

28Wong Lewi sane tiosan kapisara ngetangang prabot-prabot sane kanggen rikala ngamargiang pangubakti. Dane patut ngwilang prabote punika rikala prabote punika kamedalang wiadin kawaliang ka genahnyane.

29Sane tiosan kapisara ngetangang prabot suci sane tiosan, miwah ngetangang tepung, anggur, minyak saitun, menyan miwah basan pasepan.

30Nanging buat nyampur basan pasepane punika kapisarayang ring parapanditane.

31Satunggaling wong Lewi sane mapesengan Matica, putran Dane Salum sane pinih duur, saking palingsehan Dane Korah, kapisara buat nyediayang aturan roti mapanggang.

32Warga palingsehan Dane Kehat, kapisara nyediayang roti sane suci ring Perhyangan Agunge nyabran rahina Sabat.

33Makudang-kudang kulawargan wong Lewi kapisarain buat dados juru kidung ring Perhyangan Agung. Panglingsir-panglingsir kulawargan wong Lewi punika magenah ring makudang-kudang kamar sane wenten ring Perhyangan Agunge, tur dane kabebasang saking tugas-tugas tiosan, santukan dane nyabran rahina wiadin wengi ngamargiang pakaryan ring Perhyangan Agung.

34Anake sane inucap ring ajeng punika sami pamimpin kulawarga-kulawargan wong Lewi manut silsilah danene suang-suang. Dane sareng sami parapamimpin sane magenah ring Yerusalem.

Indik

35Dane Yeiel ngwangun kota Gibeon tur malinggih irika. Rabin danene mapesengan Maaka.

36Putran danene sane pinih duur mapesengan Abdon. Putran danene sane tiosan mapesengan: Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab,

37Gedor, Ahio, Sakaria miwah Miklot,

38ajin Dane Simea. Katurunan danene magenah ring Yerusalem nampek ring pasemetonan danene sane tiosan sane tunggal palingsehan.

39Dane Ner punika, ajin Dane Kis, tur Dane Kis punika ajin Ida Sang Prabu Saul. Ida Sang Prabu Saul madue putra patpat, inggih punika Ida Yonatan, Malkisua, Abinadab miwah Dane Esbaal.

40Ida Yonatan madue putra Meribaal, inggih punika ajin Ida Mika.

41Ida Mika madue putra patpat inggih punika: Ida Piton, Melek, Tarea miwah Ida Ahas.

42Ida Ahas maputra Yaera, Ida Yaera madue putra tetiga inggih punika: Alemet, Asmawet miwah Simri. Ida Simri punika maputra Mosa.

43Ida Mosa maputra Binea, Ida Binea maputra Repaya, Ida Repaya maputra Elasa, tur Elasa maputra Asel.

44Ida Asel madue putra nemnem inggih punika: Ida Asrikam, Bokru, Ismael, Searya, Obaja miwah Ida Hanan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran