Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 1 >> 

Panga

1Surat saking tiang, Paulus, Silas miwah Timotius katur ring parawarga pasamuane ring kota Tesalonika, sane dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji miwah druen Ida Hyang Yesus Kristus.

2Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji miwah Ida Sang Hyang Yesus Kristus maicayang sih pasueca miwah sutrepti rahayu ring parasemeton.

Indik

3Inggih parasemeton, tiang patut tansah matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat semeton. Samaliha sampun sapatutipun kadi asapunika, santukan kapracayan semetone ring Ida Sang Kristus sayan maweweh-weweh miwah kapitresnan semetone marep ring pantaran parasemetone sayan ageng.

4Punika awinanipun tiang sareng tiga marasa bungah ring manah, sajeroning pasamuan druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, ngeniang indik parasemetone, santukan semeton tansah kukuh bakuh tur pracaya ring Ida Sang Kristus, sajeroning saluiring sangsara miwah kamewehan sane tandangin semeton.

5Puniki sane dados bukti, mungguing tetepasan Ida Sang Hyang Widi Wasa yakti adil, santukan malantaran sakancan paindikane punika, semeton kalugra dados kaulan Idane, sawetning pabuat punika semeton sampun nandang kamewehan miwah sangsara.

6Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga adil; Ida pacang nibakang kamewehan ring anake sane ngawinang semeton nandang kamewehan,

7miwah Ida pacang maicayang suka bagia ring semeton sane nandang kamewehan, kadi asapunika taler ring tiang sareng tiga. Ida pacang ngamargiang paindikane punika, rikala Ida Sang Hyang Yesus makantenang raga saking suargan, kairing antuk paramalaekat Idane sane mawisesa,

8sane makta geni ngendih murub buat nyisipang anake sane tan uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah anake sane tan nyak ninutin Orti Rahayun Ida Sang Hyang Yesus.

9Ipun sami pacang keni pasisip, inggih punika karusakan sane langgeng, palas saking ayun Ida Sang Panembahan miwah saking kawisesan Idane sane luih,

10rikala Ida rauh ring Rahinane punika, buat nampi pujian saking kaulan Idane sinamian miwah kaluihang antuk sakancan anake sane pracaya ring Ida. Semeton taler jaga sareng-sareng ring ipun, santukan semeton sampun pracaya ring Orti Rahayu, sane sampun rauhang tiang ring semeton.

11Punika awinane tiang tansah ngastawayang semeton. Tiang mapinunas, mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa asung lugraha, mangda semeton prasida urip satinut ring pakarsan Idane. Dumadak malantaran kawisesan Idane, Ida nyampurnayang pakayunan semetone buat malaksana ayu miwah pakaryan kapracayan semetone ring Ida Sang Kristus.

12Malantaran punika parab Ida Hyang Yesus pacang kaluihang antuk semeton, tur semeton pacang kaluihang antuk Ida, malantaran antuk sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane miwah Ida Sang Hyang Yesus Kristus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.
Download Audio MP3 (2 Tesalonika 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Tesalonika 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel