Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Amos 2 >> 

Wong

1Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Wong Moabe suba tusing suud-suud ngae dosa. Sawireh keto Ulun lakar sasajaan nyisipang ia. Ia tusing ngajiang tulang-tulang ratun wong Edome, malantaran ia nunjel tulang-tulange ento dadi abu.

2Ulun lakar nedunang api sig Moabe, tur ngeseng benteng-benteng Keriote. Wong Moabe lakar pada pejah di pasiatan ane iur, dikalan prajurite pada masuryak muah munyin trompete pada makuug.

3Ulun lakar ngamatiang pamrentah muah sakancan pamimpin gumi Moabe.”

Wong

4Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Wong Yehudane suba tusing suud-suud ngae dosa. Sawireh keto Ulun lakar sasajaan nyisipang ia. Ia suba nganistayang paurukan-paurukan Ulune muah suba tusing ngamanggehang sapatitah Ulune. Ia suba pada kasasarang baan widi-widi ane palsu, nah ento widi ane patuh buka ane laad sungsunga baan leluurnyane.

5Sawireh keto Ulun lakar mriokang api sig gumi Yehudane, tur ngeseng benteng-benteng Yerusalame.”

Tetep

6Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Wong Israel suba tusing suud-suud ngae dosa. Sawireh keto Ulun lakar sasajaan nyisipang ia. Ia ngadep anake ane jujur dadi panjak, ane tusing nyidayang ngulihang pipis ane siliha, yadiastun tuah amun aji sandale apasang.

7Ia nyekjek anake ane lemet muah tan padaya tur nuludang anake ane tiwas pesu ka sisin jalane. Ibapa ngajak pianak pada mamitra ngajak panyeroan bajang adiri, tur malantaran ento parab Ulune ane suci suba kaletehin.

8Sig asing-asing tongos mabakti anake pada pules maled aji panganggo ane baan ngrampas sig anake lacur, ane makadadi gegaden utangne. Sig Perhyangan Agung Widinnyane, ia pada nginum anggur ane baana ngrampas sig anake ane mutang pipis teken ia.

9Yadianja buka keto, ih kaulan Ulun, tuah uli krana kita Ulun suba nyirnayang wong Amorine kanti basmi kerta, nah ento jlema ane tegehne amun punyan kayu arase muah sitengne amun punyan kayu tarbantine.

10Ulun ngajak kita pesu uli Mesir, tur nantan kita ngentasin tegal melakang petang dasa tiban makelonne muah maicayang tanah wong Amorine teken kita makadadi pagelahan kitane.

11Ulun nyelik makudang-kudang pianak kitane muani-muani dadi nabi muah makudang-kudang truna-trunan kitane dadi wong Nasir. Apake unduke ento tusing saja, ih wong Israel? Ulun Sang Hyang Widi Wasa ane masabda buka keto.

12Nanging kita suba maang wong Nasire pada nginum anggur muah mrentahang paranabine apanga ia tusing ngorahang pawuwus Ulune.

13Nah ane jani Ulun lakar ngenyagang kita di tanahe tur kita lakar makerug buka kretane ane sarat muat gandum.

14Yadian jlemane ane malaib becatko tusing lakar nyidayang ngluputang dewek. Anake ane siteng lakar ilang kasitengane tur paraprajurite tusing nyidayang ngluputang uripne padidi.

15Juru panahe tusing lakar nyidayang nglawan, anake ane becat malaib tusing lakar nyidayang malaib muah anake ane negakin jaran tusing lakar nyidayang ngluputang angkihanne.

16Didinane ento yadianja prajurit ane paling wanena, lakar pada ngentungang sanjatannyane laut malaib.” Ida Sang Hyang Widi Wasa ane suba masabda buka keto.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amos 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel