Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Amos 5 >> 

Prent

1Inggih semeton wong Israel, pirengangja kakidungan tiange puniki, sane kidungang tiang buat mendem sawan semetone, sapuniki:

2“Paradaa Israele pada bah, tur nenten mrasidayang malih bangun! Ipun pada bah tan kalinguang ring tanahe, tur nenten wenten anak sane nulungin mangunang ipun.”

3Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur masabda sapuniki: “Ada kota di Israel ane ngutus prajurit siu diri ka pasiatan, nanging tuah satus diri ane enu malipetan. Kotane lenan mesuang prajurit satus diri nanging tuah adasa ane teka malipetan.”

4Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring wong Israele sapuniki: “Maija sig Ulune, kita lakar muponin idup.

5Edaja kema ka Berseba mabakti. Edaja negarang nagih matemu teken Ulun di Betel. Betele ento lakar tusing enu. Edaja kema ka Gilgal. Wong Gilgale suba kapastikayang lakar kaselong.”

6Rarisangja tangkil ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, janten semeton jaga urip. Yening semeton nenten tangkil rig Ida, Ida jaga nyander semeton, waluya sakadi genine sane nibenin wong Israele. Genine punika jaga ngeseng wong Betele, tur nenten wenten anak sane mrasidayang ngamademang genine punika.

7Semeton sampun keni pasisip. Semeton nyilurin kadilan tur melog-melog nyuang gelah anak!

8Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi bintang-bintang, bintang Kartika miwah bintang Panah. Ida ngentosin petenge antuk galang miwah rahinane antuk wengi. Ida ngesengin toyan segarane tumuli kabriokang ka mrecapada. Parab Idane punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa.

9Ida nibakang karusakan ring jadmane sane mawisesa miwah ring bentengipune.

10Semeton pada geting ring asing-asing anak sane tungkas ring paindikane sane tan adil miwah sane maosang kasujatian ring pangadilan.

11Semeton sampun nindes anake sane tiwas miwah ngrampok gandumipune. Duaning punika, semeton nenten jaga muponin urip ring umah semetone sane malakar antuk batu sane becik-becik sane sampun kardi semeton, wiadin nenten jaga nginum anggur saking abian anggur semetone sane becik, sane sampun tandur semeton.

12Tiang uning, ambate abot dosa-dosan semetone miwah ambate akeh kacorahan sane laksanayang semeton. Semeton nyangsaren anake sane becik, semeton nagih tetombokan miwah ngalang-ngalangin anake tiwas buat nunas kadilan ring pangadilan.

13Duaning punika, paindikan sane becik kalaksanayang ring masa sane jaat punika, inggih punika meneng mapepan!

14Usahangja nglaksanayang paindikan-paindikan sane patut, tur sampunang nglaksanayang paindikan sane jaat, mangdane semeton prasida urip. Yen sampun kadi asapunika, Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widi Sane Maha Kuasa, sinah jaga ngiangin semeton, sakadi pangajap-ajap semetone.

15Getingja ring paindikan sane corah, tresnainja paindikan sane patut, tur margiangja kadilan ring pangadilane. Menawita Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang asung lugraha ring jadmane sane kantun urip ring bangsane puniki.

16Duaning punika Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur miwah Sane Maha Kuasa, masabda sapuniki: “Lakar ada sesambatan muah ling kaduhkitan di rurung-rurung kotane. Kayang parapetanine masih lakar kakaukin buat mangelingin anake ane mati, bareng-bareng ngajak anake ane mula kaupah buat mangelingin anak mati.

17Lakar ada sesambatan sig sakancan abian anggure. Sakancan unduke ento lakar kasidan, sawireh Ulun lakar teka nyisipang kita.” Kadi asapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

18Ambate jagi sengkalannyane pabuat semeton sane ngedotang rahinan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Napike pikenohipun rahinane punika pabuat semeton? Pabuat semeton rahinane punika jaga dados rahina sane peteng dedet, boyaja rahina sane galang.

19Rahinane punika waluya sakadi anake sane luput saking bungut singane tumuli ulung ka bungut beruange. Wiadin waluya sakadi anak wau rauh jumah, raris ngusud tembok, tumuli kagutil antuk lelipine.

20Rahinan Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga mamuat peteng dedet, tur boyaja galang. Rahina punika jaga dados rahina sane peteng, sane nenten wenten galangipun.

21Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Ulun geting teken upacara-upacara agaman kitane. Ulun tusing ledang teken unduke ento makejang.

22Yen kita ngaturang aturan maborbor, aturan gandum teken Ulun, Ulun tusing lakar nampi aturane ento. Ulun tusing lakar nyak nampi wewalungan ane suba mokohang kita buat lakar anggon kita aturan teken Ulun.

23Suudangja kakidungan kitane ane uyut ento. Ulun tusing ledang mirengang munyin kecapin kitane.

24Nanging tungkalikane depangja kadilane membah buka yeh tukade muah kapatutane membah buka tukade ane tusing taen nyat.

25Ih wong Israel, Ulun tusing taen ngarsayang aturan muah banten petang dasa taun makelonne dugase Ulun nantan kita ngliwatin tegal melakange.

26Nanging ane jani sawireh kita suba nyungsung palawatan Sakute, dewan ratun kitane muah Kewan dewa bintang kitane, kita lakar patut negen arcane ento,

27dikalan Ulune lakar nyelong kita ka gumi ane ngliwatin kota Damsike.” Kadi asapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane maparab Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amos 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel