Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Amos 8 >> 

Wahyu

1Tiang polih wahyu sane lianan saking Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur. Sajeroning wahyune punika tiang manggihin kranjang asiki madaging woh-wohan.

2Ida Sang Hyang Widi Wasa raris mataken sapuniki: “Ih Amos, apake tepukin kita?” Pasaur tiange, sapuniki: “Kranjang madaging woh-wohan, Ratu!” Ida Sang Hyang Widi Wasa malih ngandika ring tiang sapuniki: “Pamragat kaulan Ulune Israel suba teka. Ulun tusing enu buin marasa pariselsel buat lakar nyisipang ia.

3Didinane ento kidung-kidunge di puri lakar dadi ling kaduhkitan. Lakar ada bangke milehan. Bangke-bangkene ento lakar kentungang aji silib.”

Nasib

4Ih parasemeton sane nyekjek anake sane kakirangan, ngindayang jaga nyirnayang anake sane tiwas ring jagate puniki, pirengangja indike puniki.

5Semeton makayun-kayun, sapuniki: “Makelo pesan iraga ngantiang apanga dinane ane suci ento liwat, apanga iraga nyidayang ngadep gandum iragane. Buin pidanke dina Sabate ento suud, apange iraga nyidayang buin nyumunin madepan? Sasubane keto, iraga nyidayang ngamenekang aji, nganggo panakehan ane palsu muah melog-melog langganan aji dacin ane palsu.

6Iraga nyidayang ngadep tepung ane tan paguna mael-mael. Iraga lakar ngalih anake tiwas-tiwas ane tusing nyidayang mayah utangne, yadianja utangne ento tuah amun ajin sandale apasang. Ditu laut iraga meli ia lakar anggon panjak.”

7Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele sampun masumpah sapuniki: “Ulun tusing lakar engsap teken laksanannyane ane corah.

8Sawireh keto gumine lakar linuh magejeran, tur sakancan anake di gumine lakar nemu kakewehan. Sakuub gumine lakar magejeran. Gumine lakar bah bangun buka Tukad Nile.

9Lakar ada masanne Ulun lakar ngengsebang suryane dikalane enu tengai, tur gumine lakar peteng dikalane lemah. Ulun Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur ane suba masabda buka keto.

10Ulun lakar nyilurin pepestan kitane aji kaduhkitan muah ngesehin kaliangan kitane aji ling sesambatan. Ulun lakar ngawanang kanti kita ngundul tendas kitane, laut mapanganggo aji karung, tur kita dadi buka irerama mangelingin matin pianakne muani ane tuah aukud dogen. Didinane ento lakar keweh pesan kanti teked ka panyuud.

11Lakar ada masanne Ulun lakar nibakang sayah gede di gumine. Rakyate lakar pada seduk, nanging tusingja seduk teken roti. Ia lakar pada bedak, nanging tusing bedak teken yeh. Ia pada seduk muah bedak teken pawuwus Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ulun Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur ane suba ngandika buka keto.

12Rakyate lakar nglalana uli kaja nganteg kelod muah uli kangin nganteg kauh. Ia lakar kema mai ngalih sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging ia tusing lakar maan.

13Didinane ento kayang anake truna-truna ane seger masih lakar limuh naanang bedak.

14Anake masumpah nganggon adan arcan wong Samariane, ane ngucap kene: ‘Sajeroning parab dewane di Dan,’ wiadin: ‘Sajeroning parab dewane di Berseba,’ anake ento lakar bah tur tusing buin bangun-bangun.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amos 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel