Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 4 >> 

Pitut

1Punika awinanipun inggih parasemeton sane sayangang tiang, sane tansah ape-ape tiang, sane tansah ngawinang tiang liang miwah bungah ring manah. Inggih parasemeton sane tresnain tiang, semeton patutne malaksana kadi asapuniki, inggih punika mangda semeton pageh urip sajeroning Ida Sang Panembahan.

2Tiang nunas, mangda Euodia miwah Sintike leket masemetonan sajeroning Ida Sang Panembahan.

3Kadi asapunika taler pinunas tiange ring Sunsugos, mangda semeton nulungin sang kalih punika. Santukan ipun sareng kalih sampun sarat makarya sareng tiang buat midartayang Orti Rahayu, sareng-sareng ring Klemens miwah parasemeton sane lianan, sane wastanipune sampun kunggahang ring Cakepan Uripe, druen Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Pada masuka renaja semeton setata sajeroning Ida Sang Panembahan. Malih wawanin tiang, pada masuka renaja!

5Sinahangja solah semetone sane ayu marep ring sakancan anake lianan. Ida Sang Panembahan gelis pacang rauh.

6Sampunangja semeton sangsaya ring saluiring paindikan, nanging tunasja saluiring kabuatan semetone sajeroning pangastawan semetone ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, maduluran antuk rasa suksma ring manah.

7Sutrepti rahayu saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane nglangkungin sakancan pepineh manusane, jaga negdegang pakayunan miwah pepineh semetone, sajeroning patunggilan ring Ida Sang Kristus Yesus.

8Pamuputipun inggih parasemeton, incepangja ring kayun semetone saluiring paindikan sane ayu miwah paindikan-paindikan sane patut kapuji, inggih punika paindikan-paindikan sane sujati, sane luur, sane patut, sane suci nirmala, sane asri miwah luih.

9Laksanayangja paindikan-paindikan sane sampun tampi miwah plajahin semeton saking tiang, inggih punika paindikan-paindikan sane sampun pirengang miwah cingakin semeton. Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang sutrepti rahayu ring iraga, Ida pacang nyarengin parasemeton.

Atur

10Ageng pisan kaliangan manah tiange sajeroning Ida Sang Panembahan! Yadiastun sampun sue, nanging sane mangkin semeton malih polih sela buat nyinahang, mungguing semeton tansah eling ring tiang. Tiang boyaja maosang, mungguing semeton sampun lali ring tiang, nanging semeton tan polih sela buat nyinahang kapitresnan semetone.

11Samaliha paindikane punika baosang tiang, boyaja malantaran tiang marasa tan kalinguang, santukan tiang sampun mlajah nampi sawentenipun.

12Tiang sampun naenin nandang kakirangan, taler sampun naenin maibuh-ibuhan. Buat tiang paindikane sane kadi asapunika tan wenten sane tawah, inggih punika sajeroning wareg wiadin kaluen, sajeroning maibuh-ibuhan wiadin kakirangan.

13Tiang mrasidayang nandangin saluiring paindikane punika malantaran kakuatan paican Ida Sang Kristus ring tiang.

14Nanging pakayunan semetone kalintang becik ring tiang, santukan semeton sampun nulungin tiang rikala nandang kakewuhan.

15Semeton saking kota Pilipi sami sampun pada tatas uning, mungguing rikala tiang nilar jagat Makedoniane, duk pangawit tiange midartayang Orti Rahayu, wantah semeton sane nulungin tiang, tur wantah semeton sane sareng-sareng ngrasayang aget lacur tiange.

16Rikala tiang muatang pitulungan ring kota Tesalonika, semeton sampun langkungan ring apisan nulungin tiang.

17Sane buatang tiang, boyaja pitulungane punika, nanging mangda pikolih semetone sayan mawuwuh-wuwuh.

18Puniki pinaka dados surat bukti buat saluiring paindikan sane sampun tampi tiang saking semeton, sane langkungan ring kabuatan tiange. Sane mangkin saluiring kabuatan tiange sampun kategepang, santukan Epaproditus sampun ngrauhang ring tiang sumbangan semetone makasami. Sumbangan semetone punika tan bina sakadi aturan sane miik, sane kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

19Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang negepang saluiring kabuatan semetone malantaran kawibuhan Idane sane maliah-liah sajeroning Ida Sang Kristus Yesus.

20Luihangja Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji, salami-laminipun. Amin.

Pamup

21Tiang ngaturang pangayu bagia ring parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane dados druen Ida Sang Kristus Yesus. Parasemeton sane wenten sareng-sareng ring tiang irika, taler ngaturang pangayu bagia ring semeton sami.

22Kadi asapunika taler parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wenten irika, minakadinipun pisan sane wenten ring purin Sang Nata Ratu.

23Sih pasuecan Ida Sang Hyang Yesus Kristus tansah nyarengin parasemeton sinamian.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Filipi 4):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Filipi 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran