Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 4 >> 

Dane

1Sasampune punika Dane Adam raris matemu semara ring Dane Hawa, rabin danene. Dane Hawa raris mobot, tumuli ngembasang putra lanang. Dane raris mabaos sapuniki: “Tiang suba maan pianak muani uli krana pitulungan Ida Sang Hyang Widi Wasa.” Punika awinanipun putrane kaparabin Kain.

2Sapanglanturipun dane malih ngembasang putra, rain Dane Kain, kaparabin Habel. Dane Habel ngubuh kambing miwah biri-biri, nanging pakaryan Dane Kain mamacul.

3Sasampune maletan makudang-kudang masa, Dane Kain raris ngaturang apahan saking pamupon tanahnyane ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, makadados aturan ring Ida.

4Dane Habel taler ngaturang aturan marupa panak biri-biri asiki sane lekad pinih dumun. Panak biri-birine katampah raris kapilihin dagingne sane pinih becik, kanggen aturan. Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang pisan nrima Dane Habel miwah aturan danene.

5Nanging Ida nenten ledang nrima Dane Kain miwah aturan danene. Punika awinanipun Dane Kain raris duka pisan ngantos prarain danene ucem.

6Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring Dane Kain, sapuniki: “Kenken dadi kita pedih tur sebeng kitane mrengut?

7Yening kita mapagawe ayu, sinah sebeng kitane lakar bingar. Nanging yening kita tusing mapagawe ayu, dosane suba ngepet singse kita. Ia dot pesan mrentah kita, nanging kita patut ngalahang ia.”

8Dane Kain tumuli mabaos ring Dane Habel, arin danene, sapuniki: “Jalanja iraga ka tegale!” Risedek sang kalih wenten ring tegale, tan pasamodana Dane Kain jeg nglempag Dane Habel, ngraris kasedayang.

9Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring Dane Kain sapuniki: “Dijake adin kitane, I Habel?” Atur danene sapuniki: “Titiang nenten uning. Punapike titiang puniki dados pangempun adin titiange?”

10Ida malih masabda sapuniki: “Apake ane suba laksanayang kita ene? Getih adin kitane ento ngeling masesambatan teken Ulun uli di tanahe.

11Ane jani kita kena temah. Kita tusing buin dadi pamacul, sawireh tanahe suba ngisep getih adin kitane ane matiang kita.

12Yen kita ngarap tanah, tanahe ento tusing lakar mesuang pamupon ane amun benehne. Kita lakar ngumbara tur tusing ngelah umah di gumine.”

13Dane Kain raris matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Pasisip titiange punika kalintang abot, kantos nenten sida antuk titiang negen.

14Sane mangkin Palungguh IRatu nundung titiang saking tanahe puniki, tur titiang jaga doh saking ayun Palungguh IRatu. Titiang jaga ngumbara tur nenten maderbe umah ring jagate. Samalihipun sapasiraja sane jaga kacunduk ring titiang sinah ipun jaga ngamademang titiang.”

15Ida Sang Hyang Widi Wasa malih masabda ring dane sapuniki: “Singja buka keto. Nyenja ane ngamatiang kita, ia lakar nampi pangwales kanti tikel ping pitu.” Ida Sang Hyang Widi Wasa raris nagingin pinget ring ragan Dane Kain, mangda dane sampunang kasedayang antuk anake sane kacunduk ring dane.

16Dane Kain tumuli kesah saking ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, raris jenek malinggih ring Nod ring dangin tanah Edene.

Katur

17Dane Kain raris matemu semara ring rabin danene. Rabin danene tumuli mobot, raris ngembasang Dane Henoh. Sasampune punika, Dane Kain raris ngwangun satunggiling kota, tur kotane punika wastanin dane: Henoh, sakadi parab okan danene.

18Dane Henoh raris maputra Irad, tur Dane Irad maputra Mehuyael tur Dane Mehuyael maputra Metusael miwah Dane Metusael maputra Lameh.

19Dane Lameh madue rabi kekalih, sane adiri mapesengan Ada, sane lianan mapesengan Sila.

20Dane Ada maputra: Yabal, sane dados leluur anake sane makemah ring tegale saha mubuh-ubuhan.

21Rain danene mapesengan Yubal, sane dados leluur anake sane nabuh rebab miwah suling.

22Dane Sila taler maputra, inggih punika Tubal-Kain, sane dados leluur pande temaga miwah pande besine. Rain Dane Tubal-Kain sane istri, mapesengan Naama.

23Dane Lameh raris mabaos ring rabin danene makakalih, sapuniki: “Ada muah Sila, padingehangja munyin beline: Ih parasomah Lamehe, padingehangja raos beline ene. Beli suba ngamatiang anak muani adiri, ulihan ia natunin beli. Beli ngamatiang anak truna adiri, ulihan ia nglempag beli kanti beseh.

24Sawireh yen Dane Kain patut kawalesang tikel ping pitu, sasajaane Lameh patut kawalesang tikel ping pitung dasa pitu.”

Dane

25Dane Adam malih matemu semara ring rabin danene, tumuli ngembasang putra lanang adiri. Rabin danene raris mabaos sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa suba mapaica rare lenan teken tiang, makadadi silur icening Habel, ane suba matianga baan I Kain.” Punika awinanipun rare punika kapesengin Set.

26Dane Set taler maputra lanang adiri, tur anake alit punika kaparabin Enos. Duk punika anake ngawitin nyungsung tur nyambat parab Ida Sang Hyang Widi Wasa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran