Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 135 >> 

Kidun

1Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa! Pujija parab Idane, ih paraparekan Ida Sang Hyang Widi Wasa,

2sane wenten ring Perhyangan Idane inggih punika ring Perhyangan Agung Widin iragane.

3Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan Ida kalintang sih kapiolasan. Pujija parab Idane santukan Ida maraga sih sueca.

4Ida nyelik Dane Yakub wiadin bangsa Israel buat dados druen Idane.

5Titiang uning mungguing Widin iragane punika kalintang luih, agungan ring sakancan paradewane.

6Ida ngardi napija sane arsayang Ida, ring suargan miwah ring mrecapada, ring segarane miwah ring sawang samudrane.

7Ida ngrauhang gulem tebel maduluran angin baret saking tanggun jagate. Ida ngwentenang kilap sane ngawinang sabehe bales, tur Ida ngwedalang angin saking genah panyimpenan angin Idane.

8Ring Mesir Ida ngamademang sakancan pianak sane pinih kelih, inggih punika pianak manusa miwah panak burone.

9Irika Ida nyinahang praciri miwah katawahan-katawahan, buat nyisipang sang prabu miwah prakanggen Idane.

10Ida nyirnayang bangsa-bangsa akeh miwah nyedayang pararatu sane mawisesa, luiripun:

11Sihon, prabun bangsa Amorine, Og, prabune ring Basan miwah pararatune ring Kanaan.

12Jagat pararatune punika paicayang Ida ring bangsa Israel kaulan Idane.

13Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu setata kalumbrahang mungguing Palungguh IRatu Widi, tur sawatek katurunan jadmane jaga eling ring Palungguh IRatu.

14Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga nindihin kaulan Idane, tur Ida jaga nyayangang paraparekan Idane.

15Dewa-dewan parabangsane malakar antuk perak miwah mas tur ipun karupayang antuk tangan manusa.

16Ipun maderbe bungut, nanging nenten mrasidayang mabaos, tur maderbe mata, nanging nenten mrasidayang ngeton.

17Ipun maderbe kuping, nanging nenten mrasidayang ningeh, tur ipun taler nenten mrasidayang mangkihan.

18Dumadakja sakancan jadmane sane ngardi ipun tur pracaya ring ipun dados pateh sakadi arca sane sampun kardi ipun punika.

19Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa, ih rakyat Israel! Pujija Ida, ih parapanditan Ida Sang Hyang Widi Wasa!

20Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa, ih wong Lewi! Pujija Ida, ih sawatek anake sane astiti bakti ring Ida!

21Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Perhyangan Idane ring Sion, ring kota Yerusalem. Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 135 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel