Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 73 >> 

CAKEP

1Sujatinipun Ida Sang Hyang Widi Wasa kalintang becik marep ring anake sane polos miwah ring anake sane ning manahnyane.

2Nanging kapracayan titiange sampun dasdasan sirna miwah pangegan titiange sampun tambis-tambis ical.

3Santukan titiang sampun iri ati ring jadmane sane sumbung, rikala titiang manggihin jadmane sane dursila sami pada sida karya.

4Ipun pada nenten ngrasayang sakit, tur ipun pada siteng saha seger oger.

5Ipun pada nenten nandang sangsara sakadi jadmane sane lianan. Ipun nenten nandang kamewehan sakadi sane katandangin antuk anake lianan.

6Duaning punika ipun pada makalung kasumbungan miwah majubah kawirosan.

7Manahipune ngwetuang kacorahan miwah pepinehipune bek antuk rencana-rencana sane jaat.

8Ipun pada ngewerin tur nemah misuh anak lianan. Ipun pada sumbung tur makarya rencana buat jaga nindes anak lianan.

9Ipun pada nemah-misuh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ring suargan, tur ngwedalang prentah sane nyapa kadi aku marep ring jadmane ring mrecapada,

10mangda parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa mabalik ring ipun, tur saking sarat ngugu saananing sane baosang ipun.

11Ipun pada mabaos sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing lakar uning, tur Sane Maha Luur tusingja lakar nyingak.”

12Kadi asapunika kawentenanipun jadmane dursila. Ipun sampun maderbe tur setata malih dot mangda polih akehan ring punika.

13Dadosipun tan paguna yening titiang ngamanggehang kasucian miwah nenten sruron ring paindikan sane madosa.

14Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu sampun nyangsaren titiang arahina mepek. Nyabran semeng Palungguh IRatu sampun nyisipang titiang.

15Yening titiang sampun mabaos kadi asapunika, dadosipun titiang sampun nenten malaksana sakadi salah tunggal kaulan Palungguh IRatu.

16Titiang ngindayang mineh-minehin paindikan punika makasami, nanging paindikan punika kalintang sengkil pabuat titiang,

17kantos titiang ngranjing ka Perhyangan Agung Palungguh IRatu. Irika raris titiang prasida ngresep ring paindikan sane jaga nibenin jadmane dursila.

18Palungguh IRatu jaga ngenahang ipun ring genahe sane belig, saha ngawinang ipun labuh tur benyah.

19Ipun digelis pacang sirna, tur ulung ring genahe sane madurgama.

20Ipun waluya sakadi ipiane sane rikalaning semeng. Ipun sirna rikalaning Palungguh IRatu matangi, duh Ratu Sang Panembahan.

21Rikala manah titiange rumasa nyag miwah pepineh titiange dekdek renyuh,

22kenginan titiang dados nambet waluya sakadi sato, tur nenten uning ring Palungguh IRatu.

23Nanging titiang setata nampek ring Palungguh IRatu tur Palungguh IRatu ngambil liman titiange.

24Palungguh IRatu nuntun titiang antuk titah Palungguh IRatu, tur ring pamuputipun Palungguh IRatu ledang nrima titiang sajeroning kaluihan.

25Sajawining Palungguh IRatu, tan wenten malih sane derbeang titiang ring suargan. Sasukat titiange nyungsung Palungguh IRatu, tan wenten malih sane edotang titiang ring mrecapada.

26Yadiastun manah miwah dewek titiange sayan lemet, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa makadados kakuatan titiange. Ida ngraga sane setata perluang titiang.

27Jadmane sane nilar Palungguh IRatu sinah ipun pacang winasa. Palungguh IRatu jaga nyirnayang jadmane sane nenten satia tuu ring Palungguh IRatu.

28Nanging pabuat titiang puniki, titiang jaga tansah nampek ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, buat ngulati pasayuban ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane murbengrat, tur nglumbrahang sakancan sane sampun kardi Ida.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 73 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran