Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Nahum 1 >> 

1Puniki sabda ngeniang kota Niniwe, inggih punika wahyu sane kakantenin antuk Dane Nahum saking Elkos.

Piduk

2Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten ledang yen wenten sane nyamenin Ida, tur Ida nyisipang anake sane nglawan Ida. Sajeroning pidukan Idane, Ida nibakang pangwales ring anake punika.

3Ida Sang Hyang Widi Wasa nentenja gelis duka, nanging Ida maha kuasa tur Ida tan manggayang jadmane sane dursila tan keni pasisip. Dijaja Ida Sang Hyang Widi Wasa mamargi, irika wenten angin ribut. Guleme punika tanja tios ring abune sane malepuk malantaran cokor Idane.

4Ida mrentahang segarane, tur segarane punika raris tuh. Ida sane ngawinang tukade pada tuh. Tegal-tegale ring Basan dados tuh, Gunung Karmele magentos dados marupa soklat, tur sekar-sekare ring Libanon pada layu.

5Ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa gunung-gununge pada magejeran, tur bukit-bukite dados enceh. Tanahe magenjongan rikala Ida rauh, tur jagat lan rakyatnyane makasami pada ngetor.

6Sirake sane nyidayang kantun urip, yening Ida Sang Hyang Widi Wasa duka! Sirake sane jaga nyidayang urip rikalaning dukan Idane angarab-arab? Ida mriokang bendun Idane sane murub, tur batu-batune nyag dados abu ring ajeng Idane.

7Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga becik. Ida nyayubin parakaulan Idane ring masa kamewehane, tur miara anake sane mawali tangkil ring Ida.

8Sakadi blabare ageng sane mamuuk, Ida ngenyagang meseh-meseh Idane, tur Ida ngamedalang anake sane purun nglawan Ida.

9Napike awinanipun ragane saigum jaga nglawan Ida Sang Hyang Widi Wasa? Ida pacang ngenyagang ragane. Wantah apisan kewanten anake mrasidayang nglawan Ida.

10Sakadi bun duine miwah sumine sane tuh, ragane pacang kabasmi.

11Ih Niniwe, uli tengah ibane lakar metu jlema aukud ane setata ngreka kacorahan tur ngrincikang daya buat nglawan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

12Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring kaulan Idane bangsa Israel sapuniki: “Yadiastuja bangsa Asure ento siteng tur ajaka liu, nanging ia lakar kanyagang kanti telah. Ih parakaulan Ulune, Ulun suba nibakang kasangsaran teken kita nanging Ulun tusing lakar buin ngae ane buka keto marep teken kita.

13Ane jani Ulun lakar nyuudang kakuatan Asure nindes kita, tur lakar ngetep ante-antene ane negul kita.”

14Puniki pawarah Ida Sang Hyang Widi Wasa ngeniang indik bangsa Asure: “Ia tusing lakar ngelah katurunan ane lakar nutugang adanne. Ulun lakar ngenyagang arca-arca ane di tengah puran dewa-dewanne. Ulun lakar nyediang kuburan pabuat bangsa Asure, sawireh ia tusing pantes enu idup.”

15Indayangja cingakin, punika wenten utusan sane rauh saking gunung-gununge makta orti sane becik. Ipun sedek kantun ring margi, buat ngortiang kamenangan. Ih bangsa Yehuda, marerainan tur taurja sesangin semetone ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Anake sane jaat nenten pacang malih ngebug jagat semetone. Ipun sampun kasirnayang kantos basmi kerta.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Nahum 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran