Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Nahum 3 >> 

1Sengkala ragane ih kota sane dados tukang ngamademang anak, kota sane bek madaging arta brana rerampasan miwah barang rampokan.

2Piragiangja suaran pecute, gredegan roda-rodane, kredekan buntut kudane miwah krosokan kreta-kreta perange.

3Pasukan sane nunggang kuda mangseh ngebug. Pedang-pedange ngreneb tur tumbake makelep. Bangke-bangkene madugdug, tur bangken jadmane padem tan keni winilang ngawinang anake pada katanjung.

4Kota Niniwe, sundele punika mangkin kasisipang. Ipun jegeg pisan tur nganggen pangiwa. Ipun ngawinang bangsa-bangsane pada kasemaran, raris bangsa punika kapanjakang.

5Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa masabda sapuniki: “Ih Niniwe, Ulun lakar nyisipang kita. Ulun lakar nglalungin kita apang tepukina teken bangsa-bangsane, tur parabangsane lakar pada nepukin kimud kitane.

6Ulun lakar nganistayang kita, tur ngaput kita baan leteh. Anake lakar pada mabalih kita maduluran karesresan.

7Makejang anake ane ngenot kita lakar pada makirig tur pada ngraos kene: ‘Kota Niniwene suba uug. Nyenke ane lakar madalem ia? Nyenke ane lakar nglipur ia?’”

8Ih Niniwe, apake iba melahan teken kota Tebe ane dadi ibukotan Mesire? Ia masih ngelah tukad ane nyayubin ia patuh buka temboke, nah ento Tukad Nile ane dadi bentengne.

9Ia mrentah Sudan muah Mesire, tur kakuasannyane tusing ada watesne. Gumi Libiane dadi kantinnyane.

10Nanging yadiastu keto, rakyat Tebene masih suba kaselong. Disabilang belokan jalane pianak-pianaknyane katigtig kanti mati. Parapamimpinnyane katehang maante tur ia lantas kadum-dum baan anake ane nawan ia.

11Ih Niniwe, kita masih lakar punyah klenger, kita lakar makeneh ngluputang dewek uli sig musuh-musuh kitane.

12Benteng-benteng kitane makejang lakar patuh buka punyan aane ane buahne suba mayang. Yen ia ogar, sinah buahne lakar pacepolpol ulung di bungut kitane.

13Paraprajurit kitane lakar dadi buka anake luh, tur gumin kitane tusing ada ane melanin di arepan musuh-musuh kitane. Palang-palange ane di gapura-gapuran kitane lakar benyah amah api.

14Timbaang ibane yeh pasediaan dikalane kita suba kakurung, tur kuatangja benteng-benteng kitane. Jekjekja luluhe anggon bata, tur angkidangja panyitakanne.

15Kenkenang kitaja mapakibeh, nanging kita masih lakar mati puun wiadin mati di pasiatan. Kita lakar kasapuh buka pamupone amah balang, yadiapinja kita liu buka balange.

16Parasudagar kitane liunan teken bintang-bintange di langite, nanging ane jani ia makejang pada telah buka balange ngebatang kampidne laut makeber.

17Paraprakanggon kitane liu buka balange asebun ane nongos di tembok-temboke dimasan dingine. Nanging dikalan suryane endag, ia pada makeber tur tusing ada anak nawang kija kaden pakaadnyane.

18Ih ratun wong Asure, paragubernur kitane makejang suba mati, tur parasulinggih kitane suba pules sakayang-kayang. Rakyat kitane pablesat di gunung-gununge, tur tusing ada anak ane ngajak ia buin mulih.

19Sakit atin kitane tusing prasida kubadin, tur tatu-tatun kitane tusing lakar dadi uas. Sakancan anake ane ningehang unduk uug kitane lakar andup-andup kabatek baan liang idepne. Apake ada anak ane luput uli laksanan kitane ane tan mari jaat ento?


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Nahum 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran