Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 10 >> 

Indik

1Tiang tumuli ngatonang satunggiling malaekat sane mawisesa tedun saking suarga. Malaekate punika mabusana mega, ulunnyane kiter antuk biang lalah, maliha prarainnyane tan bina kadi surya, tur cokornyane tan bina sakadi geni.

2Tangannyane ngamel cakepan alit sane magagah. Cokornyane sane tengen menjekan ring segarane tur sane kiwa menjekan ring jagate.

3Malaekate punika tumuli makaukan antuk suara sane makuug waluya sakadi suaran singa. Sasampune malaekate punika makaukan, raris krebeke makapepitu punika pada masuara.

4Sasampune krebeke makapepitu usan masuara, tiang mamanah jaga nulisang indike punika. Nanging gelisan tiang miragi sabda saking suarga sapuniki: “Sekepangja apa ane raosanga teken krebeke ane pepitu ento, tur eda pesan tulisanga!”

5Irika malaekate sane menjekan ring segarane miwah ring jagate punika, raris ngangkat tangannyane ka langite,

6dane masumpah masrana nyambat parab Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nyeneng salami-laminnya, sane sampun ngardi langite miwah sadagingipun makasami, tur sane sampun ngardi jagat miwah sadagingipun sami miwah sane sampun ngardi segarane miwah sadagingipun makasami, sapuniki baosnyane: “Tusing dadi buin sangkeang!

7Nanging dikalan malaekate sane kaping pitu ngupin trompetnyane, ditu Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar muputang rencanan Idane ane pingit, buka ane suba wecanayang Ida teken paraparekan Idane, nah ento iparanabi.”

8Raris suarane sane sampun piragi tiang saking langite punika mawecana ring tiang, sapuniki: “Kemaja jemak cakepane ane magagah ane di tangan malaekate ane majujuk di pasihe muah di gumine ento!”

9Irika raris tiang mamargi maranin malaekate punika tur nunas ring dane mangda ledang maicayang cakepane punika ring tiang. Pangandikan danene ring tiang: “Jemakja tur eledja cakepane ento. Di basang kitane cakepane ento bakal marasa pait, nanging di bibih kitane ia marasa manis luir madu.”

10Irika raris tiang ngambil cakepane punika saking tangan sang malaekat, tumuli eled tiang. Yuakti madaging sakadi pangandikan danene: Ring bungut tiange manis sakadi madu rasanipun, nanging sasampune eled tiang, basang tiange marasa pait makilit.

11Malaekate punika raris ngandika ring tiang: “Kita patut buin midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa tekening parabangsane, suku, basa muah teken pararatune.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Wahyu 10):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Wahyu 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran