Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 23 >> 

Ida H

1Sawatek anake parum irika raris pada matangi, tumuli ngater Ida Hyang Yesus, praya katangkilang ring ajeng Sang Gubernur Pilatus.

2Irika ida dane pada nalih Ida, kadi asapuniki: “Anake puniki keniang titiang sedek ngoles bangsan titiange mangda brontak. Ipun nombahang rakyate naur pajeg ring Ida Sang Nata Ratu, tur Ipun mariangken Dewekipune punika Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

3Gubernur Pilatus mataken ring Ida: “Apake saja jerone ene Ratun wong Yahudine?” Pasaur Ida Hyang Yesus: “Ragane sane ngandikayang kadi asapunika.”

4Raris Gubernur Pilatus ngandika ring parapangageng panditane miwah anake akeh, sapuniki: “Tusing ada kapelihan ane bakatang tiang sig Anake ene, ane dadi jalaran buat ngukum Ia.”

5Nanging anake akeh punika sayan banget nangsek matur kadi asapuniki: “Malantaran paurukan Ipune, Anake puniki sampun ngoles rakyate mangda brontak, ngawitin saking wewengkon Galilea, rauh ring sawewengkon jagat Yudeane. Tur sane mangkin sampun rauh iriki.”

Ida H

6Riwau Gubernur Pilatus mireng sakadi asapunika, raris mataken sapuniki: “Apake Anake ene Wong Galilea?”

7Sasampun dane wikan mungguing Ida Hyang Yesus punika Anak saking wewengkon Ida Sang Prabu Herodes, raris dane ngandikayang mangda Ida Hyang Yesus katangkilang ring ajeng Ida Sang Prabu Herodes, sane rikala punika taler wenten ring kota Yerusalem.

8Wau Ida Sang Prabu Herodes ngaksi Ida Hyang Yesus, ida kalintang ledang ring kayun, santukan ida sampun sue mapakayun jagi kapanggih ring Ida, samaliha ida sang prabu mapakayun mangda ida sida ngaksi Ida Hyang Yesus ngadakang praciri.

9Duaning asapunika, Ida Sang Prabu Herodes raris nyedsed Ida Hyang Yesus antuk pitaken, nanging Ida tan masaur angan abuku.

10Duk punika parapangageng panditane miwah paraguru agamane raris ngarepang tur ngaturang dedalihan sane abot marep ring Ida Hyang Yesus.

11Irika Ida Sang Prabu Herodes miwah prajurit idane raris nganistayang saha minjulin Ida. Ida kabusanain antuk busana kagungan, tumuli kawaliang ring ajeng Gubernur Pilatus.

12Ngawit saking rahina punika Ida Sang Prabu Herodes, sane pecak mameseh ring Gubernur Pilatus, raris mawali dados masawitra becik.

Ida H

13Gubernur Pilatus tumuli maumang parapangageng panditane miwah parapamimpin rakyate sami,

14tur dane ngandika ring ida dane miwah ipun sami, sapuniki: “Ragane nyerahang Anake ene mai, tur nalih mungguing Ia suba ngranayang rakyate brontak. Nah tiang suba netes Ia di arepan ragane, nanging tusing ada bakatang tiang kapelihan buka dedalihan ragane.

15Aketo masih Ida Sang Prabu Herodes tusing ada manggihin kapelihanNe, ento awanan Anake ene buin lipetang ida mai. Sujatinne tusing ada pajalan Anake ene ane patut emasina mati.

16Wireh keto tiang lakar nunden mecutin Anake ene, suud keto lakar bebasang tiang.”

17(Nyabran Rerainan Paskah, Gubernur Pilatus mebasang nara pidana adiri, makacihna pasuecan dane ring bangsa Yahudine.)

18Sawatek anake akeh punika sami masuryak masaur manuk kadi asapuniki: “Pademang Ipun, bebasang Barabas pabuat titiang.”

19(punika kapangkeng, santukan ipun ngamademang anak miwah sruron ring pembrontakane ring kota.)

20Gubernur Pilatus mapakayun mebasang Ida Hyang Yesus, punika awinan dane malih ngandika ring anake akeh punika.

21Nanging anake akeh punika malih masuryak saur manuk: “Salibang Ipun, salibang Ipun!”

22Ring kaping tiganipun Gubernur Pilatus ngandika ring anake akeh punika sapuniki: “Sasajaane kacorahan apa ane suba laksanaanga baan Anake ene? Tusing ada kapelihanNe ane bakatang tiang, ane ngawanang Ia patut ngemasin mati. Wireh keto, tiang lakar nunden mecutin Anake ene, suud keto lakar bebasang tiang.”

23Nanging anake akeh sayan makuug suryakipune, kedeh mapinunas mangda Ida Hyang Yesus kasalib. Pamuputipun, malantaran suryakipune punika raris pinunasipune kadagingan.

24Gubernur Pilatus raris nibakang tetepasan, manut kadi pinunas anake punika.

25Irika dane mebasang anake sane mapangkeng malantaran brontak miwah ngamademang anak, nanging Ida Hyang Yesus kaserahang mangda kakencanin sakita karepipune, sakadi pangaptin anake akeh punika.

Ida H

26Anake akeh punika raris ngater Ida Hyang Yesus kesah saking irika. Ring margi raris kapanggih ring anak adiri sane mawasta Simon, anak saking kota Kirene. Ipun kapaksa kapetegenin salib ngiringang Ida Hyang Yesus.

27Akeh pisan anake sane ngiringang Ida, ring pantaran anake punika wenten taler anak eluh-eluh, sane masesambatan mangelingin Ida.

28Ida Hyang Yesus raris maksian ring anake eluh-eluh punika sarwi ngandika sapuniki: “Ih paraeluh-eluh kota Yerusalem, edaja Tiang pangelingina. Nanging pangelinginja dewek muah pianak-pianak eluhe.

29Sawireh lakar ada masanne, anake pada ngraos kene: ‘Ambate agetne eluh-eluhe ane bekung muah ane tuara taen nglekadang rare muah ane tusing taen manyonyoin.’

30Di masane ento anake pada lakar ngucap teken gunung-gununge kene: ‘Gembid tur tepenja tiang!’ Muah teken bukit-bukite kene pangucapne: ‘Uruginja tiang!’

31Sawireh yen punyan kayune ane enu idup ketoanga, ape buin punyan kayune ane tuh.”

32Wenten taler anak lianan kekalih, inggih punika jadma corah, sane jaga kadanda pati sareng-sareng ring Ida Hyang Yesus.

33Sasampune rauh ring genahe sane mawasta: “Kaun Tendas”, Ida Hyang Yesus raris kasalib, tur anake corah makakalih punika taler kasalib ring kiwa tengen Idane.

34Ida Hyang Yesus matur, sapuniki: “Duh Aji, ampurayangja ipun sareng sami, santukan ipun nenten uning ring paindikan sane laksanayang ipun.” Busanan Idane raris kadum nganggen undi.

35Anake akeh pada majujuk tur mabalih, sadaweg parapamimpin Yahudine pada minjulin Ida, sapuniki pangucapnyane: “Anak lenan suba pada tulungina. Yen saja Ia Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane jani apanga tulungina Ibanne!”

36Paraprajurite taler ngewerin Ida. Ipun ngaturang anggur masem ring Ida,

37tur ngucap sapuniki: “Yen saja Jerone Ratun bangsa Yahudi, tulunginja awak Jerone!”

38Wenten taler sesuratan ring duur Idane, sane sinurat sapuniki: “Ene Ratun bangsa Yahudi”.

39Sinalih tunggal saking anake corah sane sareng kasalib irika taler minjulin Ida, sapuniki pajaripune: “Kaden Ragane ene Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa? Tulunginja dewek Ragane, tur tulungin masih tiang!”

40Nanging anake corah sane lianan raris nglemekin timpalipune punika sapuniki: “Tusingke cai takut teken Ida Sang Hyang Widi Wasa? Iraga jani patuh paturu ngemasin ukuman.

41Iraga tenenan suba pantes ngemasin ukuman, sawireh iraga nampi karmapalan iragane. Nanging Anake ene tusing ngelah pelih.”

42Raris ipun matur ring Ida Hyang Yesus: “Inggih Ratu Hyang Yesus, elingangja titiang yening IRatu sampun madeg Ratu.”

43Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun: “Guru ngorahin cening, didinane jani cening lakar bareng-bareng ajak Guru di Pirdaus.”

Ida H

44Duk punika sawatara pukul roras, suryane remrem, tur sawewengkon jagate irika kaliput antuk peteng dedet, ngantos rauh pukul tiga.

45Duk punika langse panyeleng Perhyangan Agunge uek sibak dados kekalih.

46Ida Hyang Yesus nyerit antuk suara sane jangih, kadi asapuniki: “Duh Aji, Titiang ngaturang urip Titiange ring tangan Palungguh Aji.” Wusan Ida matur kadi asapunika, Ida raris seda.

47Rikala paindikane punika kaksi antuk komandan prajurite, raris dane ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Tuah sujati Anake ene anak patut!”

48Sasampun sawatek anake akeh sane pada pagrunyung mabalih irika, manggihin paindikane punika, ipun raris budal saha mapangenan.

49Sakancan anake sane wawuh ring Ida Hyang Yesus, minakadinipun paraeluh-eluhe sane ngiring Ida saking wewengkon Galilea, sami pada majujuk ngejoh tur nlektekang saluiring paindikane punika makasami.

Ida H

50Wenten anak lanang mapesengan Yusup, saking satunggiling kota ring wewengkon Yudea, sane mawasta kota Arimatea. Dane punika anak mula maraga darma sadu tur ngajap-ajap masan Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga ngadegang Pamrentahan Idane. Yadiastun dane dados anggota Majelis Agama, nanging dane nenten pisan adung ring pamargin miwah tetepasan Majelis Agamane punika.

51(23:50)

52Dane tumuli tangkil ring Gubernur Pilatus tur nunas layon Ida Hyang Yesus.

53Sasampune layone katedunang saking salibe, tumuli kalelet antuk kasa, raris kaperemang ring guane sane kapongpong ring bukit batune, inggih punika gua sane durung naenin madaging sawa.

54Daweg punika nemonin rahina Sukra, tur jaga ngawitin rahina Sabat.

55Paraluh-luhe sane ngiring Ida Hyang Yesus saking wewengkon Galilea, sami nyarengin Dane Yusup ka guane punika, tur sami ngantenang layon Idane kaperemang irika.

56Wus punika ipun sami pada budal, saha nyediang wewangen miwah minyak wangi sane jaga kanggen ngodakin layon Ida Hyang Yesus. Ring rahina Sabate ipun mararian, satinut ring pituduh Pidabdab Torate.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Lukas 23):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran