Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 16 >> 

Ida H

1Sasampun rahina Sabate lintang, irika Maria Magdalena miwah Maria biang Yakobuse lan Salome lunga numbas wewangen, praya kanggen ngodakin layon Ida Hyang Yesus.

2Ring rahina Reditene pasemengan, riwau endag suryane, dane sami pada lunga ka setrane.

3Ring margi dane ngrimik asapuniki: “Nyen ane lakar tunden ngulikang batune ane nekepin bungas guane ento?”

4Nanging sasampune dane nampek irika, panggihin dane batune sampun magulikan.

5Dane raris ngranjing ka genah pameremane. Dane tengkejut pisan rikala manggihin anak anom sane mapangangge sarwa putih, malinggih ring tengen pamereman Idane punika.

6Anake anom punika raris ngandika asapuniki: “Edaja takut! Ragane ngalih Ida Hyang Yesus ane uli kota Nasaret, ane suba kasalib! Ida suba katangiang, Ida tusing enu dini! Pedasinja, ene tongos Idane kaperemang!

7Nah ane jani, kemaja ragane ngorahang teken parasisian Idane, makadinne Dane Petrus, mungguing Ida lakar ngamaluin lunga ka wewengkon Galilea. Ditu dane lakar manggihin Ida buka pangandikan Idane ane malu.”

8Anake istri-istri punika raris sami medal saking gua pamereman Idane, tur malaib saking irika, santukan dane kalintang ajerih. Nanging dane tan nyidayang nuturang indike punika ring sapasira jua, santukan dane sami jejeh ngetor.

PAMUP

9[Pasemengan ring rahina Reditene punika, sasampun Ida Hyang Yesus matangi, pinih riin Ida makantenang raga ring Maria Magdalena. Sane riin Ida sampun naenin nundung setan pepitu saking ragan danene.

10Dane raris nuturang paindikane punika ring parasisian Idane, sane duk punika kantun pada nangis mangenang Ida.

11Duk parasisiane miragi baos Dane Maria Magdalena, mungguing Ida Hyang Yesus sampun nyeneng malih, tur dane sampun manggihin Ida, parasisiane sami pada tan pracaya.

Ida H

12Sasampune punika, Ida Hyang Yesus malih makantenang raga ring sisia kekalih sane nuju mamargi medal saking kota, nanging warnan Idane malianan.

13Sisiane kekalih iwau raris matulak saha nuturang indike punika ring parasisiane siosan, nanging dane sami pada tan pracaya.

Ida H

14Pamuputipun Ida Hyang Yesus makantenang raga ring sisian Idane makasolas, sane duk punika nuju majengan. Ida duka ring dane, duaning dane bengkung pisan, tan pracaya ring Ida miwah ring baos anake sane manggihin Ida sampun nyeneng.

15Ida ngandika ring dane kadi asapuniki: “Kemaja cening luas nylajah gumi, lumbrahangja Orta Rahayune ento teken manusane makejang!

16Nyenja ane pracaya tur kalukat ia lakar karahayuang, nanging nyenja ane tuara pracaya, ia lakar kasisipang.

17Anake ane pracaya teken Guru ia bakal kicen praciri buka kene: malantaran nyambat adan Gurune ia nundung setan, ia lakar ngraos nganggon basa ane tawah-tawah;

18yen ia ngisi lelipi wiadin nginum racun ia tusing bakal sengkala; ia ngusud anake gelem, anake gelem ento dadi seger.”

Ida H

19Sasampune Ida Hyang Yesus puput mawecana ring parasisian Idane, Ida raris munggah ka suargan tur malingga ring genah sane pinih kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

20Parasisian Idane tumuli pada lunga nyatur desa nglumbrahang Orti Rahayune punika. Tur Ida Sang Panembahan setata nyarengin dane sajeroning pakaryan danene, saha mapaica praciri-praciri sane ngangobin, buat ngukuhang sabda sane pidartayang dane.]

PAMUP

[(16-9) Paraistrine punika raris maranin Dane Petrus miwah sisian Idane siosan tur nuturang pariindike punika sami sakadi sane sampun kapangandikayang ring dane. (16-10) Sasampune punika, Ida Hyang Yesus ngraga nglumbrahang Orti Rahayune sane suci, sane ngrauhang karahayuan langgeng, malantaran ngutus sisian Idane lunga nyatur desa.]


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 16):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran