Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 4 >> 

1Ebe eho deeli vou alem dam oa, Alam im aihi vaba vedi gi ostamna vou le meia neha, “Im nim Alam imot modem bak,” lahame dam bake le vou vameatedam dam etei bak niba vou fi ddamda zi duate. Làhàmu meit uba li nehame gagodameam, “Alam Aha Nutabe Neàna labe eba vameadaha im eho aime fa uba ab li vameadalo modemam tame,” lahame uba li gagodamda lam bisi a ahusobuli àvodehat ame im laba aime vuzehemule. Amu nasi, “Alam Aha Nutabe Neànat ame da laba modi vizi uba li vameadào? Iblis labe am aha nutabe faina labe ame da laba vizi uba li vameadào?” laham bak mahate modi ozoidume neàdi ba vuzehele.

2Meit uba li im vameadam di, “Alat Am Aha Nutabe Neàna labe ame da laba modi vizi uba li vameadào?” laham bak um biem bake uho modi ozome neàdelo modem di uho neham bak aim labe um ozobohudem bak am tame. Ame da labe uba li nehame ahate gagodameam, “Ame Da Yesus lam abo Alat Gagu Fihasi Vimteme Iba Oluhu Dat Boehàda am tame. Bak niba li abo datelehe bak,” lahame uba li labi ahate gagodameam làhà ame da lam Alat Am Aha Nutabe Neàna labe aba modi vizi uba li im lam vameadam bak. Labiham labe ame da labe am im uho aime vuzehem neà bak.

3Lahana meit ame bak lam ahate gagom vaba vedi fa nehi ahate gagodameam, “Ame Da Yesus lam amu asum ahoba iube fa bak niba li abo Datelehe vabak,” lahame giomim ahate gagodamda lam ba Alam Aha Nutabe Neàna labe aba modi vizi uba li im vameadam vabak. Gi Kristus Bake Vi Taum Mu Fakemoholi Vaitohoda labe aba modi vizi uba li im lam vameadam bak. Uho amu nehi fet aihina taia? “Ame da Kristus Bake Vi Taum Mu Fakemoholi Vaitohoda labe ba bak niba le tame,” laham bak lam um amu fet aihina taia? Lahana etei di nim ame da Kristus Bake Vi Taum Mu Fakemoholi Vaitohoda labe aho modi vizi bak niba vou fi ddamda zi etei li ab fi ddamam bak. Labiham bake ame dam giomim vameadam dam labe uba li modi vizemo. Nasi iademe ozoidume neàdi ba ame im vuzehele.

4Lahana em data ààmom dam oa, umota neà bak. Alat um vuusu ab Am dataleham bak. Uba vizi teudehe Alam Aha Nutabe Neàna lamti labi dam Ala bake ozom vaba gi ibi iho modem bak modi baleàhà dam laba vizi teudehe Iblisim aha nutabe faina lamti ozom di bisi feàda uba vizi teudehe Alam Aha Nutabe Neàna am bak. Labiha labe ame giomim vou vameatedam dam labe im im lam uho amu vuzehem vaba gi mu aime voedume neàdehe bak.

5Ame giomim vou vameatedam dam lam abo Ala bake ozom vaba gi ibi iho modem bak modi baleàhà dam labe im data ààmom dam am bak. Labiha labe ame dam labe im vameadam di gi ame dam Ala bake ozom vab dam labe ibi iho ozoho bak lamti ulohona modesu dam bake im vameadam bak. Labiham labe dam Ala bake ozom vab dam lam ame giomim vameadam dam labe im im aime vuzehi meedam meote.

6Lahana imota ba dam Ala bake ozom vab dam labe im data ààmom damat modem vabak. Im abo Alam datat modem bak. Labiha labe iho dam bake im vameadam di iho gi Alat Aba Aho ozoho bak lamti ulohona dam bake im vameadam bak. Labiham labe dam Ala bake vou ali ahu vàmadi meedam dam labe im ibida aime vuzehem meote. Lahana Alat vuusu Am datalehe vab dam abo Amti vou ali ahu vàmadi meedam vab dam labe ba im ibida aime vuzehem vaba gi mu voedam bak. Labihadam labe, “Ame im vameadam dam lam Alam Aha Nutabe Neànat vizi im imbona vameadào? Iblisit modi vizi im giomimna vameadào? Amat vizi ame dam im vameadàla?” laham bak lam iho gi dam meit vameadaha im laba aime vuzehedam bak laba aame ozobohudem bak am bak.

7Ebe eho deeli vou alem dam oa, imo nasi ot deeli ot deelidase. Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Iho meia deeli meedam bak lam debu Alat iba modi vizi iho meia deeli meedam bak am bak. Meit amti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho laba deeli meedamda lam Alam data am bak. Labi Ala bake deeli vou ali ahu vàmadi meedamda am bak.

8Alat Aba aho meedam bak lam gi iba bakdate deeli meedam bak am bak. Labiha labe meit ame bak lam vouhome amti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho laba abo aba meida laba deelem vabda lam ba Ala bake deeli vou ali ahu vàmadi meedam vabda am bak.

9Alat Aho iba deeli faobekesi meedam bak lam im biem bake Aho nehame iba vouhoho labe im ozobohudehe bak. Iho faina meedàmu Alat Aho iba beolo meedam bak lam gi fa ozahigeàmu vei neàdi fa Amti vahi ahe neàna bohu tadem bak modelo Am Adat vàmtea Yesus iba bakdate olu ab ot vai eloham bak. Labiha labe iho nehi ozo, “Alat Aho iba deeli faobekesi meedam bak ame?” laham bak lam im ab ozobohudeham bak.

10Meia deelem bak akatihasu meedamna modela? Ba neham vab taia? “Iho nasi Ala bake tu deelem bak,” labiham vabak. Gi Alat iba nasi deeli meedaha bak. Iho faina meedàmu Alat Am ahu neàdem bak ozome iba beom vaba gi ozahigeàmu fa vei neàdelo Am Adat Yesus bak niba olu fa ot vai eloho labe iho faina meedam bak lam fa ab faamome vei neàdeham bak. Alat Aho iba bakdate labi meedaha labe iho nehi ozo, “Meia deeli meedam bak ame?” laham bak lam im ab ozobohudeham bak.

11Ebe eho deeli vou alem dam oa, Alat iba bisi labi deelehe labe imo laha ot deeli ot deelidase.

12Im ba Alam alihi koena aaha vabak. Im ahebu vabilem bak. Labihadamnàme iho ot deeli ot deelidameam làhà Alat Aba Aho meedam bak lamti ulohona iho ab vi meedamam bak. Labi laha Aba Aho ozome meia deeli meedam bak lamti ulohona iba modi vizi iho fa meia ab deeli meedamam bak.

13Alat Am Aha Nutabe Neàna labe iba modi vizi teudi vuusdàmu iho nehi ozom bak, “Imti Alati ot vou aliame ahu vàmadi ab meedamam bak.” Laham bak lam im ozobohudi gagodam bak.

14Iho bakda nibe faina meedàmu im Ai Alat iba beolo modem bak lam Aho gi vei mu iba soat vausu fa vei neàdelo modemu Am Adat vàmtea Yesus iba bak niba oluhu bak. Ame Da Yesus labe Aho amu iba Am im vameadume esmozi laiam dam nibe ihimo Yesus bake aame neha, “Imbote. Iba Soat Vausu Fa Vei Neàdemda bak niba leho,” lahame dam bake ahate vameadam bak.

15Meit nehame ahate gagodameam, “Ame Da Yesus lam Alam Adat Aho iba bak niba olu dateleheda am bak,” lahame ame bak lam vuzehi ahate gagodameam làhà Alati ame da lamti ot vou aliame ahu vàmadi ab meedamam bak.

16Imti Alati ot deeliame vou ali ahu vàmadi meedam labe iho nehi ozo, “Làhà imbot! Alat iba bisi deeli meedam bak lam Aho ba vaitoi setem vaba gi labahana bohu modesdam bak,” laham bak lam im ab ozobohudi tu vuzehi meedamam bak. Alat Aba Aho meedam bak lam gi iba bakdate deeli meedam bak. Labiham Alat modem labe iho meit Ala labe Aba Aho meia bisi deeli meedam bak laba ozome iho ame baket vi tau meedam bohu meedameam làhà imti Alati ot vou aliame ahu vàmadi ab meedamam bak.

17Labiham labe Alat Aba Aho meia deeli meedam bak lamti ulohona iho meia deeli meedameam làhà ba neham bak. Ba diamut Alat Iba Uloodume Vi Aime Ozobohudi Neàdi Fime Fahedam Digat lam fuhuzobe Yesus Aho dam gagome Aba Aho avaesdam laba le dozeadam di iho ba iedi ladehebeat Aba Aho avaesdam laba le dozeadam vabak. Abo gi ahu teudi le dozeadam bak. Neham labe labihaha bak. Yesusat Aba Aho amu bak niba godume meedam bak lamti ulohona iho meedam labe labihaha bak.

18Iho Ala bake abobo deeli meedameam làhà ba akati iho Ala bake iedemna modela? Ba Ala bake iedem biem bak. Iho meit iedemeam làhà gi neham bak ozome iede taia? Ame da labe Ala bake abobo deeli meedaha vab labe, “Alat eba beom bak,” lahame ozome iedem bak.

19Iho Alati dam totbahoti deeli meedam bak lam nehaha labe deeli meedam bak. Alat amu nasi iba deeli meedaha labe iho fa Alati dam totbahoti labihasu deeli meedam bak.

20Iho meit nehameam, “Em Ala bake deeli meedamda am bak,” lahamda labe vedi amti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho laba deeli meedam vaba gi ahu adat faki meedamda lam aho amu lab gagoho bak lam gi giomim vagedam dàt modem bak. Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Im ba Alam alihi koena aaha vabak. Labiham labe iho meit imti Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho labe im alihi dihasi aa dihasi aa lahadamda labe aho vedi dam lada lam deeli meedam vab labe ba akati Ala Aho aam biemda laba aho deeli meedà? Labiham biem bak.

21Labihàmu Yesus Kristusat Aho amu iba im nehasu gagu fi hasi vou esmoho bak. Aho neha, “Meit nehame gagodameam, ‘Em Ala bake deeli meedamda am bak,’ lahame gagodamda labe am laha amti vahi Eba tu vuzehi meedam dam totbaho laba laha abo deeli meedale,” lahame Yesusat iba labi gagohemu iho imti vahi Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho laba deeli meedam bak lam ba voom vabiem bak. Abo modem bak.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Yohanes 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran