Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 17 >> 

1Labi Paulusti Silasti iba vi tau gohatem dam totbahoti num debu Filipi laba vou esmozi neo ladam labe num debu Amfi polis lamti num debu Apoloni lamti laham bak behàsu laba vou vameatedume neàdi labohoti num debu Tesalonika laba ab lafuham. Tesalonika laba Yahudi damat ihimo fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num lam laba ehet.

2Labihàmu Paulusat aba aho mei bake laidam di ame num laba oli Alat Vameadaha Im Toedahana ve vahokedam meo dàt modemu hari Sabat abo Yahudi dam labe ibi iho gi azibe im digat fuhemu ame num laba oli Alat Vameadaha Im Toedahana aba aho ozohoda lam visoi fa dam bake vahokeda. Labi ame dam labe aime fa ot vai vi gagu vi aida. Labi aho neo aame gagodume afoezobe damat im tombu biem bake aho modi fi gateda. Labihada.

3Aho nehame vameada. “Dam ahamda labe iho neha, ‘Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lam amu nasi geàdume ba elo tame. Labi Am eloho bak labet Alat modi fa ahedi usa tame,’ lahame dam ahamda fet toedume esuhu Alam im lam ba voom vabiem bak. Abo modi imbodem bak. Eho etei uba vameadume fi dehe Yesus lam abo dam ahamda labe neha, ‘Alat ba uba olu tame,’ lahame fet toedume esuhu Boehàda lam ame Da am bak,” laham im lam Paulusat amu hari Sabat meida labet vameadume damat aime fa ot vai vi gagu vi aida. Labi neo hari Sabat meida labe ame baket meeda. Gi labihadume hari Sabat ab làteladeham.

4Lahame labi vameadàmu Yahudi dam totbaho labe Paulusat lab vameadaha im lam aime, “Imbote,” lahame uledi vuzehi fa Paulusti Silasti dam behàsu laba tau vahi goda. Labi laha Yahudi damat modem vab dam abo Yunani dam labe laha, “Ala abo feàte,” lahame ahu adat iedi vou baedam dam labe laha tau vahi goda. Labi laha Yahudi lahit modem vab lahi giida totbaho ee ehe lahi labe laha Paulusat lab vameadaha im lam laha vuzehi ame dam behàsu laba tau vahi goda. Labihada.

5Labihadam di Yahudi dam totbaho labe Paulusat lab vameadaha im lam mom dam labe aaha dam dua totbaho labe Paulusti Silasti laba tau vahi im vameadam bak aahemu teidi ab fakeham. Labi teidi faki vedi Tesalonika laba azim dam labe ibi iho na ot loiam bak tomba laba le dam gi aidam dam abo na modem odohabu dam laba ab le gagoham. “Paulusti Silasti ame dam behàsu labe vou lehe im lam gi giomimot modem bak,” lahame ostam im vàlu ame dam laba vameame fa tau vahe vaheme duali meoli ahu gukeme dae gai duali dam num iudu iuba le daet ot bei ot beida. Labi neo num iudu iuba le daet ot bei ot beida. Labihada. Labihadume meedaha Yasonam num laba Paulusti Silasti vahi tau azihi num laba ab vou fuham. Ame dam labe nehi ozo. “Ame num laba tet oli Paulusti Silasti si vou futoi vou kea lame dam meoli li dozeadaha dam duate lose,” laham bak ozome num laba tet ab oleham.

6Teet oli aaha ame dam behàsu lam aam kai. Aam biehemu vedi num deda Yasonti dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbahoti siàdume vou futodume vou kea lame ame num debu bak laba azim dam labe iba uloome im aime neàdi gagomda dam busaoda zi laba ab vou ladaham. Labi ame dam busaoda zi labe iho avaesdam laba vou le dozeadume neàdi dam Yason giidati siàdume vou lehe dam labe ozo, “Paulusti Silasti dam behàsu lam git meeda,” laham bak ozome fa dam behàsu laba vàlu dam busaoda zi laba bisteat ab vameadaham. “Eea, Paulus aba tau gohatem dam lamti mei bake lam di dam vabidume bohudem bak modi ulediam damat modem bak. Labi laha neo ibi bak abo Tesalonika niba li ame baket neo meedalo mozo.

7Labi ame da Yason nim vedi am num malem vaba ame Paulus giidati vahi esuhu dam am bak. Labi ame dam Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam labe laha vedi Kaisarleheda labe aho gagu fi hasi esuhu im zi lam ailahigeàmu fa, ‘Dat ee gagom Yesus lahamda lam bisi boehàda am tame,’ lahame gagodam damat modem bak,” lahame ab vameadaham.

8Lahame labi vameadàmu ame dam duada zi lamti ame dam busaoda zi lamti laham dam labe ame lab gagoho bak aihemu àvodi dae gai ab dualeham.

9Labihàmu ame dam busaoda zi labe fa Yason giidate gago, “Um Paulusti Silasti git modem bake uho fa vou aasdam bak, ‘Imbote,’ lahameam làhà uho iba doi nasi lole. Labi im nasi fet ozobohudi ahumdi vou faodase. Paulusti Silasti ba git modemeam, ‘Debu uho modeho,’ lahame iho labi gagom bak,” lahame labi gagohemu Yasonti dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho lamti etei lab gagoho bak lam aihemu im doi lam lodume neàdi im fa isi ab oluham.

10Labi disi aibulehe di labe ame num debu Tesalonika laba azim dam Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam labe Paulusti Silasti dam behàsu laba gago, “Niba a aidamule. Uba damat beomo. Taho itale,” lahame gagu neàdi num debu Berea laba ab oluham. Labi Berea laba lafusi Yahudi damat ihimo fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num laba oli Yesus Aho amu meedume vou esmoho Im Neàna lam ab vahokedamam.

11Berea laba azim Yahudi dam lamti labi Tesalonika laba azim Yahudi dam lamti bisi mei im aim uleda Berea laba azim Yahudi dam am. Labihàmu Paulusti Silasti ame dam behàsu labe Yesus Aho amu meedume vou esmoho Im Neàna lam lab vahokedaha bake ailo àhàki meeda. Labi laha ame dam behàsu labe iho ahat lab vahokedaha im lam dam labe, “Imbo?” laham bak ozobohudelo modemu Alat Vameadaha Im Toedahana lam dihasi nabime vi aame ozoda. Dihasi nabime vi aame ozoda. Labihada.

12Labihadam labe Yahudi dam dua totbaho labe Yesus bake ab tu vuzehedaham. Labi laha Yahudi vab lahi Yunani lahi ee ehe lahi dua totbaho lamti labi Yunani dam dua totbaho lamti laha Yesus bake ab tu vuzehedaham.

13Labihadam di labe ame Tesalonika laba azim Yahudi dam labe abo meia vabime meolem dam labe aiha Paulusat Berea laba le Yesus Aho amu meedume vou esmoho im abo Alat vameadaha im lam ame dam laba neo vameadume fi dedam bak aihemu neo Berea laba vule ame dam laba le ootedume vameada. “Paulusti Silasti ame dam behàsu labe ibi iho vahokedaha im lam a aimule. Gi giomimot modem bak,” lahame le ootedàmu Berea dam zi labe vi ozodaha, “Ada imbona ozomo?” lahame vuzehi im ahu meoli neo fa Paulus giidate ab fakeham.

14Labihàmu Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam totbaho Berea laba azim dam labe Paulus damat otem bak labna zohàme iedi Paulusta bak amomoi olulo gagu itea feàna obe laba ab vou laham. Lahana Silasti Timotiusti gi Berea laba aida.

15Labi Paulusti dam am vou ladam dam Apolonia Atena Filipi Tesalonika Berea Korintus U Amfipolis totbahoti iho kapal zisi ladume num debu Atena laba ab vou fuham. Laba vou fusi Paulus am vou laha dam laba neha, “Uho fa Berea laba le Silasti Timotiusti dam behàsu laba gagole. ‘A kehàmule. Taho eba Atena niba vi vuli fusi im vahi neo lase,’ ” lahame gagu fa ab oluham. Labi fa Berea laba le Paulusat iba gagu oluhu im lam fa Silasti Timotiusti dam ahim laba ab le vameadaham.

16Labi Paulus Atena laba Silasti Timotiusti aba vulem bake vou faodam di labe aaha dam Atena laba esdam Yahudi damat modem vab dam labe ibi iho, “Ala am tame,” lahame ostamna it anekehàt modi vou baedamna zi aahemu ahu ab faideham.

17Labihàmu Paulusat neham bak ab faasi meedamam. Aho ame Yahudi damat ihimo fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num laba oli fa Yahudi dam lamti labi Yunani dam labe Ala bake, “Feàte,” lahame ahu adat iedi vou baedam dam lamti fa vazisi Alam im abo Yesus Aho amu meedume vou esmoho Im Neàna lam vahokeda. Labi ame dam labe fa ot vai vi gagu vi ai. Labihada. Labi laha damat na ot loidam bak tomba laba le dam laba goom dam zi laba aho ame im vahokeda. Labi ame dam labe fa ot vai vi gagu vi ai. Labihada. Ame bak lam dihasi mode. Dihasi mode. Labihada.

18Labihadam di labe Epikurosti Stoati laham dam amuda behàsu labe ibi iho ozoho baket vou vamea usehe im lam vuzehi meedam guru zi laha Atena laba ehet. Ame im vi ozome vi vameadam dam labe laha Paulusti vazisi im otesiame ot vameaidam meot. Ame dam totbaho labe Paulus bake nehi feàtàdam labe gago, “Da nim gi im biehebuda akati aha baabuli mode? Da nim im biehebulehe labe bisi im duana vameadam bak.” Labi ame dam totbaho labe laha nehi vameada, “Da nim gi bak iuba azim dam labe ibi iho vou baedam ostam ala abo im biem ala zi lam fa iba vameada taia?” lahame gagoda. Paulusat Yesus Aho meedaha im lamti labi Yesus Am eloho bak labet Alat modi fa ahedi usaha bak lamti laham im lam vameadume fi dedàmu ame dam labe vedi git ozome feàtàda.

19Labihadam di labe ame Yunani dam labe ibi iho bisi im vi ozome vi vameadam dam boehàda debu labe Paulus gagome ibi iho vahe vaheme neàdi im ot vameaidam bak tomba ee gagom Areopagus Bak Buzoho lahame taluhu bak laba vou laisi odosi vi ailo ab gagoham. “Oho etei lab vou li vahokedam im gàhàda lam akatihasu meedam imot modela?

20Ame im lam im amu aihi vabna im alimda lam oho iademe tombu iba vameadale. Labi im aise,” lahame Paulus bake ab gagoham.

21Ame Atena laba azim dam bak deda lamti bahagikida iube fa niba li mei bake tau azihi dam lamti laham dam labe iho im gàhàda alimda aidam di gi ame im gàhàna lam vi aidume ot vameaidahit vou disim meo damat moz. Ame dam labe ibi iho modi baleàhà bak am. Gi labihadam damat modehe labe Paulus bake, “Ame im tombu iba vameadale,” lahame ab gagodamam.

22Labihàmu Paulusat uledi ame dam labe ibi iho vahe vahedume neàdi im ot vameaidam bak tomba Areopagus Bak Buzoho laba bakamta nusualadaha dam labe iho avaelaha laba duzu im ab faasi vameadamam. “Um Atena niba esuhu dam oa, num debu bak ubuda niba eho ahamte li gohatehe di lam eho aaha uho neha, ‘Ala am tame,’ lahame ostamna it auet modi vou baedamna zi lam em aaha bak. Labiha labe eho nehi ozo, ‘Uho auet modi alalehena zi lam vou baedam meo damat modem bak,’ laham bak lam em aame ozobohudehe bak. Labi eho neo aaha ubu uho vou baedam ala meida laba vou baedalo modemu na lodamna zi vou li esum ke vaheme beahubaehena vua vahudamna meida lam eho laha aaha bak. Ame ke vaheme beahubaehena laba im nehame toehena eho laha aaha bak. ALA LABE AM EE DAM BIEM ALA LABA VOU BAEDAM BEAHUBA, lahame toehena eho aaha bak. Labiha labe ame Ala lam um biemdaleàmu eho etei uba li vameadume fi dedalo modem bak.

23(17:22)

24Ame Ala nim bakti na ahebu modehe Ala am bak. Ame Ala lam asumti bakti damti vuusum Boehàda am bak. Labi damat auet modi ostam alalehena laba vou baedam num buà laba azim vaba Alat modem bak.

25Labi ame Ala nim laha dam ahedi ohedam bak lamti labi dam iho ozome vamna lamti ahebu meedam Alat modem bak. Labiha labe iho ba akati ozome Ala bake na loe? Ame Ala lam Ahamo na im meedam di ba damat vi tau meedam biem Alat modem bak. Labihaha bak.

26Labi ame Ala Aho laha aham di iube alimeat modehe dat labe faasi vou mode ledume im bakda debu mei debu mei lahadume fi goaitoi bak iuba le esu bak iuba le esu labihadume bak ahebu uloholedume bak nim dam bà tadehe Alat modem bak. Labi laha, ‘Dam mei debu niba guti esuiam neàte?’ laham bak lamti labi, ‘Dam mei debu adi diat faadume vou faodume elodume seddàla?’ laham bak lamti gi aham di iube na modehe vab di iube fet vi ozome esuhu Alat modem bak.

27Damat Aba vi ozome tu vuzehem bak laba ozome Alat ahit bak nim dam bà tadehe bak. Damat neha, ‘Eho Ala bake tu vuzehese,’ lahame Aba vi ozodume nabidam bak labna zohàme ahit labihaha bak. Labi meit Aba nabidameam làhà Aba tàhi fi gatem zoaha bak. Lahamnàme Ala ba bohu vabak. Gi taho vi aame ozome ozobohudem bak.

28Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Dam amuda ubuda labe iho gagoho im gi neham bak. ‘Ame da labe Am feà bak labet iba modi im ahededam bak. Im nigodam bak. Im bake niba aidam bak,’ lahame gagoho bak. Labi laha um tai ahamda meida bisi ladeedamda lam nehame amu gi toeme esuhu bak. ‘Ala im Ai am bak. Labi im ahebu Alam data am bak,’ lahame toeme esuhu bak. Labiha labe eho nehi ozo. Ame Ala nim bisi bohu vaba gi taho vi aame ozome ozobohudem bak.

29Labihàmu im Ala imboda labe Am dam modem labe ba akati emas modeo, perak modeo, ke modeo, dam anekehà neàda labe aho ame na ve na it modeme alalehena laba ahe vabna laba iho neha, ‘Ala am tame,’ lahame vou baedàla? Labiham bak lam git ozome meedam bak am bak.

30Amu di iube im tai ahamda labe Alat, ‘Nehame modele,’ lahaha bak lam vabili ostamna ve it modeme alalehena imbo vabna laba, ‘Ala am tame,’ lahame ahusobuli baedam di lam iho faina meedaha bak lam ba Alat iba faki beoho vabak. Iho ostam im meedam bak lam Alat gi aalahigeàmu labihasu esu. Lahana etei nim Alat ba labiham vabak. ‘Dam bakda ahebu ibi iho faina meedam bak nasi voedume fa ahu neà bak vàmadi fa Aba tu vuzehi Aba neha, “Om abo feàte,” lahame ahu adat iedi Aba vou baedale,’ lahame Alat etei iba ootedam bak.

31Alat nehame fet ozome gagu esuhu labe labi ootedam bak. Im dam bakda ahebu iho meedaha im lam ba uloome aime neàdi gagu vàmadelo modem digat lam Alat amu fet ozome gagu esuhu bak. Ame iademe ahu vamdesu meedam bak lam, ‘Amat ba meedàla?’ lahame modemda lam Alat amu gi fi me gagu esuhu bak. Yesus ame Da am bak. Aho fi me gagu esuhu Da lam, ‘Amat modela?’ laham bak lam damat biem bake ame Da lam Am eloho bak labet Alat modi fa ahedi usaha labe damat ozobohudehe bak,” lahame Paulusat ab vameadaham.

32Labi ame dam labe Paulusat lab vameadaha im lam aiha meit eloho bak labet fa ahedi usahana aihemu Paulus bake tozome ab moham. “Dam elohona fa ahedi usam biem bak,” lahame Paulus bake ab tozoham. Lahana dam totbaho labe vedi uledi gago, “Oho etei lab vameadaha im lam ba neo li digat meida labe iba laha neo vameadale. Im laha aise,” lahame uledi ab gagoham.

33Labi gagu neàdi Paulusat ame dam vahe vaheme im vameadam bak tomba lam vou esmozi ab laham.

34Ame di lam dam totbaho Paulusat lab vameadaha im lam ba moho vabak. Uledi Yesus bake ab tu vuzeheham. Labi Paulus bake vi tau goda. Ame dam neha. Dat meida ee gagom Dionisius am. Ame Areopagus Bak Buzoho laba vahe vaheme im vameadam dam laba im vameame faheme modiamda meida am. Labi laha nam meida ee gagom Damaris am. Labi dam giida totbaho ame. Labihasu Yesus bake tu vuzehi Paulus bake ab vi tau godamam.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran