Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 26 >> 

1Lahame Festus labi gagohemu Agripa labe Paulus bake neha, “Lo, neàdeho. Ame Yahudi dam labe oba vàluhu bak lam imboo? Imbo vabalemeam làhà nasi veibale. Im aidase.” Lahame gagoha Paulusat am im veibalo modemu, “Dam nasi dae vabalele,” lahame dam bake am anekehà ab fi bovaham. Fibovai neàdi im nehame ab veibadamam. Paulusat aho ozo, “Agripa aba taum bak am tiba,” lahame labi ozome im ab faasi veibadamam.

2“Agripa bisi Boehàda feàda oa, em etei oho avaesdam niba li duzu veibalo modem bake em abo deeleho. Neham bak. Ibi iho Yahudi damat im fi hamda ziti im fi ham vabda ziti Alat aham di iube im tai Musa bake gagu aho toedume fi hasi esuhu Im Feàna lam iho uledi meedam bak lam bisi ozobohuda om am bak. Labi ame Im Feàna lam im Yahudi dam nibe ihimo otesi otesidam bak lam laha bisi ozobohuda om am bak. Labiha labe Yahudi dam labe eba neha, ‘Eho git modehe bak meida neam bak.’ Labi meit neha, ‘Eho git modehe bak meida neam bak,’ lahame eba vàluhu im ahebu lam eho etei oho avaesdam niba li duzu veibalo modem bake em abo deeleho. Labiha labe oho eho veibadam im nim betea aidam labe vou faodale.

3(26:2)

4Eho amu koe diat bak ebeda laba azihi di gi em Yahudi damti vahi azihi bak. Labi ba neo vou mode ledume fa kota Yerusalem niba ba li em Yahudi dama neo tau vahi azihi bak. Labihaha labe eho iademe meedam im ahebu lam Yahudi dam ahebu amu gi ozobohudehe bak. Ba biem vabak.

5Labi laha em amu gi Farisi dàt modem bak. Abo ibi iho Yahudi damat im fi hamda ziti im fi ham vabda ziti Alat aham di iube im tai Musa bake gagu aho toedume fi hasi esuhu Im Feàna lam eho bisi vuzehi iademe meedamda em am bak. Lahana eho amu lab meedaha bak lam Yahudi damat ozobohunàme akati uledi eba tau gagom vaba mode? Ana modi gi vei vabilehe damali vou mode ledume di nimohohela?

6Labi etei damat em si uho avaelaha niba vou li duzuhu bak debu gi neha. Alat aham di iube im Yahudi dam nibe im tai ahamda zi laba nehame fet vameadume esuhu bak. ‘Dam elodahada ahebu Aho ba diamut modi fa ahededume usnada tame,’ lahame aham di iube fet vameadume esuhu im lam eho laha vi ozome ozobohudi vou faodamnàme uho vedi em si uho avaelaha niba ab vou duzu uloodamam bak.

7Lahana Boehàda Agripa oa, im Yahudi dam debu ahebu iho Ala bake, ‘Am abo feàte,’ lahame ahu adat iedi vou baedam bohu meedam labe Aho amu neha, “Im Yahudi dam amu elodahada ahebu ba diamut Eho modi fa ahededume usnada tame,” lahame fet vameadume esuhu im lam iho laha ozobohudi esdam bak. Labihadamna eho laha ame fet gagu esuhu im lam vi ozome ozobohudi esuhemu akati em vàmtea Yahudi damat eba vàlu neha, ‘Em git modeho,’ lahame em si uho avaelaha niba duzu, ‘Uho eba uloome aise,’ lahame meedàla?

8Lahana um Yahudi dam totbaho ahebu oa, uho neha, ‘Dam elodahada ahebu Alat ba diamut modi fat ahededume usnada tame,’ laham dam labe akati Alat etei Yesus eloho bak labet modi fa ahedi usaha bak lam um akati vuzehi meedam vaba mu voohela? Labihalahit um im amuda lam laha mu vooho damat modem bak.

9Em laha amu di iube nehame ozodam dàt modem bak. ‘Dam ame Da Yesus num debu Nazaret labe leheda laba tu vuzehi meedam dam laba eho fai bak bohu vabidase,’ lahame labi ozodam dàt modem bak.

10Lahame labi ozodam dàt modem labe eho ame baket kota Yerusalem niba ab faasi meedamam. Eho amu gi nehada. Damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam laba eho le gagu aiha, ‘Lo, neàte.’ Làhàmu dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam lam eho le si meit faina modehemu si oumahedam num sel laba oumaheda. Labi Kaisarleheda labe am im ot vai gagom dam labe am meo dam gagome ame dam lam oddalo modem di em laha, ‘Otem neàte,’ lahame tau gagome oddam bak. Ba malem vabak.

11Labi laha Yahudi damat ihimo fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num meida oli dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam lam im alihi aahazobe eho si vou kea lame futodume beoda. Labi neo ame num meida laba laha neo ame baket neo meeda. Dihasi mode. Dihasi mode. Em gi labihadam dàt modem bak. Labi ame bak lam meedaha di lam eho gi neham bak ozome meedaha bak. ‘Dam labe ibi iho amu Yesus bake tu vuzehehe bak lam mu, “Yesus imbo kaio,” lahame Yesus bake feàtàme mu voose,’ lahame eho labi ozome ahit beodaha bak. Eho dam laba aam di gi ahebu ahu fakehena tadi meedaha bak. Em ahu bisi gukeme feà bak fuhu labe em gi kota Yerusalem nimota vabidaha vabak. Abo bak iudu iumti iudu iumti im Yahudi damat azihi vabak iuba le dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam aam di laha vabidam bak tadedaha bak. ” lahame Paulusat ab vameadaham.

12Labi Paulusat labihasu vameadume neo susulo vameadam labe nehame veibada. “Eho ame mei bake ladam di num debu Damsik laba lada. Amu damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam labe eba neha, ‘Iuba le dam nabidameam dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam alihi aameam làhà si fa kota Yerusalem niba vou li fa sel oumahedam neàte,’ lahame toeme olum sunit lam eba lu eho ve eba tau gohatem damti iho Damsik laba ab vou ladamam.

13Iho Damsik laba lam zie labe ladume lafuseo vabalehe di labe ala tomali aaha Alat azihi bak labe dam fako iedemna fauha meona nom ilu em em damti ladam bak laba ab fauhaleham. Ame na fauha meo lam ala fauha meoti uloho vabak. Abo bisi ogatedam labe fako iedemna lam feàna nom ilu fauhali emti vahi ladam damti im fako ab iedeham.

14Labi im ab biddaham. Labi iho lab biti bisdam labe eho aiha naat eba im Yahudi dam labe ibi iho vameadam Aram daet vameadamna em ab aiham. Labi eho gi dogoit vou faodam labe nehame gagoho bak ab aiham. ‘Saulus oa, om akati Eba vabidàla? Eba vabidam bak taho vaitole. Oho ame bak lam meedam labe ohomo naedat fa it vàhàdedam bak.’

15Lahame eba labi gagohemu eho fa neha, ‘Boehàda, Oho amat mode?’ Lahame labi gagoha Boehàda labe fa eba neha, ‘Eho Yesusat modem bak. Oho vabidamda Em am bak. Eba tu vuzehi meedam dam laba oho vabidameam làhà om gi Eba laha vabidam bak. Nasi usai duzule. Eho oba, “Nehame meedale,” lahame om gagu valo modem bak lam om biem bake Eho etei ahit oba tahi im vameadam bak. Oho fa im Ebeda tau meedam datelelo modem bak. Labi laha Eho etei oba tahi im vameadamna oho aaha bak lamti labi ba neo diamut Eho neo oba tahi im vameadamna oho ba aame ozobohudem bak lamti labihasu om ozobohudi bak iuba la. Bak iuba la. Lahadume ame im lam ahate vou vameatedam datelelo modem bak. Oho ba labihadam datelelo modem labe Eho ahit etei oba tahi im ab vameadamam bak.

16(26:15)

17Oho labihadam bak meedam di labe om Yahudi dam totbahot modeo, dam giida Yahudi damat modem vab damat modeo, oba fai bak modelo aa odoadam di Eho oba soat vausu ame bak lam ba modem vabak. Gi fa vei neàdedam bak. Ame dam labe iho faina meedam bak lam Alat gi ozahigeàmu fa faamome dam laba beolo meedam bak lam fa vei mu neàdedam bak lamti ame dam labe Eba tu vuzehi meedàmu Alat Aho vame fi hasi Am damaedam bak lamti, “Labihasu meedase,” laham bak ozome oho im nehasu meedam bake Eho om gagome ame dam zi laba ab olulo modemam bak. Oho le im nehasu meedam bak: Ame dam labe, “Iho faina meedà?” laham bak biem labe abo gi usi aibuna aidamna ozomom bak lam oho fa ame dam laba modi ozobohudi fi gatei iho faina meedam bak voou fa ahu vàmadi vei neàdedume abo dihahana ozomolo modem bak ame. Labi ame dam laba Iblisit veimai vuusdam bak lam oho modi veimodume fa Alat vuusu im vahokedam bak ame. Labihasu oho ba meedalo modem bake Eho om gagome ame dam zi laba ab olulo modemam bak,’ lahame Yesusat eba labihasu vameadume ab seteham,” lahame Paulusat ab vameadaham.

18(26:17)

19Labi Paulusat labihasu vameadume neo susulo nehame vi vameada, “Boehàda Agripa feàda oa, ame Da Yesus Aho asum ahoba iube eba nom ilu vameadahana eho edehesi fako bakamta aasdume aahana lam eho ba vooho vabak. Abo aime uledi meedam lahasuhu bak.

20Eho uledi meedam labe eho gi im nehasu vameadaha bak. ‘Dam ahebu iho faina meedam bak lam nasi voedume fa ahu neà bak vàmadi meedale. Labi fa Ala bake tu vuzehi im Abada meedale,’ laham im ame. Labi, ‘ “Ame dam labe iho faina meedam bak voedume fa ahu neà bak vàmadeho,” laham bak, “Imbo?” laham bak lam damat modeo, Alat modeo, biem bake fa aame ozobohudem bake im neà bakta meedale,’ laham im ame. Labihasu eho bak mei bak iuba la. Bak mei bak iuba la. Lahadume ame im lam vou vameatedume fi dedaha bak. Ame im lam eho amu nasi Damsik laba azim Yahudi dam bake le vameada. Labi ba neo eho Yahudi dam kota Yerusalem laba azim dam labe faasi vou mode ledume Yudea bak ahebu azim Yahudi dam laba vameadume uloholeda. Labi ame im lam eho neo Yahudi damat modem vab dam laha neo vameadume uloholeda. Labihadaha bak.

21Em labihadaha bake Yahudi damat eba faki, ‘Otese,’ lahame eho amu ame Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu am ad oli aam bak tomba gutehe zoho laba olehe di lam damat vi oli em si, ‘Otese,’ lahame ab meedaham bak.

22Lahana Alat eba vuusu vou aasdam labe damat taho otem bili etei ab vou fuham bak. Labiha labe em abo um ee ehe dam zi nimti dam ee vab dam zi nimti uho avaelaha niba duzu Yesus Aho amu meedume vou esmoho im lam eho uba ahate ab vameadamam bak. Eho uba ahate vameadaha im lam ba im meit modem vabak. Abo tai ahamda ibida Musati labi dam Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam zi lamti laham dam labe iho amu aham di iube, ‘Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda labe nehada tame,’ lahame nasi fet toedume esuhu im lam eho uba ahate vameadam im am bak. Ba im meit modem vabak.

23Ame im lam nehaha bak. ‘Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lam amu nasi damat modi geàdume ote tame. Labi ba Am eloho bak labet Alat alimeat modi fa ahedi usa tame. Labiha labe, “Dam bakda ahebu abo Yahudi dam lamti Yahudi damat modem vab dam lamti laham dam niba Alat Aho soat vausu fa vei neàdeda tame,” laham Im Neàna lam Aho im dam bakda ahebu vou vameatedume fi desi dam ahebu ozobohudeda tame.’ Lahame ame dam ahamda labe fet toedume esuhu im lam eho laha uba ab vameadamam bak.”

24Lahame Paulusat lab veibadam lahasdam di labe Festus vedi im abada ausi tozolo dae buduana ab vameadamam. “Elo! Paulus om abo ahusobuli meedam dàt mode? Om bisi dihasi sunit bolohona it aame ozoda. Labi neo dihasi neo it aame ozoda. Labihadam labe im vabili ahusobulehe tai?”

25Lahahat Paulusat fa gago, “Vabà! Gubernur Festus oa, em ba ahusobulehe vabak. Eho etei oba lab vameadaha im lam ahebu imbo bak. Em ba ahusobulehena damat ba ozom biemna oba vameadaha vabak. Abo ozobohu aabodi neàdi vameadam bak.

26Eho lab vameadaha im lam abo ame Da Yesusat Aho meedaha im lamti damat Aba meedaha im lamti ahebu meedaha di lam aa vasti meedaha vabak. Abo ahatet dam ahebu ozobohuna meedaha bak. Labiha labe eho etei oba lab vameadaha im lam ahebu Boehàda Agripata am ozobohu bak. Labiha labe eho lab vameadaha im lam gàhàna modem vab labe eho iedehe vaba Boehàda Agripa aho avaesdam niba duzu ahate vameadam bak.” Lahame labi vameadume neàdi Paulusat vaktesi fa Boehàda Agripa bake ab gagoham.

27“Boehàda Agripa oa, Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam ahamda zi labe iho fet toedume esuhu im lam, ‘Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda labe Aho ba nehada tame,’ laham im lam oho tu vuzehi meedamda om am taia? Oho tu vuzehi meedam bak lam eho ozom, imbo bak.”

28Lahame labi gagohemu Agripa fa Paulus bake tozome gago, “Oo làhà! Oho ozom, im gi etei ot aaiame im ot vameaidaha bak nibet modi eho Kristus bake tu vuzehe? Ame im vameadamehamdehe vabna eho akati ba tue?”

29Lahahat Paulusat fa ab vi gagoham. “Etei modeo, ba vou faobe modeo, omti dam etei em im vou faodam dam zi nimti um ahebu eho Kristus bake tu vuzehi meedam bakti ulohona uho neo modem bake eho ozahit, ‘Dam nim Oho modi Kristus bake tu vuzehi meedale,’ lahame eho Ala bake tom gagodam bak. Bisi damat em si bes botehà niz eba vààudaha bakti ulohona gagom kaio,” lahame Paulusat ab gagoham.

30Labi Paulusat etei lab vameadaha im lam aime modeha ame Boehàda Agripa lamti am nà Bernike lamti labi Gubernur Festus lamti labi dam totbaho zi lamti labihasu ahebu ab usnadamam.

31Usnadume im vameadam num tom fi haba lam vou esmozi futodam labe im ot vameaida. “Ame da lam faina modehe bak vabna ba akati iho meo dam gagome meit faina modehezobe si oumahedam num laba am ousulo vameada. Otelo vameada. Lahadàla?” lahame futodam labe im ot vameaida.

32Labihadume modeha Agripa labe fa Festus bake ab gagoham. “Ame da nim aho amu neha, ‘Kaisarleheda laba le aho aba uloome aise,’ lahame gagoho bak lam modem vabameam làhà oho ame da nim gi isi olum neàdehe bak. Lahana ame da nibe amu, ‘Kaisarleheda laba lase,’ lahame gagu vàhàdehe labe ba isi olum biehe bak. Abo olum bak,” lahame Boehàda Agripa labe fa Festus bake ab gagu esuham.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran