Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 2 >> 

1Riyolo matéko secara rohani nasaba madosako sibawa majjalékkaiwi parénta-paréntana Allataala.

2Iyaro wettué muwaccowériwi sining abiyasanna linoéwé; bettuwanna matinuluko lao ri panguwasana langi marajaé iyanaritu roh iya makuwasaiyéngngi makkekkuwangngé atinna sining tau iya dé’é namatinulu lao ri Allataala.

3Riyolo pada-pada maneng tokki sibawa mennang; tuwoki situru kédo-kédo tolinota sibawa pogau’i aga iya sennangiyéngngi watakkalé sibawa pikkiratta. Iyaro wettué idi’na iyanaritu sining tau iya nakennaétto caina Allataala, pada-pada sining tau laingngé.

4Iyakiya temmaka loppona asémpo atinna Allataala! Makkuwa mani Namaséitta,

5angkanna maté mupi’ secara rohani nasaba sining pelanggaratta, Napatuwoki paimeng silaong Kristus. Jaji banna nasaba akessingeng atinna Allataala, naripassalama’ko ri Aléna.

6Nasaba masséddiki sibawa Kristus Yésus, Allataala patuwoki paimeng silaong Aléna, kuwammengngi mapparénta tokki silaong Aléna ri laleng surugaé.

7Napogau’i Allataala iyaro kuwammengngi na ri wettu iya mangoloé, naulléi mitai tolinoé temmaka loppona pammaséna Allataala. Iyaro pammasé napannessai Allataala naolai akessingeng atin-Na lao ri idi ri laleng Kristus Yésus.

8Allataala mamaséiko, iyanaro saba’na napassalama’ko nasaba mateppe’ko lao ri Yésus. Iyaro asalamakemmu tenniya wassélé’ usahamu muto. Iyaro pammasénai ritu Allataala. Jaji dé’gaga séddi tau mulléi mattempowangngi aléna passalenna gau’éro.

9(2:8)

10Idi iyanaritu winrunaki Allataala, nanaolai Kristus Yésus, nabentu’ki Allataala kuwammengngi naripogau’ gau’-gau’ iya makessingngé iya puraé napassadiyangekki.

11Saudara-saudara tenniyaé tau Yahudi! Engngerangngi keadaammu wettu riyolo: Riteppuko "tau tenrisunna," ri tau Yahudié iya mangakué risunna (akkattana iya lolongengngénnaé tanrang iya naébbué tolinoé ri tubunna).

12Iyaro wettué dé’ muwasséddi sibawa Kristus, tau polé-poléko iya dé’é nauttama umma’ napiléna Allataala. Dé’ namumattama ri laleng assisiyoreng assijancingngé iya naébbué Allataala sibawa umma’-Na. Tuwoko ri laleng linoéwé temmaddennuwang sibawa temmakké Allataala.

13Iyakiya makkekkuwangngé, nasaba masséddiko sibawa Kristus Yésus, iko iya mabélaé riyolo, ripacawékini nasaba amaténna Kristus.

14Saba’ Kristus muto iyanaritu pappasidaméta. Napasséddiwi sining tau Yahudié mancaji séddi bangsa. Témbo’ pallawangenna mennang, iyanaritu assimusurengngé purani nancuru’ Kristus ri laleng nakkarobangenna Aléna.

15Hukkunna Agama Yahudié sibawa parénta-paréntaé enrengngé sining peraturanna purani riledda ri Kristus kuwammengngi iyaro duwaé bangsa mancaji séddiwi bangsa rupa tau baru, iya masséddié sibawa Aléna. Nasibawang caraé ritu napakangkai Kristus assidaméngengngé.

16Nasaba amatén-Na ri sallié, Kristus passéddiwi iya duwaéro bangsaé, sibawa pasidaméi mennang sibawa Allataala, angkanna lennye’ni assimusurengngéro.

17Iyanaro saba’na napolé Kristus untu’ mabbirittangngi Karéba Madécéngngé passalenna assidaméngengngéro lao ri iko; muwi lao ri iko tenniyaé Yahudi iya mabélaé riyolo polé ri Allataala, iyaré’ga lao ri tau Yahudié iya macawé’é ri Allataala.

18Naolai Kristus, idi maneng — muwi tau Yahudi iyaré’ga tau tenniyaé Yahudi — polé ri Rohna Allataala iya séddié, weddingngi maddeppériwi Ambo’é.

19Rimakkuwannanaro, dé’na namumuttama tau polé-polé iyaré’ga tau saliweng. Iko makkekkuwangngé iyanaritu pada-padai wargana umma’na Allataala. Iko iyanaritu anggota-anggota kaluwarganai Allataala.

20Ripatettong tokko ri yasé’na tettongeng iya napalénne’é rasul-rasul-é sibawa nabi-nabié, sibawa Kristus Yésus mancaji batu iya kaminang poko’é.

21Aléna ritu susungngi sininna bolaéro mancaji Bolana Allataala iya ripallaingngé untu’ Puwangngé.

22Nasaba tuwo masséddiwi sibawa Kristus, mattengngang tokko ripatettong silaong sining tau laingngé mancaji séddi bola untu’ Allataala; kuwaniro Allataala monro sibawa Roh-Na.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Efesus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran