Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 12 >> 

1Mabbicarani PUWANGNGE lao ri Musa sibawa Harun ri tana Maséré. Adanna,

2"Iyaé ulengngé mancajiwi uleng mammulang ri laleng taung attanggalakemmu.

3Palettu’ni iyaé paréntaé lao ri sininna umma’ Israélié: Ri tanggala seppulona iyaé ulengngé, tungke séddi worowané harusu’i géré sikaju ana’ bimbala untu’ naanré sisama kaluwargana.

4Rékko iyaro anggota kaluwargaé céddé senna untu’ paccappui sikaju ana’ bimbala, iyaro kaluwargaé sibawa balibolana iya kaminang macawé’é weddingngi sisamai manréi iyaro ana’ bimbala’é. Iyaro ana’ bimbala’é harusu’i nabagé situru jumellana tau iya manrééngngi.

5Weddikko pilé bimbala iyaré’ga bémbé, iyakiya harusu’i iya laié, umuru’na sitaung, sibawa dé’gaga sala-salanna.

6Harusu’ko taroi narapi tanggala seppulo eppa. Iyaro essoé, arawénna, sininna umma Israélié harusu’i géréi iyaro bimbala’é.

7Harusu’i riyassapuwang darana céddé ri iya duwa alliri tange’é sibawa riyasé’na sumpang bola naonroiyé mennang manréi.

8Iyatoro wennié harusu’i ripanggang jukuna enrengngé riyanré sibawa ukkaju mapai nenniya roti dé’ raginna.

9Iyaro ana’ bimbala’é harusu’i ripanggang maneng, sukku sibawa ulunna, ajéna sibawa lise’ babuwana. Anréni iyaro juku puraé ripanggang, aja’ naengka riyanré mamata iyaré’ga rinasu.

10Aja’ musésai muwi céddé polé ri jukuéro narapi élé; rékko engka sésana, harusu’i ritunu gangka cappu.

11Wettummu manréi harusu’ko mappaké sukku mémenna untu’ allalengeng, sandala ri ajé sibawa tekkeng ri limaé. Harusu’ko manréi mapperi-peri. Iyanaro Ramé-ramé Paskaé untu’ pakalebbika Iyya, PUWANG.

12Iyaro wennié maélo-Ka jalajja’i sininna tana Maséré, sibawa mpunoi tungke ana’ worowané macowaé, muwi tolino, iyaré’ga olokolo. Maélo-Ka hukkungngi sininna déwataé ri Maséré, nasaba Iyya’na PUWANG.

13Dara iya engkaé ri sumpang bolamu mancajiwi matu tanrang polé risining bola muwonroiyé. Rékko Uwitai iyaro daraé, Ulaloiko sibawa dé’ Uwunoko wettuk-Ku hukkungngi Maséré.

14Iyaro essoé harusu’i muparéngngerangi selaku esso maraja untu’ PUWANGNGE. Iyaro essoé harusu’i muramé-raméi tungke taung matteru-teru."

15Makkedai PUWANGNGE, "Pitungngesso ittana dé’ naweddikko manré roti iya engkaé raginna. Ri esso mammulangngé sininna ragié harusu’i ripassu polé ri bolamu, saba’ rékko ri laleng pitungngessoéro séddié tau manré roti iya engkaé raginna, dé’na nawedding riyangga anggotana umma’-Ku.

16Ri esso mammulangngé, sibawa ri esso mapitué, harusu’ko maddeppungeng untu’ massompa. Iyaro essoé dé’ naweddikko mappallaung muwi aga sangadinna iya parellué untu’ passadiya inanré.

17Iyaro essoé sininna bangsamu Utiwii massu polé ri Maséré. Rimakkuwannanaro untu’ matteru-teru, tungke taung, iyaro essoé harusu’i muparéngngerangi selaku esso maraja.

18Ri laleng uleng mammulangngé, mappammulai tanggala seppulo eppa wennié, narapi tanggala duwappulo séddi wennié, dé’ naweddikko manré roti iya engkaé raginna. Ri lalenna pitungngessoéro sininna ragié harusu’i ripassu polé ri bolamu. Tau Israél iyaré’ga tau laing iya manré roti iya engkaé raginna ri lalenna ramé-raméro, dé’na nariyangga anggotana umma’-Ku."

19(12:18)

20(12:18)

21Naobbini Musa sininna pamimpinna Israélié sibawa makkeda lao ri mennang, "Laono sibawa alanni kaluwargamu sikaju ana’ bimbala untu’ Ramé-ramé Paskaé.

22Alano sisiyo hisop, tellerengngi ri laleng katowang iya mallise’é dara bimbala’ro, nainappa muwassapuwang ri iya duwa alliri tange’mu sibawa ri yasé’na sumpang bolamu. Aja’ naengka salaiwi bolaé narapi élé.

23Wettunna PUWANGNGE jalajja’i iyaé wanuwaé untu’ mpunoi sining tau Maséré’é, naitai matu PUWANGNGE daraé ri iya duwa alliri tange’mu sibawa ri yasé’na sumpang bolamu; nalalona matu bawang sibawa dé’ napalaloi Malaéka Amaténgngé muttamakiwi bolamu untu’ mpunoko.

24Iko sibawa ana’-ana’mu harusu turusiwi iyaro paréntaé untu’ mannennungeng.

25Rékko muwattamakini wanuwa iya najjanciyangngé PUWANGNGE lao ri iko, harusu’ko pakangkai iyaé upacaraé.

26Rékko makkutanai ana’-ana’mu, ‘Aga bettuwanna iyaé upacaraé?’

27Harusu’ko baliwi, ‘Iyaé akkarobangeng Paskaé untu’ pakalebbii PUWANGNGE, saba’ nalaloiwi bolana sining tau Israélié ri Maséré, wettunna nauno ana’ worowané macowana tau Maséré’é, na idi naleppessakki tuwo!’" Nanakkaluttuna sining tau Israélié sibawa massompa.

28Nainappa mennang lao nanapogau’i aga iya riparéntangngéngngi ri PUWANGNGE lao ri Musa sibawa Harun.

29Iyaro tengnga bennié naunoni PUWANGNGE sininna ana’ worowané macowana bangsa Maséré’é, mappammulai ana’na arungngé, lettu ri ana’na sining tau tarungkué ri tarungkué. Sininna olokolo iya bunge jajiyé riyunoto.

30Iyaro wennié moto’ni arungngé, sining pejaba’na sibawa moto manenna tau Maséré’é. Ri sininna wanuwa Maséré riyéngkalingai sadda mpating iya maladde’é nasaba dé’ muwi séddi bola iya dé’é naamaténg séddi ana’ worowanéna.

31Iyatoro wennié, naobbini arungngé Musa sibawa Harun namakkeda, "Laono polé kuwaé, iko maneng! Salaiwi wanuwakku! Laono sompai Allataalamu pada-pada iya muwéllauwé.

32Tiwini sininna sapimmu, bimbala’mu sibawa bémbé’mu namulao! Ellaungeng tokka barakka!"

33Naridessa’na tau Israélié ri tau Maséré’é kuwammengngi namasitta-sitta salaiwi iyaro wanuwaé. Adanna mennang, "Maté manekki matu rékko dé’ mulao!"

34Nanalani tau Israélié panci-pancinna iya mallise’é lama roti iya dé’é raginna, nadokoi sibawa kaing, nanaéssangngi.

35Pura toni napogau’ mennang aga iya napowadaé Musa, iyanaritu méllauwi paréwa ulawenna sibawa péra’na enrengngé pakéyanna tau Maséré’é.

36PUWANGNGE mébbui tau Maséré’é makacuwa lao ri tau Israélié, angkanna nabbéréyangngi mennang aga iya naéllauwé tau Israélié. Nanallalengiro natiwini tau Israélié asugirenna tau Maséré’é massu polé ri wanuwaéro.

37Najoppana tau Israélié sibawa mallaleng polé ri kota Raamses lao ri kota Sukot. Jumellana mennang 600.000 tau, dé’ naribilang makkunraié sibawa ana’-ana’é.

38Tiwii mennang maéga saping, bimbala sibawa bémbé. Sijumella battowato tau laing maccowé.

39Tununi mennang roti dé’é raginna polé ri lama labbu iya natiwié mennang polé ri Maséré. Ripaddésu’ni mennang polé kuwaro sibawa tennasenna-senna, angkanna dé’ narapii passadiya bokong.

40Monroi bangsa Israélié ri Maséré 430 taung ittana.

41Ri esso paccappurengngé ri taung ma-430-éro, sininna barisi’na umma’na PUWANGNGE salaiwi tana Maséré.

42Iyaro wennié matterui majjaga-jaga PUWANGNGE untu’ mantara’i mennang massu polé ri Maséré. Na iyatonaro wennié riyakkasuwiyangengngi untu’ PUWANGNGE selaku wenni papparéngngerang untu’ matteru-teru. Ri wenniéro harusu’i majjaga-jaga umma Israélié.

43Makkedani PUWANGNGE lao ri Musa sibawa Harun, "Iyanaé peraturanna Ramé-ramé Paskaé. Tau laingngé dé’ nawedding manréi juku bimbala iya riyakkasuwiyangengngé ri esso Paskaé.

44Iyakiya ata iya muwellié wedding maccowé manréi, rékko purani risunna.

45Tau polé-polé iyaré’ga koli-kolié dé’ nawedding maccowé manréi.

46Sininna juku bimbala’éro harusu’i riyanré ri lalempolaé, sibawa dé’ nawedding ritiwi massu. Aja’ mupoloi muwi séddi polé ri bukunna.

47Sininna umma Israélié harusu’i ramé-raméiwi iyaro péstaé.

48Tau iya dé’é narisunna dé’ nawedding manréi iyaro inanré ramé-ramé. Rékko séddié tau laing iya mattette’énna ri iko macinna ramé-raméiwi Paskaé untu’ pakalebbi-Ka, PUWANG, sininna tau worowané ri laleng kaluwargana harusu’i lebbi riyolo risunna. Purairo riyangga’ni mennang pada-pada tau Israél tuléngngé, sibawa wedding maccowé ri laleng ramé-ramé Paskaé.

49Peraturang iya padaé takkenna towi untu’ tau Israél tuléngngé sibawa tau laing iya mattette’énna ri yelle’mu."

50Naturusini sininna tau Israélié sibawa pogau’i sininna iya napparéntangngé PUWANGNGE lao ri Musa sibawa Harun.

51Iyaro essoé natiwini PUWANGNGE sininna umma Israélié massu polé ri Maséré.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran