Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 28 >> 

1Mappotanannana sibawa salama’, nappai riisseng makkedaé iyaro puloé riyasengngi Malta.

2Pabbanuwana iyaro puloé mabessa senna’ lao ri idi. Naduppai manekki mennang sibawa madécéng enrengngé napalluwakekki api nasaba mammulani teppa bosié sibawa makeccé’to.

3Paddeppungenni Paulus aju, nanataroi iyaro ajué ri apié. Ri wettu napogau’na iyaro, engka sikaju ula massu, nasaba pellana iyaro apié, nanaokkoi limanna.

4Wettunna pabbanuwana iyaro puloé naita iyaro ulaé taggattung ri limanna Paulus, makkedani mennang séddié lao ri laingngé, "Iyaé tauwé tentu pabbuno, saba’ namuni leppe’ni polé ri abalaé ri tasi’é, Déwi Adélé’é dé’ naleppessangngi tuwo."

5Iyakiya nakkeppikengngi Paulus iyaro ulaé ri laleng apié sibawa dé’ napéneddingiwi peddié muwi céddé.

6Mappikkiri’ni mennang dé’na namaitta naboro iyaro limanna Paulus nainappa tappa mabuwang namaté. Iyakiya mattajennana siyagangngaré ittana sibawa dé’gaga makalallaing kajajiyang ri aléna, tappinrani pikkiranna nainappa makkeda mennang makkedaé Paulus iyanaritu déwata.

7Dé’ namabéla polé ri onrongngéro engka tana appunnangenna Publius, kapala sukunna puloéro. Namasennanna atinna tarimaki selaku topoléna tellungngesso ittana.

8Iyaro wettué malasai ambo’na, nakennai semmeng sibawa jamba-jambang. Laoni Paulus mitai ambo’na iya malasaéro nainappa massempajang sibawa palénne’i limanna ri yasé’na angkanna majjappa.

9Nasaba iyaro kajajiyangngé, sininna tau iya malasaé ri puloéro laoni ri Paulus, naripajjappa.

10Mabbéréni mennang maéga hadiya, na wettunna maélo sompe’, tiwini mennang ri kappala’é sininna iya riyapparelluwangngé untu’ joppatta.

11Tellumpulennana kuwaro, joppani polé ri puloéro tonang riséddié kappala polé ri Aléksandria iya mallabué ri puloéro ri wettu keccé’é. Iyaro kappala’é pakéi lambang, "Déwata Dénru Kastor sibawa Poluks."

12Mallabuni ri kota Sirakusa, sibawa monrona kuwaro tellungngesso.

13Polé kuwaro sompe’ki mattuttung wiring tasi’ lettu ri kota Régium. Pappa bajanana mammulani miri angingngé polé ri yattang, angkanna ri laleng duwangngesso lettu’ni ri kota Putioli.

14Kuwaniro siruntu’ siyagangngaré tau iya mateppe’é ri Yésus, nasaba naobbiki mennang, monroni sibawa mennang siminggu ittana. Nainappaki joppa lao ri Roma.

15Saudara-saudaraé ri Roma iya mateppe’é ri Yésus naéngkalingani karébatta, angkanna poléni mennang lettu ri Pasa Apius sibawa Passanggarahang Tellué untu’ duppaiki. Wettunna Paulus siruntu’ mennang, mattarima kasi’ni ri Allataala sibawa masse’na atinna.

16Wettunna lettu ri Roma, ripalaloni Paulus monro alé-alé sibawa rijagai riséddié prajuri’.

17Labe’nana tellungngesso naobbini Paulus ponggawa-ponggawana tau Yahudié ri onrongngéro. Maddeppungennana mennang, makkedani lao ri mennang, "Saudara-saudara! Dé’gaga asalakku lao ri bangsata, iyaré’ga majjalékkai ade’ abiyasatta iya ritarimaé polé ri néné-nénéta. Namuni makkuwaro ritikkekka ri Yérusalém sibawa riyabbéréyang lao risining tau Romaé.

18Puranana riparéssa parakaraku, maéloni mennang paleppe’ka, nasaba manessani dé’ upogau’ muwi séddi asalang iya sitinajaé rihukkung sibawa pahukkungeng maté.

19Iyakiya nasaba méwai sining tau Yahudié, tarapassaka tuntu’i parakaraku riadéléki ri pengadilanna Kaisar Roma. Upogau’i iyaro tenniya nasaba mappunnaika séuwa pappotane’ iyaré’ga maéloka mapparapekengngi bangsaku.

20Na iyanaro saba’na uwéllauwi sitaki untu’ mabbicara-bicara sibawa iko; saba’ ribalengguka, mala nasaba Pappassalama’ iya namménasaiyé bangsa Israélié."

21Nainappa makkeda mennang lao ri aléna, "Dé’pa gaga sure’ ritarima polé ri Yudéa passalenna Saudara muwi séddi. Nadé’to gaga séddi Saudara polé kuwaro lao mai tiwi karéba passalenna Saudara iyaré’ga mabbicara maja passalenna Saudara.

22Iyakiya maélo tokki méngkalingai passalenna atepperenna Saudara, saba’ idi manengngé purani riyéngkalinga tauwé cellai pappagguruwang iya muwaccowériyéro."

23Napattentuni mennang sibawa Paulus séddi esso untu’ siruntu’. Iyaro essoé maéga tau lao ri onronna Paulus. Mappammulai élé lettu arawéng Paulus pakatajangngi sibawa birittaiyangngi mennang biritta pékkugi passalenna Allataala mapparénta selaku Arung. Makkuragani Paulus untu’ patepperiwi mennang ri Yésus, sibawa pakéi aya’-aya’ polé ri Kitta’na Musa sibawa Kitta’na Nabi-nabié.

24Engka mateppe’ lao ri aga iya napowadaé Paulus, iyakiya engkato dé’ namateppe’.

25Nasalaini mennang onrongngéro sibawa pallolongeng iya siéwa-éwaé, puranana napowada Paulus iyaé lao ri mennang, "Mémeng coco’ senna’ aga napowada Rohna Allataala naolai Nabi Yésaya lao ri néné-nénému!

26Makkedai Rohna Allataala, ‘Laono powadangngi bangsaéwé: Matteru-teruko matu maréngkalinga, iyakiya dé’ mupahangngi; matteru-teruko matu makkita, iyakiya dé’ muwakkita.

27Saba’ atinna iyaé bangsaé madonggoi, nalape’i daucculinna, sibawa nasampoi matanna. Saba’ rékko dé’ nakkuwaro, tentu makkitai matu matanna, maréngkalingai matu daucculinna, mappahangngi matu atinna, nalisu matu mennang ri alé-Ku,’ adanna Allataala, ‘Na-Upajjappai matu mennang.’"

28Paccappurenna makkedai Paulus, "Harusu’i naisseng Saudara-saudara makkedaé karéba passalenna asalamakengngé iya polé ri Allataala makkekkuwangngé purani riyabbirittang lao ri bangsa-bangsa laingngé iya tenniyaé Yahudi. Maéloi mennang turusiwi!"

29[Purana Paulus makkeda makkuwaro, nasalaini onrongngéro iyaro sining tau Yahudié sibawa mappangéwang séddié sibawa laingngé.]

30Duwattaung ittana Paulus monro ri Roma, ri bola iya aléna muto séwai. Masennangngi tarimai sininna tauwé iya laowé célléngiwi.

31Baraniwi mabbirittangngi lao ri mennang passalenna pékkugi Allataala mapparénta selaku Arung, sibawa passalenna Puwatta Yésus Kristus. Napogau’ni Paulus iyaro sibawa laluwasa, tenrihalang-halangi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran