Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 8 >> 

1Dé’ namaitta ri munrinna, engkasi sikalompo’ tau maéga polé maddeppungeng. Nasaba dé’ nappunnai mennang nanré, naobbini Yésus ana’-ana’ gurun-Na nanakkeda,

2"Messéka lao ri tau maégaéwé. Tellungngessoni ittana mennang silaongek-Ka, namakkekkuwangngé dé’ nappunnaina mennang inanré.

3Rékko Usuroi mennang lisu sibawa lobbang babuwana, marenne’i matu mennang ri tengnga laleng. Apalagi engka ri yelle’na mennang polé mabéla."

4Nappébali ana’-ana’ gurunna Yésus, "Ri onrong tassubbuéwé, kégani wedding lolongeng inanré iya genne’é untu’ iya maneng tauwéwé?"

5Nakkutana Yésus, "Engka siyaga égana roti ri alému?" Nappébali mennang, "Pitu."

6Nasuroni Yésus tau maégaéro tudang ri tompo’na tanaé, nainappa nala pitu iyaro rotié, nappa sukkuru’ ri Allataala. Purairo napuwé’-puwé’ni iyaro rotié sibawa liman-Na nanawéréngngi ana’-ana’ gurun-Na untu’ nabagé-bagé lao risining tauwé. Nanapogau’ni ana’-ana’ gurun-Na.

7Mappunnai towi mennang siyagangngaré kajunna balé baiccu. Nasukkurukenni Yésus ri Allataala iyaro sining balé, nainappa nasuro ana’-ana’ gurun-Na bagé-bagéi iyaro sining balé.

8Manréni mennang gangka messo — engka kira-kira patassebbu tau iya manré. Nainappa napaddeppungeng ana’-ana’ gurunna Yésus lebbinna iyaro nanré — pitu baku penno. Nainappa nasuro Yésus iyaro sining tauwé lisu,

9(8:8)

10na Yésus enrengngé ana’-ana’ gurun-Na matteruni ménré ri lopié nalao ri daérana Dalmanuta.

11Engka siyagangngaré tau Farisi lao ri Yésus, sibawa mammulani siddebba’ untu’ palaiwi jebba. Naéllauwi mennang ri Yésus pogau’ anu makalallaingngé selaku tanrang makkedaé Aléna poléi ri Allataala.

12Naddarékéna Yésus nainappa mappébali, "Aga saba’na sininna tauwé ri wettuéwé naéllau-Ka pogau’ anu makalallaingngé? Dé’ Umaélo mabbéréyangngi tanrang makkuwaéro lao ri mennang!"

13Nainappa Yésus salaiwi mennang, nanauttama ri laleng lopié; nainappa mallétto ri liwenna tapparengngéro.

14Nallupaiwi ana’-ana’ gurunna Yésus tiwi roti iya sitinaja genne’é. Sibatu bawang roti nappunnai mennang ri lopié.

15Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Atike’ko lao ri raginna sining tau Farisié sibawa raginna Hérodés."

16Nappammulana ana’-ana’ gurunna Yésus bicarai gau’éro. Makkedai mennang, "Makkeda makkuwairo nasaba dé’ tappunnai roti."

17Naissengngi Yésus aga napersoalkang mennang. Rimakkuwannanaro makkedai lao ri mennang, "Magi mupersoalkangngi dé’ muwappunnai roti? Dé’ga muwissengngi sibawa dé’paga mupahangngi? Magi namakunru makkuwaro pikkirammu?

18Mappunnaiko mata — magi nadé’ muwakkita? Mappunnaiko daucculing — magi nadé’ namuwaréngkalinga? Dé’ga muwéngngerangngi

19iyaro limaé roti iya Upuwé-puwé’é untu’ limassebbu tau? Siyaga baku penno lebbinna iya mupaddeppungengngé?" Nappébali mennang, "Seppulo duwa."

20Nakkutana Yésus, "Na wettunna Upuwé’-puwé’ pitué roti untu’ patassebbu tau, siyaga baku lebbinna iya mupaddeppungengngé?" Nappébali mennang, "Pitu."

21Nakkedasi Yésus, "Dé’paga mupahangngi?"

22Lettu’ni mennang ri Bétsaida. Engka kuwaro natiwi tauwé séddi tau buta lao ri Yésus, sibawa naéllauwi kuwammengngi nakarawai iyaro tau butaé untu’ pajjappai.

23Nanakkatenninni Yésus limanna iyaro tau butaé nainappa narénréng massu ri saliweng kota. Nainappa namméccui Yésus matanna iyaro tauwé. Napalénne’i liman-Na ri matanna tauwéro, nainappa makkutana ri tau butaéro, "Engka mullé mita makkekkuwangngé?"

24Makkitani iyaro tauwé liyolo, nainappa makkeda, "Iyyé, engka uwita joppa-joppa iyakiya pada-padai pong aju-kajungngé."

25Napalénne’si paimeng limanna Yésus ri tauwéro. Iyaé sisengngé makkuragani iyaro tauwé makkita gangka ulléna. Majjappani matanna, naita manenni sibawa manessa.

26Nainappa Yésus makkeda, "Lisuno. Aja’na mulisu ri kotaéro!"

27Laoni Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na ri désa-désaé ri seddéna Kaisaréa Filipi. Na ri tengnga laleng, makkutanani Yésus lao ri mennang, "Manuru’ adanna tauwé, niga Iyya?"

28Nappébali mennang, "Engka makkeda: Yohanés Paccemmé; engkato makkeda Elia, na laingngé makkeda: sala séddinna nabié."

29Nakkutana Yésus, "Iyakiya manuru’ iko, niga Iyya’é?" Nappébali Pétrus, "Bapa’ iyanaritu Arung Pappassalama’é!"

30Nainappa napparéngngerangenni Yésus lao ri mennang, kuwammengngi aja’ nappaddissengengngi lao ri nigi-nigi passalenna Aléna.

31Purairo mappammulani Yésus paggurui ana’-ana’ gurun-Na makkedaé Ana’na Tolinoé pasti napéneddingi maéga anrasa-rasang, sibawa riyéwai risining pamimpingngé, kapala-kapala imangngé, sibawa guru-guru agamaé. Riyunoi matu, iyakiya ri esso matellué, ripaoto’i paimeng.

32Manessa senna’i nabbirittang Yésus gau’éro lao ri ana’-ana’ gurun-Na. Nanagettenni Pétrus Yésus libenréng, nanamparengngi.

33Iyakiya gilingngi Yésus nanaitai ana’-ana’ gurun-Na, nainappa nampareng Pétrus, "Addésu’ko polé kuwaé, Paggoda! Iyaro pikkirammu, pikkirang tolino; tenniya pikkiranna Allataala!"

34Nainappa naobbi Yésus tau maégaé iya engkaé kuwaro silaong ana’-ana’ gurun-Na. Nanakkeda lao ri mennang, "Tau iya maéloé maccowéri-Ka, harusu’i nallupai apentingeng aléna, nainappa naéssang sallina, natteru maccoweri-Ka.

35Saba’ tau iya maéloé méwaiwi atuwonna, ateddéngengngi matu atuwong. Iyakiya tau iya makkarobangengngéngngi atuwonna untu’ Iyya sibawa untu’ Karéba Madécéng polé ri Allataala, napassalama’i matu.

36Aga sarona lao riséddié tau, rékko sininna linoéwé mancajiwi appunnangenna, iyakiya ateddéngengngi atuwonna?

37Weddigga atuwongngé risélé sibawa anu laingngé?

38Rékko séddié tau masiri mangakui-Ka sibawa pappagguruwak-Ku ri wettu madorakaé sibawa majaéwé, Ana’na Tolinoé masiri towi mangakuiwi iyaro tauwé, ri wettu poléna matu sibawa akuwasanna Ambo’-Na, nasibawang malaéka’-malaéka’ mapaccingngé."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran