Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 9 >> 

1Nakkeda Yésus, "Issenni! Polé ri yelle’mu kuwaé engka matu dé’ namaté, ri wettu dé’napa naitai Allataala mapparénta sibawa makuwasa!"

2Enneng esso ri munrinna, natiwini Yésus Pétrus sibawa Yakobus enrengngé Yohanés, silessurenna, massala riséddié bulu matanré. Ri yolona matanna mennang tappinrai rupanna Yésus.

3Pakéyan-Na maputé millakkillang. Dé’ séddi tukang ménatu ri linoéwé mullé sessa’i pada-padaéro puténa.

4Nainappa iya telluro ana’ gurunna Yésus naitai Yésus sipabbicara sibawa Elia enrengngé Musa.

5Nakkeda Pétrus lao ri Yésus, "Pa’ Guru, manyameng senna’ki kuwaé. Makessikki patettong tellu kéma: Séddi untu’ Bapa’, séddi untu’ Musa, sibawa séddito untu’ Elia."

6Sitongenna dé’ naissengngi aga harusu’ napowada Pétrus, saba’ métau senna’i Pétrus sibawa iya duwa sellaona.

7Nainappa nasalipurini ellung mennang, napolé ri ellungngéro engka sadda riyéngkalinga makkeda, "Iyanaé Ana’-Ku Uwamaséiyé. Engkalingai Aléna!"

8Masitta’ni mennang makkita mattulili, nadé’na gaga naita muwi niga kuwaro silaong mennang, sangadinna Yésus bawang.

9Wettunna mennang nonno polé ri buluéro, riparéngngerangini mennang ri Yésus, "Aja’ mupowadai lao ri niga-niga aga muwita onna’, riwettu dé’napa Ana’na Tolinoé ripaoto’ polé ri amatén-Na."

10Naturusini iyaro pasengngé, iyakiya ri yelle’na mennang mammulani nacurita aga akkattana Yésus sibawa "tuwo paimeng polé ri amaténgngé".

11Nanakkuta-Na mennang lao ri Yésus, "Magi nakkeda guru-guru agamaé makkedaé harusu’i Elia polé lebbi riyolo?"

12Nappébali Yésus, "Mémeng poléi Elia lebbi riyolo untu’ passaniyasai sini-sininnaé. Iyakiya pékkugiwi Ana’na Tolinoé? Aga saba’na ri laleng Kitta’é tarokii makkedaé péneddingiwi matu maéga anrasa-rasang sibawa ricella-cellai ri tauwé?

13Iyakiya makkeda-Ka lao ri iko: Engkani Elia, sibawa sining tauwé gaukengngi siélo-élona mennang. Coco’ iyaro sibawa tarokié ri laleng Kitta’é passalenna aléna."

14Wettunna Yésus sibawa iya tellu ana’-ana’ gurun-Na engka paimeng silaong ana’-ana’ gurun-Na laingngé, naitani maéga tau kuwaro. Engka siyagangngaré guru agama mattengngang siddebba’ sibawa ana’-ana’ gurunna Yésus.

15Naitana Yésus sining tauwéro, bengngani mennang, nainappa lari-lari duppaiwi.

16Nakkutana Yésus ri ana’-ana’ gurun-Na, "Agasi muwassipangéwangi sibawa guru-guru agamaéro?"

17Naengkana séddi polé ri yelle’na tau maégaéro mappébali, "Bapa’ Guru, engka ana’ku utiwi lao ri Bapa’. Pépéi nasaba nauttamakiwi roh maja.

18Rékko iyaro roh-é naluruiwi, naggeppu-geppuwang aléna ri tanaé, mabbusa témunna, kéku’ isinna sibawa matojo maneng aléna. Uwéllauwi ana’-ana’ gurunna Bapa’ paddésu’i iyaro roh majaé, iyakiya dé’ naulléi pogau’i."

19Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Tenniya culé-culé ikoé! Tonget-tongekko iko tau dé’ mumateppe. Gangka kégi-Ka harusu’ monro sibawakko sibawa sabbara’ lao ri iko? Tiwii iyaro ana’é lao kumaiyé!"

20Natiwini mennang iyaro ana’é lao ri Yésus. Naitana iyaro roh majaé Yésus, napatojoini watakkaléna iyaro ana’é angkanna iyaro ana’é maggalétté ri tanaé. Mabbusa témunna.

21Nainappa makkutana Yésus ri ambo’na, "Siyagani ittana makkuwaé?" Nappébali ambo’na, "Baiccu mupi!

22Biyasai iyaro roh majaé makkuraga mpunoi sibawa buwangngi ri apié iyaré’ga ri laleng uwai. Iyakiya narékko naulléi Bapa’ tulungngi, tamaséiki sibawa tatulukki!"

23Nappébali Yésus, "Aga muwaseng? Rékko naulléi Bapa’? Wedding maneng, assaleng mateppe’i tauwé!"

24Matteruni gora iyaro ambo’na anana’é, "Puwang, mateppe’ka, iyakiya makurang atepperekku. Tulukka kuwammengngi napédé’ mateppe’ka!"

25Wettunna naita Yésus makkedaé mammulani polé tau maégaé makkatulung, nasuroni iyaro roh majaé meddé. Makkedani, "Eh roh mataru-tarué sibawa pépé, Uparéntakko massu polé ri ana’éwé sibawa aja’ sises-sisenna mumattama ri lalenna!"

26Gorani iyaro roh majaé, nainappa napatojoi watakkaléna iyaro anana’é, nappa massu polé ri anana’éro. Iyaro anana’é pada-padani ujué riita, angkanna makkeda sininna tauwé, "Maténi!"

27Iyakiya nakkatenningngi Yésus limanna sibawa natulungngi moto’. Naoto’na iyaro anana’é.

28Engkanana Yésus ri bolaé, poléni ana’-ana’ gurun-Na secara peribadi ri Yésus nanakkutana, "Aga saba’na idi dé’ nariyullé paddésu’i iyaro roh majaé?"

29Nappébali Yésus, "Iyaro roh maja bangsana dé’ nawedding ripaddésu’ sibawa muwi cara aga, sangadinna sempajang."

30Nanasalaini Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na iyaro onrongngé, napatterui joppana lalo Galiléa. Dé’ namaélo Yésus riisseng kégai engka,

31saba’ Napaggurui ana’-ana’ gurun-Na. Nakkeda Yésus, "Riyabbéréyangngi matu Ana’na Tolinoé lao ri akuwasanna tolinoé; riyunoi matu, iyakiya ri esso matellué moto’i matu!"

32Dé’ napahangngi ana’-ana’ gurunna Yésus iya nappagguruwangngé Yésus, iyakiya métaui makkutana ri Aléna.

33Lettu’ni mennang ri Kapernaum. Lettu’nana ri bolaé, makkutanani Yésus ri ana’-ana’ gurun-Na, "Aga mupersoalkan onna’ ri tengnga laleng?"

34Dé’pa nappébali mennang. Saba’ mappangéwangngi mennang ri tengnga laleng passalenna niga kaminang battowa.

35Tudanni Yésus nainappa naobbi iya seppulo duwa ana’-ana’ gurun-Na. Makkedani lao ri mennang, "Tau iya maéloé mancaji nomoro’ séddi, harusu’i mancaji paccappureng sibawa harusu’ towi mancaji pattumaninna sininna tauwé."

36Nainappa Yésus mala anana’ nanasuroi iyaro anana’é tettong ri yolona maneng mennang. Nakaddaoni Yésus iyaro anana’é, nanakkeda lao ri ana’-ana’ gurun-Na,

37"Tau iya tarimaéngngi séddié anana’ pada-padaéwé nasaba Iyya, bettuwanna natarima tok-Ka. Na tau iya tarimaék-Ka, tenniya Iyya bawang natarima, iyakiya natarima towi iya suroék-Ka."

38Nakkeda Yohanés lao ri Yésus, "Pa’ Guru, mitaki séddi tau iya paddésu’éngngi sétangngé ri laleng asenna Bapa’. Nariyattéyangngi nasaba dé’ napolé ri idi."

39Iyakiya makkedai Yésus, "Aja’ muwattéyangngi, saba’ dé’ séddi tau iya pogau’éngngi anu makalallaingngé ri laleng asek-Ku, mulléi cella-cella-Ka.

40Saba’ tau iya dé’é naéwaki, bettuwanna naccowériki.

41Engngerangngi! Tau iya painungngékko nasaba ana’ gurunnako Arung Pappassalama’é, pasti natarimai sarona."

42"Nigi-nigi nassabariwi sala séddinna polé risining tau iya baiccu’éwé dé’na namateppe’ ri Iyya, lebbi kessing muwi narékko batu allélurengngé riyassiyorengngi ri ellonna, naribuwang ri lalenna tasi’é.

43Rékko limammu nallalengiko madosa, rette’i iyaro limaé! Lebbi kessing muwi tuwoko sibawa Allataala dé’ limammu siwali naiya muttama’é ri ranakaé sibawa iya duwa limammu, iyanaritu api mannennungengngé!

44[Kuwaro dé' nawedding peddé apié, sibawa dé' nawedding maté ule'é.]

45Sibawa narékko ajému nallalengiko madosa, rette’i iyaro ajé. Lebbi kessing muwi tuwoko sibawa Allataala dé’ ajému siwali, naiya riyabbéréyangngékko ri laleng ranakaé sibawa iya duwa ajému.

46[Kuwaro dé' nawedding peddé apié, sibawa dé' nawedding maté ule'é.]

47Rékko matammu nallalengiko madosa, cukkéi iyaro mataé! Lebbi kessing muwi muttama’ko ri Lino Barunna Allataala sibawa dé’ matammu séddi, naiya riyabbéyakko ri laleng ranakaé sibawa iya duwa matammu.

48Kuwaro apié dé’ nawedding peddé sibawa ule’é dé’ nawedding maté.

49Tungke’ tau ripatuléngngi matu sibawa api, pada-pada akkarobangengngé ripaccingiwi sibawa pejjé.

50Iyaro pejjé makessingngi, iyakiya rékko makawai, weddigga ripejjéi paimeng? Jaji sitinajako mancaji pada-pada pejjé — tuwono massibawa sipammasé-masé."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran