Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Ulangan 26 >> 

1"Rékko muttama’no ri wanuwa iya nawéréngngékko PUWANG Allataalamu sibawa monrono kuwaro,

2wassélé bunge’na polé risininna iya mupaddeppungengngé polé ri tanamu harusu’i muputtama riséddié baku, namutiwii ri onrong iya napilé PUWANG Allataalamu.

3Laono ri imang iya tugas-é wettuéro namupowadangngi, ‘Upannessai lao ri PUWANG Allataalamu makkedaé muttama’ka ri wanuwa iya Najjanciyangngé lao ri néné-nénéta untu’ nawérékki.’

4Natarimai matu imangngé iyaro bakué polé ri limammu nanapalénne’i ri yolona mézbana PUWANG Allataalamu.

5Nainappa ri yolona PUWANG Allataalamu, harusu’ko powadai ada-adaéwé: ‘Oh PUWANG, néné-nénéku séddiwi tau Aram iya solléé. Natiwii kaluwargana ri Maséré untu’ monro kuwaro selaku pangungsi. Wettunna lao kuwaro jumellana mennang céddé bawang, iyakiya mancajiwi bangsa iya battowaé sibawa mawatang.

6Nagaukekki tau Maséré’é sibawa majapperu nenniya passaki mappallaung selaku ata.

7Nainappaki mangobbi méllau tulung ri iko, PUWANG, Allataalana néné-nénéta. Muwéngkalingai pangobbita sibawa mitai apeddiretta, asussatta nenniya anrasa-rasatta.

8Nasibawang akuwasang nenniya awatangeng iya battowaé Mupaleppe’ki polé ri Maséré. Mupogau’i anu makalallaingngé sibawa mappahérang-hérangngé nenniya paompo kajajiyang-kajajiyang iya patassélengngéngngi balié.

9Nainappa Mutiwiki lao kuwaé sibawa mpérékki tana iya sugié sibawa macommo’éwé.

10Rimakkuwannanaro, oh PUWANG, uwakkasuwiyangengngi kuwaé wassélé bunge polé ri tana iya Muwéréngngékka.’ Nainappa mupalénne iyaro bakué ri yolona PUWANG Allataalamu, namusompai ri Aléna.

11Sukkuru’no untu’ sininna dallé iya puraé nawérékko PUWANG Allataalamu sibawa kaluwargamu. Erai tau Léwié sibawa tau laing iya monroé ri yelle’mu maccowé ri laleng ramé-raméro.

12Tungke taung matellué harusu’ko mabbéré pakkasuwiyang tawaseppulo, iyanaritu tawaseppulona polé ri wassélé tanamu lao ri imang Léwié, tau laingngé, ana’ béué sibawa jandaé, angkanna ri laleng tungke kotamu lolongengngi mennang inanré iya napparelluwangngé mennang. Rékko purani,

13makkedano lao ri PUWANG Allataalamu, ‘Polé ri tawaseppulona wassélé tana iya harusu’é riyakkasuwiyangeng lao ri Iko, PUWANG, dé’ muwi céddé monro ri bolaku; pura manenni uwéréng tau Léwié, tau laingngé, ana’ béué sibawa jandaé, pada-pada iya napparéntangngé PUWANG Allataalaku lao ri iyya. Polé ri paréntana PUWANGNGE passalenna pakkasuwiyang tawaseppuloé dé’gaga iya uwajjalékkaiyé.

14Polé ri pakkasuwiyangngéro dé’ muwi céddé iya uwanré wettukku mabbarata, iyaré’ga utiwi ri saliwempola wettukku najisi’, iyaré’ga uwabbéréyang selaku ripatala lao ri tau maté. Mapatona lao ri Iko, oh PUWANG; sininna iya Muwapparéntangngé purani upogau’.

15Polé ri onrom-Mu iya mapaccingngé ri surugaé tattiro-Na sibawa barakkakiwi umma’-Mu Israélié; barakkaki towi wanuwa sugi namacommo’é iya puraé Muwérékki situru sibawa jancim-Mu lao ri néné-nénéta.’"

16"Iyaé essoé naparéntakko PUWANG Allataalamu untu’ pogau’i sininna paréntaéro; pogau’ manengngi sibawa matinulu nenniya sininna tubu nyawamu.

17Iyaé essoé muwangakuiwi PUWANGNGE selaku Allataalamu. Majjanciko untu’ mapato ri Aléna sibawa pogau’i sininna hukkung enrengngé parénta-Na.

18Iyaé essoé natarimako PUWANGNGE selaku umma ri Aléna, pada-pada iya Najanciyangngékko, sibawa Naparéntakko untu’ pogau’i sininna parénta-Na.

19Naébbuko matu PUWANGNGE lebbi battowa polé ri sininna bangsa laing iya puraé Napancaji, ripojiko matu sibawa ripakalebbi. Mancajiko umma’na PUWANG Allataalamu pada-pada iya Najjanciyangngé."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ulangan 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel