Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 10 >> 

1"Tongeng senna’ adak-Kué: Tau iya muttama’é ri laleng wakké bimbala’é lalo ri sappoé, dé’ nalalo ri sumpangngé, iyakiya makkémpéi lalo ri laleng laingngé, iyaro tauwé panga sibawa parampo.

2Iyakiya tau iya muttama’é lalo ri sumpangngé, iyanaritu pakkampi bimbala’.

3Panganrowang wakké’é timpakengngi tange’, na bimbala’-bimbala’é maccowériwi saddanna ri wettu mangobbina mennang sibawa asenna tungke’-tungke’ enrengngé natinrosinna massu.

4Natiwinana massu iyaro sining bimbala’é, iyaro pakkampié joppani monriyolo, nasining bimbala’é maccowériwi saba’ naissengngi mennang saddan-Na.

5Dé’ namaélo mennang maccowériwi tau laingngé, mala lariwi polé ri tauwéro, saba’ dé’ naissengngi saddanna."

6Nacuritai Yésus iyaro pakkalarapangngé, iyakiya dé’ naissengngi mennang aga akkatta-Na.

7Nainappa makkeda Yésus siseppa, "Tongeng senna’ adak-Kué: Iyya’na tange’ untu’ bimbala’é.

8Sininna iya polé ri yolo-Ku, iyanaritu panga sibawa parampo’, iyakiya sining bimbala’é dé’ naéngkalingai saddanna mennang.

9Iyya’na tange’. Niga muttama’ lalo ri Iyya salama’i matu; massu muttama’i sibawa lolongeng anré.

10Poléi pangaé banna untu’ ménnau, untu’ mabbuno, sibawa untu’ makkasolang. Iyakiya Iyya polé kuwammengngi nalolongeng tolinoé atuwong — atuwong maonaé.

11Iyya’na pakkampi makessingngé. Pakkampi iya makessingngé nabbéréyangngi nyawana untu’ sining bimbala’na.

12Tau ripéssaroiyé iya tenniyaé pakkampi sibawa tenniyaétto punna iyaro sining bimbala’é lariwi salaiwi sining bimbala’éro rékko naitai polé asu ale’é. Na iyaro sining bimbala’é natikkenni matu sibawa ripassara-saranna ri asu ale’é.

13Iyaro tau ripéssaroiyé lariwi, saba’ majjamai untu’ saro. Dé’ napaduliwi sining bimbala’éro.

14Iyya’na pakkampi iya makessingngé. Pada-pada Ambo’é missek-Ka sibawa Iyya missengngi Ambo’é, makkuwatoro Uwissengngi sining bimbala’-Ku, sibawa naissek-Ku mennang. Uwabbéréyangngi nyawa-Ku untu’ mennang.

15(10:14)

16Engka mupa bimbala’-bimbala’ laing iya Uwappunnangiyétto, iya dé’é nauttama ri laleng konrong bimbala’éwé. Harusu’ towi Uputtama mennang sibawa naéngkalingana matu saddak-Ku. Nancaji manengngi matu mennang sikonrong sibawa séddi pakkampi.

17Namaséi-Ka Ambo’é saba’ Uwabbéréyangngi nyawa-Ku, untu’ tarimai paimeng.

18Dé’ séddi tau mulléi malai polé ri Iyya. Uwabbéréyangngi saba’ élo-Ku muto. Makuwasa-Ka untu’ mabbéréyangngi, sibawa makuwasa untu’ malai paimeng. Iyanaro jamang iya Utarimaé polé ri Ambo’-Ku."

19Nasaba makkeda makkuwairo Yésus, mappammulani mappangéwang sining tau Yahudié.

20Maéga makkeda, "Nauttamakiwi sétang! Jangengngi! Untu’ aga muwéngkalingai?"

21Iyakiya engkato makkeda, "Tau nauttamakiyé sétang dé’ nabbicara makkuwatu! Naulléga sétangngé mébbui tau butaé makkita?"

22Ri Yérusalém sining tauwé mattengngang ramé-raméiwi Esso Maraja Rirésmikanna Bolana Puwangngé. Iyaro wettué wettu keccé.

23Joppai Yésus ri Légo-légona Salomo ri lalenna Bolana Puwangngé,

24wettunna sining tau Yahudié polé maddeppungeng mattulilingiwi Yésus. Makkedani mennang, "Gangka kégi-Ko maélo leppessakki bata-bata? Powadanni terus terang, rékko tonget-tongek-Ko Arung Pappassalama’é."

25Nappébali Yésus, "Purano Upowadang, iyakiya dé’ mumateppe. Jama-jamang iya Upogau’é ri laleng asenna Ambo’-Ku, mabbéré butti passalek-Ku.

26Dé’ mumateppe saba’ dé’ mumattama bimbala’-bimbala’-Ku.

27Sining bimbala’-Ku naéngkalingai saddak-Ku. Uwisseng mennang, nanaccowéri-Ka mennang.

28Uwéréngngi mennang atuwong mannennungeng, na untu’ mannennungeng dé’ nabinasa matu mennang. Dé’ séddi tau mulléi rampasa’i mennang polé ri limak-Ku.

29Ambo’-Ku, iya puraé mabbéréyangngi mennang lao ri Iyya, napakacauri sini-sininnaé. Nadé’ séddi tau mulléi rampasa’i mennang polé ri limanna Ambo’é.

30Iyya sibawa Ambo’é iyanaritu séddimi."

31Nanalasi batu sining tau Yahudié untu’ genrungngi Yésus.

32Iyakiya makkedai Yésus lao ri mennang, "Purana muwita pogau’ maéga jama-jamang makessingngé, iya nawéréngngék-Ka Ambo’é. Polé ri iya manenna jama-jamangngéro, kégana nassabari mumaélo genruk-Ka?"

33Nappébali sining tau Yahudié, "Tenniya nasaba jama-jamammu iya makessingngéro namaéloki genruk-Ko batu, iyakiya nasaba Mupakatunai Allataala. Iko séddiko tolino, namumaélo pancajiwi alé-Mu Allataala."

34Nappébali Yésus, "Dé’ga nataroki ri laleng Kitta Hukkummu: Makkedai Allataala, ‘Ikona iyanaritu allataala’?

35Riissenni makkedaé aga taroki ri laleng Kitta’é kajajiyangngi lettu mannennungeng. Jaji, rékko Allataala nateppui ‘allataala’ lao risining tau iya tarimaéngngi ada-adan-Na,

36magi muwakkeda Ucella-cellai Allataala nasaba makkedak-Ku Ana’naka Allataala? Padahal napilé-Ka Ambo’é sibawa nasuro lao ri linoé.

37Rékko dé’ Upogau’i jama-jamang iya nasuroéngngékka Ambo’é, aja’ mumateppe lao ri Iyya.

38Iyakiya nasaba Upogau’i, ateppe’no aga iya Upogau’éro, namuni dé’ mumaélo mateppe’ ri Iyya. Narimakkuwannanaro muwissengngi sibawa mupahangngi makkedaé Ambo’é tette’i masséddi sibawa Iyya, sibawa Iyya tette masséddi sibawa Ambo’é."

39Makkuragasi mennang maélo tikkengngi Yésus, iyakiya leppe’i polé ri mennang.

40Lisuni Yésus ri liwenna Salo Yordan, ri onronna Yohanés riyolo maccemmé, naonrona kuwaro.

41Maéga tau lao ri Aléna. Makkedani mennang, "Yohanés dé’ napogau’i sining anu makalallaingngé, iyakiya iya manenna iya napowadaé passalenna iyaé tauwé tongengngi."

42Namaégana tau kuwaro mateppe’ lao ri Yésus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran