Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 18 >> 

1Puranana Yésus massempajang makkuwaro, laoni sibawa ana’-ana’ gurun-Na ri liwenna Salo Kidron. Engka séuwa tammeng kuwaro, nanauttama’na Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na ri tammengngéro.

2Iyaro Yudas, tau bali’bellaé, naisseng iyaro onrongngé; saba’ biyasai Yésus maddeppungeng kuwaro sibawa ana’-ana’ gurun-Na.

3Nalaona Yudas ri onrongngéro sibawa tiwi sipasukang tentara Romawi sibawa siyagangngaré pengawalna Bolana Puwangngé iya risuroé ri kapala-kapala imangngé sibawa sining tau Farisié. Tiwii mennang senjata, pajjennangeng sibawa sulo.

4Naisseng maneng Yésus iya maéloé kajajiyang lao ri Aléna. Jaji naddeppérini sining tauwéro nanakkuta-Na, "Niga musappa?"

5Nappébali mennang, "Yésus, tau Nazarét-é." Nakkeda Yésus, "Iyya’naé." Iyaro Yudas tau bali’bellaé tettonni kuwaro silaong mennang.

6Wettunna Yésus makkeda lao ri mennang, "Iyya’naé," soro manenni mennang namabuwang ri tanaé.

7Siseppi Yésus makkutana lao ri mennang, "Niga musappa?" Nappébali mennang, "Yésus tau Nazarét-é."

8Nakkeda Yésus, "Purani Upowada, Iyya’naé. Rékko mémeng musappa-Ka, leppessangngi mennangngé laingngé lao."

9(Ri laleng makkeda makkuwannaro, kajajiyangngi aga puranapowada Yésus riyolona: "Ambo’, polé risining tau tawéréngngékka Ambo’, muwi séddi tau dé’to gaga teddéng.")

10Simon Pétrus iya tiwié sipeppa peddang, narampuni nanawettai atanna imang lompoé angkanna massarang daucculing ataunna. Asenna iyaro ataé Malkus.

11Nakkeda Yésus lao ri Pétrus, "Puttama’i paimeng peddammu ri laleng wanuwanna! Muwasengngiga dé’ Uwénungngi matu énungeng anrasa-rasang iya nawéréngngék-Ka Ambo’é?"

12Nainappa prajuri’-prajuri’ Romawi sibawa komandanna enrengngé sining pengawalna Yahudié tikkengngi sibawa siyoi Yésus.

13Bunge’-bunge’na natiwii mennang Yésus mangolo ri Hanas, matuwa worowanéna Kayafas. Kayafas iyanaritu imang lompo ri taungngéro.

14Na aléna ritu pura pangajariwi sining panguwasana Yahudié makkedaé lebbi kessing muwi séddié tau maté untu’ sininna bangsaé.

15Simon Pétrus sibawa séddi ana’ gurun-Na laingngé maccowériwi Yésus. Ana’ gurun-Na iya laingngéwé riissengngi ri imang lompoé; jaji maccowé toni muttama’ sibawa Yésus ri seddé bolana imang lompoé,

16na Pétrus mattajeng ri saliweng, ri sumpangngé. Nainappa iyaro ana’ gurun-Na iya laingngé laoni ri saliweng namabbicara sibawa pattumani makkunraié iya jagaiyéngngi sumpangngé, nappa natiwi Pétrus muttama’ ri laleng.

17Nakkeda iyaro pattumani makkunraié lao ri Pétrus, "Héi, dé’ga na ikoto sala séddinna ana’ gurunna tauwéro?" Nappébali Pétrus, "Tenniya."

18Iyaro wettué makeccé hawaé, jaji sining pattumanié sibawa sining pengawal-é purani palluwa api osing naddellang mennang kuwaro. Laoni Pétrus kuwaro natettong maddellang silaong mennang.

19Makkutanani imang lompoé lao ri Yésus passalenna ana’-ana’ gurun-Na sibawa passalenna pappagguruwan-Na.

20Nappébali Yésus, "Tuli mabbicara-Ka terus terang ri yolona tau maégaé. Tuli mappagguru-Ka risining bola assompangngé sibawa ri Bolana Allataala, onronna biyasa maddeppungeng tau Yahudié. Dé’ naengka Uwakkedada sibawa usubbu-subbu.

21Jaji magi Puwang tatanai-Ka? Tanaiwi mennang iya puraé méngkalinga-Ka mappagguru. Tentu naisseng mennang aga Upowada."

22Wettunna Yésus makkeda makkuwaro, sala séddinna pengawal-é kuwaro leppa’i sibawa makkeda, "Barani senna’-Ko mabbicara makkuwaro lao ri imang lompoé!"

23Nappébali Yésus, "Rékko engka séuwa Upowada sala, powadani kuwaé aga salana! Iyakiya rékko iyaro Upowadaé mémeng tongengngi, magi muleppa’-Ka?"

24Nainappa Hanas suroi tauwé tiwii Yésus sibawa ribalenggu lao ri Imang Lompoé Kayafas.

25Tettong mupi Simon Pétrus maddellang kuwaro. Nakkeda sining tauwé lao ri aléna, "Tenniyaga ikoto ana’ gurunna tauwéro?" Iyakiya massakkai Pétrus, adanna, "Tenniya!"

26Engka séddi atanna imang lompoé, iyanaritu kaluwargana polé ri tau iya narette’é Pétrus daucculinna, makkeda, "Dé’ga nauwita tokko ri tammengngéro silaong Yésus?"

27Nassakkasi Pétrus, "Dé’," — na iyatoro wettué naoni manu’é.

28Maélé senna’ni mennang tiwii Yésus polé ri bolana Kayafas lao ri saorajana gubernur-é. Sining tau Yahudié dé’ nauttama ri laleng saorajaé, kuwammengngi dé’ nanajisi’ secara agama, nasaba maéloi maccowé manré nanré Paska.

29Rimakkuwannanaro laoni Pilatus ri saliweng ri mennang nanakkutana, "Aga pappotane’mu lao ri tauwéwé?"

30Nappébali mennang, "Akkalarapanna dé’ napasala, dé’ tatiwii lao ri Bapa’ Gubernur."

31Nakkeda Pilatus lao ri mennang, "Alani namuwadélékiwi situru hukkummu!" Iyakiya mappébaliwi iyaro sining tau Yahudié, "Dé’ naweddikki hukkung matéi tauwé."

32(Kajajiyangngi iyaé kuwammengngi nakajajiyang aga napowada Yésus passalen-Na pékkugi cara-Na maté matti.)

33Muttama’ni paimeng Pilatus ri saorajaé, nanaobbii Yésus, nainappa makkutana, "Ikoga arunna tau Yahudié?"

34Nappébali Yésus, "Polé ri alénaga puwang iyaé pakkutanaé iyaré’ga engka tau laing pura paissengiwi puwang passalenna alé-Ku?"

35Nappébali Pilatus, "Tau Yahudika’ga iyya’é? Iya mabbéréyangngék-Ko lao ri iyya iyanaritu bangsa-Mu muto sibawa kapala-kapala imangngé. Aga pura Mupogau’?"

36Nakkeda Yésus, "Akkarungek-Ku dé’ napolé ri linoéwé. Ebara’na akkarungek-Ku poléi ri linoéwé, sining tauk-Ku méwai matu kuwammengngi na aja’ nariyabbéréyak-Ka lao risining panguwasana Yahudié. Iyakiya mémeng akkarungek-Ku dé’ napolé ri linoéwé!"

37Nakkutana Pilatus ri Aléna, "Rékko makkuwaitu, aruk-Kotu?" Nappébali Yésus, "Tapowadai puwang makkedaé Iyya’é arung. Jaji-Ka sibawa lao-Ka ri linoé untu’ séddi akkatta, iyanaritu mabbéré asabbiyang passalenna atongengengngé. Tau iya polé ri atongengengngéro naéngkalinga-Ka."

38Nakkutana Pilatus ri Aléna, "Aga bettuwanna atongengengngé?"

39Iyakiya manuru’ abiyasammu, tuli malleppessakka séddi tau tarungku ri Esso Maraja Paskaé. Maélokoga kuwammengngi uleppessangekko arunna tau Yahudié?"

40Nappébalina mennang sibawa gora-gora, "Dé’ na iyaro, iyakiya Barabas!" (Barabas iyanaritu séddiwi parampo.)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran