Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 5 >> 

1Purairo engka ramé-ramé Yahudi, nalaona Yésus ri Yérusalém.

2Ri Yérusalém ri seddéna "Sumpang Bimbala’" engka séuwa kolang iya riyasengngé Bétésda ri laleng basa Ibrani. Kuwaro engka lima légo-légona.

3Ri légo-légoéro maéga tau malasa léwu; engka buta, engka képpang, na engkato péso’. [Mattajeng manengngi mennang taggoccang iyaro uwaina kolangngé.

4Saba' biyasai malaéka'na Puwangngé nonno ri lalenna kolangngéro nanagoccangngi uwaina. Na tau malasa iya bunge' muttama'é ri laleng kolangngéro ri wettu taggoccanna uwaina majjappai matu polé ri lasa aga iya kennaéngngi.]

5Ri onrongngénnaro engka séddi tau worowané iya telluppuloé aruwa taung ittana malasa.

6Naitai Yésus léwu kuwaro, sibawa naissenna makkedaé maitta senna’ni malasa; nakkutanana Yésus ri tauwéro, "Maélokoga majjappa?"

7Nappébali iyaro tauwé, "Bapa’, dé’ gaga tau kuwaé puttama’ka ri laleng kolangngé wettunna taggoccang uwaina. Nappaka mattuju lao ri kolangngé, napoddiyoloina tau laingngé muttama’."

8Nakkeda Yésus lao ri tauwéro, "Oto’no, akkai tappérému namujoppa."

9Iyatoro wettué najjappa iyaro tauwé. Nakkani tappéréna nanajoppa. Iyaro gau’é kajajiyangngi ri esso Saba’é.

10Rimakkuwannanaro sining tau makuwasana Yahudié makkedai lao ri tau iya nappa majjappaéro, "Iyaé essoé, esso Saba’i. Dé’ naweddikko makkai tappérému."

11Iyakiya mappébaliwi iyaro tauwé, "Tau iya pajjappaékka onna suroka makkai tappéréku sibawa joppa."

12Nakkutana mennang, "Niga suroko makkai tappérému sibawa joppa?"

13Iyakiya tau iya majjappaénnaro dé’ naissengngi taunna, saba’ lennye’ni Yésus ri yelle’na tau maégaéro.

14Nainappa Yésus siruntu iyaro tauwé ri laleng Bolana Puwangngé, nakkeda lao ri tauwéro, "Makkekkuwangngé majjappano. Aja’na mumadosasi, kuwammengngi aja’ mupéneddingiwi iya lebbi majaé."

15Nanalaona iyaro tauwé nanapowadangngi sining panguwasana Yahudié makkedaé Yésus ritu pajjappai.

16Narimakkuwannanaro makkuragani mennang callai Yésus, saba’ purai napajjappa tauwé ri esso Saba’é.

17Iyakiya makkedai Yésus lao ri mennang, "Ambo’-Ku majjamai matteru-teru lettu makkekkuwangngé, na Iyya majjamato."

18Iyaro ada-adaé nassabari sining panguwasana Yahudié napédé’ makkuraga untu’ mpunoi. Napogau’i mennang iyaro, tenniya banna nasaba najjalékkai peraturanna agamaé passalenna esso Saba’é, iyakiya nasaba makkeda towi iyaro Allataala Ambo’-Na; bettuwanna napappadai Aléna Allataala.

19Nabalini Yésus sining tauwéro makkuwaé, "Ateppe’no, dé’gaga naullé pogau’ Ana’é sibawa akuwasang aléna. Banna iya napogau’ aga iya naitaé napogau’ Ambo’-Na. Saba’ aga napogau’ Ambo’é, iyatoro napogau’ Ana’é.

20Saba’ Ambo’é namaséiwi Ana’é sibawa nappaitangngi sininna iya napogau’é Aléna. Mala Ambo’é maéloi mappaitangngi ri aléna sining pangkaukeng iya lebbi battowaéppasi, angkanna hérakko.

21Iyaro Ambo’é napaoto’i tau maté, sibawa nawéréngngi mennang atuwong tongengngé sibawa mannennungengngé; makkuwatoro Ana’é Nabbéréyangngi atuwong mannennungengngé lao ri tau iya maéloé nawéréng atuwong.

22Aléna Ambo’é dé’ nadélékiwi niga-niga. Sininna akuwasangngé untu’ madéléki pura nabbéréyanni lao ri Ana’-Na.

23Napogau’i Ambo’é iyaro kuwammengngi nasininna tauwé pakalebbii Ana’é pada-pada mennang pakalebbii Ambo’é. Tau iya dé’é napakalebbii Ana’é dé’to napakalebbii Ambo’é iya suroéngngi Ana’é.

24Tongeng senna’ ada-adak-Kué: Tau iya pénessaiyéngngi ada-adak-Kué, sibawa mateppe’ lao ri iya suroék-Ka, mappunnangiwi atuwong mannennungengngé. Dé’ matu narihukkung: leppe’ni polé ri amaténgngé nalolongengngi atuwongngé.

25Ateppe’no: Poléi matu wettunna — mala narapini wettunna — naéngkalingai matu tau maté saddanna Ana’na Allataala. Na tau iya méngkalingaéngngi tuwoi matu.

26Pada-pada aléna Ambo’é assalennai atuwongngé, napancaji towi Ana’-Na assalenna atuwongngé.

27Purani nawéréng Ana’-Na ha’ untu’ madéléki, saba’ Ana’na Tolinoé.

28Aja’ muhérang méngkalingai iyaé gau’é, saba’ poléi matu wettunna makkedaé sininna tau iya matéénna naéngkalingai saddan-Na,

29nappa massu polé ri tampungngé. Tau iya pogau’éngngi madécéngngé moto’i matu untu’ tuwo. Iyakiya tau iya pogau’é ja moto’i matu untu’ rihukkung."

30"Dé’gaga uwullé pogau’ polé ri élo alé-Ku. Banna uwadélékiwi situru napparéntangngé Allataala. Na apettuk-Ku adélé’i, saba’ dé’ Uwaccowériwi élo alé-Ku, sangadinna élona Ambo’ iya suroék-Ka.

31Akkalarapanna mabbéré-Ka asabbiyang passalenna alé-Ku, iyaro asabbiyangngé dé’ nawedding riyatepperi.

32Iyakiya engka tau laing iya mabbéré asabbiyang passalek-Ku, na-Uwisseng makkedaé iyaro asabbiyanna tongengngi.

33Kirikko suro lao ri Yohanés, namabbéréni asabbiyang iya tongengngé passalek-Ku.

34Upowadai gau’éwé, tenniya nasaba Uwapparelluwangngi asabbiyang polé ri tolinoé, iyakiya kuwammengngi naripassalama’ko.

35Iyaro Yohanés pada-padai lampu malluwa’é sibawa iya mattaparengngé cahaya. Untu’ wettu iya dé’é namaitta masenna’ko tarimai cahayanaro.

36Iyakiya asabbiyak-Ku lebbi battowai naiya asabbiyanna Yohanés. Aga iya makkekkuwangngéwé Upogau’, iyanaritu jama-jamang iya nassurowangngé Ambo’é lao ri Iyya, pabuttiwi makkedaé Ambo’é pura suro-Ka.

37Na Ambo’é iya suroék-Ka mabbéré towi asabbiyang passalek-Ku. Iko dé’pa naengka muwéngkalingai saddan-Na iyaré’ga muwitai tappa-Na.

38Ada-adan-Na dé’ naonro ri laleng atimmu saba’ dé’ mumateppe lao ri Iyya iya Nasuroé.

39Muwagguruiwi Kitta’é saba’ muwasengngi makkedaé nasibawang caraéro mappunnaiko atuwong mannennungengngé. Na aléna iyaro Kitta’é mabbéré asabbiyang passalek-Ku.

40Iyakiya dé’ mumaélo lao ri Iyya untu’ lolongengngi atuwong mannennungengngé.

41Dé’ usappa pappoji polé ri tolinoé.

42Uwissekko. Uwissekko dé’ muwamaséiwi Allataala ri laleng atimmu.

43Poléka ri laleng akuwasanna Ambo’-Ku, iyakiya dé’ mutarima-Ka. Iyakiya rékko tau laingngé poléi ri laleng akuwasang ri aléna, maéloko tarimai.

44Pékkugiko wedding mateppe’, rékko sappako pappojiyang polé ri pada-padammu, nadé’ muwakkuraga sappa pappojiyang Allataala iya Séuwaé?

45Aja’ muwasengngi Upassalako matu ri yolona Ambo’é. Mala iya passalaékko matu iyanaritu Musa, tau iya muwaddennuwangiyé.

46Akkalarapanna mateppe’ko lao ri Musa, mateppe’ tokko matu lao ri Iyya, saba’ naokii ritu passalek-Ku.

47Iyakiya rékko dé’ mumateppe lao ri aga iya naokié Musa, pékkugiko wedding mateppe’ lao ri aga iya Upowadaé?"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran