Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [DURI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 28 : 25 >> 

Duri: Ia tonna sipekkamo to tau, nasisarak-sarak, nakuamo Paulus, "Liwa' tongan to apa napau Roh Allataala lako tojolomi, to napau Nabi Yesaya tonna anu'.


AYT: Ketika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka pun pergi setelah Paulus mengatakan pernyataan ini, “Memang benar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada nenek moyangmu melalui Nabi Yesaya,

TB: Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini: "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi Yesaya:

TL: dan sebab mereka itu di antara sama sendiri tiada bersetuju, maka berpecah-belahlah mereka itu tatkala Paulus mengatakan sepatah kata ini, "Bahwa benar sekali seperti yang dikatakan oleh Rohulkudus dengan mulut Nabi Yesaya kepada nenek moyang kita,

MILT: Dan mereka pun berpencar karena seorang dengan yang lain berbeda pendapat ketika Paulus mengatakan satu perkataan, "Sesungguhnya Roh Kudus berbicara melalui Nabi Yesaya kepada leluhur kita,

Shellabear 2010: Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian paham di antara mereka. Namun, Pa’ul masih juga mengatakan yang berikut ini, "Benar juga apa yang dikatakan oleh Ruh Allah melalui Nabi Yesaya kepada nenek moyang kita,

KS (Revisi Shellabear 2011): Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian paham di antara mereka. Namun, Paul masih juga mengatakan yang berikut ini, "Benar juga apa yang dikatakan oleh Ruh Allah melalui Nabi Yesaya kepada nenek moyang kita,

Shellabear 2000: Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian paham di antara mereka. Namun Pa’ul masih juga mengatakan yang berikut ini, “Benar juga apa yang dikatakan oleh Ruh Allah melalui Nabi Yasyaya kepada nenek moyang kita,

KSZI: Mereka pergi dari situ dengan pendapat yang bercanggah sesama sendiri, setelah Paulus berkata, &lsquo;Benarlah apa yang dikatakan oleh Roh Suci melalui Nabi Yasyaya kepada nenek moyang kita,

KSKK: Akhirnya mereka bubar saja dengan perselisihan yang hebat di antara mereka. Sebelum perpisahan, Paulus mengatakan kepada mereka, "Tepatlah sabda Roh Kudus yang disampaikan-Nya kepada para nenek-moyang kita dengan perantaraan nabi Yesaya:

WBTC Draft: Mereka saling berselisih pendapat dan mulai meninggalkan tempat itu. Tetapi Paulus masih sempat mengatakan hal ini, "Roh Kudus telah mengatakan kepada nenek moyangmu melalui Nabi Yesaya. Dia berkata,

VMD: Mereka saling berselisih pendapat dan mulai meninggalkan tempat itu, tetapi Paulus masih sempat mengatakan hal ini, “Roh Kudus telah mengatakan kepada nenek moyangmu melalui Nabi Yesaya. Dia mengatakan,

AMD: Mereka saling berdebat dan ketika akan meninggalkan tempat itu Paulus masih sempat menyampaikan pesannya, “Roh Kudus telah mengatakan kebenaran kepada nenek moyangmu melalui Nabi Yesaya,

TSI: Maka mereka saling berdebat dan mulai meninggalkan tempat itu ketika Paulus mengakhiri dengan berkata seperti ini: “Memang tepat sekali apa yang dikatakan oleh Roh Kudus melalui Nabi Yesaya kepada nenek moyang kita! Tuhan berkata,

BIS: Dengan pendirian yang berlawan-lawanan mereka meninggalkan tempat itu, setelah Paulus mengatakan yang berikut ini kepada mereka, "Memang tepat sekali apa yang dikatakan oleh Roh Allah melalui Nabi Yesaya kepada nenek moyang kalian!

TMV: Dengan pendirian yang berlainan mereka meninggalkan tempat itu, kerana Paulus mengatakan hal ini kepada mereka, "Memang benar apa yang dikatakan oleh Roh Allah melalui Nabi Yesaya kepada nenek moyang saudara-saudara!

BSD: Mereka bertengkar tentang hal itu. Kemudian Paulus berkata, “Dahulu Roh Allah menyuruh Nabi Yesaya pergi kepada nenek moyang kita dan berbicara begini:

FAYH: Namun setelah mereka saling bertengkar, tinggallah ucapan Paulus yang terakhir yang tetap berdengung dalam telinga mereka, yaitu: "Sesungguhnya benarlah apa yang dikatakan Roh Kudus ketika Ia berkata dengan perantaraan Nabi Yesaya,

ENDE: Karena tidak tertjapai kesesuaian pendapat, maka bubarlah pertemuan itu, namun sebelumnja Paulus mengatakan satu-satunja ini: Tepatlah sabda Roh Kudus jang disampaikanNja kepada para leluhur kita dengan lidah Nabi Isaias:

Shellabear 1912: dan sebab mereka itu tiada bersetuju sama sendirinya, maka berpecahlah ia, apabila Paul sudah mengatakan sepatah kata ini, Bahwa benar juga yang dikatakan oleh Rohu'lkudus dengan lidah nabi Yesyaya kepada nenek moyang kita,

Klinkert 1879: Maka sebab bertelengkah di-antara sama sendirinja bertjerailah mareka-itoe, satelah didengarnja dehoeloe sapatah kata Pa'oel ini: Bahwa benarlah saperti sabda Rohoe'lkoedoes dengan lidah nabi Jesaja kapada nenek-mojang kita,

Klinkert 1863: Maka sebab hatinja tiada satoe, dia-orang lantas bertjerei, habis dikataken Paoel perkataan satoe ini. Soenggoeh benerlah saperti kata Roh-Soetji dengan lidah nabi Jesaja sama nenek-mojang kita,

Melayu Baba: Dan sbab orang-orang itu t'ada s-tuju satu sama lain, dia-orang pergi, bila Paulus sudah kata ini s-patah, "Btul-lah Roh Alkudus sudah kata oleh nabi Yash'aya k-pada kamu punya nenek-moyang,

Ambon Draft: Dan marika itu djadi-lah baku-bakulawan sa; awrang dengan sa; awrang, dan bertje-relah, sedang Paulus sudah-lah bilang lagi satu perkata-an ini: Dengan sabenarnja Roch Kudus sudah katakan awleh Nabi Jesaja kapada bapa-bapa kami,

Keasberry 1853: Apabila tiadalah stuju sa'orang dungan sa'orang diantara marika itu, lalu kumbalilah marika itu, surta munungar purkataan Paulus dumkian ini, katanya, Bahwa bunarlah sapurti kata Roh Alkudus dungan mulut nabi Jesia kapada nenek moyang kami,

Keasberry 1866: Apabila tiadalah stuju sa’orang dŭngan sa’orang diantara marika itu, lalu kŭmbalilah iya kumdian deripada iya tŭlah mŭnŭngar pŭrkataan Paulus dŭmkian ini: katanya, Bahwa bŭnarlah spŭrti kata Roh Alkudos dŭngan mulot nabi Jasia kapada nenek moyang kami:

Leydekker Draft: Maka marika 'itu jang 'ada bertjidera sa`awrang dengan sa`awrang bertjerejlah: tatkala Pawlus sudahlah meng`atakan sawatu djuga peng`ata 'ini, bahuwa sabajik Rohhu-'lkhudus sudah baferman 'awleh chidmet Jesjaxja Nabij 'itu kapada nejnekh mawjang kamij,

AVB: Mereka pergi dari situ dengan pendapat yang bercanggah sesama sendiri, setelah Paulus berkata, “Benarlah apa yang dikatakan oleh Roh Kudus melalui Nabi Yesaya kepada nenek moyang kita,

Iban: Nya sida enda besetuju enggau pangan diri. Lebuh sida mupuk, Paul lalu nyebut jaku tu: "Betul amat utai ti disebut Roh Kudus lebuh Iya bejaku ngena nabi Isaiah ngagai sida aki ini kitai,


TB ITL: Maka <1161> bubarlah <630> pertemuan itu dengan tidak <800> <0> ada kesesuaian <0> <800> di antara <4314> mereka <240>. Tetapi Paulus <3972> masih mengatakan perkataan <4487> yang satu <1520> ini: "Tepatlah <2573> firman yang disampaikan <2980> Roh <4151> Kudus <40> kepada <4314> nenek moyang <3962> kita <5216> dengan perantaraan <1223> nabi <4396> Yesaya <2268>: [<1510> <2036> <3754>]


Jawa: Banjur padha bubar kalawan bebencengan. Nanging Rasul Paulus isih nglairake pangandika satembung, kang mangkene: “Kasinggihan temen pangandikanipun Sang Roh Suci lumatar Nabi Yesaya dhateng leluhur kita, wiraosipun:

Jawa 2006: Banjur padha bubar tanpa mupakat ing panemu. Nanging Paulus isih ngandikakaké saprakara iki, kang mangkéné, "Saèstu kasinggihan pangandikanipun Roh Suci lumantar Nabi Yésaya dhateng leluhur kita, suraosipun:

Jawa 1994: Wong-wong mau nuli padha mulih saka kono karo padha bebèncèngan. Kuwi kelakon sawisé Rasul Paulus methik ayat, sing surasané mengkéné: "Cocog sanget pangandikanipun Sang Roh Suci, ingkang dipun wedharaken déning Nabi Yésaya dhateng para leluhur kita!

Jawa-Suriname: Wong-wong terus mulih sangka kono karo èngkèl-èngkèlan. Kuwi sakwisé rasul Paulus ngomong ngéné: “Pantyèn tyotyok banget tembungé Roh Sutyi sing dietokké karo nabi Yésaya marang para mbah-mbahané awaké déwé.

Sunda: Nepi ka bubaranana maranehna tetep teu bisa sapaham. Memeh budal, Paulus ngalahir kieu, "Tetela, pangandika Roh Suci anu ku Nabi Yesaya didongkapkeun ka karuhun aranjeun teh teu aya mencogna!

Sunda Formal: Nepi ka bubaran gempungan, tetep maranehna henteu bisa sapaham. Memeh bubar Paulus ngucap kieu, “Tetela, pangandika anu ku Ruh Allah ditepikeun ka karuhun urang, ku perantaraan Nabi Yesaya teh, teu mencog saeutik-eutik acan. Kieu ungelna:

Madura: Daddi kalaban panemmo se ta’ padha se settong ban settongnga reng-oreng jareya ondur dhari jadhiya e bakto Paulus adhabu kantha reya ka reng-oreng jareya, "Pajat ce’ lerressa dhabuna Errohna Allah kalaban parantara’anna Nabbi Yesaya ka bangatowana sampeyan!

Bauzi: Làhàmu Paulusat aho ame dam nibe Alat gagoho im lam aim mu odohali meedaha bak lam ozome ame dam zi labe etei lalo modem di labe im meida nehame ab vi vameadume novalo modemam. “Am bak. Alam Aha Nutabe Neàna labe amu dat ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada Yesaya laba modi vizi teudehe labe im Yahudi dam bada nibe im tai ahamda laba vameadaha bak lam um etei ame bak lam laha ab meedamam bak.

Bali: Patemuane punika raris buyar tur tan wenten parareman ring pantarannyane. Nanging Dane Paulus raris mabaos sapuniki: “Madaging pisan sabdan Ida Sang Hyang Roh Suci malantaran dane Nabi Yesaya sane katiba ring paraleluur iragane kadi asapuniki:

Ngaju: Marak angat pandirian je hakalawan, ewen malihi eka te, limbah Paulus mansanan akan ewen je kalotoh auhe, "Puna pas toto taloh je insanan awi Roh Hatalla mahalau Nabi Yesaya akan tato hiang keton!

Sasak: Siq pendapet saq bẽde-bẽde ie pade bilin taoq nike. Paulus masih bebase, "Mule kenaq napi saq temanikang siq Roh Suci langan Nabi Yesaya tipaq leluhurte:

Bugis: Nasalaini mennang onrongngéro sibawa pallolongeng iya siéwa-éwaé, puranana napowada Paulus iyaé lao ri mennang, "Mémeng coco’ senna’ aga napowada Rohna Allataala naolai Nabi Yésaya lao ri néné-nénému!

Makasar: Ri wattunna a’lampa ngasemmo ke’nanga ambokoi anjo tampaka massing sisalami panggappana ke’nanga. Nasaba’ nakana Paulus mae ri ke’nanga, "Memang annaba sikali apa le’baka Napau RohNa Allata’ala lalang ri Na’bi Yesaya mae ri boe-boenu!

Toraja: Apa ia kalena tinde tau tae’ kasiturusanna, sisarak-sarakmi, tonna mangka umpokadai Paulus te kada sangbuku kumua: Tonganna bang tu Napokada Penaa Masallo’ lako nene’ to dolota tu sun dio pudukna nabi Yesaya, nakua:

Gorontalo: Pahamu limongoliyo dila lowali tuwawu wawu timongoliyo ma mohuwalingo ode tambati limongoliyo. Bo te Pawulus loloiya mao odiye, ”Memangi banari Pirimani u pilopotunggulayi lo Roh lo Allahuta'ala ode mongotiyombu limongoli loli oli nabi Yesaya odiye,

Gorontalo 2006: Wolo huhaama u tinggai bubulemenga timongolio lololaa mao̒ tambati boito, lapatao̒ tei Paulus loloi̒ya u odie mola botie olimongolio, "Memangi tiluhata daa̒ wolo upilo tahuda mai lo Rohullah lotimbulude toli Nabi Yesaya odeli nenemoya limongoli!

Balantak: Mbaka' tia pinginti'i men poosasala' i raaya'a namarereimo laigan iya'a. Koo'po tia raaya'a nomae', Paulus nuntundun men koi kani'imari na ko'ona i raaya'a taena, “Tuutuu' a men ia porobukon Alus Molinas na tundunnan ni Nabii Yesaya na pulimuu, men koi kani'imari:

Bambam: Sapo' aka tä' pada-pada ungkatappa'i tula'na Paulus, iya le'ba'im indo tau buda umpellei banua tappana puha ma'kada Paulus naua: "Abana tappa' di tia indo puha natula' loppo' Penaba Maseho napalombum nabi Yesaya lako nene to taponene inggantaa' to Yahudi naua:

Kaili Da'a: Kaopuna, nompamula ira nalai nggari setu sabana posisala pombarata ira ewa pepatuduki i Paulus etu. Tapi da'apa ira nalai nangulimo i Paulus ka ira, "Nakono ntoto Tesa nggari ja'i Nosa Nagasa nu Alatala to nipasimbayu nabi Yesaya ka totu'a-totu'ata nggaolu iwe'i:

Mongondow: Daí mosia posi-posimaidon minayak nonaḷaímai kon tampat tatua takin diaíbií in notantuímai raian monia. Daí ki Paulus nosingog ko'i monia, "Totu'ubi' onu inta aim pinoguman Roho i Allah inta aim pinoyaput i Nabi Yesaya kom mogoguyang monimu!

Aralle: Ampo' aka' dai para-para mampetahpa', ya' sika le'ba'ing umpellei yato dasang puhanna naoate Paulus, "Inang tahpa'ete' yato ang puha natula' lohpo' Inaha Masero, umpake Nabi Yesaya pano di neneta ingkäntaa' to Yahudi, ang naoatee:

Napu: Anti posisalana polambianda, ido hai mahawumohe hangko i poteruhuanda iti. Agayana hangko damanihe mogaa-gaa, Paulu mouliangaahe node: "Tou mpuuri lolitana Inao Malelaha au napahawe nabi Yesaya i toiyorunta hangkoya, node:

Sangir: Batụ u i sire měngkate tawẹ pẹ̌sasunduange, ute i sire e němpěněntangken tampạ ene, sarangke i Paulus bọuten nẹ̌berang bawera kere ini si sire e, "Mambeng nẹ̌tatal᷊ahino suapạeweng niwerang Rohkẹ̌ u Ruata e wọu Nabi Yesaya su manga i upung i kamene!

Taa: Wali sira masimpayu raya nsira tempo sira miyai muni yako ri banua i mPaulus. Pei ri katawanya sira miyai, i Paulus manganto’oka sira gombo to si’i, ia manganto’o, “Monso pu’u gombo i Nosa Mapasing to naparata nto pantuntu tuntu i mPue Allah, i Yesaya, resi bue-bue ngkita tempo owi. Apa Ia manganto’oka i Yesaya, to’oNya

Rote: Ala fali le'us no esa-esak hahapun, nana nai lelek Paulus nafa'das nae, "Memak la'en la'iesa kana, hata fo Manetualain Dula Dale na nafa'dan neu ita bei ba'ikai nala tunga Nabi Yesaya!

Galela: So kagena ona imatekesikoholu de imasidailako, so tanu imajobo iliho, de o Paulus wasitemo o Yahudi manga roririka magena de o demo moi, gena komanena, "Igogou de itemo ma ngale ngini manenaka, kiaka o Gurumi Qatetebi ma nabi Yesaya iwisingangasu ma ngale nia ete de nia topora iqoqomaka, gena komanena,

Yali, Angguruk: enele eke hag eke hag sahaltil laruk latfag. Enele sahaltil wilip atikim Paulusen, "Anden nele misig iminon tu fuki roho holeg lamok. Allah hime fanowon inowen Yesaya hiyag utukmu tem toho niniknisi unumba fahet haharoho imbibag.

Tabaru: De manga di-dibangi 'imakakalimodi 'ona yoma'aiki ge'enaka, 'ena 'o Paulus wongosesi koneda: "Ma goungu yadae-daene monga 'okia naga gee 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'isitotarokau nanga edete de nanga dotumika ma ngekomo ma Nabii Yesaya!

Karo: Alu ukur si la ersada mulih ia kerina kenca ikataken Paulus kata enda, "Payo kal si ikataken Kesah Si Badia arah nabi Jesaya man ninindu nai.

Simalungun: Jadi marsalisih ma sidea samah sidea, gabe laho bei ma, dob lobei ihatahon si Paulus bani sidea, “Sintong ma na hinatahon ni Tonduy Na Pansing marhitei Nabi Jesayas bani ompung nasiam,

Toba: Gabe marsalisi ma nasida sama nasida jadi laho be ma, dung jolo didok si Paulus hata on tu nasida: Sintong ma na nidok ni Tondi Parbadia marhitehite panurirang Jesaya tu angka amamuna najolo.

Dairi: Gabè merselisih pendapet ngo kalak i ninganna mennadingken bekkas i, enggo kessa idokken si Paulus bagèen, "Bennar ngo sinidokken Tendi Dèbata merkitè Nabi Jesaya taba empung ndènè arnia!

Minangkabau: Sasudah si Paulus mangatokan nubuat Nabi Yesaya kabake urang-urang tu, mako jo pandirian nan balawan-lawanan, inyo bi barangkek dari tampaik tu, si Paulus mangatokan, "Iyo tapek bana apo nan lah dikatokan dek Roh Allah, malalui Nabi Yesaya kabake niniak muyang angku-angku!

Nias: Larõi nahia andrõ lõ fahasara dõdõ, me no aefa ibotokhi khõra Faulo si mane da'e, "Atulõ sibai niw̃a'õ Geheha Lowalangi, nifa'ema Yesaya sama'ele'õ khõ ndra tuami!

Mentawai: Ai peilé sia tá pakekeré baga, kaddiuakérangan leú et kudduat Paulus, ka tetret aikua mitsá ka matadda si Paulus kelé néné, "Kirénangan bulat amuailingan kelé ka sikuat Ketsat Sipunenan ka sikuat Nabi Jesayas ka tubudda taikebbukatmui!

Lampung: Jama pendirian sai belawanan tian ninggalko rang udi, radu jak Paulus ngucakko sai berikut inji jama tian, "Sangun tepat nihan api sai diucakko ulih Ruh Allah liwat Nabi Yesaya jama nenek muyang keti!

Aceh: Ngon peundirian nyang hana saban meulawan sidroe ngon nyang laén awaknyan laju jitinggai teumpat nyan, óh ka lheueh Paulus geupeugah nyang lagée nyoe ubak awaknyan, "Keubiet beutôi that peue nyang geupeugah lé Roh Allah meulalu Nabi Yesaya ubak indatu gata!

Mamasa: Sisoro'-sorosan inde mai taue anna tae' dengan kasiturusanna. Sapo urrangngi asampi tula'na Paulus nakua: “Tonganna battakada napalanda' Penawa Masero lako neneta ummolai nabi Yesaya, nakua:

Berik: Jei jewer ge tobitinyef, ane jei jenjen aarememfener ga aa ge doksobana. Jes jepserem Paulus jei enggam ga nasouna, "Bunaram Mafnana Uwa Sanbagirmana Jei asal-asala imnaiserem enggamam balbabil, taterisi Nabi Yesayamanaiserem jeme:

Manggarai: Itu kali wéar taungs, toé manga hena taud nukd oné isé. Maik hi Paulus ruda olo kin tombo ho’o ca: “Tu’ung kéta curup hitut poli caing le Nai Nggeluk oné empo dité lut hi Nabi Yésaya:

Sabu: Nga lua tada do pehihu ro, ta hane ke ne era do naanne ri ro, ta alla Paulus pe lii mina hedhe pa ro, "Do dhai petu tarra ne nga nedo pale ri Henga Deo do pelake jhara Nabi Yesaya pa ama-appu mu!

Kupang: Dong bamalawan satu deng laen sampe ada yang mau pulang. Ma Paulus omong bilang, “Memang bosong pung bakanjar ni, pas deng apa yang dolu Tuhan Allah pung Roh yang Barisi kasi tau sang baꞌi Yesaya

Abun: Án sino duwer yu mo sukdu ne. Paulus ki bi sukdu-i kwa wari, orete án sino mu kadit nu ne re. Paulus bi sukdu-i wari anare, "Yefun Allah Gen bi sukdu-i gato An ki nai men bi amui ne sangge. An taru sukdu ne bot yenabi Yesaya.

Meyah: Jefeda rua ruga emesedema rot mar insa koma. Beda nou ongga Paulus agot mar kef oida, "Tenten! Mar ongga nabi Yesaya anggot oisouska Efena Ebsi Allah gu mifmin mimower sis fob bera ebeibeyaif ah gij efera jeni fob. Jeska nabi Yesaya onggu gij Mar Efeyi Ebsi rot mar ongga Allah anggot gu ofa oida, 'Bua bija skoita dedin rusnok Yahudi noba bagot gu rua erek kef oida, "Iwa ig mar ojgomuja, tina iwa idou enebriyi gij mar koma efen ofou jinaga guru. Iwa ik mar ojgomuja, tina idou enejginaga rot mar koma erek teinefa guru."

Uma: Pagaa'–gaa'-ramo ngkai porumpua toe, apa' uma mpu'u-pi ria kahintuwuaa'-ra. Aga kako'ia-ra mogaa', Paulus mpololitai-ra hewa tohe'i: "Makono mpu'u-di lolita Inoha' Tomoroli' to napohowa' nabi Yesaya hi ntu'a-ta owi-e.

Yawa: Umba vatano Yahudi wanugande umaso wayaowi, manuga mbe intabove jewen. Ware wuje aora weramu Paulus po ananyao inta raugaje mai wusyimbe pare, “Sya arakovo Yahudi weap, wapo rinaranide! Anawayo Vambunine mo raura tugae arono wusyinoe Mo raura ti anawae Yesaya po ratoe irati vatano Yahudi wama anene mansai maisyare somaisy:


NETBible: So they began to leave, unable to agree among themselves, after Paul made one last statement: “The Holy Spirit spoke rightly to your ancestors through the prophet Isaiah

NASB: And when they did not agree with one another, they began leaving after Paul had spoken one parting word, "The Holy Spirit rightly spoke through Isaiah the prophet to your fathers,

HCSB: Disagreeing among themselves, they began to leave after Paul made one statement: "The Holy Spirit correctly spoke through the prophet Isaiah to your forefathers

LEB: So being in disagreement with one another, they began to leave [after] Paul made one statement: "The Holy Spirit spoke rightly through the prophet Isaiah to your fathers,

NIV: They disagreed among themselves and began to leave after Paul had made this final statement: "The Holy Spirit spoke the truth to your forefathers when he said through Isaiah the prophet:

ESV: And disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement: "The Holy Spirit was right in saying to your fathers through Isaiah the prophet:

NRSV: So they disagreed with each other; and as they were leaving, Paul made one further statement: "The Holy Spirit was right in saying to your ancestors through the prophet Isaiah,

REB: Without reaching any agreement among themselves they began to disperse, but not before Paul had spoken this final word: “How well the Holy Spirit spoke to your fathers through the prophet Isaiah

NKJV: So when they did not agree among themselves, they departed after Paul had said one word: "The Holy Spirit spoke rightly through Isaiah the prophet to our fathers,

KJV: And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had spoken one word, Well spake the Holy Ghost by Esaias the prophet unto our fathers,

AMP: And as they disagreed among themselves, they began to leave, [but not before] Paul had added one statement [more]: The Holy Spirit was right in saying through Isaiah the prophet to your forefathers:

NLT: But after they had argued back and forth among themselves, they left with this final word from Paul: "The Holy Spirit was right when he said to our ancestors through Isaiah the prophet,

GNB: So they left, disagreeing among themselves, after Paul had said this one thing: “How well the Holy Spirit spoke through the prophet Isaiah to your ancestors!

ERV: They had an argument among themselves and were ready to leave. But Paul said one more thing to them: “The Holy Spirit spoke the truth to your fathers through Isaiah the prophet. He said,

EVD: They had an argument. The Jews were ready to leave, but Paul said one more thing to them: “The Holy Spirit spoke the truth to your fathers through Isaiah the prophet. He said,

BBE: And they went away, for there was a division among them after Paul had said this one thing: Well did the Holy Spirit say by the prophet Isaiah to your fathers,

MSG: When the unbelievers got cantankerous and started bickering with each other, Paul interrupted: "I have just one more thing to say to you. The Holy Spirit sure knew what he was talking about when he addressed our ancestors through Isaiah the prophet:

Phillips NT: When they could not reach any agreement among themselves and began to go away, Paul added as a parting shot, "How rightly did the Holy Spirit speak to your forefathers through the prophet Isaiah

DEIBLER: So they began to argue with one another. Paul realized that some of them did not want to listen to him, so when they were about to leave, he said, “The Holy Spirit said something to your/our(incl) ancestors. He spoke these words to Isaiah the prophet, and what he said is also true about you:

GULLAH: So dey ain gree mongst deysef an dey lef Paul place an gone pon dey way. Dat been atta Paul done say, “De Holy Sperit say de trute wen e tell de prophet Isaiah fa tell oona ole people.

CEV: Since they could not agree among themselves, they started leaving. But Paul said, "The Holy Spirit said the right thing when he sent Isaiah the prophet

CEVUK: Since they could not agree among themselves, they started leaving. But Paul said, “The Holy Spirit said the right thing when he sent Isaiah the prophet

GWV: The Jews, unable to agree among themselves, left after Paul had quoted this particular passage to them: "How well the Holy Spirit spoke to your ancestors through the prophet Isaiah!


NET [draft] ITL: So <1161> they began to leave <630>, unable <800> to agree among <4314> themselves <240>, after Paul <3972> made <2036> one <1520> last statement <4487>: “The Holy <40> Spirit <4151> spoke <2980> rightly <2573> to <4314> your <5216> ancestors <3962> through <1223> the prophet <4396> Isaiah <2268>


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 28 : 25 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran