Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [DURI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 28 : 29 >> 

Duri: [Ia tonna mangkamo Paulus mpaui susi joo, sipekkami to to-Yahudi anna male mpemboko'ii.]


AYT: [Setelah Paulus menyampaikan perkataan-perkataan itu, orang-orang Yahudi pergi dengan banyak perbedaan pendapat di antara mereka.]

TB: (Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka.)

TL: Setelah sudah dikatakannya demikian, maka pulanglah segala orang Yahudi itu dengan berbalah-balahan sama sendirinya.

MILT: Dan setelah dia mengatakan hal-hal ini, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan membawa banyak perdebatan di antara mereka sendiri.

Shellabear 2010: Setelah Pa’ul berkata demikian, orang-orang Israil itu pergi meninggalkannya dengan banyak perbedaan paham di antara mereka.

KS (Revisi Shellabear 2011): Setelah Paul berkata demikian, orang-orang Israil itu pergi meninggalkannya dengan banyak perbedaan paham di antara mereka.

Shellabear 2000: Setelah Pa’ul berkata demikian, orang-orang Israil itu pergi meninggalkannya dengan banyak perbedaan paham di antara mereka.

KSZI: Setelah Paulus berkata demikian, orang Yahudi meninggalkan tempat itu sambil bertengkar hebat sesama mereka.

KSKK: (Setelah berkata demikian, pulanglah orang-orang Yahudi sambil bertengkar di antara mereka.)

WBTC Draft: [Setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang Yahudi itu tanpa ada persesuaian paham di antara mereka.]

VMD: [Setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang Yahudi itu tanpa ada persesuaian paham di antara mereka.]

AMD: Setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan perdebatan besar di antara mereka.

TSI: (28:28)

BIS: (Setelah Paulus berkata begitu, orang-orang Yahudi itu meninggalkan tempat itu sambil bertengkar satu sama lain.)

TMV: [Setelah Paulus berkata demikian, orang Yahudi meninggalkan tempat itu sambil bertengkar sesama sendiri dengan sengit.]

BSD: Orang-orang Yahudi yang mendengarkan penjelasan dari Paulus pulang sambil bertengkar satu sama lain.

FAYH: (28-28)

ENDE: (Setelah Paulus berkata demikian, orang-orang Jahudi itu pulang sambil bertengkar-tengkar).

Shellabear 1912: [KOSONG]

Klinkert 1879: Satelah soedah dikatakan Pa'oel segala perkataan ini, poelanglah segala orang Jehoedi itoe, sahingga mendjadi soeatoe perbantahan besar di-antaranja.

Klinkert 1863: Serta soedah dia kataken segala perkataan ini, lantas poelang segala orang Jahoedi itoe, sampe djadi perbantahan besar di-antara dia-orang.

Melayu Baba: [KOSONG]

Ambon Draft: Dan sedang ija katakan-lah bagitu, awrang-awrang Je-hudi pergilah pulang, sedang adalah banjak baku-lawan an-tara marika itu sa; awrang deng-an sa; awrang.

Keasberry 1853: Maka sutlah sudah dikatakannya akan sagala purkataan ini, maka pulanglah sagala orang Yahudi itu, sampie munjadi purbantahan busarlah diantara marika itu sama sundirinya.

Keasberry 1866: Maka sŭtlah sudah dikatakannya akan sagala pŭrkataan ini, maka pulanglah sagala orang Yahudi itu sampie mŭnjadi pŭrbantahan bŭsarlah diantara marika itu sama sŭndirinya.

Leydekker Draft: Dan satelah sudah dekatakannja segala perkara 'ini, maka datanglah 'awrang Jehudij 'itu, jang berbantah 2 an ramej 2 di`antara dirinja.

AVB: Setelah Paulus berkata demikian, orang Yahudi meninggalkan tempat itu sambil bertengkar hebat sesama mereka.

Iban: Lebuh Paul udah nyebut nya, orang Judah angkat ari endur nya, lalu bekelikuh balat amat enggau pangan diri.


TB ITL: (Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka.)


Jawa: [Sawuse Rasul Paulus ngandika mangkono, wong Yahudi banjur padha bubar kalawan bebencengan ing panemu kang akeh.]

Jawa 2006: [Sawisé Paulus ngandika mangkono, wong Yahudi banjur padha bubar kalawan akèh béda-bédaning panemu.]

Jawa 1994: [Sawisé Rasul Paulus muni mengkono, wong-wong Yahudi mau nuli padha bubar, lunga saka kono karo padha padu dhéwé.]

Jawa-Suriname: Sakwisé rasul Paulus ngomong ngono kuwi, wong-wong Ju terus pada lunga karo èngkèl-èngkèlan.

Sunda: [Sanggeus Paulus ngalahir kitu maranehna budal bari silih bantah.]

Sunda Formal: [Sanggeus Paulus namatkeun cariosanana, urang Yahudi tuluy balubaran bari tetep pasalingsingan paham.]

Madura: [Saellana Paulus mare se adhabu kantha jareya, reng-oreng Yahudi gella' ondur kabbi sambi padha apadu se settong ban settonga.]

Bauzi: Ame Yahudi dam zi labe Paulusat gi etei lab vameadaha im lam aime modeha ab otesi otesidamam. Meit neha, “Imbo bak.” Lahahat meit neha, “Giomim,” labihasu daet otesi otesidam labe fa faheme Paulus vou esmozi fa im num bake ab ladaham.]

Bali: [Sasampune Dane Paulus mabaos kadi asapunika, paraanak Yahudine raris pada makaon saking irika, tur masogsag ring pantarannyane niri.]

Ngaju: [Limbah Paulus hamauh kalote, kare oloh Yehudi te malihi eka te sambil hakalawan sama arep ewen.]

Sasak: [Sesampun Paulus bebase maraq nike, dengan-dengan Yahudi nike bilin taoq nike sambil betungkasan sopoq kance saq lainne.]

Bugis: [Purana Paulus makkeda makkuwaro, nasalaini onrongngéro iyaro sining tau Yahudié sibawa mappangéwang séddié sibawa laingngé.]

Makasar: [Le'baki akkana kamma Paulus, a'lampa ngasemmi anjo tu Yahudia, na'gea'-gea' para ia.]

Toraja: (Iatonna mangka umpokadai susito, sangmaleammi tu to Yahudi anna pada ia kalena sita’gen.)

Gorontalo: (28:28)

Gorontalo 2006: [Lapatao̒ tei Paulus loloi̒ya odito, tau-tauwalo Yahudi boito lololaa mao̒ tambati boito sambela hipo bubuutolawa ngota timongota.]

Balantak: [Sarataa i Paulus norobu koiya'a, samba Yahudi namarereimo laigan iya'a, ka' nopoogagai raaraaya'amo tamban poomaso-maso'kon.]

Bambam: [Tappana puha ma'tula' Paulus, iya le'ba'im indo to Yahudi anna sipengka-pengkai aka tä' mala mesa penaba.]

Kaili Da'a: [Naopu nangepe tesa i Paulus etu, tau-tau to Yahudi nagaro nompalasi peto'o etu ante nosisapuaka samba'a bo samba'a.]

Mongondow: [Naonda in noguman natua ing ki Paulus, intau mita in Yahudi tatua nonaḷaímaidon kon tampat tatua sindaḷan mobobayowan.]

Aralle: [Tahpana puha ma'tula' Paulus, ya' le'ba'mi yato to Yahudi anna siteläng-telängngi aka' dai mala mesa inaha.]

Napu: [Karoona Paulu mololita nodo, padumohe to Yahudi hai mombehahanaihe.]

Sangir: [Bọuten i Paulus nẹ̌bera kerene, tau Yahudi e němpaněntangken tampạ ene kapědẹ̌darendehe sěmbaụ dingangu wal᷊ine.]

Taa: Wali ojo karoonya i Paulus manganto’o gombo etu, to Yahudi etu miyai yako ri banuanya, sira matingka samba’a pei samba’a.

Rote: Paulus kokolak basa nae leondia boema, hataholi Yahudi la la'oela mamanak ndia, tehu esa nale'a no esa.

Galela: O Paulus wotemo komagena, de ona o Yahudika yadadala imajobo widongosa de imatekesikoholu sidago lo imatekekangamo.))

Yali, Angguruk: Hiyag isibagma Yahudi inap watfahon arimano laruk lit it-it umung-umung atuk lit enele sahaltil laruk latfag.

Tabaru: ['O Paulus koge'ena wongoseka, de 'o Yahudioka yomakoki'aiki ge'enaka ma de yomakangamo moi de moi.]

Karo: (Kenca ikataken Paulus kata enda, lawes kalak Jahudi e janahna ersoal sigaran ayo sapih-sapih ia.)

Simalungun: Ase dob ihatahon ai laho ma Jahudi ai hunjai; buei do parsualan ni sidea samah sidea.

Toba: Asa dung dihatahon ibana i, laho ma angka Jahudi sian i; godang do parsualonnasida sama nasida.

Dairi: [Enggo kessa idokken si Paulus bagidi, merlausen mo kalak Jahudi i sidi nai, ninganna mersoal samah-samahsa.]

Minangkabau: [Sasudah si Paulus bakato nan bakcando itu, mako urang-urang Yahudi tu bi barangkek dari tampaik tu, sambia batangka sasamo inyo.]

Nias: [Me no aefa iw̃a'õ da'õ Faulo, larõi nahia andrõ niha Yahudi faoma fasoso ira khõ nawõra.]

Mentawai: [Kelé aikua kelé néné si Paulus, kaddiuakérangan kudduat nenda tai Jahudi, ai sia mututui-tui, ai sia pauukle pasasambadda.]

Lampung: [Radu jak Paulus cawa injuk reno, ulun-ulun Yahudi ano ninggalko rang udi sambil betangkar peperda tian.]

Aceh: [Óh ka lheueh Paulus geupeugah lagée nyan, ureuëng-ureuëng Yahudi nyan laju jitinggai teumpat nyan sira jimeudakwa sabe keudroe-droe.]

Mamasa: [Mangkanna mantula' Paulus, sale'bammi to Yahudi anna sipekka-pekka annu tae' nabela ummala kada situru'.]

Berik: (Paulus game aa gutenaram, angtane Yahudimana jeiserem jewer ga aa ge sofobili, jepga jei jen jena aarememfener unggwanfer ga aane nasmini.)

Manggarai: [Du poli tombo nenggitun hi Paulus, itus kali koléd ata Yahudi situ déméng agu woléng-woléng nukd.]

Sabu: [Ta alla Paulus pe lii mina harre ta langnga ke ne do Yahudi he ngati era do naanne nga pebhata heddau nga heddau.]

Kupang: [Paulus omong abis bagitu, ju itu orang dong pulang. Ma dong pung pikiran dong sonde bakatumu, tagal dong bamalawan satu deng satu.]

Abun: [Paulus ki bi sukdu-i kom mone, orete ye Yahudi mu kadit, án duwer yu bot os mo sukdu ne.]

Meyah: ((Nou ongga Paulus anggot mar egens koma fob, beda rua ongga Yahudi rurogna jeska efen mod beda ruga omosokuma rot mar insa koma.))

Uma: Ka'oti-na Paulus mololita hewa toe, nculii'-ramo to Yahudi ngkai ree, pai'-ra momehono'–hono'.))

Yawa: Paulus po ayao umaso raurana jewen, umba vatano Yahudi umaso wakauje yavaro namije raora, yara wayaowi vambinibe akoeve.


NETBible: [[EMPTY]]

NASB: \i1 When he had spoken these words, the Jews departed, having a great dispute among themselves. \i0

HCSB: [After he said these things, the Jews departed, while engaging in a prolonged debate among themselves.]

LEB: EMPTY

NIV: [[EMPTY]]

ESV: [[OMITTED TEXT]]

NRSV: [[EMPTY]]

REB: [[EMPTY]]

NKJV: And when he had said these words, the Jews departed and had a great dispute among themselves.

KJV: And when he had said these words, the Jews departed, and had great reasoning among themselves.

AMP: {And when he had said these things, the Jews went away, arguing and disputing among themselves.}

NLT: [[EMPTY]]

GNB: [[EMPTY]]

ERV: [[EMPTY]]

EVD:

DEIBLER: (28:28)

GULLAH: Atta Paul say dis, de Jew dem lef, sputin plenty wid one noda.

CEV: (28:28)

CEVUK: (28:28)

GWV: (OMITTED TEXT)  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 28 : 29 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran