Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [FAYH]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 12 : 14 >> 

FAYH: TUHAN berfirman kepada Musa, "Apabila ayahnya meludahi mukanya, ia akan mendapat malu tujuh hari lamanya. Biarkan dia terasing tujuh hari lamanya di luar perkemahan, sesudah itu ia boleh kembali lagi."


AYT: TUHAN berkata kepada Musa, “Seandainya ayah Miryam meludahi wajahnya, bukankah dia harus menanggung malu selama tujuh hari? Biarlah dia dikucilkan di luar perkemahan selama tujuh hari. Sesudah itu, dia dapat diterima kembali.”

TB: Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan ke luar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali."

TL: Maka firman Tuhan kepada Musa: Jikalau kiranya dengan nista bapanya telah meludahi mukanya, bukankah kemalu-maluanlah ia tujuh hari lamanya? Sebab itu hendaklah dikurungkan akan dia tujuh hari lamanya di luar tempat tentara, kemudian boleh disambut pula akan dia.

MILT: Dan berfirmanlah TUHAN (YAHWEH - 03068) kepada Musa, "Ketika ayahnya sungguh-sungguh meludahi wajahnya, tidakkah dia akan direndahkan selama tujuh hari? Dia harus dikucilkan keluar dari perkemahan selama tujuh hari, dan sesudah itu bolehlah dia berkumpul kembali."

Shellabear 2010: Namun, ALLAH berfirman kepada Musa, “Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, bukankah ia akan dipermalukan tujuh hari lamanya? Jadi, biarlah ia dikucilkan di luar perkemahan tujuh hari lamanya, setelah itu barulah ia boleh dibawa masuk kembali.”

KS (Revisi Shellabear 2011): Namun, ALLAH berfirman kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, bukankah ia akan dipermalukan tujuh hari lamanya? Jadi, biarlah ia dikucilkan di luar perkemahan tujuh hari lamanya, setelah itu barulah ia boleh dibawa masuk kembali."

KSKK: Tetapi Yahweh bersabda kepada Musa, "Jika ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia akan menyembunyikan dirinya karena malu selama tujuh hari? Biarlah dia dikucilkan di luar perkemahan selama tujuh hari; baru sesudahnya ia boleh diterima kembali."

VMD: TUHAN menjawab Musa, “Jika ayahnya meludahi wajah Miryam, ia dipermalukan selama 7 hari, jadi keluarkanlah ia dari perkemahan selama 7 hari, dan sesudah itu ia dapat kembali ke dalam perkemahan.”

BIS: TUHAN menjawab, "Andaikata mukanya diludahi ayahnya, bukankah selama tujuh hari ia harus menanggung malu? Singkirkanlah dia dari perkemahan selama tujuh hari, dan sesudah itu ia boleh masuk kembali."

TMV: TUHAN menjawab, "Andaikata bapanya meludahi mukanya, dia mesti menanggung malu selama tujuh hari. Oleh itu keluarkanlah dia dari perkhemahan selama tujuh hari. Selepas itu, dia boleh dibawa masuk semula."

ENDE: Sahut Jahwe kepada Musa: Seandainja ajahnja meludah mukanja, tidakkah ia lalu kesipu-sipuan tudjuh hari lamanja? Djadi hendaknja ia terkutjil dari perkemahan tudjuh hari lamanja, lalu ia boleh masuk lagi.

Shellabear 1912: Maka firman Allah kepada Musa: "Jikalau kiranya diludahi saja mukanya oleh bapanya bukankah ia kemalu-maluan tujuh hari lamanya biarlah ia dikurungkan di luar tempat segala kemah itu tujuh hari lamanya kemudian baru boleh ia dibawa masuk pula."

Leydekker Draft: Maka bafermanlah Huwa kapada Musaj; lamawn bapanja telah sudah berludah-ludahij mukanja, bukankah 'ija sudahlah habis bermaluw tudjoh harij lamanja? bejarlah 'ija tudjoh harij lamanja 'ada terkontjij diluwar patantara`an, dan komedijennja 'ija nanti disambot.

AVB: Namun demikian, TUHAN berfirman kepada Musa, “Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, bukankah dia akan dimalukan selama tujuh hari? Jadi, biarlah dia dikurung di luar perkhemahan selama tujuh hari dan setelah itu barulah dia boleh dibawa masuk semula.”


TB ITL: Kemudian berfirmanlah <0559> TUHAN <03068> kepada <0413> Musa <04872>: "Sekiranya ayahnya <01> meludahi <03417> mukanya <06440>, tidakkah <03808> ia mendapat malu <03637> selama tujuh <07651> hari <03117>? Biarlah dia selama tujuh <07651> hari <03117> dikucilkan <05462> ke luar <02351> tempat perkemahan <04264>, kemudian <0310> bolehlah ia diterima <0622> kembali." [<03417>]


Jawa: Pangandikane Sang Yehuwah marang Nabi Musa: “Saupama diidonana raine dening bapakne, apa ora nandhang kawirangan nganti pitung dina? Dheweke kasetrakna ana ing sajabane pakemahan nganti pitung dina, sawuse mangkono kena ditampani maneh.”

Jawa 1994: Dhawuhé Allah, "Saupama rainé diidoni bapakné, apa dhèwèké ora kudu krasa wirang lawasé pitung dina? Mulané wetokna saka palèrènan pitung dina; sawisé kuwi kena bali menèh."

Sunda: Waler PANGERAN, "Lamun manehna diciduhan beungeutna ku bapana, tangtu nyandang wirang nepi ka tujuh poe. Ku sabab kitu ayeuna oge sina saperti kitu, saminggu lilana teu meunang aya di jero pasanggrahan. Mun geus saminggu kakara meunang diasupkeun deui."

Madura: Dhabuna PANGERAN, "Ja’ sakenga mowana ecopae bi’ eppa’na, embugga ba’na jareya tanto nyandhang malo pettong are abidda. Paondur embugga ba’na jareya dhari parkemahan pettong are abidda, saellana jareya olle abali pole."

Bali: Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda sapuniki: “Yen upama ia kakecuhin muanne baan bapanne, singke ia patut nandang kanistan pitung dina makelonne? Sawireh keto depang ia di jaban pakemahane pitung dina makelonne. Sasubane keto mara ia buin dadi masuk.”

Bugis: Nappébali PUWANGNGE, "Akkalarapanna riyamméccuiwi rupanna ri ambo’na, dé’ga napitungngesso ittana harusu’i masiri? Passalai polé ri akkémangngé pitungngesso ittana, napurapiro naweddinni muttama paimeng."

Makasar: Appialimi Batara angkana, "Ebara’ angkana nipi’rui rupanna ri manggena, sai a’jari siriki sa’genna tuju alloa? Pakabellai battu ri pakkemaanga lalang tuju allo sallona; nampa punna le’ba’mo anjo akkullemi ammotere’ antama."

Toraja: Ma’kadami tu PUANG lako Musa, Nakua: Iake natittudui ambe’na tu lindona, tae’raka na la dipakasiri’ lan pitung allo? Elo’namo nadipasalian to’ tenda pitung allo, namane ma’din sule sirau tau.

Karo: Nina TUHAN erjabap, "Adi iciduri bapana ayona, ma mela akapna pitu wari dekahna? Emaka pedarat lah ia i bas ingan erkemah e nari sada minggu dekahna, janah kenca si e banci ia ibaba mulihken ku bas."

Simalungun: Tapi nini Jahowa ma hubani si Musa, “Anggo porini itijuri bapani bohini, ai lang maningon bador ia pitu ari dokahni? Maningon tartutup ia pitu ari dokahni i darat ni parsaranan ai, dob ai pe ase bulih ia jaloon use.”

Toba: Dung i ninna Jahowa ma tu si Musa: Tung sura marsitijur amana i tu bohina, nda ingkon tarurak ibana pitu ari lelengna? Dibahen i ingkon tarhurung ibana pitu ari lelengna di balian ni parsaroan i, dung ipe asa jadi jangkonon ibana muse.


NETBible: The Lord said to Moses, “If her father had only spit in her face, would she not have been disgraced for seven days? Shut her out from the camp seven days, and afterward she can be brought back in again.”

NASB: But the LORD said to Moses, "If her father had but spit in her face, would she not bear her shame for seven days? Let her be shut up for seven days outside the camp, and afterward she may be received again."

HCSB: The LORD answered Moses, "If her father had merely spit in her face, wouldn't she remain in disgrace for seven days? Let her be confined outside the camp for seven days; after that she may be brought back in."

LEB: The LORD replied to Moses, "If her own father had spit in her face, wouldn’t she be excluded from the community for seven days? She must be put in isolation outside the camp for seven days. Then she can be brought back."

NIV: The LORD replied to Moses, "If her father had spat in her face, would she not have been in disgrace for seven days? Confine her outside the camp for seven days; after that she can be brought back."

ESV: But the LORD said to Moses, "If her father had but spit in her face, should she not be shamed seven days? Let her be shut outside the camp seven days, and after that she may be brought in again."

NRSV: But the LORD said to Moses, "If her father had but spit in her face, would she not bear her shame for seven days? Let her be shut out of the camp for seven days, and after that she may be brought in again."

REB: The LORD answered, “Suppose her father had spat in her face, would she not have to remain in disgrace for seven days? Let her be confined outside the camp for seven days and then be brought back.”

NKJV: Then the LORD said to Moses, "If her father had but spit in her face, would she not be shamed seven days? Let her be shut out of the camp seven days, and afterward she may be received again ."

KJV: And the LORD said unto Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed seven days? let her be shut out from the camp seven days, and after that let her be received in [again].

AMP: And the Lord said to Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed for seven days? Let her be shut up outside the camp for seven days, and after that let her be brought in again.

NLT: And the LORD said to Moses, "If her father had spit in her face, wouldn’t she have been defiled for seven days? Banish her from the camp for seven days, and after that she may return."

GNB: The LORD answered, “If her father had spit in her face, she would have to bear her disgrace for seven days. So let her be shut out of the camp for a week, and after that she can be brought back in.”

ERV: The LORD answered Moses, “If her father spit in her face, she would be shamed for seven days. So put her outside the camp for seven days. After that she can come back into the camp.”

BBE: And the Lord said to Moses, If her father had put a mark of shame on her, would she not be shamed for seven days? Let her be shut up outside the tent-circle for seven days, and after that she may come in again.

MSG: GOD answered Moses, "If her father had spat in her face, wouldn't she be ostracized for seven days? Quarantine her outside the camp for seven days. Then she can be readmitted to the camp."

CEV: But the LORD replied, "Miriam would be disgraced for seven days if her father had punished her by spitting in her face. So make her stay outside the camp for seven days, before coming back."

CEVUK: But the Lord replied, “Miriam would be disgraced for seven days if her father had punished her by spitting in her face. So make her stay outside the camp for seven days, before coming back.”

GWV: The LORD replied to Moses, "If her own father had spit in her face, wouldn’t she be excluded from the community for seven days? She must be put in isolation outside the camp for seven days. Then she can be brought back."


NET [draft] ITL: The Lord <03068> said <0559> to <0413> Moses <04872>, “If her father <01> had only spit <03417> in her face <06440>, would she not <03808> have been disgraced <03637> for seven <07651> days <03117>? Shut <05462> her out <02351> from the camp <04264> seven <07651> days <03117>, and afterward <0310> she can be brought back <0622> in again.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Bilangan 12 : 14 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran