Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [FAYH]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 20 : 8 >> 

FAYH: "Ambillah tongkat Harun; lalu engkau dan Harun harus menyuruh bangsa itu berkumpul. Di depan mata mereka semua, hendaknya engkau berkata kepada gunung batu yang ada di seberang sana agar ia memancarkan air! Maka engkau akan memberi mereka air dari gunung batu itu, cukup bagi segenap bangsa itu dengan ternak mereka!"


AYT: “Ambillah tongkatmu itu. Kumpulkanlah umat Israel bersama Harun, kakakmu. Berkatalah kepada bukit batu itu di depan mata mereka supaya bukit batu itu mengeluarkan airnya. Begitulah caramu mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu beserta ternak-ternaknya.”

TB: "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul; katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya; demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya."

TL: Ambillah akan tongkat itu dan kumpulkanlah orang banyak itu, baik engkau baik abangmu Harun, berkatalah kepada bukit batu di hadapan pemandangan mereka itu, maka bukit batu itu kelak memberi airnya, dan engkaupun akan mengeluarkan air bagi mereka itu dari pada bukit batu itu dan engkaupun memberi minum akan orang banyak ini dan akan segala binatangnyapun.

MILT: "Ambillah tongkat dan kumpulkanlah jemaat itu, engkau dan Harun, saudaramu. Dan berbicaralah pada bukit batu itu di depan mata mereka dan dia akan memberikan air. Dan haruslah engkau membawa kepada mereka air dari bukit batu itu dan memberi minum jemaat itu serta ternak-ternaknya."

Shellabear 2010: “Ambillah tongkatmu, lalu bersama Harun abangmu kumpulkanlah jemaah itu. Berbicaralah kepada bukit batu itu di depan mata mereka agar bukit batu itu mengeluarkan airnya. Begitulah cara engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu beserta ternak-ternaknya.”

KS (Revisi Shellabear 2011): "Ambillah tongkatmu, lalu bersama Harun abangmu kumpulkanlah jemaah itu. Berbicaralah kepada bukit batu itu di depan mata mereka agar bukit batu itu mengeluarkan airnya. Begitulah cara engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu beserta ternak-ternaknya."

KSKK: "Ambillah tongkatmu dan kumpulkan seluruh jemaah, engkau dan Harun, saudaramu.

VMD: “Ambillah tongkat. Bawalah saudaramu Harun dan umat dan pergi ke batu karang itu. Berkatalah kepada batu karang itu di depan umat. Kemudian air mengalir dari batu itu. Dan engkau dapat memberikan air itu kepada umat dan ternaknya.”

BIS: "Ambillah tongkat yang ada di depan Peti Perjanjian, lalu engkau dan Harun harus mengumpulkan seluruh umat. Di depan mereka semua, engkau harus berkata kepada bukit batu yang ada di situ supaya memancurkan air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu supaya rakyat dan ternak mereka dapat minum."

TMV: "Ambillah tongkat di depan Tabut Perjanjian itu, lalu engkau bersama-sama Harun harus mengumpulkan semua orang Israel. Di depan mereka semua, berkatalah kepada bukit batu di situ, lalu batu itu akan memancarkan air. Dengan cara itu engkau akan mengeluarkan air dari batu itu untuk orang Israel, supaya mereka dan ternakan mereka dapat minum."

ENDE: Ambillah tongkat itu dan kerahkanlah himpunan, engkau sendiri serta Harun kakakmu. Hendaklah kamu berkata kepada wadas ini dihadapan mata mereka. Wadas itu akan memberikan airnja! Engkau akan memantjarkan air bagi mereka dari wadas ini dan himpunan serta ternaknja akan kauberi minum.

Shellabear 1912: "Ambillah tongkat itu dan kumpulkanlah perhimpunan itu baik engkau baik abangmu, Harun itu, dan katakanlah kepada batu gunung itu di hadapan mata orang-orang itu supaya batu itu mengeluarkan airnya maka engkau akan mengeluarkan air dari dalam batu itu bagi orang-orang itu demikianlah kelak engkau akan memberi minum segenap perhimpunan itu serta dengan segala binatangnya."

Leydekker Draft: 'Ambillah tongkat 'itu, dan berkompolkan perhimponan, 'angkaw 'ini, dan Harun sudaramu laki-laki 'itu dan berkatalah kaduwa kamu kapada batu karang 'itu dihadapan mata-mata marika 'itu, maka kalakh deberinja 'ajernja: demikijenlah 'angkaw hendakh kaluwarkan bagi marika 'itu 'ajer deri dalam batu karang, dan 'angkaw 'akan dapat memberij minom pada perhimponan, dan pada segala binatang marika 'itu.

AVB: “Ambillah tongkatmu, lalu bersama dengan Harun abangmu kumpulkanlah jemaah itu. Berbicaralah kepada bukit batu itu di hadapan mata mereka agar bukit batu itu mengeluarkan airnya. Begitulah cara kamu mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberikan minum umat itu berserta segala ternakan mereka.”


TB ITL: "Ambillah <03947> tongkatmu <04294> itu dan engkau <0859> dan Harun <0175>, kakakmu <0251>, harus menyuruh umat <05712> itu berkumpul <06950>; katakanlah <01696> di depan <0413> mata <05869> mereka kepada bukit batu <05553> itu supaya diberi <05414> airnya <04325>; demikianlah engkau mengeluarkan <03318> air <04325> dari <04480> bukit batu <05553> itu bagi mereka dan memberi minum <08248> umat <05712> itu serta ternaknya <01165>."


Jawa: “Tekenira iku sira jupuka, sira lan kakangira Harun padha nglumpukna umat iku, sarta sira nyalathonana parang iku kanthi kaweruhan ing wong kabeh, temah parange bakal metu banyune. Kaya mangkono iku anggonira ngetokake banyu saka ing parang iku, sarta anggonira aweh ngombe marang umat dalah raja-kayane.”

Jawa 1994: "Njupuka tekenmu. Kowé lan Harun kakangmu akona umat Israèl kabèh supaya padha nglumpuk. Ana ing ngarepé wong kabèh mau kowé ngucapa marang gunung watu, supaya metokaké banyu. Srana mengkono kowé ngétokna banyu saka gunung watu kuwi kanggo ngombé umat lan raja-kayané."

Sunda: "Cokot iteuk hareupeun Peti Perjangjian. Sakumna bangsa Israil kumpulkeun ku maneh jeung Harun. Di hareupeun maranehna maneh kudu ngomong kana batu cadas itu, anu nangtung di ditu. Engke eta cadas bakal ngabijilkeun cai ngagurujug. Kitu petana maneh ngabijilkeun cai tina eta cadas pikeun ngarinum eta jelema-jelema jeung sasatoanana."

Madura: "Kala’ tongkedda ba’na se e adha’anna Petthe Parjanjiyan rowa, ba’na ban Harun pas makompol ommat rowa. E adha’anna reng-oreng jareya ba’na nyoro ka gumo’ e dhissa’ rowa sopaja makalowara aeng. Aeng se kalowar dhari gumo’ jareya ekenneng enom ommat Isra’il ban ebinna."

Bali: “Jemakja tungkede ane di arepan Peti Prajanjiane ento, suba keto laut kita ngajak Harun munduhang rakyate makejang. Di arepan rakyate ajaka makejang ento kita patut ngraos teken batu kaange ane ada ditu. Ditu lakar ada yeh ngecor uli batune ento. Aketo carane kita lakar mesuang yeh uli di batu kaange, apanga rakyate muah ingon-ingonnyane maan nginem yeh.”

Bugis: "Alani tekkeng iya engkaé ri yolona Petti Assijancingngé, nainappa iko sibawa Harun harusu’i paddeppungengngi sininna umma’é. Ri yolona maneng mennang, harusu’ko makkeda lao ri bulu-bulu batu iya engkaé kuwaro kuwammengngi napajompi uwaé. Makkuwaniro mappassuko uwai polé ri bulu-bulu batuéro kuwammengngi weddingngi ménung ra’ya’é sibawa olokolo’na mennang."

Makasar: "Allei takkang niaka ri dallekanna Patti Parjanjianga, nampa ikau siagang Harun musti nupasse’rei sikontu ummaka. Ri dallekanna ngaseng ke’nanga, musti akkanako mae ri bulu’ batu niaka anjoreng sollanna appasulu’ je’ne’. Kammaminjo batenu ampasuluki je’neka battu lalang ri anjo bulu’ batua sollanna akkulle angnginung ra’yaka siagang olo’-olo’ piarana ke’nanga."

Toraja: Alami tu tekken sia popa’misai tu mintu’ kasirampunan, iko sia iatu kakammu Harun; ma’kadakomi dio tingayona tau iato mai lako buntu batu, manassa la napa’bengan tu uainna, ammu patassuranni uai tu tau iato lan mai buntu batu sia la mupairu’ tu kasirampunan sia iatu mai patuoanna.

Karo: "Buatlah ciken si lit i lebe-lebe Peti Perpadanen, jenari pepulung kam ras Harun bangsa e kerina. I lebe-lebena kerina ngeranalah kam kempak batu si ah, gelah reh lau ergeruhguh i bas nari. Alu dalan si enda iberekenndu lau man bangsa e i bas batu nari, man inemenna ras man asuh-asuhenna."

Simalungun: “Buat ma tungkot ai, patumpu ma kuria in, ho pakon abangmu si Aron, dob ai parsahapkon hanima ma dolog batu ai, i lobei ni mata ni sidea, ase ibere bahni; sonai ma paluaronmu bah hun dolog batu ai hubani sidea; sonai ma bereonmu minum kuria in pakon pinahanni.”

Toba: Buat ma tungkot i jala paluhut ma huria i, ho dohot hahami si Aron, dung i pangkulingi hamu ma dolok batu di adopan ni matanasida i, asa lehononna aek sian ibana; ingkon paruaronmu di nasida aek sian dolok batu i, asa lehononmu minum huria i ro di dorbianasida i.


NETBible: “Take the staff and assemble the community, you and Aaron your brother, and then speak to the rock before their eyes. It will pour forth its water, and you will bring water out of the rock for them, and so you will give the community and their beasts water to drink.”

NASB: "Take the rod; and you and your brother Aaron assemble the congregation and speak to the rock before their eyes, that it may yield its water. You shall thus bring forth water for them out of the rock and let the congregation and their beasts drink."

HCSB: "Take the staff and assemble the community. You and your brother Aaron are to speak to the rock while they watch, and it will yield its water. You will bring out water for them from the rock and provide drink for the community and their livestock."

LEB: "Take your staff, then you and your brother Aaron gather the community. Right before their eyes, tell the rock to give up its water. In this way you will give the community water from the rock for them and their animals to drink."

NIV: "Take the staff, and you and your brother Aaron gather the assembly together. Speak to that rock before their eyes and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so that they and their livestock can drink."

ESV: "Take the staff, and assemble the congregation, you and Aaron your brother, and tell the rock before their eyes to yield its water. So you shall bring water out of the rock for them and give drink to the congregation and their cattle."

NRSV: Take the staff, and assemble the congregation, you and your brother Aaron, and command the rock before their eyes to yield its water. Thus you shall bring water out of the rock for them; thus you shall provide drink for the congregation and their livestock.

REB: “Take your staff, and then with Aaron your brother assemble the community, and in front of them all command the rock to yield its waters. Thus you will produce water for the community out of the rock, for them and their livestock to drink.”

NKJV: "Take the rod; you and your brother Aaron gather the congregation together. Speak to the rock before their eyes, and it will yield its water; thus you shall bring water for them out of the rock, and give drink to the congregation and their animals."

KJV: Take the rod, and gather thou the assembly together, thou, and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes; and it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock: so thou shalt give the congregation and their beasts drink.

AMP: Take the rod, and assemble the congregation, you and Aaron your brother, and tell the rock before their eyes to give forth its water, and you shall bring forth to them water out of the rock; so you shall give the congregation and their livestock drink.

NLT: "You and Aaron must take the staff and assemble the entire community. As the people watch, command the rock over there to pour out its water. You will get enough water from the rock to satisfy all the people and their livestock."

GNB: “Take the stick that is in front of the Covenant Box, and then you and Aaron assemble the whole community. There in front of them all speak to that rock over there, and water will gush out of it. In this way you will bring water out of the rock for the people, for them and their animals to drink.”

ERV: “Get the special walking stick. Take your brother Aaron and the crowd of people and go to that rock. Speak to the rock in front of the people. Then water will flow from the rock, and you can give that water to the people and to their animals.”

BBE: Take the rod, you and Aaron, your brother, and make all the people come together, and before their eyes give orders to the rock to give out its water; and so make water come out of the rock for them, and give the people and their cattle drink.

MSG: "Take the staff. Assemble the community, you and your brother Aaron. Speak to that rock that's right in front of them and it will give water. You will bring water out of the rock for them; congregation and cattle will both drink."

CEV: (20:7)

CEVUK: (20:7)

GWV: "Take your staff, then you and your brother Aaron gather the community. Right before their eyes, tell the rock to give up its water. In this way you will give the community water from the rock for them and their animals to drink."


NET [draft] ITL: “Take <03947> the staff <04294> and assemble <06950> the community <05712>, you <0859> and Aaron <0175> your brother <0251>, and then speak <01696> to <0413> the rock <05553> before their eyes <05869>. It will pour forth <05414> its water <04325>, and you will bring <03318> water <04325> out <03318> of <04480> the rock <05553> for them, and so you will give <08248> the community <05712> and their beasts <01165> water to drink <08248>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Bilangan 20 : 8 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran