Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GORONTALO]     [PL]  [PB] 
 <<  Titus 2 : 12 >> 

Gorontalo: Rahmati lo Allahuta'ala boyito hemongajari olanto alihu ito dilalo tumumula lalawaniya wolo kohondaki lo Allahuta'ala wawu dila moturuti kohondaki lo napusu. Ito olo heajariyoliyo alihu mokawasa batanga, banari wawu salehe to jamani boti.


AYT: untuk memampukan kita menolak hal-hal yang tidak saleh ataupun hawa nafsu duniawi sehingga kita dapat hidup menguasai diri, adil, dan saleh di zaman sekarang ini,

TB: Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini

TL: dan yang mengajar kita supaya kita menolakkan keadaan yang fasik dan segala hawa nafsu dunia ini, lalu melakukan diri kita di dalam dunia ini dengan sopan, dan dengan adil, dan dengan ibadat,

MILT: ketika mengajari kita supaya dengan menyangkal kefasikan dan keinginan duniawi, kita dapat hidup bijaksana, adil dan saleh pada masa sekarang ini,

Shellabear 2010: Kita diajarnya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan sesat serta keinginan duniawi lalu hidup secara bijak, benar, dan beribadah dalam zaman ini

KS (Revisi Shellabear 2011): Kita diajarnya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan sesat serta keinginan duniawi lalu hidup secara bijak, benar, dan beribadah dalam zaman ini

Shellabear 2000: Kita diajarnya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan sesat serta keinginan duniawi lalu hidup secara bijak, benar, dan beribadah dalam zaman ini

KSZI: Kita diajar supaya hidup warak, tidak memburu hal-hal duniawi, mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Allah pada zaman ini.

KSKK: dengan mengajar kita menolak cara hidup yang tidak saleh dan serakah, serta hidup di dunia ini penuh tanggung jawab, tulus dan saleh,

WBTC Draft: Anugerah itu mengajar kita hidup tidak melawan Allah dan tidak melakukan kejahatan yang suka dilakukan oleh dunia. Anugerah itu mengajar kita untuk hidup di bumi saat ini dengan bijaksana dan dalam jalan yang benar; yaitu menunjukkan bahwa kita melayani Allah.

VMD: Anugerah itu mengajar kita hidup tidak melawan Allah dan tidak melakukan kejahatan yang suka dilakukan oleh dunia. Anugerah itu mengajar kita untuk hidup di bumi saat ini dengan bijaksana dan dalam jalan yang benar; yaitu menunjukkan bahwa kita melayani Allah.

AMD: Anugerah itu mengajar kita untuk menolak hidup yang melawan Allah dan tidak mengejar kesenangan duniawi supaya pada masa ini kita dapat hidup dengan menguasai diri, adil, dan suci.

TSI: Jadi, selama hidup di dunia sekarang ini, kebaikan hati Allah itu bekerja dalam hati kita supaya kita belajar untuk hidup bijaksana, jujur, melayani Allah, dan melepaskan diri dari keinginan-keinginan dunia yang selalu bertentangan dengan kemauan Tuhan.

BIS: Rahmat Allah itu mendidik kita supaya tidak lagi hidup berlawanan dengan kehendak Allah dan tidak menuruti keinginan duniawi. Kita dididik untuk hidup dalam dunia ini dengan tahu menahan diri, tulus dan setia kepada Allah.

TMV: Rahmat-Nya mengajar kita supaya hidup salih dan tidak mengejar hal-hal keduniaan. Di dalam dunia ini kita harus hidup dengan mengawal diri, jujur, dan menghormati Allah.

BSD: Rahmat Allah itu mendidik kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu, supaya kita tidak mengikuti kemauan yang duniawi. Kita dididik supaya dapat menahan diri, tulus dan setia kepada Allah selama kita hidup di dunia ini.

FAYH: Bersamaan dengan hadiah itu, datanglah kesadaran bahwa Allah ingin agar kita berpaling dari kehidupan tanpa Allah serta kesenangan-kesenangan dosa kepada kehidupan sehari-hari yang baik dan takut kepada Allah,

ENDE: Rahmat ini telah mendjadi pengasuh kita, supaja kita menjangkal segala kedurhakaan dan keinginan duniawi, dan hidup setjara berbudi, adil dan saleh dizaman ini,

Shellabear 1912: dan yang mengajar kita supaya kita enggan akan kelakuan orangs esat dan keinginan dunia ini, lalu melakukan diri kita dalam zaman ini dengan sopan dan kebenaran dan menurut jalan agama,

Klinkert 1879: Dan di-adjarnja kita menoelak segala djahat dan napsoe doenia ini dan hendaklah kalakoean kita dengan pertarakan dan kabenaran dan kabaktian dalam doenia ini,

Klinkert 1863: {Efe 1:4; Kol 1:22; 2Ti 1:9} Dan mengadjar sama kita-orang menoelak sama segala kadjahatan dan segala {1Yo 2:16} napsoe doenia, dan patoet kita-orang hidoep dalem ini doenia dengan sopan dan kabeneran, dan berboewat bakti sama Allah;

Melayu Baba: dan yang ajarkan kita spaya kita boleh sangkalkan hal t'ada kbaktian dan k'inginan dunia, dan bawa diri kita dalam jman skarang dngan mnahan diri, dan dngan kbnaran, dan kbaktian;

Ambon Draft: Dan pijara adjar kami, sopaja kami bawleh bowang segala peri kadjahatan dan ka; inginan dunja, itupawn akan hidop dengan djaga-djaga di-ri, dengan adil dan dengan peri kabaktian di dalam alam ini.

Keasberry 1853: Mungajar kami, iya itu sutlah munolakkan klakuan fasik, dan sagala nafsu dunia, patutlah kami burlaku sopan, dan kabunaran, dan burbakti dalam dunia.

Keasberry 1866: Mŭngajar kami, iya itu sŭtlah kami mŭnolakkan klakuan fasik, dan sagala nafsu dunia, patutlah kami bŭrlaku sopan, dan kabŭnaran, dan kabaktian dalam dunia.

Leydekker Draft: Dan meng`adjar kamij, sopaja kamij menjangkal fusukh dan segala ka`inginan dunja, lalu hidop dalam xalam jang sakarang 'ini dengan nazahan, dan xadalet, dan xibadet:

AVB: Kita diajar supaya hidup warak, tidak memburu keinginan duniawi, mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Allah pada zaman ini.

Iban: ngajar kitai muai semua ulah ti jai, enggau semua pengingin dunya, lalu nemu nagang diri, diau lurus, sereta nangika Allah Taala dalam dunya tu,


TB ITL: Ia mendidik <3811> kita <2248> supaya <2443> kita meninggalkan <720> kefasikan <763> dan <2532> keinginan-keinginan <1939> duniawi <2886> dan <2532> supaya kita hidup <2198> bijaksana <4996>, adil <1346> dan <2532> beribadah <2153> di dalam <1722> dunia <165> sekarang ini <3568>


Jawa: Iku merdi marang kita, supaya kita ninggal pamblasar lan kamelikan kadonyan sarta supaya kita duwea laku kang wicaksana, adil tuwin mursid ana ing donya samengko iki,

Jawa 2006: Iku merdi marang kita, supaya kita ninggal pamblasar lan pepénginan kadonyan sarta supaya kita urip kalawan wicaksana, adil tuwin ngabekti ana ing donya samengko iki,

Jawa 1994: Sih-rahmaté mau merdi kita, supaya kita padha urip ninggal patrapé wong sing ora wanuh karo Gusti Allah, sing nuruti marang hawa-nepsu kadonyan. Sajroning urip ing donya iki kita padha bisaa ngendhalèni nepsu kita dhéwé, padha sing jujur lan ngabekti marang Gusti Allah.

Jawa-Suriname: Mulané awaké déwé kudu dunung iki lan kudu ninggal klakuan sing ndadèkké sediné Gusti Allah. Aja pada nduwèni kesenengan ala menèh kaya sing dikepéngini wong sing sengit marang Gusti Allah. Malah-malah, suwéné awaké déwé urip ing donya kéné, awaké déwé kudu nggenah angen-angené, kudu nglakoni sing betyik lan sing ndadèkké legané Gusti Allah.

Sunda: Eta nugraha Mantenna teh ngadidik sangkan urang miceun kabiasaan anu doraka jeung napsu kadunyaan, malar hirup di alam dunya teh bisa ngadalian diri, jujur, ibadah,

Sunda Formal: Sih kurnia Mantenna teh ngandung pepeling, sangkan urang miceun lampah doraka jeung hawa napsu dunya; jaba ti eta, urang ge supaya nyaliksik diri, jujur, sopan, sarta ibadah dijaman kiwari;

Madura: Rahmadda Allah jareya ngajarragi ka sengko’ ban ba’na sopaja ta’ nerrossagi odhi’ kalaban cara tabaligga se ekasokane Allah, ban ta’ norodi pangaterro se dhari dunnya reya. Sengko’ ban ba’na eajari sopaja odhi’ e dunnya reya tao ngampet napsona ate, berse atena ban esto ka Allah.

Bauzi: Labi Alat iba ozahit deeli im neà bak modi esuidam Alat modem bak lam iho ozobohudehe labe iho neo neham bak nim laha vi ozobohudi meedam bak. Iho amu Ala bake, “Am abo feàte,” lahame ahu adat iedi vou baedaha vaba gi ozahigeàmu fa im mei meedam bak lam iho etei fa voedume fa sedda. Labi laha dam Kristus bake tu vuzehi meedaha vab dam labe ibi iho bak niba fai bak mei fai bak meime modelo àhàki meedam im lam iba vizi iho amu vi tau meedam bak lam iho laha etei fa voedume fa sedda. Labihasu seddaha labe iho bak niba azim di iho gi fa im nehasu meedam bak. Iho na im ahebu meedam di ihimo nasi vi ozodume ozobohudi neàdi ame im ba meeda. Labi laha gi iademe im vamdesu ozodume meeda. Labi laha iho Alat Aba Aho ozome gagodaha im lam im ahu vàmadi labaha bohu meeda. Aho iba fi zeam bitoho bak lam iho vi ozobohudehe labe im labihasu ahebu vi ozobohudi ab meedamam bak.

Bali: Sih pasuecan Idane ento mituduhang iraga, apanga iraga ngutang idup ane tan pawidi muah saluiring indriane ane sekala, buina apanga iraga ngeret budi, jujur muah astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa di gumine ene,

Ngaju: Asin Hatalla te majar itah uka terai belom hakalawan dengan kahandak Hatalla tuntang dia manumon kipen kalunen. Itah iajar uka belom hong kalunen toh hayak tau manyarenan arep, bujur tuntang baketep dengan Hatalla.

Sasak: Rahmat Allah nike didik ite adẽq ndẽq malik idup betentangan kance pekayunan Allah dait ndẽq turut kemẽlẽq duniawi. Ite tedidik jari idup bijaksane, adil dait beribadah lẽq dalem dunie niki.

Bugis: Iyaro pammaséna Allataala napagguruki kuwammengngi dé’ tatuwona siéwa élona Allataala sibawa dé’ nariyaccowéri élona linoé. Ripagguruki untu’ tuwo ri laleng linoéwé sibawa missengngi makuwasaiwi alé, mapato sibawa matinulu lao ri Allataala.

Makasar: Anjo lammoro’ pangngamaseanNa Allata’ala eroki angngajarakki’ sollanna tenamo nasisala katallassanta siagang ero’Na Allata’ala, siagang tenamo naniturukiang kaerokanna pakkalinoanga. Niajarakki’ sollanta niasseng ampakalewai kalenta, lambusu’ siagang anynyomba mae ri Allata’ala lalang ri katallassanta.

Toraja: sia unnada’iki’ anta tumpui tu mintu’ katang-mekaalukan sia mintu’ kamailuanna te lino, anta lolangan kaleta lan te lino situru’ kakinaan sia kamalamburan sia kamengkaolan.

Duri: Napake Puang Allataala joo kameloan penawan-Na nnajahhiki', antatorroii mpugaukki to apa tangnakabudai, nadanggi' taturu' kamadoangan gaja'ta' susi to tapugauk tonna te'dapa tamatappa'. Sibalikanna naajahhiki' mandalan tangngah, mpugauk pakkaeloran-Na sola ssompai, ke tuo unapiki' lan tee lino.

Gorontalo 2006: Odehu hilaa lo Allahu Taa̒ala boito mongaajali olanto alihu diilalo tumumulo bubuu-lemenga wolo kahandaki lo Allahu Taa̒ala wau diila modudua̒ otohilaa siipati lodunia. Ito ilajari-Lio mai u tumumulo todelomo dunia botie lou̒ motota mongotongo batanga, tuulusi wau tatapu molotolo hilao to Allahu Taa̒ala.

Balantak: Kaporeanna Alaata'ala iya'a mimisiso' i kita kada' i kita mamarerei giigii' pingkira'na noa tia wawau men ba'idek. Kita tio minginti'i mangatur tutuo', mingilimang men kana', ka' malolo' na Tumpu na tempo koini'i.

Bambam: Anna umpolalam mana' pa'kamase ia too napatudukia' anna mala tä'um la sisala pa'elo'na anna katuboantaa'. Anna napatudu tookia', tä' la muula' kamailuam di lino, sapo' la tubokia' illaam inde lino temo la ungkuasai kaleta, ma'gau' malolo, anna manuhu' lako Puang Allataala.

Kaili Da'a: Nggari towe belona I'a nompatuduki kita ala mompalasi pokainggu to da'a nipokonona bo dota rara to naja'ana. Pade nipatudukina ala kita matuwu ri dunia e'i ante inggu to manoto pade mompowia to nanoana bo to nantuki dota Alatala.

Mongondow: Totabi Allah tatua motunduí ko'i naton baí diaídon tongaí umuran dumudui kon ibog in dunia na'a, ta'e tantuídon dumudui kon ibog i Allah. Kita pinoaíngoi in dunia na'a, dinidikbií simbaí mota'au monahang kon ibog in awak, umuran motulid ing gina bo umuran doman dumudui kon inta pinarentah i Allah.

Aralle: Dianto indee ang mampaturuingkea' anna malai daingkea' ungkebo'i pa'elo'na Puang Alataala. Noa toi anna malaingkea' dai untuhu'i pangngelo'na to lino. Dipakuhuingkea' anna malai tuho matahhing inaha, maroho inaha yaling di pembabe anna untuhu'i pa'elo'na Puang Alataala.

Napu: Anti kabulana laluNa, Napaturoke bona mokabahake babehianta au moula pea peundeana lalunta au kadake hai au bara hintoto hai peundeaNa. Napaturoke bona tapakanoto lalunta, tapamaroa babehianta, hai mengkoruke Iria tanganta mani tuwo i dunia ide.

Sangir: Tatal᷊ěntụu Ruata e mạněntiro si kitẹ e tadeạu i kitẹ e semben tawe mẹ̌biahẹ̌ lumawang kapulun Duata e ringangu tawe tumatuhụ ěnning mạdunia e. I kitẹ tẹ̌těntiroěng měbiahẹ̌ su dunia ini tadeạu mẹ̌biahẹ̌ maamumang, adilẹ̌, dingangu satia su Ruata.

Taa: Wali yako kanoto i mPue Allah etu, Ia mampotundeka kita see kita mangansani matao ane mamposaka yau lengko to taa singkonong pei Ia, pasi mampondooka yau mangalulu pamporani nu lino si’i. Pasi yako kanotoNya Ia mampotundeka kita see kita mangansani seja matao ane manta’amaka rayanta re’e palaong to maja’a, pei mangika palaong to masipato raika pei to singkonong pei i Pue Allah ri rayanya kita tiroowa tuwu ri lino si’i.

Rote: Manetualain susue-lalain ndia, nde nanoli ita fo ela ita so'da na boso naseikosalak no Manetualain hihii-nanaun, ma ita boso tunga hihii-nanau daebafa ka. Ita nanananoli-nafa'dak, fo ela ita hapu takatatakak ita ao ina na, tao tunga ndoo na, ma ata lilineka tahele neu Manetualain, nai lelek fo ita taso'da nai daebafak ia.

Galela: De lo o Gikimoi de Awi laha ngoneka asa wonadoto la pomatogu paaka o bi moi-moi o Gikimoi wodudupawa de pomatogu o dunia ma nyafusu qatorou pomote, de o orasi manena ngone bilasu nanga sininga itiai la paaka o moi-moi o kia itotiai de o Gikimoi wodudupa.

Yali, Angguruk: Allahn nit komo neneptuk lit: Allah olohotma tuk fug ane turukon embeselug mun angge man angge kinangma werehon hilila perukon ari embeselug fuki roho wenggel haruk lit pikir ane eneg turuk lit nit ketiya welaheyonen Allah wene holtuk lamuhuk ane fahet komo neneptuk.

Tabaru: Ma Jo'oungu ma Dutu 'awi singina ma sure ge'ena 'inadotoko la 'uwau po'ahu 'imakatilikutu de ma Jo'oungu ma Dutu wi mau, de kopamotekuwa 'o dunia ma nyafisuu, pobarija pa'aturu nanga 'ahu de nanga nyafisuu patahani, nanga singina 'itiai, de posingounu ma Jo'oungu ma Dutuka.

Karo: Lias AteNa e ngajari kita nadingken kegeluhen si la ngena Dibata ras sura-sura doni, gelah nggeluh kita ngkuasai dirinta, bujur dingen si sembah Dibata alu kegeluhenta i doni enda.

Simalungun: Iajari do hita marhiteihon idop ni uhur-Ni marnalangkon uhur na so daulat ampa hisap-hisap dunia on, ase iparlahouhon hita hapormanon, hapintoron, ampa hadaulaton i dunia on,

Toba: Diajari do hita, asa tasoadahon roha na so daulat ro di angka hisaphisap tano on, asa taparangehon hatomanon, hatigoran dohot hadaulaton, tagan di hasiangan on.

Dairi: Iajari Dèbata ngo kita, asa ulang nèngè mengalo lemmo atèNa janah ulang nèngè mengulaken cubellek tanoh èn. Iajari ngo kita asa nggelluh i dunia èn sibettoh merpengerrem, metemman janah sètia taba Dèbata.

Minangkabau: Rahmaik Allah tu mandidik kito, supayo kito, indak lai iduik balawanan jo nan katuju dek Allah, sarato indak lai ma ikuik-i ka inginan duniawi. Kito dididik untuak iduik dalam dunie ko, jo sacaro tawu manahan diri, tuluih sarato jo satiya kapado Allah.

Nias: Fa'asõkhi dõdõ Lowalangi andrõ Ifahaõ ira ba wa lõ sa'ae fabõrõ ba zomasi Lowalangi ba ba wolo'õ fangisõ gulidanõ andre; lafahaõ ita ba ba gulidanõ andre ba wanaha tõdõ, ba wa'atulõ, ba ba wangomasi'õ Lowalangi.

Mentawai: Panguruat katet bagat Taikamanua néné té, masigegelaiaké sita, bulé buí tapuparaboat kam sitaipaaakkup ka siobat bagat Taikamanua, samba tá tatutut'aké kam siobat bagat polak néné. Ipangantru sita, bulé taagai kam musurú tubu ka puririmanuanta ka polak néné, maliná paatuat samba matopit ka tubut Taikamanua.

Lampung: Rahmat-Ni Allah udi ngedidik ram in mak lagi hurik belawanan jama kehaga-Ni Allah rik mak nutuk kemirakan dunia. Ram dididik untuk hurik nahan diri delom dunia inji, tulus rik setia jama Allah.

Aceh: Rahmat Allah nyan teudidek geutanyoe mangat hana lé meuantok ngon meulakée Gobnyan dan hana taseutôt kheun donya nyoe. Geutanyoe geudidek keu udeb lam donya nyoe deungon tateupeue tapeuteun droe, jujoe dan seutia ubak Po teu Allah.

Mamasa: Napatudukia' inde pa'kamasenae anta malara tae' umbali pa'kuanna Puang Allata'alla sola umpangngula' kamailuan lino. Napatudukia' duka' la ungkuasai kaleta, ma'gau' malolo, anna manuru' lako Puang Allata'alla illalan inde linoe.

Berik: Uwa Sanbagiri Jei nems nesiktababili, ane Jei nems towas-towastababili enggame, "Ai baif Ajes gwebilirim aamei ijesa eyebuwenaram, jeiserem jewer jam sa tikwe jam eyebife! Ane jeiserem aamei ijesa eyebuwenaram aamei ijesa towaswebilirim enggame kapka, jeiserem ijama eyebiyen." Uwa Sanbagiri Jei nems nesiktababili, ane Jeime aas mese nep nes aas towas-towastabaipmini, "Aamei ina inater isa gaaramisnenne waakenfer, jega aamei etam-etama kapkaiserem ijama eyebiyen. Bunarsus isa eyebili. Aamei isa eyebili Ai Ajes bilirim jam eyebife ogiri aaiserem jebe. Aamei ga jes isa eyebili."

Manggarai: Hia toing ité kudut ité okés nggopé-nggapét, belek de lino, paka mosé nggalas, agil agu seber te ngaji oné lino.

Sabu: Ri lua ruba dhara Deo ke ne do pejadhi di mita ie di ta muri mada nga do dho pelawa-petaddhu nga lua ddhei Deo, jhe do adho ke do pedute ne lua ddhei raiwawa do nadhe. Do ajha ke di ta muri mada pa danni raiwawa do nadhe nga i'a jaga ngi'u, henono henarru jhe halla-anni pa Deo.

Kupang: Tagal itu, kotong musti tola buang idop yang sonde batúl, deng samua nafsu jahat. Kotong idop dalam ini dunya sakarang ni, deng musti tau tahan diri, idop barisi, deng satia sang Tuhan Allah.

Abun: Men jam Yefun Allah bi sukjimnut sye kas subot men dakai yi anato kak men bi sukjimnut, sane men bariwa men ben suk siri kadit Yefun Allah mit. Men bariwa men ben suk ket men i sato yetu mo bur ré ben ne re. Sarewo men kem mo bur ré, men mewa men nggwa, men ben suk gato ndo sor, men ben suk ri tepsu Yefun Allah mit sor,

Meyah: Noba oisouska Allah odou ongga oufamofa insa koma bera mimif mijginaga rot oida munororu mar ongga eretei rot Ofa efen oga guru. Noba mimif mukoja mar ongga oska ongga oroku mudou efesi ojgomuja ni, mimif mut joug mudou efesi rot ahais gij mar koma nomnaga ni, mimif mita mar rot mudou ongga ebsi komowa ojgomu ni.

Uma: Ngkai kabula rala-na toe, natudui'-ta mpobahakai kehi-ta to uma napokonoi pai' kahinaa nono-ta to tatuku' kako'ia-ta mepangala' hi Hi'a. Natudui'-ta mpenotohi nono-ta, tapakanoa' kehi-ta, pai'-ta mengkoru hi Hi'a bula-ta tuwu'-pidi hi dunia' toi.

Yawa: Po wansanyao indamu wamo wama ana wandave ngkakainoanive ransopi muno wamo wama bekero anakotaro mine so rai rapaya ra ntami. Amisye beker pare wamo taune wama ana wandaura, wama ana wandave raeranande indamu vemo wamo ayao kakaije rave nora, yara wama ana wandave mamai dave, muno wantavondi Amisye apa bekere rai tutir no mine so rai.


NETBible: It trains us to reject godless ways and worldly desires and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age,

NASB: instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously and godly in the present age,

HCSB: instructing us to deny godlessness and worldly lusts and to live in a sensible, righteous, and godly way in the present age,

LEB: training us in order that, denying impiety and worldly desires, we may live self-controlled and righteously and godly in the present age,

NIV: It teaches us to say "No" to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age,

ESV: training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age,

NRSV: training us to renounce impiety and worldly passions, and in the present age to live lives that are self-controlled, upright, and godly,

REB: and by it we are disciplined to renounce godless ways and worldly desires, and to live a life of temperance, honesty, and godliness in the present age,

NKJV: teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age,

KJV: Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;

AMP: It has trained us to reject {and} renounce all ungodliness (irreligion) and worldly (passionate) desires, to live discreet (temperate, self-controlled), upright, devout (spiritually whole) lives in this present world,

NLT: And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with self–control, right conduct, and devotion to God,

GNB: That grace instructs us to give up ungodly living and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this world,

ERV: It teaches us not to live against God and not to do the bad things the world wants to do. It teaches us to live on earth now in a wise and right way—a way that shows true devotion to God.

EVD: That grace teaches us not to live against God and not to do the bad things the world wants to do. That grace teaches us to live on earth now in a wise and right way—a way that shows that we serve God.

BBE: Training us so that, turning away from evil and the desires of this world, we may be living wisely and uprightly in the knowledge of God in this present life;

MSG: We're being shown how to turn our backs on a godless, indulgent life, and how to take on a God-filled, God-honoring life. This new life is starting right now,

Phillips NT: teaches us to have no more to do with godlessness or the desires of this world but to live, here and now, responsible, honourable and Godfearing lives.

DEIBLER: God teaches/tells us [PRS] how to stop doing what he dislikes, and to stop desiring the things that …ungodly people/people who habitually do things that do not please God† desire [MTY]. He wants us to be self-controlled and to do what is right and to do what pleases him while we live in this present age/time.

GULLAH: E da laan we dat we mus stop fa do wa God ain wahn we fa do, an stop fa wahn all dem bad ting ob dis wol. We mus laan fa trol wesef, fa waak scraight an lib like God wahn we fa lib, wiles we dey yah een dis wol.

CEV: He taught us to give up our wicked ways and our worldly desires and to live decent and honest lives in this world.

CEVUK: He taught us to give up our wicked ways and our worldly desires and to live decent and honest lives in this world.

GWV: It trains us to avoid ungodly lives filled with worldly desires so that we can live self–controlled, moral, and godly lives in this present world.


NET [draft] ITL: It trains <3811> us <2248> to <2443> reject <720> godless ways <763> and <2532> worldly <2886> desires <1939> and to live self-controlled <4996>, upright <1346>, and <2532> godly <2153> lives <2198> in <1722> the present <3568> age <165>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Titus 2 : 12 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran