Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GORONTALO_2006]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 3 : 6 >> 

Gorontalo 2006: Tiolo talo pomambo olamiaatia lowali tamomayawa ode tuwaulio lo daantia u bohu; daantia u motiwunela to Rohullah, diila tobutoo̒ u tulatulade. Sababu u tulatulade boito modelo ode mautu, hiambola Rohullah boito mongohi tutumulo.


AYT: yang telah membuat kami mampu menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, bukan menurut huruf, tetapi dari Roh. Sebab, huruf itu mematikan, tetapi Roh menghidupkan.

TB: Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan.

TL: Ialah juga menjadikan kami pandai menjadi pesuruh perjanjian baharu, bukan pula menurut seperti huruf, melainkan menurut Roh; karena huruf itu mematikan, tetapi Roh itu menghidupkan.

MILT: yang juga telah membuat kami layak sebagai pelayan perjanjian baru, bukan mengenai tulisan, melainkan mengenai Roh; karena tulisan itu mematikan, tetapi Roh menghidupkan.

Shellabear 2010: Dialah yang membuat kami sanggup menjadi para abdi umat dari perjanjian baru, yaitu perjanjian yang tidak lagi didasarkan pada perintah-perintah yang tertulis, melainkan pada Ruh. Karena perintah-perintah yang tertulis itu mematikan, tetapi Ruh memberi hidup.

KS (Revisi Shellabear 2011): Dialah yang membuat kami sanggup menjadi para abdi umat dari perjanjian baru, yaitu perjanjian yang tidak lagi didasarkan pada perintah-perintah yang tertulis, melainkan pada Ruh. Karena perintah-perintah yang tertulis itu mematikan, tetapi Ruh memberi hidup.

Shellabear 2000: Dialah yang telah membuat kami sanggup menjadi para abdi umat dari perjanjian baru, yaitu perjanjian yang tidak lagi didasarkan pada perintah-perintah yang tertulis, melainkan pada Ruh. Karena perintah-perintah yang tertulis itu mendatangkan kematian, tetapi Ruh mendatangkan kehidupan.

KSZI: Dialah yang telah menjadikan kami sanggup mengabdi diri kepada umat perjanjian baru yang tidak lagi berasaskan perintah-perintah tersurat tetapi berasaskan Roh; kerana perintah-perintah tersurat itu membawa kematian sedangkan Roh membawa kehidupan.

KSKK: Ia telah membuat kami mampu menjadi pelayan sebuah perjanjian baru, yang tidak lagi tergantung dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Hukum tertulis membunuh, sedang Roh memberikan hidup.

WBTC Draft: Allah memampukan kami menjadi hamba perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukanlah hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Hukum yang tertulis membawa kematian, tetapi Roh membawa hidup.

VMD: Allah memampukan kami menjadi hamba perjanjian baru, yang bukan hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Hukum yang tertulis membawa kematian, tetapi Roh membawa hidup.

AMD: Dialah yang memberi kesanggupan kepada kami untuk menjadi pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Bukan berdasarkan pada hukum tertulis yang mematikan, tetapi pada Roh yang menghidupkan.

TSI: Karena Dialah yang memampukan kami sebagai hamba untuk menyampaikan berita tentang sebuah perjanjian yang baru dengan-Nya— yang tidak didasarkan pada peraturan dan hukum yang tertulis, melainkan pada Roh Allah. Menjalankan peraturan lama dan hukum tertulis itu tidak membuat kita hidup tetapi membawa kita kepada kematian. Sedangkan Roh Allah membawa kita kepada kehidupan!

BIS: Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan untuk suatu perjanjian yang baru; perjanjian yang bergantung pada Roh Allah, bukan pada hukum yang tertulis. Sebab yang tertulis itu membawa kematian, sedangkan Roh Allah itu memberi hidup.

TMV: Dialah yang menyebabkan kami sanggup mengabdikan diri kepada perjanjian yang baru. Perjanjian itu tidak terdiri daripada hukum yang tertulis, tetapi daripada Roh Allah. Hukum yang tertulis itu membawa kematian, tetapi Roh Allah memberikan hidup.

BSD: Allah sudah memberikan kesanggupan kepada kami untuk menjadi pelayan perjanjian yang baru. Perjanjian itu bergantung kepada Roh Allah, bukan pada hukum yang tertulis, sebab Hukum yang tertulis itu membawa kematian, sedangkan Roh Allah memberi hidup.

FAYH: Dialah yang telah menolong kami menyatakan kepada orang lain perjanjian-Nya yang baru untuk keselamatan mereka. Kami tidak menekan mereka dengan mengatakan bahwa mereka harus menaati semua hukum Allah, dan kalau tidak, mereka mati; melainkan kami mengajarkan kepada mereka, bahwa ada kehidupan dari Roh Kudus bagi mereka. Cara yang lama, yaitu mencari keselamatan dengan menjalankan Sepuluh Hukum, berakhir dengan kematian. Di dalam cara yang baru, Roh Kudus memberi mereka kehidupan.

ENDE: Dan memang Ia telah menjanggupkan kami untuk mendjadi pelajan suatu perdjandjian baru, jang bukan berbentuk huruf, melainkan berbentuk roh. Huruf mematikan, tetapi roh menghidupkan.

Shellabear 1912: yang telah menjadikan kami layak akan pengajar perjanjian baharu; bukan hendak mengajar suratnya, melainkan pengajaran yang rohani: karena suratnya itu mematikan, melainkan pengajaran yang rohani itu memberi hidup.

Klinkert 1879: Jang telah mentjakapkan kami akan mendjadi soeroehan wasiat beharoe, ija-itoe boekan dengan aksara, melainkan dengan Roh, karena aksara itoe mematikan, tetapi Roh itoe menghidoepkan.

Klinkert 1863: Jang soedah mendjadiken kita {2Ko 5:18} soeroehan {Ibr 8:6,8} wasiat baroe, ija-itoe boekan dengan aksara, melainken dengan Roh; karna aksara itoe mematiken, tetapi Roh itoe menghidoepken.

Melayu Baba: yang sudah jadikan kita layak jadi perjanjian bharu punya playan; bukan mau ajar surat-nya, ttapi pngajaran yang rohani: kerna surat-nya matikan, ttapi pngajaran yang rohani itu kasi hidop.

Ambon Draft: Jang lagi sudah djadikan kami berguna akan ada ham-ba-hamba deri satu Perdjan djian baharu; bukan atas hu-ruf tetapi atas Roch; karana huruf itu mematikan tetapi Roch menghidopkan.

Keasberry 1853: Yang tulah munjadikan kami pula suroh surohan wasihat bahru; iya itu bukannya surat suratan, mulainkan dungan roh kurna surat suratan itu mumatikan, tutapi roh itu munghidopkan.

Keasberry 1866: Yang tŭlah mŭnjadikan kami pula utus utusan wasihat bahru, iya itu bukannya deri pada surat suratan, mŭlainkan deripada Roh, kŭrna surat suratan itu mŭmatikan, tŭtapi Roh itu mŭnghidopkan.

Leydekker Draft: Jang lagi sudah mematutkan kamij mendjadi chadim 2 watsijet baharu, bukan chadim hhuruf, hanja chadim Rohh djuga. Karana hhuruf 'itu mematikan, tetapi Rohh 'itu menghidopkan.

AVB: Dialah yang telah menjadikan kami sanggup mengabdi diri kepada umat perjanjian baru yang tidak lagi berasaskan hukum-hukum bertulis tetapi berasaskan Roh; kerana perintah-perintah tersurat itu membawa kematian sedangkan Roh membawa kehidupan.

Iban: ke udah meri kami pengelandik bekereja ke sempekat ti baru, ukai bekereja ke adat ti ditulis, tang bekereja ke Roh Kudus, laban adat ti ditulis, munuh, tang Roh Kudus meri pengidup.


TB ITL: Ialah membuat <2427> <0> kami <2248> juga <2532> sanggup <0> <2427> menjadi pelayan-pelayan <1249> dari suatu perjanjian <1242> baru <2537>, yang tidak <3756> terdiri dari hukum yang tertulis <1121>, tetapi <235> dari Roh <4151>, sebab <1063> hukum yang tertulis <1121> mematikan <615>, tetapi <1161> Roh <4151> menghidupkan <2227>. [<3739>]


Jawa: Panjenengane uag kang wus mbisakake aku padha dadi abdining prajanjian anyar, kang ora saka angger-angger kang katulis, nanging saka Roh, sabab angger-angger kang katulis iku mateni, dene Roh iku nguripake.

Jawa 2006: Panjenengané uga kang wus mbisakaké aku padha dadi abdining prajanjian kang anyar, kang ora saka angger-angger kang katulis, nanging saka Roh, sabab angger-angger kang katulis iku matèni, déné Roh iku nguripaké.

Jawa 1994: Iya Panjenengané sing marengaké aku dadi peladosing prejanjian anyar, sing ora wujud angger-angger sing katulis, nanging saka Rohé Allah. Sebab angger-angger sing ditulis kuwi matèni, nanging Rohé Allah nguripi.

Jawa-Suriname: Gusti Allah déwé sing miji lan ngekèki kekuwatan marang aku supaya, aku bisa pantes ngabarké prejanjian sing anyar marang manungsa kabèh. Aku ora ngabarké bab wèt-wèt nabi Moses sing ketulis ing prejanjian sing lawas, ora, nanging aku ngabarké bab Rohé Gusti Allah. Kenèng apa aku kok ora ngomongké bab wèt-wèt nabi Moses? Awit wèt-wèt kuwi nekakké pati marang saben wong sing ora pada manut kuwi. Nanging Rohé Gusti Allah malah ngekèki kekuwatan marang manungsa, supaya bisa manut marang Gusti Allah lan bisa urip karo Dèkné slawasé.

Sunda: Nya Mantenna anu ngalantarankeun sim kuring sanggup jadi palayan tina perjangjian anyar, anu eusina lain hukum-hukum anu beunang nulis, tapi eusina teh nya eta Roh Gusti. Sabab hukum-hukum anu beunang nulis tea mah maehkeun, sabalikna Roh Gusti mah ngahirupkeun.

Sunda Formal: Nya ngan ku Allah, nu matak simkuring sanggup jadi abdi tina Perjangjian anu anyar oge. Eta Perjangjian teh, lain mangrupa tulisan, tapi Ruh. Anu mangrupa tulisan tea mah maehkeun, tapi ari Ruh mah ngahirupkeun.

Madura: Salerana se masanggup kaula sadaja daddi abdina settong parjanjiyan se anyar; parjanjiyan se agantong ka Errohna Allah, banne ka hokom se etoles. Sabab se etoles ganeka madhateng pate, dineng Errohna Allah madhateng odhi’.

Bauzi: Alat Aba Aho Ba Fet Gagu Vàmadi Esuhu Im Gàhàda lam, “Iho dam bake vou vameatedase,” lahame Alat iba modi vizi teudehe labe iho ozobohu aabodi ame baket meedam bak. Ame Im Gàhàda lam gi neham bak. “Alam Aha Nutabe Neàna labe Aho fa dam im ahu ad laba modi veimdi gàhàdi neà bak meeda tame,” laham im lam iho dam bake vou vameatedam bak. Lahana ba ame da Musa labe aba aho aham di iube dam bake neha, “Alat uba deeli gagu vame Am damalem bake uho Aho gagu fi hasi esuhu Im Feàna lam vuzehi ulohodesu meedale,” lahame amu Fet Gagu Vàmadi Esuhu Im lamti ulohona iho ba dam bake vou vameatedam vabak. Neham bak. Meit ame Musat toedume fi hasi esuhu Im Feàna lam ulohodesu meedam vaba zidazemeam làhà Alat faki gi labaha bohu vaitesu modesdam bak. Lahana Alat Ba Fet Gagu Vàmadi Esuhu Im Gàhàda labet modi Alam Aha Nutabe Neàna labe Aho dam bake modi Alati vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak.

Bali: Ida ngraga sane ngawinang tiang mrasidayang dados pangayah pasubaya sane anyar, inggih punika pasubaya sane mamuat pidabdab sane nenten matulis, nanging pidabdab sane saking Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Santukan pidabdabe sane matulis punika ngawinang padem, nanging Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punika nguripang.

Ngaju: Ie te je mawi ikei olih manjadi sarohan akan ije janji je taheta; janji je bahapang dengan Roh Hatalla, dia dengan hukum je inyurat. Basa taloh je inyurat te mimbit pampatei, tapi Roh Hatalla te mimbit pambelom.

Sasak: Allah saq jariang tiang pade mampu jari pelayan lẽq sopoq perjanjian saq baru; perjanjian saq beharep lẽq Roh Allah, ndẽqne lẽq hukum saq tetulis. Sẽngaq saq tetulis nike jauq kematẽan, laguq Roh Allah nike ngicanin idup.

Bugis: Aléna ritu mébbuki mulléi mancaji pattumani untu’ séuwa assijancingeng iya mabarué; assijancingeng iya taggattungngé ri Rohna Allataala, tenniya ri hukkung iya tarokié. Saba’ iyaro tarokié tiwii amaténg, padahal Rohna Allataala tiwii atuwong.

Makasar: Iami assarei pakkulle ikambe a’jari palayang untu’ parjanjiang berua; iamintu parjanjiang tatta’galaka ri RohNa Allata’ala, jari teai ri hukkung tattulisika. Nasaba’ anjo tattulisika angngerangi kamateang, mingka anjo RohNa Allata’ala angngerangi katallassang.

Toraja: Ia dukamo umpamanarangkan mendadi to ma’kamayana basse ba’ru, tae’ duka na diona sura’, sangadinna diona Penaa, belanna iatu sura’ ma’pamate, apa iatu Penaa ma’patuo.

Duri: Ia mbenkan kapakullean angkiwa'ding menjaji pangjama-Na mpangpeissenan basse baru, to nabenmiki' Roh Allataala apa te'da diuki' lan atoran agama. Nasaba' ia ke mpengkulle-kulleiki' mpugauk atoran agama dikua antadipupenjaji tomelo, la mateki'. Apa ia ke matappa'ki' lako Puang Allataala, la nabenki' Roh Allataala katuoan melo te'da cappa'na.

Gorontalo: Tiyo ta lopomambo olami mowali wato to janjiya bohu, deuwitoyito janjiya u pilopodasariliyo to Roh lo Allahuta'ala, dila to parenta u tiluladu manusiya. Sababu parenta u tiluladu manusiya yito mo'odelo ode opopate, bo u tiluladu Roh lo Allahuta'ala mo'odelo ode tutumulo.

Balantak: Ia ninsidakon i kai papalimang men momoko mantadulkon toon men u'uru. Toon iya'a taasi' koi ukum men nitulis, kasee mimpu'u na Alus Molinas. Gause ukum men nitulis iya'a mantakakon kolapusan, kasee Alus Molinas mantarai tutuo' men pore.

Bambam: Puang Allataalam too mengkähä illaam kaleki, nasuhum kibela mengkähä umpa'pakahebaam pa'dadiam bakahunna lako hupatau. Indo pa'dandiam bakahu taia ätoham tituli' sapo' pengkähänganna Penaba Maseho lako hupatau. Indo ätoham tituli' battu diua Pepaondonganna Musa mebaba ia lako kamateam ke iai dihannuam la mepomalolo dio olona Puang Allataala. Sapo' indo Ia Penaba Maseho mebaba lako ia katuboam bakahu.

Kaili Da'a: I'amo to nombawai ka kami pompakule mompatuduki ka tau pojanjina to nabou. Pojanji nabou etu da'a nopu'u nggari atura-atura to nitulisi, tapi nopu'u nggari ja'i Nosa Nagasa nu Alatala. Sabana atura-atura to nitulisi aga nompakanoto tau nasilaka kana mamate, tapi Nosa Nagasa nu Alatala mombawai katuwua mabelo.

Mongondow: Bo Siabií doman tua in nobogoi komampuan ko'inami nobalií mogogaid mita kon oaíidan i Allah kon tobatuí dodandian nobagu; dodandian inta noyotogot in Roho i Allah, ta'e de'emanbií kon hukum inta pinais. Sin hukum inta pinais tua im modiabií kom popatoi, ta'e aka Roho i Allah yo mobogoibií ing kobiagan.

Aralle: Nabeaang kapabelaang mendahi to pengkähänna ang umbaha pa'dandiang bakahunna pano di hupatau. Yato pa'dandiang bakahu tadia supu atohang ang tiuki', ampo' diare' katuhoang bakahu ang nabeaingkea' ungngolai Inaha Masero. Aka' ponna pemalaingke maroho di olona Puang Alataala, anna supumingke untuhu'i atohang ang tiuki', ya' inang la untahimboringkete' kamateang. Ampo' ponna untuhu'iingke Puang Alataala yaling di kakuasaanna Inaha Masero, ya' la untahimboingke katuhoang ang lambi' sapano-panona.

Napu: Ia moweingkai kapande mewali topobagoNa au mopaguru tauna i dandiNa au wou. Barahe kipaturo bona mampeulaihe atura-atura au teuki bona mewalihe manoto i peitana Pue Ala. Agayana kipaturohe bona motarimahe katuwo au wou hangko i Inao Malelaha. Lawi ane mampeinaoke mewali manoto i peitana Pue Ala i kamampeulainta atura au teuki, ina molambike kapate. Agayana ane meulake i Pue Ala anti kuasana Inao Malelaha, molambike katuwo maroa au bara mokahopoa.

Sangir: Kai i Sie nakaual᷊i si kami e wotonge makoạ mẹ̌tatangkiangu sěmbaụ pẹ̌dariandi wuhu kụ ilẹ̌umbala su Rohkẹ̌ u Ruata, bal᷊inewe su atorang kụ mạbawohẹ. U apang mạbawohẹ e kai makạual᷊i papate, arawe Rohkẹ̌ u Ruata e kai makạual᷊i pẹ̌bawiahẹ̌.

Taa: Apa Ia semo to mangawaika kami gana kapande see kami mangkoto mampakarebaka resi sa’e parajanji i mPue Allah to bou. Wali si’amo porenta to natulis i Musa tempo owi to napakarebaka mami. Apa porenta to etu ojo mampakanasaka tau masipato rahuku mate. Pei to kami mampakarebaka, etu semo kareba to yako resi i Nosa Mapasing. Apa i Nosa Mapasing semo to mangawai katuwu.

Rote: Ndia nde tao na ami mapalani da'di malalau-maoono soaneu hehelu beuk esa, fo nde Heheluk fo namahena neu Manetualain Dula Dale na, ta neu hoholo-lalane nanasula ka fa. Nana nanasulak ndia nini mamates, tehu Manetualain Dula Dalen ndia ana fe maso'dak.

Galela: Una magegena ngomi womisiputuru la midadi maro to Una Awi sosulo so mitagi misihabari Awi jaji qamomuane o nyawaka. Awi jaji qamomuane gena qasowo de o bi bobita isilelefoka, duma Awi Gurumi ma manara o nyawaka. Sababu nako o bobita isilelefo gena, itemo o nyawa ma dorou bilasu de o Gikimoi imakitinga, duma o Gikimoi Awi Gurumi magena wahike o oho ka sidutu ikakali.

Yali, Angguruk: Allahn sali keron imbibahon ino hikit toho nit Amingmingangge welamag ulug ine og nisarisireg unduhuk nunubaharisi. Sali keron ino emberuk lit haharoho imbibag fug, Allah hime fanowon og hisahuk ulug eneg sali imbibagma haharoho imbibag ane ariyen ap ware feserukmu Hime fanowon inowen ap onolukap eneptuk.

Tabaru: 'Unau so ngomi mia'akunu mileleani 'una ma ngale miosihabari 'o jaji ma sungi, 'o jaji gee ma titi ma Jo'oungu ma Dutu wi Ngomasa 'Itebi-tebini gee 'imanarama 'o nyawa manga singinaka, so ko 'o besesonginowa gee 'isilefo-lefoku 'o teto 'i'alu-'alusoka. Sababu gee 'ilefo-lefoku 'o teto 'i'alu-'alusoka, ge'ena koinasi'ahuwa, ma 'o Ngomasa 'Itebi-tebini ge'ena 'inasi'ahu.

Karo: Ia me si erbahanca kami ngasup jadi si erdahin i bas iketen padan si mbaru e. Iketen padan si mbaru e biakna labo biak tulisen, tapi biak Kesah kap. Undang-undang si tersurat e maba kematen, tapi Kesah mereken kegeluhen.

Simalungun: Ia do na mambahen mangasup hanami gabe siparugas bani padan na baru, sedo bani surat, tapi bani Tonduy in do, ai na mamunuh do surat, Tonduy in do na pagoluhkon.

Toba: Ibana do patauhon hami, gabe parhalado di padan na imbaru, na marhite sian Tondi i; ndada marhite sian surat, ai na mambunu do surat, Tondi i do pangoluhon.

Dairi: Ia ngo memmaing asa tau kami gabè pengendeng ibas padan sirimbaru merkitè Tendi Dèbata; oda ngo merkitè patiin sitersurat i, tapi pegelluhken ngo ukum siroh bai Tendi Dèbata nai.

Minangkabau: Dek karano di Baliaulah, mangkonyo talok di kami untuak manjadi palayan dari suatu pajanjian nan baru; iyolah pajanjian nan bagantuang kapado Roh Allah, indak kabake paratuaran nan tatulih doh. Dek karano, nan tatulih tu mambawok mauik, sadangkan Roh Allah tu mambari iduik.

Nias: Ya'ia zombali'õ ya'aga tola tobali enoni ba gamabu'ula li si bohou andrõ; amabu'ula li si bohou andrõ si otarai Geheha Lowalangi, tenga ba huku si no musura. Bõrõ me mamunu zi no musura andrõ, ba mangorifi zoroi ba Geheha Lowalangi andrõ.

Mentawai: Nia lé airop'aké kai aioi aibailiu kai sipugagalai ka sara galajet pakerekat baga sibau; iaté pakerekat baga sibau siloulogi sarat Ketsat Sipunenan; tá ka tubut surukat silepá surat. Aipoí sitususurat nenda sibaraaké kamateiat lé; tápoi ka sia geti Ketsat, sibaraaké purimanuaiat.

Lampung: Iado sai nyani sekam sanggup jadi jelma sai ngelayani untuk sai hal perjanjian sai ampai; perjanjian sai begantung pada Ruh-Ni Allah, lain dihukum sai tetulis. Mani sai tetulis udi berakibat kematian, sedang Ruh-Ni Allah udi ngeni hurik.

Aceh: Gobnyan kheueh nyang peujeuet kamoe sanggob jeuet keupeulayan keusaboh peujanjian nyang barô; peujanjian nyang meugantueng ubak Roh Allah, kon bak huköm nyang teutuléh. Sabab nyang teutuléh nyan teuba ubak maté, seudangkan Roh Allah teubri udeb.

Mamasa: Puang Allata'allamo mengkarang illalan kaleki, napolalan kibela mengkarang umpalanda' pa'dandi bakaru lako ma'rupa tau. Inde pa'dandi bakarue tangngia atoran tiuki' sapo pengkaranganna Penawa Masero lako ma'rupa tau. Annu atoran tiuki' la mepalulako kamatean sapo Penawa Masero mepatinanda lako katuoan bakaru.

Berik: Jeiba baabeta as Jeyam golmini abe enggalfe, ai taterisi Jemna agma nasibenenef, taterisi ibirmiserem Uwa Sanbagiri aa jes bilipminirim angtanefe, angtane jam waakentababisiliserem jem temawer. Angtane taterisi ibirmi jeiserem aa jei ne onsobilirim, taterisi Uwa Sanbagiri aa jes bilipminirim angtanefe, jei fas hukumu jam ne onsobiyen, Hukumu Nabi Musa aa jes tulistababilim jes galserem. Jengga jei Mafnana Uwa Sanbagirmana gam ne onsoibene. Angtane Hukumu Nabi Musa aa jes tulistababilim masef jam gane unggwasbilirim jam onsobife, ane jei jam gam tererem Uwa Sanbagirem gwetmanap jam gweyan. Jengga angtane aa jei gam onsobilirim Mafnana Uwa Sanbagirmana aa jes towas-towastababilirim, Mafnana Uwa Sanbagirmana Jei gwela ibirmi gam golmini angtane jeiserem jebe, Uwa Sanbagirem gwetmanabe.

Manggarai: Hiap kolé ata widang mberes oné ami te ciri ata keturu laing latang te reké weru. Reké weru hitu toé oné-mai adak situt tulis, maik oné-mai Nai Nggeluk. Ai adak situt tulis pandé mata, maik Nai Nggeluk te pandé mosé.

Sabu: No ke ne do tao pa jhi mita nara jhi ta jadhi mone jhagga tu hahhi lipejaji do wowiu; lipejaji do peketoe-anni pa Henga Deo do muri; jhe adho pa uku do hure do bhuke. Rowi ne do hure do bhuke ne do ju la dhara made mada, jhe bhale Henga Deo ne do wie lua muri mada.

Kupang: Tuhan tu, yang su angka sang botong jadi Dia pung orang karjá yang kasi tau orang soꞌal Dia pung Janji Baru. Ma Dia pung Janji Baru tu, bukan soꞌal orang cuma bekin iko atoran macam-macam, ma soꞌal orang taꞌika deng Tuhan pung Roh Barisi. Kalo orang cuma bekin iko atoran buta-buta sa, itu sama ke dong su mati di dong pung hati, deng sonde dapa idop yang batúl, yang sonde tau putus-putus. Ma kalo orang idop taꞌika deng Tuhan pung Roh, dia dapa itu idop yang batúl.

Abun: Yefun Allah anato ben men nggiwa men gwat sukdu subot os be gato Kristus kak wa men ne. Os be bi sukduno-i yo tepsu sukduno gato kam nyim Musa krom ne nde, wo sukduno be ne ma kadit Yefun Allah Gen. Sukduno nyim ne gwat sukkwop wa men, wo sukduno be gato men jam kadit Yefun Allah Gen ne sa, bere kak os wa men mbau to kapyo mato kapyo.

Meyah: Ofa bera ongga eita owesa efek gu memef jeskaseda moftuftu rusnok rot efen oga. Noba memef monoftuftu rot oida rusnok ruroru hukum-hukum Musa ongga ofa onggu rot sis fob guru. Jeska mar koma bera eneita eiteij ah ongga efeinah guru. Tina memef moftuftu rot mar ongga efeinah ongga Allah anggen rot sis fob. Koma bera rot teinefa rusnok risma eiteij ah ongga efeinah oisouska Efena Ebsi Allah ojgomu.

Uma: Nawai'-kai pakulea' jadi' topobago-na to mpokeni Pojanci-na to bo'u hi manusia'. Pojanci-na to bo'u toe, bela atura–atura to te'uki'-wadi. Pojanci-na to bo'u toe, kanawai'-ta katuwua' to bo'u ngkai Inoha' Tomoroli'. Apa' ane doko' jadi' monoa'-ta hi poncilo Alata'ala hi kampotuku'-ta atura to te'uki'-wadi, bate mporata-ta kamatea. Tapi' ane mpotuku'-ta Alata'ala ngkai baraka' Inoha' Tomoroli', mporata-ta katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na.

Yawa: Po vambunine raunande reansai indamu reamo Apa urairijo wanyine ranyao vatane mai. Urairijo wanyine so nsasyeo ananyao wusyino Musa po ratoe rai, weye Amisye apa Anawayo Vambunine mo urairijo wanyine raugasya manawadi vatane manuga rai. Ananyao ratoe wusyinoe mo wene obo raugav weye vatane wo rarijat tenambeye ramu, weramu Anawayo Vambunine mo kovo nuge nuganuije raunande.


NETBible: who made us adequate to be servants of a new covenant not based on the letter but on the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life.

NASB: who also made us adequate as servants of a new covenant, not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life.

HCSB: He has made us competent to be ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit produces life.

LEB: who also makes us adequate [as] servants of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life.

NIV: He has made us competent as ministers of a new covenant— not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life.

ESV: who has made us competent to be ministers of a new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life.

NRSV: who has made us competent to be ministers of a new covenant, not of letter but of spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life.

REB: it is he who has empowered us as ministers of a new covenant, not written but spiritual; for the written law condemns to death, but the Spirit gives life.

NKJV: who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life.

KJV: Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.

AMP: [It is He] Who has qualified us [making us to be fit and worthy and sufficient] as ministers {and} dispensers of a new covenant [of salvation through Christ], not [ministers] of the letter (of legally written code) but of the Spirit; for the code [of the Law] kills, but the [Holy] Spirit makes alive.

NLT: He is the one who has enabled us to represent his new covenant. This is a covenant, not of written laws, but of the Spirit. The old way ends in death; in the new way, the Holy Spirit gives life.

GNB: it is he who made us capable of serving the new covenant, which consists not of a written law but of the Spirit. The written law brings death, but the Spirit gives life.

ERV: He made us able to be servants of a new agreement from himself to his people. It is not an agreement of written laws, but it is of the Spirit. The written law brings death, but the Spirit gives life.

EVD: God made us able to be servants of a new agreement {from God to his people}. This new agreement is not a written law. It is of the Spirit. The written law brings death, but the Spirit gives life.

BBE: Who has made us able to be servants of a new agreement; not of the letter, but of the Spirit: for the letter gives death, but the Spirit gives life.

MSG: His letter authorizes us to help carry out this new plan of action. The plan wasn't written out with ink on paper, with pages and pages of legal footnotes, killing your spirit. It's written with Spirit on spirit, his life on our lives!

Phillips NT: It is he who makes us competent administrators of the agreement, concerned not with the letter but with the Spirit. The letter of the Law leads to the death of the soul; the Spirit alone can give it life.

DEIBLER: He is the one who enables us(exc) to be his messengers. He has enabled us to tell people the message about the new agreement that he is making with them. This is not a message about obeying all the written laws of his old agreement that he made with the Jewish people. Instead, it is a message about God giving us his Spirit. Previously, God condemned people to be separated from him forever if they did not obey his laws. But by God’s new agreement his Spirit enables people to live eternally.

GULLAH: Same fashion, God mek we able fa be minista ob a nyew cobnant wa e mek wid people. Dat cobnant ain no law wa been write down een a book. God Sperit mek dat cobnant wid we. Cause de law wa been write down, dat condemn people ta det, bot God Sperit da gii life.

CEV: He makes us worthy to be the servants of his new agreement that comes from the Holy Spirit and not from a written Law. After all, the Law brings death, but the Spirit brings life.

CEVUK: He makes us worthy to be the servants of his new agreement that comes from the Holy Spirit and not from a written Law. After all, the Law brings death, but the Spirit brings life.

GWV: He has also qualified us to be ministers of a new promise, a spiritual promise, not a written one. Clearly, what was written brings death, but the Spirit brings life.


NET [draft] ITL: who <3739> made <2427> us <2248> adequate <2427> to be servants <1249> of a new <2537> covenant <1242> not <3756> based on the letter <1121> but <235> on the Spirit <4151>, for <1063> the letter <1121> kills <615>, but <1161> the Spirit <4151> gives life <2227>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Korintus 3 : 6 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran