Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GORONTALO_2006]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 21 : 19 >> 

Gorontalo 2006: (Wolo tataa-heyaalo boito ti Isa mopo biloheo woloolo mola tei Petrus dewonu mate mao̒ u mopou̒daa̒ mola Allahu Taa̒ala.) Lapatao̒ uito ti Isa lotahuda mao̒ odelei Petrus, "Dudui̒lo mai Wau̒!"


AYT: Yesus mengatakan hal ini untuk menunjukkan dengan kematian seperti apakah Petrus akan memuliakan Allah. Dan, setelah mengatakan hal itu, Dia berkata kepada Petrus, “Ikutlah Aku!”

TB: Dan hal ini dikatakan-Nya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian Ia berkata kepada Petrus: "Ikutlah Aku."

TL: Demikian sabda-Nya akan menyatakan dengan perihal mati yang manakah Petrus akan mempermuliakan Allah kelak. Setelah sudah dikatakan-Nya ini, lalu bersabdalah Ia kepada Petrus, "Ikutlah Aku."

MILT: Dan Dia mengatakan hal itu untuk menunjukkan dengan kematian seperti apa dia akan memuliakan Allah (Elohim - 2316). Dan setelah mengatakan hal itu, Dia berkata kepadanya, "Ikutlah Aku!"

Shellabear 2010: Isa bersabda begitu untuk menggambarkan bagaimana cara Petrus meninggal demi memuliakan Allah. Setelah itu Isa bersabda lagi kepada Petrus, "Ikutlah Aku!"

KS (Revisi Shellabear 2011): Isa bersabda begitu untuk menggambarkan bagaimana cara Petrus meninggal demi memuliakan Allah. Setelah itu Isa bersabda lagi kepada Petrus, "Ikutlah Aku!"

Shellabear 2000: Isa bersabda begitu untuk menggambarkan bagaimana cara Petrus meninggal demi memuliakan Allah. Setelah itu Isa bersabda lagi kepada Petrus, “Ikutlah Aku!”

KSZI: Kata-kata Isa ini membayangkan bagaimana Petrus akan mati untuk memuliakan Allah. Isa pun berkata kepada Petrus, &lsquo;Ikutlah Aku!&rsquo;

KSKK: Yesus mengatakan ini untuk menyatakan kepadanya dengan cara apa ia akan mati untuk memuliakan Allah. Lalu Yesus menambahkan, "Ikutilah Aku."

WBTC Draft: Yesus mengatakan hal ini untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah Aku."

VMD: Ia mengatakan hal ini untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Kemudian Dia berkata kepada Petrus, “Ikutlah Aku.”

AMD: Yesus mengatakan hal ini untuk menunjukkan bagaimana nanti Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Kemudian, Ia berkata kepada Petrus, “Ikutlah Aku!”

TSI: Dengan berkata begitu, Dia menyatakan bagaimana caranya nanti Petrus mati demi memuliakan Allah. Kemudian Yesus berkata lagi kepadanya, “Ikutlah Aku terus!” Lalu mereka mulai berjalan di pinggir danau itu.

BIS: (Dengan kata-kata itu Yesus menunjukkan bagaimana Petrus akan mati nanti untuk mengagungkan Allah.) Sesudah itu Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah Aku!"

TMV: (Dengan kata-kata ini Yesus menunjukkan bagaimana Petrus akan mati kelak untuk memuliakan Allah.) Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah Aku!"

BSD: Dengan berkata begitu, Yesus menunjukkan bagaimana Petrus akan mati; dan karena kematiannya itu, orang-orang mengagungkan Allah. Sesudah itu, Yesus berkata lagi kepada Petrus, “Ikutlah Aku!”

FAYH: Yesus mengatakan hal ini hendak memberitahukan bagaimana Petrus akan mati untuk memuliakan Allah. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah Aku."

ENDE: Dengan sabda ini Jesus menjatakan tjara matinja Petrus kelak, untuk mempermuliakan Allah. Dan sesudah itu Jesus berkata kepadanja: Ikutilah Aku.

Shellabear 1912: Maka demikian katanya supaya menandakan dengan peri hal kematian yang manakah Petrus akan memuliakan Allah kelak. Sa-telah Isa berkata demikian, maka katanya pula kepada Petrus, Ikutlah aku.

Klinkert 1879: Adapon kata Isa demikian hendak menjatakan dengan bagaimana peri kamatian Peteroes akan memoeliakan Allah kelak. Satelah Isa berkata demikian, katanja kapadanja: Ikoetlah akoe.

Klinkert 1863: {2Pe 1:14} Maka Jesoes berkata ini maoe menoendjoek dengan pri kamatian apa Petroes nanti memoeliaken Allah. Maka habis mengataken itoe, kata Jesoes sama dia: Ikoetlah akoe.

Melayu Baba: Isa chakap ini mau tandakan dngan apa macham punya kmatian Petrus nanti muliakan Allah. Dan bila sudah chakap ini, dia kata sama Petrus, "Ikut sama sahya."

Ambon Draft: Maka Ija katakan itu a-kan mengande-andekan, deng-an kamatian mana ija akan memulijakan Allah. Dan se-dang Ija sudahlah bilang itu, Ija katakan padanja: Ikotlah Aku!

Keasberry 1853: Adapun Isa burkata itu deri hal mununjukkan pri kamatian yang dirasai ulih Petros itu, subab mumuliakan Allah. Maka sutlah habislah Isa mungatakan itu, maka burkatalah iya padanya, Ikutlah aku.

Keasberry 1866: Adapun Isa bŭrkata itu handak mŭnunjokkan bŭtapa pri kŭmatian yang dirasai ulih Petros itu akan mŭmuliakan Allah kŭlak. Maka sŭtlah habislah Isa mŭngatakan itu, maka bŭrkatalah iya padanya, Ikotlah aku.

Leydekker Draft: Maka dekatakannja 'ini, sambil menanda`ij dengan mawn mana 'ija 'akan memulijakan 'Allah. Dan satelah sudah dekatakannja 'ini, maka bersabdalah 'ija padanja: 'ikotlah 'aku.

AVB: Kata-kata Yesus ini membayangkan bagaimana Petrus akan mati untuk memuliakan Allah. Yesus pun berkata kepada Petrus, “Ikutlah Aku!”

Iban: (Jesus nyebut nya kena Iya madahka gaya pemati Peter kena Peter ngemuliaka Allah Taala.) Udah nya Jesus lalu bejaku ngagai iya, "Titihka Aku!"


AYT ITL: Yesus mengatakan <2036> hal ini <5124> untuk menunjukkan <4591> dengan kematian <2288> seperti apakah <4169> Petrus akan memuliakan <1392> Allah <2316>. Dan <2532> setelah mengatakan <2036> hal itu <5124>, Ia berkata <3004> kepada Petrus, "Ikutlah <190> Aku <3427>!" [<1161> <846>]

TB ITL: Dan <1161> hal ini <5124> dikatakan-Nya <2036> untuk menyatakan <4591> bagaimana <4169> Petrus akan mati <2288> dan memuliakan <1392> Allah <2316>. Sesudah mengatakan <2036> demikian <5124> Ia berkata <3004> kepada Petrus <846>: "Ikutlah <190> Aku <3427>." [<2532>]

TL ITL: Demikian sabda-Nya <5124> <2036> akan menyatakan dengan perihal <4591> mati <2288> yang manakah <4169> Petrus akan mempermuliakan <1392> Allah <2316> kelak. Setelah <2532> sudah dikatakan-Nya <2036> ini <5124>, lalu <2532> bersabdalah <3004> Ia kepada Petrus, "Ikutlah <190> Aku <3427>."

AVB ITL: Kata-kata <2036> Yesus ini <5124> membayangkan <4591> bagaimana <4169> Petrus akan mati <2288> untuk memuliakan <1392> Allah <2316>. Yesus pun berkata <2036> kepada Petrus <846>, “Ikutlah <190> Aku <3427>!” [<1161> <2532> <5124> <3004>]


GREEK WH: τουτο δε ειπεν σημαινων ποιω θανατω δοξασει τον θεον και τουτο ειπων λεγει αυτω ακολουθει μοι

GREEK WH Strong: τουτο <5124> {D-ASN} δε <1161> {CONJ} ειπεν <2036> <5627> {V-2AAI-3S} σημαινων <4591> <5723> {V-PAP-NSM} ποιω <4169> {I-DSM} θανατω <2288> {N-DSM} δοξασει <1392> <5692> {V-FAI-3S} τον <3588> {T-ASM} θεον <2316> {N-ASM} και <2532> {CONJ} τουτο <5124> {D-ASN} ειπων <2036> <5631> {V-2AAP-NSM} λεγει <3004> <5719> {V-PAI-3S} αυτω <846> {P-DSM} ακολουθει <190> <5720> {V-PAM-2S} μοι <3427> {P-1DS}

GREEK SR: Τοῦτο δὲ εἶπεν, σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν ˚Θεόν. Καὶ τοῦτο εἰπὼν, λέγει αὐτῷ, “Ἀκολούθει μοι.”

GREEK SR Srong: Τοῦτο <3778> {R-ANS} δὲ <1161> {C} εἶπεν, <3004> {V-IAA3S} σημαίνων <4591> {V-PPANMS} ποίῳ <4169> {E-DMS} θανάτῳ <2288> {N-DMS} δοξάσει <1392> {V-IFA3S} τὸν <3588> {E-AMS} ˚Θεόν. <2316> {N-AMS} Καὶ <2532> {C} τοῦτο <3778> {R-ANS} εἰπὼν, <3004> {V-PAANMS} λέγει <3004> {V-IPA3S} αὐτῷ, <846> {R-3DMS} “Ἀκολούθει <190> {V-MPA2S} μοι.” <1473> {R-1DS}


Jawa: Bab iku dipangandikakake kanggo mrasemoni kapriye patrape Petrus anggone bakal mati kanggo ngluhurake Gusti Allah. Sawuse ngandika mangkono mau tumuli dhawuh marang Petrus: “Melua Aku!”

Jawa 2006: Bab iku dipangandikakaké kanggo nélakaké kepriyé anggoné Pétrus bakal mati lan ngluhuraké Allah. Sawusé ngandika mangkono mau, tumuli dhawuh marang Pétrus, "Mèlua Aku!"

Jawa 1994: (Pangandikané Gusti Yésus sing mengkono mau nedahaké bab enggoné Pétrus mbésuk bakal mati kagem kaluhurané Gusti Allah.) Sawisé kuwi Gusti Yésus nuli ngandika marang Pétrus: "Mèlua Aku."

Jawa-Suriname: Gusti Yésus ngomong ngono kuwi kanggo mlambangi rasul Pétrus kepriyé dèkné enggoné bakal mati kanggo ngluhurké Gusti Allah. Sakwisé kuwi Gusti Yésus terus ngomong: “Hayuk mèlu Aku!”

Sunda: (Ieu pilahir Anjeunna, ngagambarkeun carana Petrus nekanan ajalna engke sangkan Allah dimulyakeun.) "Tuturkeun Kami," saur Yesus ka Simon Petrus.

Sunda Formal: Kasauran Anjeunna kitu teh, ngagambarkeun baris kumaha Petrus nekanan ajalna enggoning babakti ngamulyakeun ka Gusti Allah. Sanggeus sasauran kitu, Simon ku Anjeunna dipiwarang ngiring, saur-Na, “Hayu, tuturkeun Kami!”

Madura: (Dhabuna Isa reya noduwagi baramma pamatena Petrus e budhi are kaangguy ngagungngagi Allah.) Saellana jareya Isa adhabu ka Petrus, "Mara noro’ Sengko’!"

Bauzi: (Yesusat etei lab gagoho im lam gi Petrus am ba damat ve ut tetehesuhunaso laba esu paku dome elom bak lam, “Petrusat fà ozobohudese,” lahame labi gagoho bak. Abo, “Petrus akatihasu modi elom labet modi damat Alam ee vousai Aba vou baedàla?” lahame tombalelo ahit labi gagoho bak.) Labi Yesus im lada lam vameame neàdi Aho neo Petrus bake ab vi gagoham. “Om gi Eba laha vi tau meedam bohu meedale.”

Bali: (Kadi asapunika Ida midartayang indik jaga sedan Dane Petrus buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa.) Wus punika Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane: “Maija tututin Guru!”

Ngaju: (Hapan kare auh te Yesus mansanan kilen ampie Petrus kareh akan matei uka Hatalla impahai.) Limbah te Yesus hamauh dengan Petrus, "Has omba Aku!"

Sasak: (Siq ucapan-ucapan nike, Deside Isa nyatayang berembẽ Petrus gen ninggal ẽraq jari mulieang Allah.) Sesampun nike Deside Isa bemanik lẽq Petrus, "Turut Tiang!"

Bugis: (Nasibawang iyaro ada-adaé nappaitangngi Yésus pékkugi Pétrus maté matti untu’ pakarajai Allataala.) Purairo makkedani Yésus lao ri Pétrus, "Accowéno ri Iyya!"

Makasar: (Lalang akkana kammana anjo Isa, Napaumi angkanaya antekamma sallang batena lamate Petrus lanri ero’na ampakala’biriki Allata’ala.) Le’baki anjo, Nakanamo Isa ri Petrus, "Amminawang mako ri Nakke!"

Toraja: Ia sia Nama’kada susito, la Nanii umpasomboi kumua kamatean tumbara la nanii Petrus umpakala’bi’ Puang Matua. Iatonna mangka umpokadai te, Nakuami lako Petrus: Undiko urrundu’Na’.

Duri: Mangkadai susii joo Puang Isa mpangpeissenanni umbo nakua carana to kamateanna Petrus anna pumala'bihhi Puang Allataala. Mangkai joo, nakuamo Puang Isa ngkuan Petrus, "Undiko nturu'na'!"

Gorontalo: Ti Isa lobisala odito lopopatatayi wololo opopate le Petrus u mo'omasahuru Allahuta'ala. Lapatao ti Isa loloiya ode le Petrus odiye, ”Yio poduduolo ola-U!”

Balantak: Yesus nangaan koiya'a kada' bo mompopo'inti'ikon se' koi upa a lalapus ni Petrus bo pompobalaki' Alaata'ala. Noko daa iya'a ai Yesus norobumo ni Petrus tae-Na, “Lolo' i Yaku'!”

Bambam: (Ma'kada susi Puang Yesus lako Petrus aka natulasam loppo' la maaka susi kamateanna dako'. Anna kaha-kaha ia too la napolalam dipa'kasallei Puang Allataala.) Mane ma'kada oi Puang Yesus lako Petrus naua: “Tuhu'ä'.”

Kaili Da'a: Ante jalili etu Yesus nompakanoto jala nggamate i Petrus banepiana ala Pue Alatala rabila bo ratoiya. Naopu etu nanguli wo'umo Yesus ka i Petrus, "Ne'e menonto mantuki Aku!"

Mongondow: (Singog mita i Yesus mopota'aubií kon naonda ing kopopatoi i Petrus kon singgai mo'iduduimai sim mopomulia ko'i Allah.) Nopaḷut makow kon tua ki Yesus noguman ko'i Petrus, "Duduidon ko'i-Nakoí!"

Aralle: (Inde ang naoa Puang Yesus untula' lohpo' umba la noa kamateanna ta Petrus dako' ang la umpamatande Puang Alataala.) Puhai yatoo naoaminte Puang Yesus, "Tindo'ä'."

Napu: Hai lolitaNa iti, Yesu mopakanoto noumba Peturu ina rapapate bona hangana Pue Ala rapakahile. Roo indo, nauli mbulimi Yesu i Peturu: "Meulamoko Iriko!"

Sangir: (Dingangu manga wawera ene Mawu Yesus mělẹ̌lahẹu kereapa i Petrus sarung mate ual᷊ingu pěmamantugẹ̌ Duata e.) Bọu ene Mawu Yesus něhengetang si Petrus, "Tol᷊ẹ e si Siạ!"

Taa: Wali naka pei i Yesu manganto’o gombo etu see damampaponsanika mangkonong ewa wimba kapate to danarata i mPetrus. Pei yako kapatenya etu see naka tau to yusa damangabarong i Pue Allah. Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, Ia manganto’oka wo’u i Petrus, “Lulu Aku!”

Rote: Yesus dede'an ndia, ana da'di natutu'duk esa nae, neukose Petrus ana mate tao leo beek, fo soaneu namatutua-namadedema Manetualain. Basa ndia boema, Yesus nafa'da Petrus nae, "Tunga Au leona!"

Galela: Igogou, o Yesus Awi demo komagena ma ngale wosinonako, o Petrus done asa wosone o sangisara ma rabaka, la de o ngeko magegena o Gikimoi lo wisimulia. Qabolo de wotemo unaka, "Ngaroko komagena, bilasu ngona noimote Ngohi gena upa nomatogu bai!"

Yali, Angguruk: Ibag ane aru Petrus ke roho war atuk lit nangginoho Allah wel tuhu ulug hiyag itfag. Ari obog toho hiyag itfareg Petrus fam, "An nombolim laruk lamin," ibag.

Tabaru: ('O Yesus koge'ena wongose ge'ena wosidumutu kokia dua 'o Petrus wosongene, ma ngale wisitedene ma Jo'oungu ma Dutu.) Ge'ena 'iduanga de 'o Yesus kawongosekau 'o Petrusika, "Tatapu noimoteke ngoi!"

Karo: (Alu kata enda icidahken Jesus kerna uga kematen Petrus guna mpemuliaken Dibata.) Jenari nina Jesus man Simon Petrus, "Ikutkenlah Aku!"

Simalungun: Tapi ihatahon pe ai, laho patugahkon parmateini do use, laho pasangapkon Naibata. Jadi, dob ihatahon sonai, nini ma hu bani, “Ihutkon ma Ahu!”

Toba: Alai marhite sian hatana ondeng dipalumba do ibana, manang songon dia parmatena laho pasangaphon Debata. Jadi dung didok songon i, ninna ma mandok ibana: Ihuthon ma Ahu!

Dairi: (Merkitè kata i, ibagahken Jesus ngo bakunè permatè si Petrus lako pesangapken Dèbata.) Enggo kessa bagidi, idokken Jesus dèng ma mo taba si Petrus, "Èkutken mo Aku!"

Minangkabau: (Jo kato-kato nan bakcando itu, Isa Almasih lah ma agiah tawu, baa caronyo si Petrus ka mati isuak, untuak mamuliekan Allah.) Sasudah tu Baliau bakato kabake si Petrus, "Molah kito payi, turuikkanlah Ambo!"

Nias: (Faoma fehede andrõ I'oroma'õ Yesu hewisa wa'amate Wetero dania ba wamolakhõmi Lowalangi.) Aefa da'õ Imane Yesu khõ Wetero, "Tabu o'õ Ndra'o!"

Mentawai: (Oto ka tiboiet nenda te ipatoilá ka matania Jesus, pagalaiat enung kamamateinia ka sia, masilatsat'aké Taikamanua.) Lepá kuanangan ka matat Petrus, Jesus, "Konan nutut aku!"

Lampung: (Jama cawa-cawa ano Isa nunjukko injuk repa Petrus haga mati kanah untuk ngagungko Allah.) Radu jak seno Isa cawa jama Petrus, "Tutuk Nyak!"

Aceh: (Deungon tutoe Geuh lagée nyan Isa geutunyok bak Petrus pakriban Petrus watée maté singoh keu jipeumulia Po teu Allah.) Óh lheuehnyan Isa geupeugah bak Petrus, "Seutôt kheueh Ulôn!"

Mamasa: (Iate nangei mantula' susi Puang Yesus-e annu napayolo lalammi lako Petrus umba la nakua kamateanna la napolalan umpomatande Puang Allata'alla.) Nakua pole omo Puang Yesus lako Petrus: “Turu'na'.”

Berik: (Yesus taterisi jeiserem gam aa jewer nasbilirim, taterisi jeiserem Yesus Petrus ga jem ge saasini jei fomfom se tere. Jei se tere angtane sene munbono. Ane tere jeiserem jeme, jei ga bosna Uwa Sanbagirmana jem gase gulbatena.) Jeiserem jamer taban, Yesus Jei Petrus ga aa bala, "Au, Amse tikwebaati!"

Manggarai: Sanggéd so’o curup Liha te toi co’oy tai matan hi Pétrus agu bong Mori Keraéngn. Du poli curup nenggitun, Hia curup agu hi Pétrus: “Lut Akuh ga.”

Sabu: (Ri lipedai Yesus do naanne, ta peteleo ke ta mina mii Petrus ne made tu ta pekelode Deo). Ta alla pemina harre, ta lii ke Yesus pa Petrus, "Pedute we Ya!"

Kupang: (Yesus omong bagitu ko kasi tau sang Petrus soꞌal apa yang nanti jadi di dia pung diri. Te nanti Petrus pung mati tu, kasi tunju Tuhan Allah pung hebat.) Ais itu, ju Yesus kasi tau sang Petrus bilang, “Mari ko jadi Beta pung orang su!”

Abun: (Yefun Yesus ki sukdu ne subot suk gato bere bor mo Petrus su kam sari ne ma. Yefun Yesus ki rer subot os gato bere ye gu Petrus kwop su ne, ete ri ma yé bes Yefun Allah gum kok mone.) Yefun Yesus ki sukdu ne or sa, An ki nai Petrus o do, "Nan ma simo Ji et!"

Meyah: (Yesus efesij rot mar insa koma jeskaseda orocunc rot oida gij mona kahma beda rusnok rimagob Petrus. Noba mar insa koma bera omofra Allah ofoka erek aksa tein si.) Erek koma beda Yesus agot gu Petrus oida, "Petrus, bua buroru Didif ojgomu."

Uma: Hante walatu toe, Yesus mpolowa beiwa Petrus rapatehi mpai', bona mpobila' Alata'ala. Oti toe, na'uli' wo'o-mi Yesus, mpo'uli'-ki Petrus: "Tuku'-ama!"

Yawa: Maisyare wemaisy, Yesus po Petrus apa wene raurairive wusyimbe pare indati vatane wo aubaisy weye panave Yesus ai, muno apa wene maisyare naije mo Amisye apa kovo ntiti raroron. Umba Yesus po Petrus awain pare, “Petrus, soamo ntavono Rinai!”


NETBible: (Now Jesus said this to indicate clearly by what kind of death Peter was going to glorify God.) After he said this, Jesus told Peter, “Follow me.”

NASB: Now this He said, signifying by what kind of death he would glorify God. And when He had spoken this, He *said to him, "Follow Me!"

HCSB: He said this to signify by what kind of death he would glorify God. After saying this, He told him, "Follow Me!"

LEB: (Now he said this to indicate by what kind of death he would glorify God.) And [after he] had said this, he said to him, "Follow me!

NIV: Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me!"

ESV: (This he said to show by what kind of death he was to glorify God.) And after saying this he said to him, "Follow me."

NRSV: (He said this to indicate the kind of death by which he would glorify God.) After this he said to him, "Follow me."

REB: He said this to indicate the manner of death by which Peter was to glorify God. Then he added, “Follow me.”

NKJV: This He spoke, signifying by what death he would glorify God. And when He had spoken this, He said to him, "Follow Me."

KJV: This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.

AMP: He said this to indicate by what kind of death Peter would glorify God. And after this, He said to him, Follow Me!

NLT: Jesus said this to let him know what kind of death he would die to glorify God. Then Jesus told him, "Follow me."

GNB: (In saying this, Jesus was indicating the way in which Peter would die and bring glory to God.) Then Jesus said to him, “Follow me!”

ERV: (Jesus said this to show how Peter would die to give glory to God.) Then he said to Peter, “Follow me!”

EVD: (Jesus said this to show how Peter would die to give glory to God.) Then Jesus said to Peter, “Follow me!”

BBE: Now this he said, pointing out the sort of death by which he would give God glory. And after saying this, he said to him, Come after me.

MSG: He said this to hint at the kind of death by which Peter would glorify God. And then he commanded, "Follow me."

Phillips NT: (He said this to show the kind of death by which Peter was going to honour God.) Then Jesus said to him, "You must follow me."

DEIBLER: Jesus said this to indicate how Peter would die …violently/on a cross† in order to honor God. Then Jesus said to him, “Keep being my faithful disciple until you die.”

GULLAH: (Wen Jedus say dat, e beena show how Peter gwine dead an hona God.) Den Jedus tell um say, “Ya mus folla me!”

CEV: Jesus said this to tell how Peter would die and bring honor to God. Then he said to Peter, "Follow me!"

CEVUK: Jesus said this to tell how Peter would die and bring honour to God. Then he said to Peter, “Follow me!”

GWV: Jesus said this to show by what kind of death Peter would bring glory to God. After saying this, Jesus told Peter, "Follow me!"


KJV: <1161> This <5124> spake he <2036> (5627)_, signifying <4591> (5723) by what <4169> death <2288> he should glorify <1392> (5692) God <2316>_. And <2532> when he had spoken <2036> (5631) this <5124>_, he saith <3004> (5719) unto him <846>_, Follow <190> (5720) me <3427>_.

NASB: Now<1161> this<3778> He said<3004>, signifying<4591> by what<4169> kind<4169> of death<2288> he would glorify<1392> God<2316>. And when He had spoken<3004> this<3778>, He *said<3004> to him, "Follow<190> Me!"

NET [draft] ITL: (Now <1161> Jesus said <2036> this <5124> to indicate clearly <4591> by what kind <4169> of death <2288> Peter was going to glorify <1392> God <2316>.) After <2036> he said <2036> this <5124>, Jesus told <3004> Peter <846>, “Follow <190> me <3427>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Yohanes 21 : 19 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel