Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KAILI_DAA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 2 : 8 >> 

Kaili Da'a: Pade, "Watu etu nompakatepasunu tau. Watu etu nompakadungga ira." Ira natepasunu sabana da'a madota momparasaya Tesa nu Alatala, pade etumo to nipakatantu Alatala ka ira.


AYT: dan menjadi, “Sebuah batu sandungan, dan karang yang membuat orang jatuh.” Mereka tersandung karena tidak taat kepada Firman. Itulah jalan yang telah ditentukan bagi mereka.

TB: Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada Firman Allah; dan untuk itu mereka juga telah disediakan.

TL: dan: Suatu batu antukan dan sebuah batu syak; mereka itu terantuk oleh sebab tiada menurut firman Allah; maka yang demikian sudah ditentukan bagi mereka itu.

MILT: dan batu sandungan serta karang penghalang. Mereka yang tidak percaya pada firman, mereka tersandung bahkan pada apa yang telah ditempatkan.

Shellabear 2010: dan "telah menjadi batu yang membuat orang terantuk, batu yang membuat mereka jatuh." Mereka terantuk karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Memang mereka sudah ditakdirkan untuk itu.

KS (Revisi Shellabear 2011): dan "telah menjadi batu yang membuat orang terantuk, batu yang membuat mereka jatuh." Mereka terantuk karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Memang mereka sudah ditakdirkan untuk itu.

Shellabear 2000: dan “telah menjadi batu yang membuat orang terantuk, batu yang membuat mereka jatuh.” Mereka terantuk karena mereka tidak taat kepada Firman Allah. Memang mereka sudah ditakdirkan untuk itu.

KSZI: dan, &lsquo;Batu tempat orang tersandung dan sebuah batu pejal yang membuat mereka terjatuh.&rsquo; Mereka tersandung kerana mereka ingkar akan firman Allah, yang telah ditetapkan bagi mereka.

KSKK: dan juga "sebuah batu sandungan, sebuah batu karang yang menjatuhkan banyak orang." Mereka tersandung padanya karena menolak Sabda, tetapi oleh ini rencana Allah terpenuhi.

WBTC Draft: Ia sudah menjadi, "Batu yang membuat orang tersandung, dan yang membuat orang jatuh." Orang akan tersandung karena tidak mematuhi yang dikatakan Allah. Hal itu telah direncanakan Allah akan terjadi atas mereka.

VMD: Ia sudah menjadi, “Batu yang membuat orang tersandung, dan yang membuat orang jatuh.” Orang akan tersandung karena tidak mematuhi yang dikatakan Allah. Hal itu telah direncanakan Allah akan terjadi atas mereka.

AMD: Tetapi, bagi mereka yang tidak percaya, Ia adalah: “Batu yang membuat orang tersandung, dan yang membuat orang jatuh.” Mereka tersandung karena mereka tidak menaati firman Allah. Itulah yang telah Allah rencanakan bagi mereka.

TSI: Dan ada ayat lain yang mengatakan, “Batu itu akan menyebabkan banyak orang tersandung, seperti ketika seseorang yang sedang berjalan terantuk sesuatu sehingga jatuh.” Mereka jatuh karena tidak mau percaya dan mengikuti Firman Allah. Itulah yang sudah ditentukan Allah bagi mereka.

BIS: dan "Itulah batu yang membuat orang tersandung, batu yang membuat mereka jatuh." Mereka tersandung sebab mereka tidak percaya akan perkataan Allah. Begitulah sudah ditentukan Allah mengenai mereka.

TMV: Di dalam Alkitab juga tertulis ayat ini, "Inilah batu yang akan menyebabkan orang tersandung, batu yang akan menyebabkan mereka jatuh." Mereka tersandung kerana mereka tidak percaya kepada firman itu. Demikianlah kehendak Allah bagi mereka.

BSD: Batu itu juga dapat membuat orang-orang tersandung, dan jatuh.” Mereka tersandung karena mereka tidak percaya kepada perkataan Allah. Begitulah yang sudah ditentukan Allah tentang mereka.

FAYH: Kitab Suci juga berkata: "Dialah Batu yang menyebabkan beberapa orang tersandung dan jatuh." Mereka akan tersandung, sebab mereka tidak mau mendengarkan dan menaati Firman Allah, dan sebagai hukuman mereka akan jatuh.

ENDE: Dan ia mendjadi batu sjak dan wadas sandungan bagi orang jang tak pertjaja akan sabda dan tetap tak mau pertjaja, sekalipun mereka djustru disediakan untuk menerima sabda itu.

Shellabear 1912: dan lagi, Sebuah batu terantuk dan batu sentuhan;" karena terantuklah kakinya pada perkataan itu sebab durhakanya; maka yang demikian sudah ditentukan baginya.

Klinkert 1879: Maka tersontohlah mareka-itoe akandia sebab tidak mareka-itoe menoeroet sabda itoe, maka mareka-itoe telah ditentoekan bagai jang demikian.

Klinkert 1863: Sama orang, jang tersontoh sama itoe perkataan, sebab doerhaka; maka bagi itoe dia-orang soedah ditantoeken djoega.

Melayu Baba: dan lagi, "Satu batu terantok, dan satu batu sntohan;" kerna dia-orang terantok k-pada itu perkata'an, sbab dia-orang derhaka, dan bgini-lah juga sudah di-tntukan k-pada dia-orang.

Ambon Draft: Pada jang mana dapat tasontoh segala awrang itu, jang tijada pertjaja akan per-kata; an itu, akan jang mana djuga marika itu sudah dapat detarohkan.

Keasberry 1853: Dan batu turantok, dan karang shak itu, sungguhpun kapada marika itu yang turantok atas purkataan itu, subab durhaka: kurna kapadanya itulah juga marika itu tulah dituntukan.

Keasberry 1866: Dan sa’buah batu tŭrantok, dan karang shak, mŭskipun kapada marika itu yang tŭrantok atas pŭrkataan itu, sŭbab dŭrhaka; kŭrna kapada itulah juga marika itu tŭlah ditŭntukan.

Leydekker Draft: Jaxnij pada segala 'awrang jang bersontoh kapada kalam 'itu, sambil berdurhaka, kapada jang mana marika 'itu lagi sudah tertantu.

AVB: dan, “Batu tempat orang tersandung dan batu pejal yang membuat mereka terjatuh.” Mereka tersandung kerana mereka ingkar akan firman Allah, yang telah ditetapkan bagi mereka.

Iban: Siti agi ayat dalam Bup Kudus nyebut, "Batu ti ngasuh sida tesangkut, batu ti ngasuh sida rebah." Sida tesangkut laban sida enda ngasika jaku Allah Taala. Tu endang udah diletak Allah Taala ke sida.


TB ITL: Mereka tersandung <4350> padanya, karena mereka tidak taat <544> kepada Firman <3056> Allah; dan untuk <1519> itu mereka <5087> <0> juga <2532> telah disediakan <0> <5087>. [<2532> <3037> <4348> <2532> <4073> <4625> <3739> <3739>]


Jawa: Anggone padha kasandhung iku marga ora mituhu marang pangandikaning Allah; sarta wong-wong iku kacadhangake tumrap bab iku.

Jawa 2006: Anggoné padha kasandhung iku marga ora mbangun turut marang pangandikané Allah; sarta wong-wong iku pancèn iya wis kacadhangaké tumrap bab iku.

Jawa 1994: Enggoné padha kesandhung kuwi merga ora precaya marang pangandikané Allah; kaya mengkono sing dadi kersané Gusti Allah tumrap wong-wong mau.

Jawa-Suriname: Uga ènèng ayat liyané sing uniné ngéné: “Ya watu kuwi sing dadi sandungan lan watu kuwi sing marakké wong tiba.” Wong sing kesandung lan tiba kuwi ya wong sing ora pretyaya marang kabar kabungahané Gusti Yésus Kristus. Kuwi wis dadi pestiné wong sing ora pretyaya.

Sunda: Aya deui ceuk Kitab Suci: "Jalma-jalma bakal titarajong kana eta batu, bakal lalabuh ku eta batu." Tah kitu anu henteu palercayaeun kana sabda Allah mah bakal titarajong. Kitu dipastikeunana ku Allah.

Sunda Formal: Maranehna, anu henteu palercaya tea, memang titajong; da geus kitu nasibna.

Madura: ban, "Jareya bato se matatandhungan oreng, bato se malabuwan oreng." Reng-oreng ganeka tatandhung polana ta’ parcaja ka dhabuna Allah. Kadi gapaneka katantowanna Allah kaangguy reng-oreng ganeka.

Bauzi: Labi laha, “Ame it aame zisuiam kebu lam dam bake modi guezi bitelo àhàki modi bitem kebu am.” Labihasu gagu toedume esuhu im behàsu lam am tombu gi neham bak. Ame dam labe iho lab guezi bitelo àhàki modi bitem bak lam debu iho Yesus Kristus labe Aba Aho meedaha Im Neàna lam abo Alam im lam aime tu vuzehi meedam mom bake labihaha bak. Labiha labe ame dam lam Alat amu neha, “Gi vàhàdedase,” lahame fet ozome esuhu labe labihaha bak.

Bali: Wenten malih kecap lianan ring Cakepan Sucine sapuniki: “Batune ene ane lakar ngranayang anake nanjung muah ane lakar ngranayang anake labuh.” Anake punika pada nanjung santukan ipun pada tan pracaya ring Sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa; puniki sane dados pakarsan Idane marep ring ipun.

Ngaju: tuntang "Jete kea batu je mawi oloh tantarang, batu je mawi ewen balongkang." Ewen tantarang awi ewen dia percaya dengan auh Hatalla. Kalote ampie jari inukas awi Hatalla tahiu ewen.

Sasak: dait, "Batu nike saq gen miaq dengan kedampes, batu saq miaq dengan geriq." Ie pade kedampes lantaran ie pade ndẽq taat lẽq Manik Allah. Maraq nike sampun tetentuang siq Allah mengenai ie pade.

Bugis: sibawa "Iyanaro batu iya mébbuéngngi tauwé tabbuttu, batu iya mébbuéngngi mennang menrung." Tabbuttui mennang nasaba dé’ namateppe’ mennang lao ri ada-adanna Allataala. Makkuwatoniro pura napattentu Allataala passalenna mennang.

Makasar: Siagang "Iami anjo batua napattatto’roi taua, batu ampatu’gurukai ke’nanga." Tatto’roi ke’nanga lanri tatappakai mae ri kananNa Allata’ala. Kammami anjo le’baka Napattantuangi Allata’ala untu’ ke’nanga.

Toraja: sia: Misa’ batu katitodoan sia buntu batu ma’pamatana’, tu nanii titodo tau iato, belanna tae’ anna turu’i tu kadanNa Puang Matua; dilampakmo tu tau iato mai lako apa iato.

Duri: Na "Iamo joo batu nanii titodo tau na buda tau nalolinan." Titodoi tuu lako tau, nasaba' cia'i ngkatappa'ii to kadan-Na Puang Allataala. Susimi joo to pura napattantu Puang Allataala lako kalena.

Gorontalo: Botu boyito ma heilotedua lo tawu wawu u ma lo'odehe olimongoliyo.” Odito Pirimani lo Allahuta'ala. Timongoliyo ma leleteduo, sababu timongoliyo dila ta'ati to Pirimani lo Allahuta'ala. Odito u ma tilantu mayi lo Allahuta'ala tomimbihu timongoliyo.

Gorontalo 2006: wau "Uitolo botu umoo̒ teduo̒ totau, botu u moo̒odehu olimongolio." Timongolio meiteduo̒ sababu timongolio diila palacaya totahuda lo Allahu Taa̒ala. Odieelo mola matilantu mai lo Allahu Taa̒ala tomimbihu olimongolio.

Balantak: Raaya'a notonsude gause sian malolo' na Wurungna Alaata'ala. Koiya'a a men ia patuko Alaata'ala bo ko'ona i raaya'a.

Bambam: anna nauapi “Batu ia too, la natitedoi tau, la umpopetobä hupatau.” Natitedoi aka moka ungkatappa'i Battakada Debata. Anna abana inna napa'tantu Puang Allataala la susi.

Mongondow: bo "Tuata im batu inta nobalií kopopintudan in intau, batu inta mokopopisií ko'i monia moḷabuí." Mosia mo'ipintud sim mosia diaí mopirisaya kon singog i Allah. Natuabií in sinantuí i Allah ko'i monia.

Aralle: "Yato batu mendahing batu ang naonge sika titero bahtu' batu ang sika napengkanahoi." Sika titero aka' dai naaku umpetahpa' Bahtakaranna Dehata, lambi' ditahungkung situhu' yato pahtuyunna Puang Alataala pano diii.

Napu: "Watu iti au mewali katehubeanda, hai moantihe manawo." Tehubehe, lawi barahe mampoinalai Ngkorana Pue Ala. Iti mewali moula apa au napakanotoamohe Pue Ala.

Sangir: dingangu "Kai watu nakoạ kinatanggaěng, dingangu nikasangkonang kụ nakakanawo si sire." I sire něngkasangkong u i sire kai tawe měmpěngangimang hengetangu Mawu Kasěllahenge. Kerene seng nisahẹu Ruata i sire.

Taa: Pasi sira mangabanang seja gombo to ratulis yami to manganto’o, “Etu semo watu to nakatisumpul ntau, pasi watu to bae to nakatirombi nsira etu naka pei sira tisiba yau.” Wali etu semo gombo to nabanang ntau to taa mangaya. Sira taa mampalaika tuntu i mPue Allah, see naka sira rato’oka tisumpul. Apa etu semo songka to naika yami i mPue Allah resi sira to taa mangaya.

Rote: ma, Batu ndia, nde tao na hataholi a nakatunu, boema ala tu'u leu." Hataholi sila lakatunu nana, ta lamahele Manetualain dede'a-kokolan fa. Manetualain naketu basa hataholi sila la, leondiak so.

Galela: De lo o gimina moili itemo, "O teto ilalamo magena yahado kugena o ngekoku so o nyawa isepele de iruba de itagi lo yaaku kawa." O nyawa isosepele ona magena ma Kristus iwiholu, sababu ona o habari qaloloha magena yoholu yosigise. De ma ngale ona gena idadi komagena, sababu iqomaka o Gikimoi Awi dupa so wositatapu qaboloka bilasu yosigisewa.

Yali, Angguruk: Yag atisimu helep ino famen ap enembilan uwag fiyog toho unusuruk lit unuyug ahap fele roho kik tuhup." Allah wene holtuk eleg inap arimano Allahn tam pibahon hikit toho helep ino famen unuyug ahap fele roho kik turuk.

Tabaru: de "Ma teto ge'enau gee 'o nyawa yomasipele-peleke, ma teto ge'enau so 'o nyawa yootaka." 'Ona yomasipeleke ma ngale wiitomo sababu 'ona koyongakuwa ma Jo'oungu ma Dutu 'awi demo. So 'ona koyongaku-ngakuwa ge'ena koge'enau ma Jo'oungu ma Dutu wositantuuokau.

Karo: Bage pe lit tersurat i bas Pustaka Si Badia, "Enda me batu si erbahanca pagi kalak tertuktuk, batu si erbahanca kalak jongkang." Tertuktuk ia perbahan la ia tek kata e. Bage me kap peraten Dibata man bana.

Simalungun: anjaha batu partolsuan ampa batu parsangsian. Ai tartolsu do sidea hujai, halani seng porsaya sidea bani hata in, age pe hujai do sidea namin ipasirsir.

Toba: jala gabe batu partuktuhan jala batu pargasipan. Ai na tartuktuk do nasida disi, ala so dihaporseai nasida hata i; ai tusi do nasida dipadiri.

Dairi: dekket "Gabè terdengdeng ngo kalak i i batu i, janah batu i maing kalak i tergempang." Terdengdeng ngo kalak i kumarna oda percaya mi kata Dèbata. Bagi ngo enggo itentuken Dèbata tersèngèt kalak i.

Minangkabau: sarato, "Itulah batu nan mambuwek urang bi tataruang, batu nan mambuwek urang-urang tu bi jatuah." Inyo bi tataruang, dek karano inyo indak bi picayo jo kato-kato Allah. Bakcando itulah nan lah ditantukan Allah untuak urang-urang tu.

Nias: ba "Da'õ gowe nitendre, gowe kara bõrõ wa'ate'ala." Manendre ira ba lõ mamati ira ba daroma li Lowalangi. Si manõ zi no Ihonogõi Lowalangi khõra.

Mentawai: Samba "Iaté nenda bukkú, sisok-sok reredda sirimanua, sikau rabelé." Ratusosok-sok geti, kalulut taimatonem bagadda lé ka tiboiet Taikamanua. Oto kiseddangan té siteúakenen Taikamanua pagalaiat tubudda ka sia néné.

Lampung: rik "Udido batu sai nyani jelma tehantuk, batu sai nyani tian tumbak." Tian tehantuk mani tian mak percaya jama cawa-Ni Allah. Injuk renodo radu ditantuko Allah tentang tian.

Aceh: dan "Nyang kheueh batée nyang teupeusabab manusia hase meugantoh, batée jeuet keusabab awaknyan rhot." Awaknyan meugantoh sabab awaknyan hana jimeuiman ubak feureuman Allah. Meunan kheueh nyang ka geupeuteuntée lé Allah keuhai awaknyan.

Mamasa: Anna nakua polepa: “Batu iatoo, la natitodoi tau, la untobangan ma'rupa tau.” Natitodoi annu moka ummorean battakadanna Puang Allata'alla anna innang dipatantu la susi.

Berik: Ane Taterisi Uwa Sanbagirmanaiserem jep gamjon ga enggam baatultel: "Angtane jei tuna jeiserem jep gangge tenbistaanni, ane jei ga gangge janbili." Jei aam temawer ge janbili, jei Taterisi Waakena Uwa Sanbagirmana jam ne taabiyen. Uwa Sanbagiri Jei jes gamserem mes mwangbisil.

Manggarai: Hia ciri watu te timpok isé, ai isé toé lorong reweng de Mori Keraéngs. Hitu muing wérétd isé le Mori Keraéng.

Sabu: "Na poanne ke ne wowadu do pehedune ku'u ddau, wowadu do ta pekeloli ro." Hakku kedune ro taga tari do dho parahajha ro pa lipedai Deo. Mina harre ke ne do petakke ri Deo ne jhara lua ro.

Kupang: Ada tatulis lai bilang, “Ada batu yang bekin orang taꞌantok. Ada batu yang bekin dong jato.” Naa, dong jato tagal dong sonde mau bekin iko Tuhan pung Kata-kata. Te Tuhan su ator memang ko dong jato bagitu.

Abun: Sane dom, "Bere yé gwes ti mo jok ne, bere jok ne wai nje, ete yé ges mone." Yé gato kwabom kam mo jok ne nde, án yo jambot Yefun Allah bi sukdu-i nde anato án gwes ti mo jok ne. Án ku sukye mone tepsu pe gato Yefun Allah dakai fro wa án re.

Meyah: Noba mimif mijginaga rot oida Allah omofra okum eteb keingg rua insa koma ongga rungkoja Yesus Kristus si. Jeska Allah anggot gij Mar Efeyi Ebsi oida, "Mamu ongga ahais egens koma bera orotunggom rusnok fogora rukockereta noba risiri rot ojgomu." Rua rukockereta mamu egens insa koma fogora risiri, jeska rudou oska rot Ofa efen oga fogora rukoja rot efen oga insa koma ojgomu. Noba gij mona ongga sismeni fob bera Allah ejginaga rot oida rua rimeita mar erek koma si.

Uma: "Watu toe jadi' watu katewincia'-ra, pai' watu katehopoa'-ra." Tewinci'-rale, apa' oja'-ra mpopangala' Lolita Alata'ala, pai' toe-mi bagia to napakatantu-miraka Alata'ala.

Yawa: Muno syare vatano wanave jewene maemen Ayao Amisye ama anemo kaijinta rai no taiso: “Orame somamo vatane awa kawi rantukamo rai ti utatayaje no min.” Vatane umaso utatayaje weye wonae ubeta Amisye apa ayaowe raiji. Utatayaje mamaisyo mangke Amisye po rapatimugo mai wusyimbe to rai.


NETBible: and a stumbling-stone and a rock to trip over. They stumble because they disobey the word, as they were destined to do.

NASB: and, "A STONE OF STUMBLING AND A ROCK OF OFFENSE"; for they stumble because they are disobedient to the word, and to this doom they were also appointed.

HCSB: A stone that causes men to stumble, and a rock that trips them up. They stumble by disobeying the message; they were destined for this.

LEB: and "A stone of stumbling and a rock of offense," who stumble [because they] disobey the word to which also they were consigned.

NIV: and, "A stone that causes men to stumble and a rock that makes them fall." They stumble because they disobey the message—which is also what they were destined for.

ESV: and "A stone of stumbling, and a rock of offense." They stumble because they disobey the word, as they were destined to do.

NRSV: and "A stone that makes them stumble, and a rock that makes them fall." They stumble because they disobey the word, as they were destined to do.

REB: and also “a stone to trip over, a rock to stumble against”. They trip because they refuse to believe the word; this is the fate appointed for them.

NKJV: and "A stone of stumbling And a rock of offense." They stumble, being disobedient to the word, to which they also were appointed.

KJV: And a stone of stumbling, and a rock of offence, [even to them] which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.

AMP: And, A Stone that will cause stumbling and a Rock that will give [men] offense; they stumble because they disobey {and} disbelieve [God's] Word, as those [who reject Him] were destined (appointed) to do.

NLT: And the Scriptures also say, "He is the stone that makes people stumble, the rock that will make them fall." They stumble because they do not listen to God’s word or obey it, and so they meet the fate that has been planned for them.

GNB: And another scripture says, “This is the stone that will make people stumble, the rock that will make them fall.” They stumbled because they did not believe in the word; such was God's will for them.

ERV: For them he is “a stone that makes people stumble, a rock that makes people fall.” They refused to accept God’s message, and so they stumbled. This is what God planned for them.

EVD: To people who don’t believe, he is: “a stone that makes people stumble, a stone that makes people fall.” People stumble because they don’t obey what God says. This is what God planned to happen to those people. Isaiah 8:14

BBE: And, A stone of falling, a rock of trouble; the word is the cause of their fall, because they go against it, and this was the purpose of God.

MSG: For the untrusting it's...a stone to trip over, a boulder blocking the way. They trip and fall because they refuse to obey, just as predicted.

Phillips NT: And he is, to them, A stone of stumbling and a rock of offence. Yes, they stumble at the Word of God for in their hearts they are unwilling to obey itwhich makes stumbling a foregone conclusion.

DEIBLER: And it is also written {Isaiah wrote}in the Scriptures, He will be like [MET] a stone that causes people to stumble, and like a rock that people trip over. Just like people are injured when they stumble over a rock [MET], people who disobey the message about Jesus are injured spiritually, and that is what God determined/planned would happen to them.

GULLAH: An dey write gin een God Book say, “Dis de stone wa mek people stumble. Dis de rock wa mek um faddown.” Dem people yah stumble cause dey ain do wa God wod tell um fa do. An dat wa God done been plan fa um.

CEV: They disobeyed the message and stumbled and fell over that stone, because they were doomed.

CEVUK: They disobeyed the message and stumbled and fell over that stone, because they were doomed.

GWV: a stone that people trip over, a large rock that people find offensive." The people tripped over the word because they refused to believe it. Therefore, this is how they ended up.


NET [draft] ITL: and <2532> a stumbling-stone <3037> <4348> and <2532> a rock <4073> to trip over <4625>. They stumble <4350> because they disobey <544> the word <3056>, as they were destined to do <5087>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Petrus 2 : 8 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran