Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KARO]     [PL]  [PB] 
 <<  Amos 6 : 14 >> 

Karo: TUHAN, Dibata si Mada Kuasa ngatakenca nina, "O bangsa Israel, Kusuruh me bangsa si deban engkuasai negerindu. Itindasna me kam mulai i Hamat nari i Utara terus ku baluren Araba i Selatan."


AYT: “Akan tetapi, lihatlah, Aku akan membangkitkan satu bangsa untuk melawan kamu, hai kaum Israel! firman TUHAN, Allah semesta alam. “Dan, mereka akan menindas kamu dari sepanjang jalan dari Hamat hingga ke Sungai Araba.”

TB: "Sebab sesungguhnya, Aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel," demikianlah firman TUHAN, Allah semesta alam, "dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba."

TL: Karena sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam sekalian: Aku membangkitkan lawan kamu, hai bangsa Israel! suatu bangsa yang akan memijak-mijak kamu dari pada tempat orang masuk ke Hamat sampai ke sungai yang di gurun itu.

MILT: Sebab, ketahuilah, Aku akan membangkitkan suatu bangsa untuk melawan kamu, hai keluarga Israel, firman TUHAN (YAHWEH - 03068), Allah (Elohim - 0430) semesta alam, dan mereka akan menindas kamu dari jalan masuk ke Hamat sampai ke aliran sungai Araba."

Shellabear 2010: “Sesungguhnya, Aku akan membangkitkan suatu bangsa untuk melawan kamu, hai kaum keturunan Israil” demikianlah firman ALLAH, Tuhan semesta alam. “Mereka akan menindas kamu dari jalan masuk Hamat sampai ke sungai di Araba.”

KS (Revisi Shellabear 2011): "Sesungguhnya, Aku akan membangkitkan suatu bangsa untuk melawan kamu, hai kaum keturunan Israil" demikianlah firman ALLAH, Tuhan semesta alam. "Mereka akan menindas kamu dari jalan masuk Hamat sampai ke sungai di Araba."

KSKK: Sesungguhnya, hai Israel, Aku akan menghasut satu bangsa yang akan menindas kamu, mulai dari penyeberangan Hamat sampai ke sungai di Araba.

VMD: “Hai Israel, Aku akan membangkitkan bangsa asing melawan kamu. Bangsa itu akan menimbulkan kesulitan atas seluruh negerimu — sepanjang jalan mulai dari Lebo-Hamat sampai ke Lembah Araba.” Demikian perkataan TUHAN Allah yang Mahakuasa.

BIS: TUHAN Yang Mahatinggi dan Mahakuasa sendiri berkata, "Umat Israel, Aku akan mengirim tentara dari suatu bangsa asing untuk menyerang negerimu. Mereka akan menindas kamu dari jalan ke Hamat di utara sampai ke Lembah Araba di selatan."

TMV: TUHAN Allah Yang Maha Kuasa berfirman, "Umat Israel, Aku akan mengirim tentera suatu bangsa asing untuk menaklukkan negeri kamu. Mereka akan menindas kamu, dari Genting Hamat di utara sampai ke Lembah Araba di selatan."

FAYH: "Hai Israel, Aku akan membangkitkan suatu bangsa yang akan melawan dan menindas kamu dengan kejam dari perbatasan paling utara negerimu sampai ujung paling selatan, dari Hamat sampai ke sungai di Araba." Demikianlah firman TUHAN, Allah semesta alam.

ENDE: Nah lihatlah! Aku membangkitkan lawan kamu, hai keluarga Israil, - itulah firman Jahwe, Allah Balatentara - suatu bangsa jang akan menjesakkan kamu, mulai dari djalan masuk Hamat sampai keanaksungai 'Araba.

Shellabear 1912: Karena demikianlah firman Allah Tuhan segala tentara: "Hai kaum bani Israel Aku akan menerbitkan suatu bangsa akan melawan kamu ialah akan menyusahi kamu dari pada tempat orang masuk ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba."

Leydekker Draft: Karana bahuwa sasonggohnja 'aku 'akan membangonkan sawatu chalikhah mendatangij kamu, hej 'isij rumah Jisra`ejl, baferman Huwa 'Allah Rabu-'Iszalamin: maka marika 'itu 'akan menindih kamu deri pada kamasokan Hamat sampej kasungej pasunji`an.

AVB: “Sesungguhnya, Aku akan membangkitkan suatu bangsa untuk melawan kamu, wahai keturunan kaum Israel” demikianlah firman TUHAN, Allah alam semesta. “Mereka akan menindas kamu dari jalan masuk Hamat sampai sungai di Araba.”


AYT ITL: “Akan tetapi <03588>, lihatlah <02005>, Aku akan membangkitkan <06965> satu bangsa <01471> untuk melawan <05921> kamu, hai kaum <01004> Israel <03478>! firman <05002> TUHAN <03068>, Allah <0430> semesta alam <06635>. “Dan, mereka akan menindas <03905> kamu dari sepanjang jalan <0935> dari Hamat <02574> hingga <05704> ke Sungai <05158> Araba <06160>.” [<0853> <00>]

TB ITL: "Sebab <03588> sesungguhnya <02005>, Aku akan membangkitkan <06965> suatu bangsa <01471> melawan <05921> kamu, hai kaum <01004> Israel <03478>," demikianlah firman <05002> TUHAN <03068>, Allah <0430> semesta alam <06635>, "dan mereka akan menindas <03905> kamu dari jalan yang menuju <0935> ke Hamat <02574> sampai <05704> ke sungai <05158> yang di Araba <06160>."

TL ITL: Karena <03588> sesungguhnya <02005> demikianlah firman <05002> Tuhan <03068>, Allah <0430> semesta alam sekalian <06635>: Aku membangkitkan <06965> lawan <05921> kamu, hai bangsa <01004> Israel <03478>! suatu bangsa <01471> yang akan memijak-mijak <03905> kamu dari pada tempat orang masuk <0935> ke Hamat <02574> sampai <05704> ke sungai <05158> yang di gurun <06160> itu.

AVB ITL: “Sesungguhnya <02005>, Aku akan membangkitkan <06965> suatu bangsa <01471> untuk melawan <05921> kamu, wahai keturunan kaum <01004> Israel <03478>” demikianlah firman <05002> TUHAN <03068>, Allah <0430> alam semesta <06635>. “Mereka akan menindas <03905> kamu dari jalan masuk <0935> Hamat <02574> sampai <05704> sungai <05158> di Araba <06160>.” [<0853> <00>]


HEBREW: o <06160> hbreh <05158> lxn <05704> de <02574> tmx <0935> awblm <0853> Mkta <03905> wuxlw <01471> ywg <06635> twabuh <0430> yhla <03068> hwhy <05002> Man <03478> larvy <01004> tyb <05921> Mkyle <06965> Myqm <02005> ynnh <03588> yk (6:14)


Jawa: “Sabab lah Ingsun bakal ngedegake sawijining bangsa, kang bakal nglawan marang sira, he turune Israel,” -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah, Gusti Allahing sarwa dumadi -- “sarta sira bakal ditindhes wiwit saka dalan kang ngener ing Hamat nganti tekan ing kali kang ana ing Araba.”

Jawa 1994: Pangéran Allah Kang Mahaluhur piyambak ngandika, "Hé wong Israèl, Aku bakal nekakaké tentara manca. Kuwi bakal nindhes kowé saka undhak-undhakan Hamat ing sisih Lor tekan Lembah Arabah ing sisih Kidul."

Sunda: PANGERAN Allah Nu Maha Kawasa ku manten ngadawuh, "Eh urang Israil, Kami rek ngadatangkeun hiji balad asing nu bakal ngajabel nagri maraneh. Eta balad bakal ngabereg ka maraneh ti kaler ti jalan anu ka Hamat, terus nepi ka Lebak Araba di beulah kidul."

Madura: PANGERAN, Allah Se Mahakobasa dibi’ adhabu, "Ommat Isra’il, Sengko’ madhatengnga tantarana bangsa manca epanyerranga nagarana ba’na. Bangsa jareya bakal nyecce’a ba’na dhari jalan ka Hamat e dhaja sampe’ ka Cora Araba e lao’."

Bali: Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widi Sane Maha Kuasa ngandika sapuniki: “Ih wong Israel, Ulun lakar ngutus wadua bala sunantara buat lakar ngaug gumin kitane. Bangsane ento lakar nindes kita uli di jalane ane ngungsi ka Hamat ane badaja kanti teked di Lebak Arabane ane bedelod.”

Bugis: Aléna PUWANG Allataala Iya Pommatanré sibawa Pommakuwasaé makkeda, "Umma Israélié, kirik-Ka matu tentara polé ri séddié bangsa laing untu’ gasai wanuwammu. Natenre’ko matu mennang polé ri laleng laowé ri Hamat ri manorang lettu ri Lompo Araba ri yattang."

Makasar: KalenNa Batara Kaminang Tinggia siagang Kaminang Koasaya angkana, "He umma’ Israel, lakkiringA’ tantara battu ri se’reang bansa maraeng untu’ ambunduki pa’rasangannu. Lanajallakkang ngasengko appakkaramula battu ri agang mangea ri Hamat wara’ sa’genna Ka’bung Araba timboro’."

Toraja: Belanna tonganna la Kupake’de’ ullaoikomi, e bati’ Israel, kadanNa PUANG, Kapenombanna mintu’ ma’dandan maritik, tu misa’ bangsa, la umpandasakomi randuk dio mai lalan lako Hamat sae lako salu’-salu’ Araba.

Simalungun: Tonggor ma, puhoan-Ku ma sada bangsa ase iimbang hanima, alo ginompar ni Israel,” nini Jahowa, Naibata Zebaot, “jadi sosakonni ma hanima olat ni dalan laho hu Hamat das hu bah na i Araba.”

Toba: Ai ida ma ahu pahehehon dompak hamu, ale pinompar ni Israel, ninna Jahowa, Debata Zebaot, sada bangso laumonna ma hamu, olat ni Hamat sahat ro di sunge ni adaran.


NETBible: “Look! I am about to bring a nation against you, family of Israel.” The Lord, the God who commands armies, is speaking. “They will oppress you all the way from Lebo-Hamath to the Stream of the Arabah.”

NASB: "For behold, I am going to raise up a nation against you, O house of Israel," declares the LORD God of hosts, "And they will afflict you from the entrance of Hamath To the brook of the Arabah."

HCSB: But look, I am raising up a nation against you, house of Israel--this is the declaration of the Lord, the GOD of Hosts--and they will oppress you from the entrance of Hamath to the Brook of the Arabah.

LEB: I am going to lead a nation to attack you, nation of Israel, declares the LORD God of the Armies of the Nations. They will oppress you from the border of Hamath to the valley of Arabah.

NIV: For the LORD God Almighty declares, "I will stir up a nation against you, O house of Israel, that will oppress you all the way from Lebo Hamath to the valley of the Arabah."

ESV: "For behold, I will raise up against you a nation, O house of Israel," declares the LORD, the God of hosts; "and they shall oppress you from Lebo-hamath to the Brook of the Arabah."

NRSV: Indeed, I am raising up against you a nation, O house of Israel, says the LORD, the God of hosts, and they shall oppress you from Lebo-hamath to the Wadi Arabah.

REB: Israel, I am raising a nation against you, and they will harry your land from Lebo-hamath to the wadi of the Arabah. This is the word of the LORD the God of Hosts.

NKJV: "But, behold, I will raise up a nation against you, O house of Israel," Says the LORD God of hosts; "And they will afflict you from the entrance of Hamath To the Valley of the Arabah."

KJV: But, behold, I will raise up against you a nation, O house of Israel, saith the LORD the God of hosts; and they shall afflict you from the entering in of Hemath unto the river of the wilderness.

AMP: For behold, I will raise up against you a nation, O house of Israel, says the Lord, the God of hosts; and they shall afflict {and} oppress you [to the entire limits of Israel] from the entrance of Hamath to the brook of the Arabah.

NLT: "O people of Israel, I am about to bring an enemy nation against you," says the LORD God Almighty. "It will oppress you bitterly throughout your land––from Lebo–hamath in the north to the Arabah Valley in the south."

GNB: The LORD God Almighty himself says, “People of Israel, I am going to send a foreign army to occupy your country. It will oppress you from Hamath Pass in the north to the Brook of the Arabah in the south.”

ERV: “But Israel, I will bring a nation against you that will bring troubles to your whole country from Lebo Hamath to Arabah Brook.” This is what the LORD God All-Powerful said.

BBE: For see, I will send against you a nation, O Israel, says the Lord, the God of armies, ruling you cruelly from the way into Hamath as far as the stream of the Arabah.

MSG: "Enjoy it while you can, you Israelites. I've got a pagan army on the move against you"--this is your GOD speaking, God-of-the-Angel-Armies--"And they'll make hash of you, from one end of the country to the other."

CEV: But the LORD God All-Powerful will send a nation to attack you people of Israel. They will capture Lebo-Hamath in the north, Arabah Creek in the south, and everything in between.

CEVUK: But the Lord God All-Powerful will send a nation to attack you people of Israel. They will capture Lebo-Hamath in the north, Arabah Brook in the south, and everything in between.

GWV: I am going to lead a nation to attack you, nation of Israel, declares the LORD God of the Armies of the Nations. They will oppress you from the border of Hamath to the valley of Arabah.


KJV: But, behold, I will raise up <06965> (8688) against you a nation <01471>_, O house <01004> of Israel <03478>_, saith <05002> (8803) the LORD <03068> the God <0430> of hosts <06635>_; and they shall afflict <03905> (8804) you from the entering in <0935> (8800) of Hemath <02574> unto the river <05158> of the wilderness <06160>_. {river: or, valley}

NASB: "For behold<2009>, I am going to raise<6965> up a nation<1471> against<5921> you, O house<1004> of Israel<3478>," declares<5002> the LORD<3068> God<430> of hosts<6635>, "And they will afflict<3905> you from the entrance<935> of Hamath<2574> To the brook<5158> of the Arabah<6160>."

NET [draft] ITL: “Look <02005>! I am about to bring <06965> a nation <01471> against <05921> you, family <01004> of Israel <03478>.” The Lord <03068>, the God <0430> who commands armies <06635>, is speaking <05002>. “They will oppress <03905> you all the way <05704> from Lebo-Hamath <02574> <0935> to the Stream <05158> of the Arabah <06160>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Amos 6 : 14 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel