Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 2 >> 

1MAKA subab itu, nasihatku, yang turutama, deripada skalian ini, iya itu minta mintaan, dan doa doa, dan tulong tulongan, surta munguchap shukor, biarlah jadi kurna sagala manusia;

2Kurna sagala raja raja dan sagala orang yang mumuggang kuasa; supaya kulak sunanglah kahidopan kita dungan burdamie dalam sagala pukurjaan Allah surta tulus.

3Kurna dumkianlah baik dan burkunan pada fiak Allah iya itu punulong kita;

4Iyalah munghandaki sagala manusia mundapat slamat surta mundapat mungataui akan bunar itu.

5Kurna Allah itu tunggal adanya dan pungantara itupun suatu adanya diantara Allah dan manusia; iya itulah Isa Almasih sa'orang manusia itu.

6Yang tulah munyurahkan dirinya akan munjadi tubusan sagala manusia, iya itu akan munjadi tanda pada masa yang turtuntu.

7Maka deri hal purkara itulah aku tulah dituntukan munjadi suruhan, dan rasul, (bahwa demi Almasih, aku burkata ini dungan bunarnya bukannya burdusta;) lagi sa'orang guru deri hal iman dan kabunaran bagie sagala orang susat.

8Maka subab itulah kukahandaki supaya sagala laki laki muminta doa, pada barang dimana tumpat surta mungangkat tangan yang suchi, dungan tiada amarah dan shak.

9Maka dumkian lagi, supaya sagala prumpuan pun munghiasi dirinya, dungan pakeian yang sopan, surta dungan munaroh bura muka dan suman; maka jangan dungan munganyam rambutnya, baik dungan mumakie mas, baik mutiara, atau pakeian yang busar harganya;

10Tutapi dungan pukurjaan yang baik sapurti klakuan prumpuan yang munurut jalan Allah.

11Maka biarlah kiranya prumpuan itu blajar dungan bursunyi surta munalokkan dirinya smata mata.

12Tutapi tiada kupurkunankan prumpuan itu mungajar, atau mumugang prentah atas laki laki, mulainkan handaklah iya diam.

13Kurna adalah Adam itu dijadikan turdahulu, kumdian Hawa.

14Maka bukannya Adam itu kuna tipu, mulainkan prumpuan itu subab kuna tipu tulah bursalah.

15Tutapi sungguh pun dumkian iya kulak akan turplihara ulih subab branak, jikalau kiranya iya tinggal slalu dalam iman dan pungasihan dan kasuchian dungan suman.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran