Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 5 >> 

1MAKA janganlah muningkeng orang tuah, mulainkan handaklah angkau burkata kata dungan bujuk akan dia sapurti bapa, dan kapada orang mudah mudah sapurti saudara;

2Dan kapada prumpuan yang tuah tuah sapurti mak; dan kapada prumpuan yang mudah mudah sapurti saudara, dungan klakuan yang suchi.

3Hormatlah akan prumpuan prumpuan janda iya itu janda butol.

4Tutapi jikalau ada janda yang branak chuchu, maka biarlah anak chuchu itu blajar dahulu bagimana patutnya mulakukan kabaikannya dalam rumah tangganya, dan dungan mumbalas baik kapada ibu bapanya: kurna itulah baik lagi dipurkunankan Allah.

5Ada prumpuan yang janda butol butol, dan yang burkurangan itu, iya itu harap kapada Allah, dan slalu iya dalam sumbahyang surta muminta doa pada malam dan siang.

6Tutapi prumpuan janda yang duduk dungan suka chita iya itu tulah mati sa'lagi iya hidop.

7Maka purkara purkara ini handaklah angkau pusankan, supaya jangan marika itu burkuchelaan.

8Tutapi jikalau barang sa'orang tiada tau mumliharakan kamu kloarganya, estimewa pula orang isi rumahnya, maka adalah iya itu mungkir deripada iman, dan turlebih pula jahatnya deripada kafir.

9Maka janganlah dimasokkan sa'orang pun janda dalam bilangan janda yang kurang umornya deripada anam puloh tahun, yang tulah bursuami satu,

10Dan yang tulah turmashor namanya dalam pukurjaan yang baik, sapurti iya sudah mumliharakan anak anaknya, dan yang tulah mumbri tumpangan pada orang orang dagang, dan yang sudah mumbasoh kaki orang orang salih, dan tulah mulupaskan akan orang yang dalam kasukaran dan jikalau ada iya dungan rajinnya sapurti munurot sagala purbuatan yang baik.

11Tutapi janda yang mudah mudah janganlah trima: kurna apabila marika itu tulah burnafsu mulawan Almasih, maka iya handak kahwin;

12Dan lagi iya tulah kuna salah, subab mumungkirkan imannya yang mula mula itu.

13Maka sa'bagie lagi iya itu tulah biasa lalie, surta buranyut sa'gunap rumah orang; maka bukannya lalie sahja, mulainkan bleter pun, dan pungganggu hal orang, surta burkata kata purkara yang tiada patut.

14Maka subab itu kahandakku biarlah prumpuan mudah mudah bursuami, surta branak buah, mumrentahkan rumah tangganya, dan jangan bri jalan supaya musoh itu mungumpat.

15Kurna ada prumpuan prumpuan yang sudah burpaling kapada Sheitan.

16Jikalau skarang ini barang sa'orang laki laki atau prumpuan yang buriman ada munaroh prumpuan janda, maka biarlah marika itu munanggong akan dia, tutapi jangan ditanggong ulih sidang jumaat akan dia; supaya prumpuan prumpuan janda yang butul itu sahja bulih ditanggong ulih sidang jumaat.

17Maka biarlah kiranya orang tua tua yang mumrentahkan baik baik itu dungan layak di bilangkan dua kali hormat, estimewa pula orang yang mungajarkan purkataan injil surta dungan pungajaran agama.

18Kurna kata kitab, Janganlah angkau sungkang mulut lumbu yang mungirek gandom. Maka, Orang yang bukurja itupun patutlah mundapat upahnya.

19Maka janganlah ditrima barang tuduhan akan orang tuah tuah itu mulainkan dihadapan dua atau tiga orang saksi.

20Marika itu yang burdosa itu patutlah ditingking dihadapan sagala orang, supaya orang orang lainpun bulih takut.

21Kupohonkanlah akan dikau dihadapan Allah, dan Tuhan Isa Almasih, surta sagala muleikat yang turpilih, bahwa sasunggohnya handaklah angkau mumliharakan sagala purkara ini dungan tiada mulebihkan sa'orang deripada sa'orang, maka jangan mumbuat barang sa'suatu dungan mumandang muka sa'orang.

22Maka janganlah dungan sugrahnya munaroh tangan kaatas kapala, barang orang, atau janganlah sa'fakat dungan dosa dosa orang lain: maka pliharakanlah dirimu dungan suchi.

23Maka janganlah angkau minum ayer sahja sahja, mulainkan minumlah ayer anggor sudikit subab hal protmu, dan kurna krap kali punyakitmu itu.

24Bahwa ada dosa stungah orang yang nyatalah dahulu, handak munuju kahukuman; dan ada yang mungikot deri blakang.

25Maka sa'bagie lagi adapun purbuatan baik stungah orang turnyata dahulu; adapun purkara yang lain deripada itu tiada dapat disumbunyikan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran