Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 6 : 17 >> 

Keasberry 1853: Pusankanlah baik baik pada orang orang kaya dalam dunia ini, supaya jangan iya mungatas atas dirinya, atau janganlah diharapkannya akan kukayaan yang tiada tuntu itu, mulainkan kapada Allah yang hidop, yang tulah mumbri kapada kami dungan kukayaan sagala sa'suatu akan munjadi kasukaan;


AYT: Sementara itu, perintahkan orang-orang kaya di zaman ini agar tidak sombong atau menaruh harapan pada kekayaan yang tidak pasti, tetapi taruhlah harapan kepada Allah, yang dengan melimpah menyediakan segala sesuatu bagi kita untuk dinikmati.

TB: Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.

TL: Pesankanlah kepada segala orang yang kaya di dalam alam ini, supaya jangan mereka itu tinggi hati, dan jangan harap kepada kekayaan yang tiada tetap itu, melainkan kepada Allah, yang mengaruniai kita segala sesuatu dengan limpahnya bagi menggunakan sekaliannya,

MILT: Perintahkanlah kepada mereka yang kaya pada zaman sekarang, agar tidak menjadi sombong juga tidak berharap pada kekayaan yang tidak pasti; sebaliknya, di dalam Allah (Elohim - 2316) yang hidup, yang menawarkan kepada kita dengan limpahnya segala sesuatu sebagai kenikmatan,

Shellabear 2010: Bagi orang-orang kaya pada zaman ini, ingatkanlah mereka supaya jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada kekayaan yang tak tentu, melainkan kepada Allah. Di dalam kekayaan-Nya, Ia memberi segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati.

KS (Revisi Shellabear 2011): Bagi orang-orang kaya pada zaman ini, ingatkanlah mereka supaya jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada kekayaan yang tak tentu, melainkan kepada Allah. Di dalam kekayaan-Nya, Ia memberi segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati.

Shellabear 2000: Adapun bagi orang-orang kaya pada zaman ini, hendaklah engkau mengingatkan mereka supaya jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada kekayaan yang tak tentu sifatnya, melainkan kepada Allah. Di dalam kekayaan-Nya, Ia memberi segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati.

KSZI: Perintahkan orang yang kaya pada masa ini supaya jangan angkuh, jangan berharapkan kekayaan yang sebenarnya tidak kekal, tetapi bergantunglah kepada Allah yang hidup, yang melimpahkan segala sesuatu kepada kita untuk kita nikmati.

KSKK: Peringatkanlah orang-orang yang kaya di dunia ini untuk tidak angkuh dan menaruh kepercayaan mereka pada harta kekayaan yang tidak pasti. Sebaiknya hendaklah mereka percaya pada Allah, yang dengan murah hati memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebahagiaan kita.

WBTC Draft: Berikan perintah ini kepada orang-orang yang kaya dengan harta dunia. Katakan kepada mereka supaya jangan sombong. Katakanlah kepada mereka untuk berharap kepada Allah, jangan kepada uangnya. Uang tidak dapat dipercaya, tetapi Allah mencukupkan semua keperluan kita. Dia memberikan segala sesuatu kepada kita yang dapat kita nikmati.

VMD: Berikan perintah ini kepada orang-orang yang kaya dengan harta dunia. Katakan kepada mereka supaya jangan sombong. Katakanlah kepada mereka untuk berharap kepada Allah, jangan kepada uangnya. Uang tidak dapat dipercaya, tetapi Allah mencukupkan semua keperluan kita. Dia memberikan segala sesuatu kepada kita yang dapat kita nikmati.

AMD: Perintahkan kepada orang-orang yang kaya dengan kekayaan dunia ini agar mereka tidak menjadi sombong. Dan, supaya mereka tidak berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Akan tetapi, ajar mereka untuk berharap kepada Allah, yang dalam kekayaan-Nya menyediakan segala sesuatu untuk kita nikmati.

TSI: Nasihatilah orang-orang kaya supaya mereka tidak sombong dan jangan berharap pada harta duniawi yang tidak tetap, tetapi hanya berharap kepada Allah yang hidup. Karena dengan segala kekayaan-Nya, Allah bermurah hati menyediakan segala keperluan kita agar kita menikmati berkat-Nya itu.

BIS: Kepada orang-orang yang kaya di dunia ini, hendaklah engkau minta supaya mereka jangan sombong dan jangan berharap kepada barang-barang yang tidak tetap--seperti halnya dengan kekayaan. Mereka harus berharap kepada Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita dengan berlimpah supaya kita menikmatinya.

TMV: Nasihatilah orang yang kaya dengan harta dunia, supaya jangan sombong dan jangan bergantung kepada barang-barang yang tidak tetap, seperti kekayaan. Berharaplah kepada Allah yang mengurniai kita segala sesuatu dengan berlimpah-limpah untuk dinikmati.

BSD: Di dunia ini, ada orang-orang yang kaya. Mereka mempunyai banyak harta. Engkau harus menasihati mereka supaya mereka jangan sombong. Beritahukanlah kepada mereka bahwa kekayaan tidak bisa menjamin hidup mereka.

FAYH: Katakanlah kepada yang kaya supaya mereka jangan sombong dan jangan menggantungkan diri kepada uang yang akan segera lenyap, melainkan kebanggaan dan kepercayaan mereka hendaknya di dalam Allah yang hidup, yang dengan limpahnya selalu memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.

ENDE: Peringatkanlah dengan sungguh orang-orang jang kaja didunia ini, supaja mereka djangan angkuh hati dan menaruh harapannja pada harta-benda jang tak tetap, melainkan pada Allah, jang memberi kita segala harta selimpah-limpahnja.

Shellabear 1912: Adapun orang yang kaya pada zaman ini, hendaklah engkau berpesan kepadanya jangan tinggi hatinya, jangan harap akan kekayaan yang tiada tentu itu, melainkan akan Allah, yang memberi segala sesuatu kepada kita dengan kayanya bagi kesukaan;

Klinkert 1879: Bahwa pesankanlah kapada segala orang kaja dalam doenia ini, djangan mareka-itoe sombong ataw menaroh harapnja pada kakajaan jang tidak kekal itoe, melainkan pada Allah, jang mengaroeniakan kapada kita segala perkara dengan lempahnja akan dipakai.

Klinkert 1863: Pesenkenlah sama segala orang jang kaja dalem doenia ini, djangan dia-orang besar hati, {Mar 4:18; Luk 8:14} dan djangan dia-orang harap sama kakajaan, jang tiada tantoe, melainken biar dia-orang harap sama Allah jang hidoep, jang soedah kasih sama kita-orang segala perkara dengan lempahnja akan dipake.

Melayu Baba: Orang-orang yang kaya dalam jman skarang, psan-lah sama dia jangan dia jadi tinggi-hati, dan jangan harap kkaya'an punya ta'tntu, ttapi harap sama Allah, yang kasi kita smoa perkara dngan kaya-nya spaya bawa ksuka'an;

Ambon Draft: Pada awrang-awrang jang kaja di dunja ini hendaklah angkaw bertitah, djangan marika itu hati tingka; i, dan djangan marika itu taroh pengharapan atas kakaja; an jang kahilangan, tetapi atas Allah jang hidop, jang karunjakan pada kami dengan limpah-limpah barang jang ada haros.

Keasberry 1866: Amanatkanlah baik baik pada orang orang kaya dalam dunia ini, supaya jangan iya mŭmbŭsarkan dirinya, atau janganlah diharapkannya akan kŭkayaan yang tiada tŭntu itu, mŭlainkan kapada Allah yang hidop, yang tŭlah mŭmbri kapada kami dŭngan kŭkayaan sagala sŭsuatu akan mŭnjadi kasukaan.

Leydekker Draft: Pada segala 'awrang kaja dalam xalam jang sakarang 'ini hendakhlah 'angkaw berpasan, sopaja djangan ber`asa kapada kakaja`an jang tijada tatap, hanja kapada 'Allah jang hidop, jang menjampejkan pada kamij ramej 2 barang sakalijen 'akan per`awlehan:

AVB: Perintahkan orang yang kaya pada masa ini supaya jangan angkuh, jangan berharapkan kekayaan yang sebenarnya tidak kekal, tetapi bergantunglah kepada Allah yang hidup, yang melimpahkan segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati.

Iban: Nyadi pasal orang ke kaya di dunya tu, padahka ngagai sida, sida enda tau sumbung, tauka manggaika pengadang sida ba pengaya ti tau lenyau, tang ba Allah Taala ke meri kitai semua utai kena kitai ngelantangka diri.


AYT ITL: Sementara itu, perintahkan <3853> orang-orang kaya <4145> di <1722> zaman <165> ini <3568> agar tidak <3361> sombong <5309> atau <3366> menaruh harapan <1679> pada <1909> kekayaan <4149> yang tidak pasti <83>, tetapi <235> taruhlah harapan kepada <1909> Allah <2316>, yang <3588> dengan melimpah <4146> menyediakan <3930> segala sesuatu <3956> bagi kita <2254> untuk <1519> dinikmati <619>.

TB ITL: Peringatkanlah <3853> kepada orang-orang kaya <4145> di <1722> dunia <165> ini <3568> agar mereka jangan <3361> tinggi hati <5309> dan jangan <3366> berharap <1679> pada <1909> sesuatu yang tak tentu <83> seperti kekayaan <4149>, melainkan <235> pada <1909> Allah <2316> yang dalam kekayaan-Nya <4146> memberikan <3930> kepada kita <2254> segala sesuatu <3956> untuk <1519> dinikmati <619>.

TL ITL: Pesankanlah <3853> kepada segala orang yang kaya <4145> di dalam <1722> alam <165> ini <3568>, supaya jangan <3361> mereka itu tinggi hati <5309>, dan jangan <3366> harap <1679> kepada <1909> kekayaan <4149> yang tiada tetap <83> itu, melainkan <235> kepada <1909> Allah <2316>, yang mengaruniai <3930> kita <2254> segala sesuatu <3956> dengan limpahnya <4146> bagi menggunakan <619> sekaliannya,

AVB ITL: Perintahkan <3853> orang yang <3588> kaya <4145> pada <1722> masa ini <3568> supaya jangan <3361> angkuh <5309>, jangan <3366> berharapkan <1679> kekayaan <4149> yang sebenarnya tidak kekal <165>, tetapi <235> bergantunglah <83> kepada <1909> Allah <2316> yang <3588> hidup, yang melimpahkan <3930> segala sesuatu <3956> kepada kita <2254> untuk <1519> dinikmati <619>. [<1909> <4146>]


GREEK WH: τοις πλουσιοις εν τω νυν αιωνι παραγγελλε μη υψηλοφρονειν μηδε ηλπικεναι επι πλουτου αδηλοτητι αλλ επι θεω τω παρεχοντι ημιν παντα πλουσιως εις απολαυσιν

GREEK WH Strong: τοις <3588> {T-DPM} πλουσιοις <4145> {A-DPM} εν <1722> {PREP} τω <3588> {T-DSM} νυν <3568> {ADV} αιωνι <165> {N-DSM} παραγγελλε <3853> <5720> {V-PAM-2S} μη <3361> {PRT-N} υψηλοφρονειν <5309> <5721> {V-PAN} μηδε <3366> {CONJ} ηλπικεναι <1679> <5760> {V-RAN} επι <1909> {PREP} πλουτου <4149> {N-GSM} αδηλοτητι <83> {N-DSF} αλλ <235> {CONJ} επι <1909> {PREP} θεω <2316> {N-DSM} τω <3588> {T-DSM} παρεχοντι <3930> <5723> {V-PAP-DSM} ημιν <2254> {P-1DP} παντα <3956> {A-APN} πλουσιως <4146> {ADV} εις <1519> {PREP} απολαυσιν <619> {N-ASF}

GREEK SR: ¶Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλʼ ἐπὶ ˚Θεῷ, τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν,

GREEK SR Srong: ¶Τοῖς <3588> {E-DMP} πλουσίοις <4145> {S-DMP} ἐν <1722> {P} τῷ <3588> {E-DMS} νῦν <3568> {D} αἰῶνι, <165> {N-DMS} παράγγελλε <3853> {V-MPA2S} μὴ <3361> {C} ὑψηλοφρονεῖν, <5309> {V-NPA} μηδὲ <3366> {C} ἠλπικέναι <1679> {V-NEA} ἐπὶ <1909> {P} πλούτου <4149> {N-GMS} ἀδηλότητι, <83> {N-DFS} ἀλλʼ <235> {C} ἐπὶ <1909> {P} ˚Θεῷ, <2316> {N-DMS} τῷ <3588> {R-DMS} παρέχοντι <3930> {V-PPADMS} ἡμῖν <1473> {R-1DP} πάντα <3956> {S-ANP} πλουσίως <4146> {D} εἰς <1519> {P} ἀπόλαυσιν, <619> {N-AFS}


Jawa: Para wong sugih ing donya iki padha elingna, supaya aja padha gumunggung lan aja padha kadunungan pangarep-arep marang samubarang kang ora tetep kaanane, kayata kasugihan, nanging marang Gusti Allah, kang marga saka sugihe, maringi marang kita samubarang kabeh, supaya kita rasakake nikmate.

Jawa 2006: Para wong sugih ing donya iki padha élingna, supaya aja padha gumunggung lan aja padha duwé pangarep-arep marang samubarang kang ora tetep kaanané, kayata kasugihan, nanging ngarep-arepa marang Allah, kang maringi kita samubarang kanthi lubèr, supaya padha kita rasakaké.

Jawa 1994: Wong sing padha sugih bandha kadonyan, pituturana supaya aja gumunggung lan aja padha ngendelaké bandha sing ora tetep kaanané mau, nanging padha ngandela marang Gusti Allah, sing kanthi loma maringaké samubarang marang kita, supaya padha kita nikmati.

Jawa-Suriname: Timotius, sedulur-sedulur sing saiki sugih ing donya kéné pada diomongi dipenging sombong. Aja éntuk ngendelké banda sing ora kenèng dijagakké, nanging kongkon pada njagakké marang Gusti Allah. Awit Dèkné ora éman, Dèkné malah nyawisi sembarang lubèr-lubèr kanggo awaké déwé.

Sunda: Anu baleunghar elingan ulah adigung, ulah muhit kana barang anu sipat fana, kabeungharan upamana. Muhit teh kudu ka Allah, anu kawasa maparin sagala kagenahan.

Sunda Formal: Anu baleunghar ku hidep kudu diwawantian, supaya ulah adigung; ulah neundeun harepan kana barang anu taya katangtuanana, nya eta kabeungharan upamana. Ngaharep mah kudu ka Allah, anu kawasa maparin sagala kani'matan.

Madura: Ka reng-oreng se sogi e dunnya reya balai soro ja’ angga’, ban ja’ ngarep ka rang-barang se ta’ teptep — akantha kasogiyan ompamana. Reng-oreng jareya kodu ngarep ka Allah se marenge apa’a bai ka sengko’ ban ba’na ta’ sakera-kera sopaja sengko’ ban ba’na ngarassa’agi kobassana.

Bauzi: Timotius oa, oho dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam nazoh dua dam laba nehame mahate vahokedale. “Um meia a nehame tozome it daetbadamule. ‘Imota abo nazoh feàda im am bak,’ lahame a labihasu meia tozome ihimo it daetbadamule. Labi laha um nazoh dualehe bak laba a bisi nasi tu vi ozodamule. Na lam gi teohe modemnat modem bak. Um fa gi Ala bake tu vuzehi meedale. Ibi iho deeli azim bak niba Alat ozome ilabdi na ahebu modi iba esuhemu uho gi Ala bake tu vuzehi meedale.

Bali: Patingetja anake ane sugih teken arta brana di jagate, apanga ia tusing pada sombong, tur apanga ia tusing ngandelang paundukan-paundukan ane tuara langgeng buka kasugihane ento, nanging apanga ia pada ngajap-ajap Ida Sang Hyang Widi Wasa ane maha dana tur maicayang teken iraga saluiring paundukan, buat rasayang iraga.

Ngaju: Akan kare oloh je tatau hong kalunen toh, keleh ikau balaku uka ewen ela balecak tuntang ela maharap dengan kare ramo je dia bunggut -- kilau dengan panatau. Ewen musti harap dengan Hatalla je manenga taloh handiai akan itah dengan hakutoh karee uka itah mangkeme kamangate.

Sasak: Tipaq dengan-dengan saq sugih lẽq dunie niki, side harus bẽng nasẽhat adẽqne ndaq sombong dait ndaq beharep lẽq barang-barang saq ndẽq kekel -- misalne kesugihan. Ie pade harus beharep lẽq Allah saq ngicanin selapuq hal tipaq ite secare belimpah-limpah adẽq ite nikmatin.

Bugis: Lao risining tau iya sugié ri linoéwé, sitinajako pangajari kuwammengngi aja’ mennang namatempo sibawa aja’ namménasa ri barab-barang iya dé’é natette — pada-pada mutowi asugirengngé. Harusu’i mennang mamménasa lao ri Allataala iya mabbéréyangngéngngi sininna séuwa-séuwaé lao ri idi sibawa maona kuwammengngi tapéneddingiwi.

Makasar: Sikamma tau kalumanynyanga ri anne linoa, parallui nupakainga’ sollanna tena na’jari tampo ke’nanga. Kammayatompa tena namanrannuang mae ri barang-barang latappelaka, kammayami kakalumanynyanganga. Musti manrannuang mangei ke’nanga ri Allata’ala assareaki’ alla’bi-la’bi sikontu-kontuna niparalluia, sa’genta a’jari sannang.

Toraja: Pakainga’i mintu’ to sugi’ lan te lino, kumua da anna pamadao penaanna, sia da narannuanni tu kasugiran tae’ natontong, sangadinna langnganri Puang Matua, tu umpalempan mintu’ apa Napa’kamasean lako kaleta, taangkaran parannui.

Duri: La mupangngingaran to tosugih lan tee lino, danggi' namabangka', danggi' napattuan kalena lako kasugiranna to la cappu', apa la mangpattuan lakori Puang Allataala to la mbenki' sininna taparalluinna antapakei masannang.

Gorontalo: Popoelawa mao ode ta hekayawa to jamani boti, alihu timongoliyo dila sombongiyolo wawu mopodutu lo uyiyakini ode harata u dila tatapu. Bo uyiyakini boyito musi ode Allahuta'ala ta mongohi mayi ode olanto uhetuwa-tuwawuwa wolo ulelebeya alihu ito tumumula sanangi.

Gorontalo 2006: To tau-tauwalo tahi kayawa todunia botie, mamusi pohilemu mao̒ alihu timongolio diila mao̒ sombongi wau diila mao̒ poharapu tou̒ babaa-langiyalo udiila tatapu -- debo odelo sua̒liilio wolo okokaya. Timongolio musi motiwunela to Allahu Taa̒ala talongohi mai totoonulalo u hitua-tuawua olanto lou̒ laba-labaalo daatalio alihu olaasanto mao̒.

Balantak: Rorongikon na mian men kupangon na tano' balaki' kani'i dako' i raaya'a mintidaa-daa ka' tongko' mongooskon kupang men sian mantaan pataka manau' iya'a, kasee ooskon a Alaata'ala. Ia pontombonoi giigii' upa ka' mantarai i kita giigii' men bo kaporeanta.

Bambam: Lako ingganna to siampuam katomakakaam lino la umbeem pepakilalaam indana nababa malangka' penabai indo kullena anna la ia nahannuam aka ia too tä' la da'da' liu. Sapo' la mahannu lako Puang Allataala to untabungkia' ingganna-ingganna sia anna mala tasi'dim mammi'na.

Kaili Da'a: Timotius, tewaimo ka tau-tau to nakalumana ri dunia e'i ala ne'e majadi masombo bo ne'e aga manjarumaka kakalumana ira to da'a naroo. Tapi ira kana manjarumaka Alatala to nompakagana ka kita mpengele-ngele ante najoi rarana ala etu rapodamba-dambata.

Mongondow: Ponoropdon kon intau mita inta nobiag no'oyuíon, baí mosia diaí dumodia bo diaí mopodoyon ing kobiagan monia kom barang mita inta modai-daitbií, naí kakaya'an in dunia na'a. Mosia mustibií mopodoyon ing kobiagan monia ko'i Allah inta ain nobogoi im bayongan yagi-yagi ko'i naton inta diaídon ko'iapan ing kobayongea, inta pakeíonmai naton muḷoi in singgai.

Aralle: Pakalehai pano di santosahaninta ang to makaka anna dai sika malängkä' inaha anna dai supu hannu pano di katomakakaanna ang inang dai la tontong. Ampo' pahallu la sika hannu dai' di Puang Alataala ang mambea liu ingkänna behe ang mepasuhaka.

Napu: Ane tauna au pebuku i lalu dunia ide, nupaturohe bona ineehe mampemahile hai ineehe meharunga i anu-anu dunia, lawi anu-anu dunia peisa marugi. Agina mepoinalaihe i Pue Ala au moweike ope-ope pewati au bara ara hokana. Iami au tapokatana.

Sangir: Baugu taumata apang kalạ su dunia ini e, oroi tadeạu i sire abe pěmpěngobotẹ̌ dingangu abe pěmpangumbala su kakalạ. I sire harusẹ̌be apangumbala su Mawu Ruata kụ seng něngonggọu patikụ e si kitẹ ipẹ̌dẹ̌dal᷊embo e tadeạu i kitẹ makatemang bue.

Taa: Wali re’e wo’u sangkodi to aku rani manganto’o mangkonong tau to sugi ri lino si’i. To’oka sira ne’e mangei pasi ne’e mansarumaka kasuginya, apa tare kasugi ri lino to taa dapura yau. To’oka sira sarumaka i Pue Allah, anu to manoto kojo resi kita. Apa samparia to kita masanang mangampake Ia mangawai.

Rote: Ba'eneu hataholi kamasu'ik manai daebafak ia la, ela leo beena, mafa'das fo ala boso koao ma boso lamahena neu hata-heto mana sapu-lalok sama leo su'ibete sa. Sila muse lamahena neu ka'da Manetualain fo mana po'a-ngganga basa hata lala'ena fe ita, fo ta'a pake.

Galela: Ngona nasulo o bi nyawa ikakaya upa ona imacaralamo, de nadoto upa lo manga kaya magenaka ona imasingongano. Sababu o nyawa lo yahiwa manga kaya ma deka gena aku yanako. Duma manga ngongano gena bilasu o Gikimoika, sababu Una de to Una Awi moi-moi wonahike qangoduka ma ngale ngone inanali.

Yali, Angguruk: Ap enenggengge anggolo kinangma forohowon komo eneptuk lit, "Palimu welahe ulug henewelwel tubat ta fug angge henenggengge eleg am tehon ari fahet anggolo wenggel haruk lamuhup fug. Wenggel haruk lamuhup fugmu Hinikni Allahn mun angge man angge og hisahuwen henehiyeg toho wereg lit At ubam eneg hinindi peruk lamuhup.

Tabaru: 'O nyawa yokaya-kayaka 'o duniaka ne'ena, salingou nakisitiari la 'uwa yomaie de 'uwa yomasinganono 'okia sonaaka gee kaiisangoka, 'isoka manga harataaka. 'Ona salingou yomasinganono ma Jo'oungu ma Dutuka gee koitoa-toakuwa 'okia sonaa moi-moi wonakula-kula la posanangi.

Karo: Ajarkenlah kalak bayak i bas erta doni gelah ula meganjang ukurna dingen gelah ula ia ernalem man erta-ertana si la tetap, e me kinibayakenna, tapi ernalemlah man Dibata, si mere alu melumbar kerina keperlunta guna kesenangenta.

Simalungun: Hatahon ma bani na bayak i dunia on, ulang gijang uhur ni sidea, ulang marhatengeran bani habayakon na so totap in; tapi bani Naibata ma martenger ni uhur, na unjah mamberehon banta sihamalaskononta.

Toba: Rodihon ma angka na mora di hasiangan on, unang ginjang rohanasida, unang dihaposi hamoraon na so mian i; alai dihaposi ma Debata, na buas mangalehon tu hita saluhut sihalashononta.

Dairi: Pesèngèt mo sibèak ni tanoh èn, asa ulang gegah kalak i, janah ulang tok atèna midah harta siso menettap -- umpamana bagè kinibèak. Tapi ikettoki mo Dèbata simemerèken karinana silot banta sanga mertinèncuk, asa sennang kita.

Minangkabau: Kabake urang-urang nan kayo di dunie ko, andaklah angkau mintak, supayo inyo jan uju, sarato jan baharok kabake barang nan indak tatap -- umpamonyo baharok ka arato bando. Urang-urang tu andaknyo, musti baharok kapado Allah, nan mambari sagalo sasuatu kabake kito sacaro balimpah, supayo kito marasokan lamaknyo.

Nias: Ba niha si kayo ba gulidanõ andre, ya õ'amenesi ira ena'õ bõi fayaw̃a ba bõi manõtõna ba gana'a si lõ mo'arota -- si mane fa'akayo andrõ. Lõ tola lõ ya manõtõna ira khõ Lowalangi same'e fefu hadia ia khõda irege fahõna, ena'õ ohahau dõdõda.

Mentawai: Iageti ka tubudda ka sia simakayo ka polak néné, kutiddou ka tubum, bulé nupangantru sia, buí raumun tubudda, samba buí rakaroni baga purimanuaiatra sibara ka bibilet simatataket néné, iaté kelé bibilet pukayoat. Tápoi kau lé rakaroni baga Taikamanua sipasiaaké sangamberinia ka tubutta bulat sipususukkra kalulut kopet iginia, bulé tapuuktungi kam nia.

Lampung: Jama jelma-jelma sai mebatin di dunia inji hagani niku ngilu in tian dang mepungah rik dang ngeharap jama barang-barang sai mak tetap -- injuk halni jama kebatinan. Tian harus beharap jama Allah sai ngeniko sunyin sai hal belimpah jama ram in ram ngerasakoni.

Aceh: Keu ureuëng-ureuëng nyang kaya ateueh rhueng donya, gata peugah kheueh mangat awaknyan bék sombong dan bék meuharab ateueh barang-barang nyang hana teutab !!-- lagée hai jih atra keukayaan. Awaknyan meuseuti meuharab ubak Po teu Allah nyang geubri peue-peue mantong ubak geutanyoe deungon meulimpah mangat geutanyoe tateumé rasa.

Mamasa: Lako tomakaka illalan inde linoe la mupakilala indana malangka' penawa anna tae' la urrannuan aka-aka tae' la da'da', susinna pa'ewananan. Sapo la urrannuan Puang Allata'alla to umbengangkia' aka-aka la tapolalan masannang.

Berik: Timotius, angtane Kristen galgala unggwanfer jemanserem, aamei angtane jeiserem ititmer enggam is balbabili, "Ina syefer ijama tetenanayan. Ane ini imna unggwan-giri galgalap is jam ge folbamiyen, aam temawer aamei teisyena nunu fomera aamei ga isa galgalabarswena. Jengga ini imna unggwan-giri ga ise Uwa Sanbagirminip sege folbamini. Jei seyafter gemerserem nep nes mes golmini, jega ini nemna saaser-saaserfer nes ga sege folbamini, ane nei waakenfer ga nesa gwena.

Manggarai: Langga kid latang te sanggéd ata bora oné lino ho’o te pandé di’a, kudut isé néka mésé-naid agu néka bengkes oné bora situt toé manga betuad. Maik bengkes kali oné Mori Keraéng hitut téing boraN oné ité, kudut mantes lité.

Sabu: Penaja nga ddau do kaja pa danni raiwawa do nadhe, do jhamma ke au ta ami pa ro mita ie ro ta bhole wue-anni, jhe bhole henao pa bhara-bhara do pa dhara hemelila we -- mii pa lua kaja nga kete'e. Do jhamma ke ro ta henao pa Deo we do Mone wie hari-hari ne nga we pa di do mina harre ne worawwe'a nga lale, mita ie ri di ta unu ta oha, jhe pake nga mengallu nge nga kehaka dhara.

Kupang: Kasi tau orang kaya dalam ini dunya, ko dong jang sombong, deng jang tagantong di dong pung harta. Te itu harta dong samua nanti abis. Lebe bae dong tagantong di Tuhan Allah yang idop. Te Dia yang poꞌa kasi kotong samua yang kotong parlú, ko biar kotong bisa rasa ini idop pung sanáng.

Abun: Nan syaugat ye gato ku suk mwa mo bur ré, subere án yo bes án nggwa kok mone nde. Suk mwa ne bergan mó, or o bergan or kadit men re. Nan duno án subere án kwabom kam mo suk mwa gato án ku mo bur ré dom nde. Suk mwa ne yo ós án kem ndo to kapyo mato kapyo nde. Nan duno án subere án kwabom kam mo Yefun Allah gato syo suk mwa ne sino gato men mitmo, Yefun Allah syo suk mwa ne wai o re, subere men ben suk tepsu pe gato men imo.

Meyah: Bua bagot gu rusnok ongga runa mei ahtah jeskaseda rua rinesitit risinsa rifaga era runoisum gij rerin mareibra ofoukou ojgomuja guru. Jeska rusnok egema tein rinejginaga rot oida rerin mareibra ofoukou emah gu rua era emeseiseifa jeska rua guru. Tina ongga tenten bera rua ruisum gij Allah ojgomu. Jeska Ofa bera eita mar nomnaga ongga ongkoska eteb gu mimif jeskaseda mudou erirei rot ojgomu. Ofa otunggom erek koma jeskaseda mudou efaga ouka eteb rot Ofa.

Uma: Ane tauna to mo'ua' hi rala dunia' toi, tudui'-ra bona neo' molangko nono-ra pai' neo' ncarumaka rewa dunia', apa' rewa dunia' uma ria katoroa'-na. Agina ncarumaka-ra Alata'ala to mpowai'-ta hawe'ea rasi' hante uma ria huka'-na bona tapokagoe'.

Yawa: Ribeker syare nyo vatano awa ananuge manui no mine vone so manyao indamu vemo mararin nora. Muno vemo wanave awa romane rai nora, weye omamo no tawane ramu. Yara syare wanave Amisye ai muno manaveano Webo amen. Weye Wepirati po anakotare raugaje tenambe ra mawes, indamu wansanayanambe rai.


NETBible: Command those who are rich in this world’s goods not to be haughty or to set their hope on riches, which are uncertain, but on God who richly provides us with all things for our enjoyment.

NASB: Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly supplies us with all things to enjoy.

HCSB: Instruct those who are rich in the present age not to be arrogant or to set their hope on the uncertainty of wealth, but on God, who richly provides us with all things to enjoy.

LEB: Command those [who are] rich in this present age not to be proud and not to put their hope in the uncertainty of riches, but in God, who provides us all [things] richly for enjoyment,

NIV: Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.

ESV: As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.

NRSV: As for those who in the present age are rich, command them not to be haughty, or to set their hopes on the uncertainty of riches, but rather on God who richly provides us with everything for our enjoyment.

REB: Instruct those who are rich in this world's goods not to be proud, and to fix their hopes not on so uncertain a thing as money, but on God, who richly provides all things for us to enjoy.

NKJV: Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches but in the living God, who gives us richly all things to enjoy.

KJV: Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

AMP: As for the rich in this world, charge them not to be proud {and} arrogant {and} contemptuous of others, nor to set their hopes on uncertain riches, but on God, Who richly {and} ceaselessly provides us with everything for [our] enjoyment.

NLT: Tell those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which will soon be gone. But their trust should be in the living God, who richly gives us all we need for our enjoyment.

GNB: Command those who are rich in the things of this life not to be proud, but to place their hope, not in such an uncertain thing as riches, but in God, who generously gives us everything for our enjoyment.

ERV: Give this command to those who are rich with the things of this world. Tell them not to be proud. Tell them to hope in God, not their money. Money cannot be trusted, but God takes care of us richly. He gives us everything to enjoy.

EVD: Give this command to the people who are rich with the things this world has. Tell them not to be proud. Tell those rich people to hope in God, not their money. Money cannot be trusted. But God takes care of us richly. He gives us everything to enjoy.

BBE: Give orders to those who have money and goods in this life, not to be lifted up in their minds, or to put their hope in the uncertain chances of wealth, but in God who gives us in full measure all things for our use;

MSG: Tell those rich in this world's wealth to quit being so full of themselves and so obsessed with money, which is here today and gone tomorrow. Tell them to go after God, who piles on all the riches we could ever manage--

Phillips NT: Tell those who are rich in this present world not to be contemptuous of others, and not to rest the weight of their confidence on the transitory power of wealth but on the living God, who generously gives us everything for our enjoyment.

DEIBLER: Tell the believers who are rich here in this present world that they should not be proud, and that they should not trust in their many possessions, because they cannot be certain how long they will have them. Teach them that they should nottrust in their wealth. Instead, they should trust in God. He is the one who abundantly gives us everything we have in order that we may enjoy it.

GULLAH: As fa dem people wa rich an got heapa ting een dis wol, ya mus chaage um. Tell um say, dey mus dohn be proud, needa trus een dat heapa fine ting dat dey got. Cause ain nobody kin know fa sho how long e gwine hab um. Steada dat, dey mus trus een God. E de one wa da gii we all ting an mo den nuff fa mek we haat glad.

CEV: Warn the rich people of this world not to be proud or to trust in wealth that is easily lost. Tell them to have faith in God, who is rich and blesses us with everything we need to enjoy life.

CEVUK: Warn the rich people of this world not to be proud or to trust in wealth that is easily lost. Tell them to have faith in God, who is rich and blesses us with everything we need to enjoy life.

GWV: Tell those who have the riches of this world not to be arrogant and not to place their confidence in anything as uncertain as riches. Instead, they should place their confidence in God who richly provides us with everything to enjoy.


KJV: Charge <3853> (5720) them that are rich <4145> in <1722> this <3568> world <165>_, that they be <5309> (0) not <3361> highminded <5309> (5721)_, nor <3366> trust <1679> (5760) in <1909> uncertain <83> riches <4149>_, but <235> in <1722> the living <2198> (5723) God <2316>_, who <3588> giveth <3930> (5723) us <2254> richly <4146> all things <3956> to <1519> enjoy <619>_; {uncertain...: Gr. uncertainty of riches}

NASB: Instruct<3853> those<3588> who are rich<4145> in this<3588> present<3568> world<165> not to be conceited<5309> or<3366> to fix<1679> their hope<1679> on the uncertainty<83> of riches<4149>, but on God<2316>, who richly<4146> supplies<3930> us with all<3956> things<3956> to enjoy<619>.

NET [draft] ITL: Command <3853> those who are rich <4145> in <1722> this world’s goods <165> not <3361> to be haughty <5309> or <3366> to set <1679> their hope <1679> on <1909> riches <4149>, which are uncertain <83>, but <235> on <1909> God <2316> who richly <4146> provides <3930> us <2254> with all things <3956> for <1519> our enjoyment <619>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  1 Timotius 6 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel