Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 6 : 2 >> 

Keasberry 1853: Maka marika itu yang ada burtuankan orang yang buriman, janganlah iya mumudahkan dia, tugal iya bursaudara; mulainkan turlebih pula patut burkhodmat akan dia subab iya sutiawan dan kasih, dan mundapat fiedah adanya. Maka ajarkanlah purkara purkara ini dan brilah nasihat.


AYT: Sedangkan para budak yang tuannya adalah orang percaya, janganlah mengurangi rasa hormat kepada mereka karena mereka adalah saudara-saudara seiman. Sebaliknya, para budak harus melayani tuannya dengan lebih baik lagi karena yang menerima berkat pelayanan adalah orang-orang percaya dan yang mereka kasihi. Ajarkan dan nasihatkan hal-hal ini kepada mereka.

TB: Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena tuan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih.(6-2b) Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini.

TL: Maka orang yang bertuankan orang beriman itu, janganlah mempermudahkan tuannya itu oleh sebab menjadi bersaudara, melainkan hendaklah orang itu terlebih taat lagi kepada tuannya, oleh sebab tuannya itu beriman dan dikasihi (Allah), yaitu orang yang berusaha berbuat kebajikan. Demikianlah engkau ajar dan nasehatkan.

MILT: Dan mereka yang mempunyai tuan (majikan - 1203) yang percaya, janganlah kurang menyeganinya karena mereka itu saudara, sebaliknya hendaklah mereka melayaninya lebih, sebab mereka adalah seiman dan terkasih yang ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan baik. Ajarkanlah dan nasihatkanlah hal-hal ini.

Shellabear 2010: (6-2a) Jika seorang hamba bertuankan orang beriman, jangan sampai tuan itu kurang dihormati karena ia menganggapnya sebagai saudara. Tetapi sebaliknya, ia harus melayani tuannya lebih baik lagi karena orang yang menerima pelayanan yang baik itu adalah saudara seiman yang dikasihinya. (6-2b) Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua hal ini.

KS (Revisi Shellabear 2011): Jika seorang hamba bertuankan orang beriman, jangan sampai tuan itu kurang dihormati karena ia menganggapnya sebagai saudara. Tetapi sebaliknya, ia harus melayani tuannya lebih baik lagi karena orang yang menerima pelayanan yang baik itu adalah saudara seiman yang dikasihinya.(6-2b) Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua hal ini.

Shellabear 2000: (6-2a) Jika seorang hamba bertuankan orang beriman, jangan sampai tuan itu kurang dihormati karena ia menganggapnya sebagai saudara. Tetapi sebaliknya, hendaklah ia melayani tuannya lebih baik lagi oleh karena orang yang menerima pelayanan yang baik itu adalah saudara seiman yang dikasihinya. (6-2b) Hendaklah engkau mengajarkan dan memberi nasihat tentang semua hal ini.

KSZI: Apabila tuan mereka seorang beriman, mereka tidak harus memandang ringan kepadanya malah harus melayannya dengan lebih baik lagi, kerana yang mendapat manfaat layanan mereka itu saudara seiman yang dikasihi. Hal-hal ini harus kamu ajarkan dan sampaikan sebagai nasihat.

KSKK: Dan mereka yang bertuankan orang beriman, jangan kurang menghormatinya, dengan alasan bahwa mereka adalah saudara-saudara. Sebaliknya mereka harus memberikan pelayanan yang lebih baik, karena dengan demikian mereka melakukan perbuatan baik untuk orang-orang beriman dan sahabat-sahabat terkasih. Ajarkanlah dan wartakanlah hal-hal ini.

WBTC Draft: Beberapa hamba mempunyai tuan yang percaya. Maka hamba dan tuannya adalah bersaudara dalam iman. Namun si hamba tidak boleh menunjukkan sikap yang kurang hormat. Para hamba harus melayani para tuan yang percaya itu dengan lebih baik lagi. Mengapa? Para hamba itu menolong orang-orang percaya yang dikasihinya.

VMD: Beberapa hamba mempunyai tuan yang percaya, maka hamba dan tuannya adalah bersaudara dalam iman. Namun si hamba tidak boleh menunjukkan sikap yang kurang hormat. Para hamba harus melayani para tuan yang percaya itu dengan lebih baik lagi. Mengapa? Para hamba itu menolong orang-orang percaya yang dikasihinya. Engkau harus mengajarkan dan menceritakan kepada semua orang untuk melakukan hal ini.

AMD: Untuk budak-budah yang mempunyai majikan-majikan yang percaya kepada Tuhan Yesus, janganlah mengurangi rasa hormat kepada majikan mereka dengan alasan mereka saudara seiman. Sebaliknya, mereka harus melayani majikannya dengan lebih baik karena mereka sedang menolong sesama orang percaya. Ajarkan dan beritahukan ini kepada yang lain.

TSI: Ajarkanlah juga kepada setiap budak, “Kalau keluarga majikanmu sama-sama pengikut Kristus, janganlah menjadikan hal itu sebagai alasan untuk bersikap kurang hormat kepada mereka. Justru kamu harus lebih rajin bekerja untuk melayani mereka karena mereka adalah saudara-saudari seimanmu yang terkasih.” Jadi Timotius, hendaklah kamu terus mengajar dan mendorong semua jemaat Tuhan yang kamu layani untuk melakukan hal-hal tersebut.

BIS: Hamba-hamba yang tuannya orang Kristen, tidak boleh meremehkan tuannya karena mereka sama-sama orang Kristen. Malah mereka seharusnya melayani tuan mereka itu dengan lebih baik lagi, sebab tuan yang dilayani dengan baik itu adalah sama-sama orang percaya yang dikasihi. Semuanya ini haruslah engkau ajarkan dan nasihatkan.

TMV: Abdi Kristian yang menjadi milik orang Kristian, tidak boleh menghina tuan mereka, kerana mereka saudara seiman. Sebaliknya, abdi harus melayani tuan mereka dengan lebih baik, kerana orang yang menikmati pelayanan itu saudara seiman yang dikasihi. Engkau harus mengajarkan perkara-perkara ini kepada jemaah dan menggalakkan mereka melakukannya.

BSD: Hamba-hamba yang memiliki majikan orang Kristen, harus menghormati majikan mereka itu, karena mereka sama-sama orang Kristen. Oleh karena itu, hamba-hamba itu harus bekerja dengan lebih baik, sebab majikan yang mereka layani itu adalah orang-orang yang sama-sama percaya kepada Kristus dan yang dikasihi-Nya. Engkau harus mengajarkan semua itu. Orang yang mau mengajar jemaat, tidak boleh mengajarkan yang salah.

FAYH: Jika majikannya orang Kristen, ini bukanlah alasan untuk memperlambat pekerjaan, melainkan ia harus bekerja lebih keras lagi, karena jerih payahnya itu menolong seorang saudara seiman. Ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini, Timotius, dan berilah dorongan kepada mereka sekalian untuk mematuhinya.

ENDE: Tetapi siapa bermadjikan seorang beriman, dia djangan kurang hormat kepadanja sebab dia saudara. Sebaliknja hendaklah ia semakin radjin bekerdja baginja, djustru sebab ia seorang beriman dan saudara tertjinta, jang banjak beramal djuga. Itulah djuga jang harus kauadjarkan dan nasehatkan.

Shellabear 1912: Maka orang yang bertuankan orang beriman itu, janganlah tuannya itu tiada diindahkannya sebab menjadi saudara, melainkan hendaklah orang itu bertuankan dia terlebih lagi sebab ialah orang beriman dan orang yang dikasihi yang bersama-sama beroleh kebajikan. (6-2b) Maka segala perkara itu hendaklah engkau ajarkan dan engkau nasihatkan.

Klinkert 1879: Maka mareka jang bertoewankan orang pertjaja itoe, djangan dipermoedahkannja, sebab ija saoedara, melainkan terlebih poela patoet mareka-itoe berchidmat akandia, sebab ija pertjaja lagi kekasih, jang akan berolih sama anoegeraha. Maka adjarkanlah segala perkara ini dan berilah nasihat.

Klinkert 1863: Maka hamba, jang poenja toewan sa-orang jang pertjaja, djangan dia memoedahken toewannja, sebab dia soedaranja; melainken terlebih lagi patoet melajani sama dia, sebab dia pertjaja dan tjinta, dan jang nanti mendapet kasihan. Maka adjarkenlah ini perkara dan kasih-inget dia.

Melayu Baba: Dan orang yang ada tuan-tuan yang perchaya, jangan dia-orang tngok ta'mata, sbab dia-orang mnjadi sudara-sudara; ttapi biar-lah dia-orang buat kerja hamba lbeh lagi, sbab dia-orang yang dapat untong-nya itu ada orang yang perchaya dan kkaseh. Ini smoa ajar-lah dan nasihatkan.

Ambon Draft: Tetapi hamba-hamba itu, jang dija awrang punja tuwan-tuwan ada awrang beriman, djangan marika itu menghinakan dija awrang, deri sebab sudara-sudara adanja; tetapi dengan lebeh radjin marika itu haros deperhamba pada dija awrang, deri sebab awrang-awrang beriman dan kekaseh-kekaseh adanja, jang tarima kabjikan. Demikijen pawn hendaklah angkaw beradjar dan bertitah.

Keasberry 1866: Maka marika itu yang ada bŭrtuankan orang yang bŭriman, janganlah iya mŭmudahkan dia tŭgal iya bŭrsaudara, mŭlainkan tŭrlebih pula patut bŭrkhodmat akan dia sŭbab iya sŭtiawan, dan kasih, dan mŭndapat fiedah adanya. Maka ajarkanlah pŭrkara pŭrkara ini, dan brilah nasihat.

Leydekker Draft: Maka segala 'awrang jang padanja 'ada Tuwan 2 mu`min, djangan marika 'itu memudahkan dija, sebab sudara 2 'adanja: tetapi hendakhlah makin 'ija deperhamba kabawah dija, sebab 'ija 'ada mu`min dan kekaseh, jang sudah ber`awleh sama bahagijan 'akan kabedjikan 'ini. 'Adjarkanlah dan 'ingatkanlah segala perkara 'ini.

AVB: Apabila tuan mereka seorang beriman, mereka tidak harus memandang ringan kepadanya malah harus melayannya dengan lebih baik lagi, kerana yang mendapat manfaat layanan mereka itu saudara seiman yang dikasihi. Hal-hal ini harus kamu ajarkan dan sampaikan sebagai nasihat.

Iban: Orang ke nyadi ulun orang Kristian, enda tau enda bebasaka tuan sida, laban tuan sida mega orang Kristian baka sida empu. Utai ti patut dikereja sida nya, sida patut bebendar agi bekereja ke tuan sida, laban orang ke bulih penguntung ari pengawa ti dikereja sida nya orang ke arap, ke dikerinduka sida. Ajar sereta peransang orang ngereja tanggungjawap nya.


AYT ITL: Sedangkan para budak yang <2192> tuannya <1203> adalah <1161> orang percaya <4103>, janganlah <3361> mengurangi rasa hormat <2706> kepada mereka karena <3754> mereka adalah saudara-saudara seiman <80>. Sebaliknya <235>, para budak harus melayani <1398> tuannya dengan lebih baik lagi <3123> karena <3754> yang menerima berkat <2108> pelayanan <482> adalah <1510> orang-orang percaya <4103> dan <2532> yang mereka kasihi <27>. Ajarkan <1321> dan <2532> nasihatkan <3870> hal-hal ini <5023> kepada mereka. [<1510>]

TB ITL: Jika tuan <1203> mereka seorang percaya <4103>, janganlah <3361> ia kurang disegani <2706> karena <3754> bersaudara <80> dalam Kristus, melainkan <235> hendaklah ia dilayani <1398> mereka dengan lebih baik lagi <3123>, karena <3754> tuan yang menerima <482> berkat pelayanan <2108> mereka ialah saudara yang percaya <4103> dan <2532> yang kekasih <27>. (#6-#2b) Ajarkanlah <1321> dan <2532> nasihatkanlah <3870> semuanya ini <5023>. [<1161> <2192> <1510> <1510>]

TL ITL: Maka <1161> orang yang bertuankan <2192> <1203> orang beriman <4103> itu, janganlah <3361> mempermudahkan <2706> tuannya itu oleh sebab <3754> menjadi <1510> bersaudara <80>, melainkan <235> hendaklah orang itu terlebih <3123> taat <1398> lagi kepada tuannya, oleh sebab <3754> tuannya itu beriman <4103> dan <2532> dikasihi <27> (Allah), yaitu orang yang berusaha <482> berbuat kebajikan <2108>. Demikianlah <5023> engkau ajar <1321> dan <2532> nasehatkan <3870>.

AVB ITL: Apabila tuan <1203> mereka seorang beriman <4103>, mereka tidak <3361> harus memandang ringan <2706> kepadanya malah <235> harus melayannya <1398> dengan lebih baik <3123> lagi, kerana <3754> yang mendapat manfaat <482> layanan <2108> mereka itu saudara <27> <0> seiman <4103> yang dikasihi <0> <27>. Hal-hal ini <5023> harus kamu ajarkan <1321> dan <2532> sampaikan sebagai nasihat <3870>. [<1161> <2192> <3754> <80> <1510> <1510> <2532>]


GREEK WH: οι δε πιστους εχοντες δεσποτας μη καταφρονειτωσαν οτι αδελφοι εισιν αλλα μαλλον δουλευετωσαν οτι πιστοι εισιν και αγαπητοι οι της ευεργεσιας αντιλαμβανομενοι ταυτα διδασκε και παρακαλει

GREEK WH Strong: οι <3588> {T-NPM} δε <1161> {CONJ} πιστους <4103> {A-APM} εχοντες <2192> <5723> {V-PAP-NPM} δεσποτας <1203> {N-APM} μη <3361> {PRT-N} καταφρονειτωσαν <2706> <5720> {V-PAM-3P} οτι <3754> {CONJ} αδελφοι <80> {N-NPM} εισιν <1526> <5748> {V-PXI-3P} αλλα <235> {CONJ} μαλλον <3123> {ADV} δουλευετωσαν <1398> <5720> {V-PAM-3P} οτι <3754> {CONJ} πιστοι <4103> {A-NPF} εισιν <1526> <5748> {V-PXI-3P} και <2532> {CONJ} αγαπητοι <27> {A-NPM} οι <3588> {T-NPM} της <3588> {T-GSF} ευεργεσιας <2108> {N-GSF} αντιλαμβανομενοι <482> <5740> {V-PNP-NPM} ταυτα <5023> {D-APN} διδασκε <1321> <5720> {V-PAM-2S} και <2532> {CONJ} παρακαλει <3870> <5720> {V-PAM-2S}

GREEK SR: Οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας, μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν, ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ, οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ¶Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει.

GREEK SR Srong: Οἱ <3588> {R-NMP} δὲ <1161> {C} πιστοὺς <4103> {S-AMP} ἔχοντες <2192> {V-PPANMP} δεσπότας, <1203> {N-AMP} μὴ <3361> {C} καταφρονείτωσαν, <2706> {V-MPA3P} ὅτι <3754> {C} ἀδελφοί <80> {N-NMP} εἰσιν, <1510> {V-IPA3P} ἀλλὰ <235> {C} μᾶλλον <3123> {D} δουλευέτωσαν, <1398> {V-MPA3P} ὅτι <3754> {C} πιστοί <4103> {S-NMP} εἰσιν <1510> {V-IPA3P} καὶ <2532> {C} ἀγαπητοὶ, <27> {S-NMP} οἱ <3588> {R-NMP} τῆς <3588> {E-GFS} εὐεργεσίας <2108> {N-GFS} ἀντιλαμβανόμενοι. <482> {V-PPMNMP} ¶Ταῦτα <3778> {R-ANP} δίδασκε <1321> {V-MPA2S} καὶ <2532> {C} παρακάλει. <3870> {V-MPA2S}


Jawa: Manawa lurahe mau wong pracaya, aja nganti dikurangi anggone dieringi, aja dupeh sadulure ana ing Sang Kristus, nanging malah disaya becik anggone ngladeni, amarga lurah kang nampani berkahing leladine iku sadulur kang pracaya lan kang kinasih. (6-2b) Kabeh iki wulangna lan pituturna.

Jawa 2006: Menawa bendarané mau wong pracaya, aja nganti dikurangi pakurmatané amarga padha tunggal-sadulur ana ing Kristus, nanging malah saya dibecik anggoné ngladèni, amarga bendara kang nampa wohing leladiné iku sadulur kang pracaya lan kinasih. (6:2b) Kabèh iki wulangna lan pituturna.

Jawa 1994: Para batur-tukoné wong Kristen aja ngrèmèhaké bendarané, awit padha-padha dadi wong Kristen, malah enggoné ngladèni bendarané mau kudu saya luwih becik, sebab bendarané sing diladèni mau iya wong precaya, sing wajib koktresnani. Prekara-prekara iki warahna lan wulangna.

Jawa-Suriname: Slaf Kristen sing wèké wong Kristen ora kenèng nyepèlèkké sing nduwé, dumèh dèkné tunggal sedulur ing Gusti waé. Slaf kuwi malah kudu ngladèni sing nduwé luwih apik, awit sing nduwèni dèkné kuwi tunggal sedulur ing Gusti lan dèkné pantes ditrésnani. Timotius, prekara-prekara iki kudu mbok wulangké marang sedulur-sedulur lan pada diélingké nèk kudu nurut apa sing tak omong iki.

Sunda: Lamun ngawulana teh ka jelema anu anut ka Kristus, ulah pedah ka nu saagama tuluy kurang ngahormat. Malah ngawulana kudu leuwih enya-enya, da anu make tanagana teh dulur sakapercayaan anu kudu dipikaheman. Ieu papatah teh ku hidep wurukkeun.

Sunda Formal: Wurukkeun eta teh ku hidep.

Madura: Nor-dunor se lorana oreng Kristen, ta’ olle nganggep entheng lorana polana padha Kristenna. La’-mala’ nor-dunor jareya kodu aladine lorana epabagusan pole, sabab lora se eladine kalaban bagus jareya padha oreng se parcaja se ekataresnae keya. Ba’na kodu ngajarragi ban malae parkara jareya kabbi.

Bauzi: Labi im meida laha neham bak. Dat Kristus bake tu vuzehi meedamda labe am na teo meedam dam laba oho laha fa nehame vahokedale. “Uba na gagu meedam dam laba uho a nehi ozome meedamule. ‘Iba na gagu meedam dam lamti imti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam taia? Labihàmu im ba akati ahu adat iedi im abada aime meedà? Im moh,’ lahame tozom bak lam uho ozom vaba gi nehame ozodale. ‘Iho lab na meedam bak laba vi aame deelem dam lam abo imti vahi Kristus bake tu vuzehehe damat modem bak. Labi laha ibi iho deelehe dam am bak,’ lahame labi ozodam labe na iho gagohona lam uho bisi aime uledi iademe keàtedi meedamda am bak.” Labihasu oho ame mei na teo meedam dam laba vahokedale. Eho etei oba lab toedume oluhu im lamti ahebu Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam laba abo oho vuusdam dam laba mahate vahokedam labe im vi vahokedale.

Bali: Parapanjak ane mamanjak teken pamekel ane pracaya teken Ida Sang Kristus, tuara patut ia nganistayang pamekelnyane, yadiapin pamekelnyane suba dadi nyama pasamuan. Tungkalikane, panjake ento patut sayan melah ayah-ayahanne teken pamekelnyane, sawireh pamekel ane ngrasayang ayah-ayahanne, anak ane pracaya teken Ida Sang Kristus muah ane tresnaina. Cening patut ngurukang muah midartayang paundukan-paundukane ene.

Ngaju: Kare jipen je manempo oloh je Kristen, dia tau manaha gampang tempoe, awi ewen sama-sama oloh Kristen. Malahan ewen musti manyang tempoe te labih bahalap hindai, basa tempoe je ilayan hong kahalap te sama-sama oloh percaya je inyinta. Taloh handiai toh keleh iajar tuntang inasehat awim.

Sasak: Hambe-hambe saq majikanne dengan saq percaye lẽq Almasih, ndẽqne kanggo ngerẽmẽhang majikanne sẽngaq ie pade bareng-bareng percaye lẽq Almasih. Malahan ie pade seharusne ngelayanin majikan ie pade solahan malik, sẽngaq majikan saq telayanin secare solah nike pade-pade dengan percaye dait pade-pade tekasihin siq Allah. Ajahang niki dait bẽng nasẽhat mengenai selapuqne niki.

Bugis: Ata-ata iya puwannaé tau Kristéng, dé’ nawedding napandang énténg puwanna nasaba pada-padai mennang tau Kristéng. Mala harusu’i mennang natumaningi puwanna mennanro lebbi kessippa, saba’ puwang iya natumaningiyéro iyanaritu pada-padai tau mateppe’ iya riyamaséiyé.

Makasar: Sikamma ata tu Karistenga pinggawana, takkulleai tanajampangia pinggawana lanri sangkammaji ke’nanga para tu Karisteng. Ba’lalo musti nalayani la’bi bajiki pole pinggawana ke’nanga, nasaba’ anjo pinggawa nalayani bajika julu tappa’na tonji nikamaseanga. Yangasenna anne musti nupangngajarrangi siagang nupappakaingakkangi.

Toraja: Iato to umpopuang to ma’patongan, da natunai tu belanna siulu’mo, sangadinna la samengkaola-olanna lako puangna, belanna ma’patongan tu puangna sia dipakaboro’, tu birisan umpogau’ kameloan. Susimo la muadaranni to sia la mupakilalanni.

Duri: Ia to kaunan matappa' na tomatappa' toda to puangna, danggi' nasangai kumua ia to puangna te'da naparallu nakasiri' nasaba' pada tomatappa'i. Sibalikanna la la'bi napemelori to pangjamanna lako, nasaba' ia joo puangna napangjaman pada tomatappa'i na pada dipakamoja' tooi. La mupangpangngajaran ngasan tee, mupake tooi mpangngingaran tau.

Gorontalo: Nga'amila potunu'u boyito pongajariya wawu ponasehatiya mao to tawu.

Gorontalo 2006: Mongo wato u tituanilio taulo Nasara, diila mowali mopoleme oli tuanilio sababu timongolio tinggai taulo Nasara. Tumbao̒ timongolio wajibulio momaya oli tuani limongolio boito wolo lebe mopioheo̒, sababu tituani tabilaya lou̒ mopiohe boito yito pee̒-pee̒nta taa palacaya tapilonua. Ngoa̒amilalo botie mamusi pongaajalimu wau ponasehatia mao̒.

Balantak: Kalu tanaasna iya'a mian parasaya, alia i raaya'a mansapa' montookon se' daa utus sa'angu' kaparasaya'an. Kasee i raaya'a tio mingilimang palimangon men pore tuu', gause mian men mangalabot palimangon men pore iya'a uga' koikoimo mian parasaya men kolingu'na. Pisiso'kon ka' bantilkon a giigii' men koi kani'imari:

Bambam: Mesa sabua' ke matappa'um puäna, tä' la napolalam ia too umpa'basisii puäna la naua: “Sipadaammakam aka solasubummakam illaam Kristus Yesus.” Sapo' pahallu hia la tuttuam bassa' umpamoloi puäna. Aka indo puäna napamoloi padanna siam to matappa' anna napakamaja. La umpopepatuduam anna umpopassasum ingganna inde pepa'guhuam.

Kaili Da'a: Pade ane madika ira samba'a topomparasaya, ne'e ira mantua'i mata i'a sabana i'a nosaongu pomparasaya ante ira. Tapi ira kana mantambai maraji mokarajaa sabana madika to nitulungi ira wo'u topomparasaya to nipotowe ira. Timotius, komi kana mompatuduki bo mompopatora todea topomparasaya pura-pura pepatuduki etu.

Mongondow: (6-2a) Aka ki tuang monia tua bo intau ing Keresten yo dikabií pandang entengon in sia, malahan ata tatua mustibií mokopopira im mobantung ko'inia, sing ki tuang inta pinobantungannya tatua tumpaḷa intau mopirisaya inta kinotabi i Allah. (6-2b) Na'a komintan musti tunduíonmu bo pononggina ko'i monia.

Aralle: Londonang ang to Sahani pongkahana, dai mala naoatee, "Dä' malaya' aka' santosahaningku siang." Ampo' pahallu tuhtuang bansa' napengkähäng manahpaing aka' solana siang yaling di Puang Yesus ang nakalemui. Ingkänna indee la sika umpakuhuing anna malai napadiinahanna liu.

Napu: Ane to Sarani ampunda, bara hintoto ane hadua hawi manguli node: "Bara paraluu kupeulai hawana, lawi iami halalungku i lalu hangana Pue." Agina napamaroari kanapopolumaona bagona ampuna, lawi ampuna au napobagoa iti iami halaluna hampepepoinalai au napokaahi. Nupaturohe tauna hai nupakaroho lalunda hai ope-ope au kuuli ide.

Sangir: Manga ěllang kụ mawune tau Sahani e tawe wotonge ta měndekeng mawune ual᷊ingu i sire kawe lawọ tau Sahani. Sal᷊ạ anune i sire kai harusẹ̌ mẹ̌tangkiang mawun sire lai limembong kapiane, u mawun sire tẹ̌tangkianeng limembong kapiane ene kai lawọ taumata mạngimang ikẹ̌kěndagẹ̌. Kai harusẹ̌ kerene i kau maněntirong kěbị ini ringangu měnasa.

Taa: Wali bara re’e watua to puenya tau to mangaya seja, wali ane ewa see, taa matao ane watua etu mampobuuka, “Taa mawei ane aku taa manga’angga tau puengku etu apa kami dua pua’i to samba’a pangaya.” Taa kojo matao ane ia mampobuuka ewa wetu. Kasimbalinya yako etu, to tao-tao watua etu maopis kojo mangansawang tau puenya, apa tau puenya etu tau to mangaya seja to naporayang mbatuanya etu. Wali patundeka anu to kuto’o si’i pasi paposiaka kojo tau see sira mangalulu.

Rote: Ata bee tua na hataholi salanik soona, boso nakasoe no tuan ndia, nana sila basa-basas hataholi salanik mesan. Te sila muse lalalau-laoono sila tuan ndia, no malole lena seluk bai, nana Manetualain sue-lai sila ma sila tuan ndia boe. O muse manoli-mafa'da basa dede'ak ia la lala'ena.

Galela: So nakoso ona de o tona ma duhutu lo o Jou Yesus wipiricayaka, so una dede ona imatekedodiao qaloha, ngaroko ona magena upa una he wisigise kawa. Duma ona magena bilasu o tona ma duhutu iwileleani foloisi qaloha, sababu o tona ma duhutu una magena asa wopiricayaka, so ona de una imatekedodara. O dodoto moi-moi qangodu ngohi talelefoka gena ngona bilasu nadoto de nasisitiari onaka.

Yali, Angguruk: Iniknisiyen Allah fam wenggel haruk halug enemingmingangge arimanowen te Kristus apma ambi roho wereg lit niniknisi enele nungge fahet holtul peruk lamuhup fug. Iniknisiyen Allah fam wenggel harukmu Allahn indi enesug lit weregma enemingmingangge arimanowen oho enesukun fano anggolo roho ler eneptuk lamuhup. Obog toho aru hiyag isaruk lit komo eneptuk laruhun.

Tabaru: 'O yongo-yongosi gee manga tuangi yongaku-ngaku, 'uwa koyakibaragunawa manga tuangika sababu yamaoku matero ka 'o 'esa moi. Ma 'ena salingou 'onakasi 'ifoloi yakileleani yaowa, sababu gee yakileleani yaowa-owa go'ona, ge'ena ka 'o ngo-ngaku moi yakisiboso-bosono.

Karo: Budak-budak si kalak Kristen tuanna, ula la mehamat man tuanna, sabap tuanna e seninana kap. Tapi reh ulina min perbahanenna man tuanna, sabap dahin si idahikenna e man guna kalak si tek, si ikelengina. Ajarken dingen beritakenlah enda.

Simalungun: Tapi jabolon, na martuankon halak na porsaya, ulang ma moru parpasangapni bani, halani sanina ia; tapi lambin ibalosi ma ia, halani na porsaya ia anjaha sanina na hinaholongan, na buei marsilayak-layak. In ma ajarhon anjaha podahkon.

Toba: Alai molo porsea angka induk, unang ma moru parsangapina di nasida, ala dongan nasida; lam dioloi ma, ala porsea nasida jala na hinaholongan, angka naung taruli di basabasa i. I ma ajarhon jala paingothon!

Dairi: Tapi mula Kristen ngo induk hamba i, ulang mo mapas iakap nola indukna i, kumarna samah-samah kalak Kristen i kalak i. Tapi makin ulukna mo pengkebasina bai indukna i, kerna kalak Kristen ngo indukna i janah sinikekellengen. Karina mo idi kennah ajarken janah peddahken.

Minangkabau: Budak-budak nan induak samangnyo urang Kristen, inyo indak buliah maremehkan induak samangnyo, biyapun inyo samo-samo urang Kristen. Malah samustinyo budak-budak tu malayani induak samangnyo tu, jo sacaro nan labiah elok lai, dek karano, induak samang nan dilayani sacaro elok tu, adolah samo-samo urang ba iman nan dikasiahi. Kasadonyo ko mustilah angkau ajakan, sarato jo angkau nasiyaikkan.

Nias: Sawuyu si so sokhõ Niha Keriso, tebai i'aohasi zokhõ ya'ia andrõ me faoma Niha Keriso ira. Abõlõ sõkhi na'i na ladou'õ wa'asõkhi wanga'ira halõw̃õra khõ zokhõ ya'ira andrõ, me no faoma samati ba ni'omasi'õ ira, he sawuyu ba he sokhõ. Fefu da'õ lõ tola lõ õfahaõ ba õ'amenesi ba niha.

Mentawai: Ialeú et sia sapagugulet siputuan tai Kariten, buí rapumit baga ka tubudda tai tuanda, aipoí, makeré lé pu-Kakaritenda. Tápoi siripokatnia, memei lé matotopit sia masipuukú tuanda, aipoí situan pasikelietda néné, sikeré tonem baga, simanuntut bagat Kristus. Sangamberinia néné, buítá nugelaiaké samba nungantruaké ka tubudda.

Lampung: Jelma-jelma sai ngebantu tuanni jelma Kristen, mak ngasi ngeremehko tuanni mani tian jejama ulun Kristen. Malah tian seharusni lebih betik lagi ngelayani tuan tian ano, mani tuan sai betik dilayani ano iado jejama jelma percaya sai dikasihi. Sunyinni inji harusdo niku ajarko rik keni petuah.

Aceh: Namiet-namiet nyang po jih ureuëng Kristen, hana jeuet jianggab po jih nyan hina sabab awaknyan saban-saban ureuëng Kristen. Teuma lé namiet nyan jilayani po jih nyan leubeh gét lom, sabab po nyang jilayani ngon jroh nyan na kheueh saban-saban ureuëng meuiman nyang teugaséh. Banmandum nyoe meuseuti gata peurunoe dan gata naseuhat.

Mamasa: Ianna dengan sabua' mangngoreammo puangna, tae' la napa'barinni'i annu padami mangngorean. Sapo tuttuan la matutu lako annu inde to napengkaranganne padanna siamo to mangngorean anna to nakamasei. Inde pepa'guruanne la mupa'peassakan sola mupa'pakilalaan.

Berik: Angtane Kristen aa jes gane armantababilirim, angtane Kristen jeiserem jelem inibe enggam jam ge gubiyen, "Ai angtane sanbaka amnaiserem jebar Yesus daamfennaber amsama tebana. Jega jem temawer ai bai alem sanbaka ajama sarbabiyen." Jei jes gemerserem gam jam ge gubiyen, jengga jei enggamfener gangge gubili, "Alem sanbak mesna jei Yesus mes ne tebana, ga jem temawer ai jei ajama nesiktababili. Ai awelna jemna waakensusfer aya gwebili, jega ai jei gam asa batobaabili." Timotius, seyafter aaiserem ai is ajes towas-towasulbonorom, aamei jeiserem ga jam is towas-towastabaipmini angtane nafsiserem jebe. Ane aamei ga unggwanfer is balbabili, seyafter jeiserem angtane ga jes sene eyebuwena.

Manggarai: (6-2a) Émé mori disé cengata ata imbi, néka hep lisé morid hitu landing kaut le ca imbi. Ngot isé kali paka keturu di’a-di’ay morid hitu, koném po ca imbi. Latang Te Beti Pélut Lema Agu Latang Te Lomir Séng (6-2b) Toing agu titong koés sanggéd taung so’o.

Sabu: Naannu-naannu do ne muri ro Herani ma, adho do ie ri ta bbahhe ri ro muri ro, rowi do hela'u-la'u ta do Herani. Ne do rihi woie ne ri, kinga pemoke ri ro ne muri ro nga rihi woie ri, rowi ne muri do pemoke nga woie do naanne do hela'u-la'u ta ddau do parahajha, jhe do hajha do ddhei ri ro. Hari-hari ne do na hedhe do jhamma ke ri au ta ajha nga ta takka lii.

Kupang: Ada budak pung tuan yang parcaya sang Tuhan Yesus. Budak dong sonde bole pandang enteng dia pung tuan tagal itu tuan parcaya sang Tuhan Yesus. Karmana ju dong musti layani lebe bae lai dong pung tuan, tagal dong deng dong tu, sama-sama orang parcaya yang musti idop basayang. Tius! Ajar ini samua, deng kasi samangat jamaꞌat dong ko bekin iko itu samua.

Abun: Pakwerut gato bi yenggras onyar kem mo Kristus ne, ete pakwerut ne nut do, yenggras ne tepsu an bi nji sor re, sane an yo jammo yenggras ne sisu an mit dik nde, bere siri re. Kapre an nut do yenggras ne tepsu an bi nji, an ben suk su an mit dik wai o re, we an jam do, an ós an bi yenggras gato onyar kem mo Kristus, an ós an bi yenggras gato an jimnotku ne. Nan duno nje, nan wergat nje subere yé benbot sukduno mwa gato ji krom ré et.

Meyah: Noba rua insa koma ongga rerin ebirfager ongga rirek Kristen tein bera rufij rerin ebirfager insa koma rot ongkoska ekirsa ojgomu. Enadaij nou rua rusujohu rot oida rerin rufoka bera morototuma jera rerin ebirfager ofoka jefeda rua runougif gu rua deika guru. Jeska ebirfager insa koma ongga rua rumfij bera ororu Yesus rot tenten tein fob, noba rua rudou okora rot rerin ebirfager insa koma tein. Buftuftu rot mar insa koma gu rusnok jah suma, noba buis gu rua jeskaseda rumororu mar koma ojgomuja.

Uma: Ane rapa'-na maradika-ra to Kristen wo'o-i-hawo, neo' ra'uli' hewa toi: "Uma mingki' kutuku' hawa'-na, apa' hingka ompi'-ku moto-i-hawo hi rala Pue'." Agina kaloo–lompea' lau-di pongkamu-ra bago maradika-ra, apa' maradika to rapobago-ki toe, ompi' hampepangalaa'-ra to rapoka'ahi'. Hawe'ea to ku'uli' toe, kana nutudui'-ra, pai' nu'apui nono-ra bona ratuku'.

Yawa: Muno ranivara weapamo inta nya akarije panave Kristus ai tavon, vemo nyo aura tantunawi nora, weye winye wepe wuribe arakobe no Kristus ai. Syare nyanapatambe ai kobe muno nyo ravera miridi nseo, weye nyo raen nya anakere mo kove raunanto vatano panave wato ai, muno opamo Amisye muinyo ai tavon. Inya, Timotius! Ananyao syo ratoe nyovara waowe so rai, syare nyo raugaje vatano wanave mai muno nyo mansanyao indamu utavondijo rai tenambe.


NETBible: But those who have believing masters must not show them less respect because they are brothers. Instead they are to serve all the more, because those who benefit from their service are believers and dearly loved.Teach them and exhort them about these things.

NASB: Those who have believers as their masters must not be disrespectful to them because they are brethren, but must serve them all the more, because those who partake of the benefit are believers and beloved. Teach and preach these principles.

HCSB: And those who have believing masters should not be disrespectful to them because they are brothers, but should serve them better, since those who benefit from their service are believers and dearly loved. Teach and encourage these things.

LEB: And those who have believing masters must not look down on [them] because they are brothers, but rather they must serve, because those who benefit by their service are believers and dearly loved. @ Teach and encourage these [things].

NIV: Those who have believing masters are not to show less respect for them because they are brothers. Instead, they are to serve them even better, because those who benefit from their service are believers, and dear to them. These are the things you are to teach and urge on them.

ESV: Those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers; rather they must serve all the better since those who benefit by their good service are believers and beloved. Teach and urge these things.

NRSV: Those who have believing masters must not be disrespectful to them on the ground that they are members of the church; rather they must serve them all the more, since those who benefit by their service are believers and beloved. Teach and urge these duties.

REB: Slaves of Christian masters must not take liberties with them just because they are their brothers. Quite the contrary: they must do their work all the better because those who receive the benefit of their service are one with them in faith and love. THIS is what you are to teach and preach.

NKJV: And those who have believing masters, let them not despise them because they are brethren, but rather serve them because those who are benefited are believers and beloved. Teach and exhort these things.

KJV: And they that have believing masters, let them not despise [them], because they are brethren; but rather do [them] service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort.

AMP: Let those who have believing masters not be disrespectful {or} scornful [to them] on the grounds that they are brothers [in Christ]; rather, they should serve [them all the better] because those who benefit by their kindly service are believers and beloved. Teach and urge these duties.

NLT: If your master is a Christian, that is no excuse for being disrespectful. You should work all the harder because you are helping another believer by your efforts. Teach these truths, Timothy, and encourage everyone to obey them.

GNB: Slaves belonging to Christian masters must not despise them, for they are believers too. Instead, they are to serve them even better, because those who benefit from their work are believers whom they love.You must teach and preach these things.

ERV: Some slaves have masters who are believers, so they are brothers. Does this mean they should show their masters any less respect? No, they should serve them even better, because they are helping believers, people they should love. This is what you must teach and tell everyone to do.

EVD: Some slaves have masters who are believers. So those slaves and those masters are brothers. But the slaves should not show them any less respect. No! Those slaves should serve those believing masters even better. Why? Because those slaves are helping believers that they love. These are the things you must teach and tell the people to do.

BBE: And let those whose masters are of the faith have respect for them because they are brothers, working for them the more readily, because those who take part in the good work are of the faith and are dear. Give orders and teaching about these things.

MSG: Slaves with Christian masters all the more so--their masters are really their beloved brothers! These are the things I want you to teach and preach.

Phillips NT: If they have Christian masters they should not despise them because they work for brothers in the faith. Indeed they should serve them all the better because they are thereby benefiting those who have the same faith and love as themselves. This is the sort of thing you should teach and preach,

DEIBLER: Slaves who have masters who believe in Christ must not be disrespectful to their masters just because their masters are fellow believers. Instead, they should serve their masters even better because their masters are fellow believers whom God loves and who benefit when the slaves serve them well. As you teach these things to your congregation, exhort/urge people that they do them.

GULLAH: Dem slabe wa hab massa wa bleebe pon Christ mus dohn tink dat cause dey all broda een Christ, dey ain gwine gim spec. Steada dat, dem slabe mus wok eben mo betta fa dey massa, cause de wok dey da do gwine hep dey massa wa bleebe pon Christ an wa God lob. Ya mus laan people dem ting yah an courage um fa do um.

CEV: If any of you slaves have owners who are followers, you should show them respect. After all, they are also followers of Christ, and he loves them. So you should serve and help them the best you can. These are the things you must teach and tell the people to do.

CEVUK: If any of you slaves have owners who are followers, you should show them respect. After all, they are also followers of Christ, and he loves them. So you should serve and help them the best you can. These are the things you must teach and tell the people to do.

GWV: Slaves whose masters also believe should respect their masters even though their masters are also believers. As a result, believers who are slaves should serve their masters even better because those who receive the benefit of their work are believers whom they love. Teach and encourage people to do these things.


KJV: And <1161> they that have <2192> (5723) believing <4103> masters <1203>_, let them <2706> (0) not <3361> despise <2706> (5720) [them], because <3754> they are <1526> (5748) brethren <80>_; but <235> rather <3123> do [them] service <1398> (5720)_, because <3754> they are <1526> (5748) faithful <4103> and <2532> beloved <27>_, partakers <482> (5740) of the benefit <2108>_. These things <5023> teach <1321> (5720) and <2532> exhort <3870> (5720)_. {faithful: or, believing}

NASB: Those<3588> who have<2192> believers<4103> as their masters<1203> must not be disrespectful<2706> to them because<3754> they are brethren<80>, but must serve<1398> them all<3123> the more<3123>, because<3754> those<3588> who partake<482> of the benefit<2108> are believers<4103> and beloved<27>. Teach<1321> and preach<3870> these<3778> principles.

NET [draft] ITL: But <1161> those who have <2192> believing <4103> masters <1203> must <2706> not <3361> show <2706> them less respect <2706> because <3754> they are <1510> brothers <80>. Instead <235> they are to serve <1398> all the more <3123>, because <3754> those who benefit <482> from their service <2108> are <1510> believers <4103> and <2532> dearly loved <27>. Teach <1321> them and <2532> exhort <3870> them about these things <5023>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  1 Timotius 6 : 2 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel