Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 11 >> 

1SABURMULA adapun iman itulah pati purkara purkara yang diharapkan, dan kanyataan purkara purkara yang tiada klihatan.

2Kurna deri subabnya itulah juga orang dahulu dahulu kala itu tulah mundapat nama yang baik.

3Kurna dungan iman itulah juga kita mungataui bahwa sagala alam ini diputakan dungan purkataan Allah, maka dumkianlah barang purkara yang klihatan itu bukannya dijadikan deripada barang purkara yang nyata.

4Maka deri subab iman itulah juga Habel tulah mumpursumbahkan kapada Allah suatu korban yang turutama deripada korban Kain, maka deri subabnya itu juga iya tulah mundapat kunyataan yang iya bunar adanya, Allah mumpurkunankan akan pursumbahannya itu: maka deri subab itulah juga sungguh pun iya tulah mati akan tutapi surasa burkata kata juga iya.

5Maka deri subab iman itu juga, maka Inok tulah dipindah kadalam shorga supaya jangan iya murasai mati; dan tiadalah iya klihatan lagi, kurna Allah tulah mumindahkan dia: kurna dahulu deripada kapindahannya itu iya tulah burulih kunyataan, bahwa iya mumpurkunankan Allah.

6Tutapi jikalau tiada dungan iman itu mustahil orang bulih mumpurkunankan Allah: kurna adapun orang yang munghampiri kapada Allah itu dapat tiada patut purchaya iyalah, maka iyalah itu pumbalas orang yang munchari dia dungan rajin.

7Adapun ulih subab iman itu juga, tutkala diingatkan Allah akan Noh deri hal purkara yang ajaib, turgraklah iya dungan kutakutan, iya munyudiakan sa'buah bahtra akan mumliharakan isi rumahnya; maka ulih subab itulah juga iya munyalahkan orang isi dunia, surta iya munjadi warith kabunaran ulih iman.

8Adapun ulih subab iman itu juga, maka Ibrahim apabila iya disuroh kluar purgi kapada suatu tumpat yang iya kulak akan munurima pusaka, diturutnya; maka kluarlah iya dungan tiada dikutauinya kamana grangan purginya.

9Dan ulih iman itu juga Ibrahim tulah munumpang dalam tanah purjanjian sapurti dalam suatu nugri dagang, surta duduklah iya dalam khemah dungan Isaak dan Yakob, yang warith juga dungan dia akan sama purjanjian itu:

10Kurna iya munilik sa'buah nugri yang ada turalas, yang mumbangunkan dia dan tukangnya iya itu Allah adanya.

11Adapun ulih subab iman itu juga Sarah pun tulah mundapat kuat badan akan mungandong lalu dipranakkannyalah sa'orang anak laki laki iya itu tutkala lalulah umornya, kurna pada fikirannya satiawanlah kiranya Tuhan yang tulah burjanji itu.

12Maka subab itu tulah turbitlah bunih deripada sa'orang, sapurti sa'orang yang sudah mati, maka sa'banyak bintang dilangit, dan sapurti kursik ditupi laut, yang tiada dapat turbilang adanya.

13Maka skaliannya itu tulah mati dungan iman, tutkala sa'bulom marika itu burulih purjanjian itu, mulainkan subab ditiliknya deri jau, maka dungan yakinnya, dipugangnya akan dia, surta mungaku bahwa sanya iyalah orang orang dagang dan orang purjalanan diatas bumi.

14Kurna orang yang burkata yang dumkian itu mungatakan dungan trangnya bahwa sanya iya munchari sa'buah nugri.

15Maka sa'sungguhnya jikalau marika itu tulah munaroh kunangan akan nugri yang tulah ditinggalkannya itu, maka adalah waktu yang bulih marika itu kumbali pula.

16Tutapi skarang dikahandaki ulih marika itu sa'buah nugri yang turlebih baik, iya itu shurga: maka subab itu tiadalah Allah malu akan disubutkan Allahnya: kurna iya tulah munyadiakan sa'buah nugri bagie marika itu.

17Adapun ulih subab iman itulah juga tutkala Ibrahim dichobai Allah, maka iya mumpursumbahkan Isahak: bahwa sasungguhnya iya yang tulah munurima purjanjian purjanjian itu mumpursumbahkan anak laki lakinya yang tunggal itu.

18Maka deri halnya juga tulah dikatakan, Bahwa deripada Isahaklah juga bunihmu akan dibilangkan:

19Subab pada sangkanya bahwa Allah itu burkuasa akan munghidopkan deripada matinya; malta deripadanyalah juga didapati ulih Ibrahim akan dia sa'olah olah suatu alamat.

20Adapun ulih subab iman itu juga maka Isahak tulah mumbri burkat kapada Yakob dan Esau deri hal purkara yang akan datang kulak.

21Shahadan ulih subab iman itu juga maka tutkala hampir mati, Yakob itu iya tulah mumbri burkat kapada kadua anak Yusof; sambil iya sujud tursandar atas kapala tongkatnya.

22Shahadan ulih subab iman itu juga tutkala Yusof hampir mati, maka iya munyubutkan deri hal burpindahan bunih Israil; sambil iya burpusan deri hal tulang tulangnya.

23Adapun deri subab iman itu juga maka tutkala Musa dipranakkan, maka iya tulah disumbunyikan ulih ibu bapanya, tiga bulan lamanya, subab dilihat ulih marika itu iya sa'orang anak yang elok adanya; maka tiadalah marika itu takut akan hukum raja itu.

24Maka ulih subab imam itu juga tutkala Musa sudah akil balih, maka ungganlah iya akan disubutkan sa'orang anak anak prumpuan Phiraon;

25Disukainya rumaklah iya munanggong kasukaran bursama sama dungan kaum Allah, turlebih deripada burulih kasukaan dosa hingga skutika sahja lamanya;

26Maka direlainya pula bahwa kachelaan Almasih itu iya itu turlebih busar kakayaannya deripada purbandaharaan diMasir: ulih subab iya tulah mungunangkan balasan faala itu.

27Adapun deri subab iman itu juga bahwa Musa muninggalkan Masir, dungan tiada ditakutinya morka raja itu: kurna iya tulah munahani dirinya sa'olah olah dipandangnya akan dia yang raib.

28Adapun ulih subab iman itu juga maka iya tulah mumbuat hari raya Langka, dan adat mumurchikkan darah, supaya jangan iya yang mumbinasakan sagala anak anak sulung itu mungusik akan marika itu.

29Adapun ulih subab iman itu juga sagala marika itu tulah munyubrang laut Kulzom sapurti burjalan didarat juga adanya: maka orang orang Masir itupun handak munurut itu maka habislah tungglam.

30Adapun ulih subab iman itu juga tembok tembok nugri Jeriko itu tulah robohlah, kumdian deripada diklilingi tujoh hari lamanya.

31Adapun ulih subab iman itu juga Rahab prumpuan sundal itu tiada dibinasakan bursama sama dungan orang orang yang tiada purchaya itu, apabila iya tulah munyambut orang yang datang munghintie itu dungan slamatnya.

32Dan apakah juga lagi yang patut kukatakan? kurna waktu suntuk padaku akan munchurtrakan deri hal Gideon, dan Barak, dan Samson dan Jephtha; dan Daud, dan lagi pula Samuel dan sagala nabi nabi.

33Kurna deri subab iman itu juga marika itu tulah mungalahkan krajaan, dan mulakukan purbuatan yang adil, dan mundapatkan purjanjian purjanjian, dan munutupkan mulut singa,

34Dan mumadamkan gagah api, dan turlupaslah dirinya deripada mata pudang, deripada lumah munjadi kuat, dan munjadi purkasa dalam purprangan, dan mungalahkan balantuntara orang dagang.

35Shahadan prumpuan prumpuan pun tulah mundapati orang orangnya yang tulah mati itu hidop pula: subab yang lain lain pula diseksainya, tiada mau munurima kalupasannya; supaya iya kulak mundapati kabangkitan yang turlebih baik:

36Dan ada pula yang lain lain yang tulah kuna purchobaan dungan maki dan susah, bahkan tambahan pula blunggu dan punjara pun:

37Maka marika itu tulah dirujamkan, dan ada yang diblah dua dungan gargaji, dan kuna purchobaan, dan dibunoh dungan pudang: dan buranyutlah dungan mumakie kulit domba dan kulit kambing; maka subab kapapaannya, subab kasusahannya, dan subab sangsaranya;

38(Tiadalah layak dunia ini mundapati marika itu:) maka susat baratlah marika itu dipadang bulantara, dan gunong gunong, dan gua gua, dan lobang lobang tanah.

39Adapun sagala marika itulah yang tulah mundapat subutan yang baik subab imannya, tutapi tiadalah marika itu juga mundapat akan purjanjian itu:

40Kurna Allah tulah munyadiakan barang yang turlebih baik bagie kamu, supaya marika itu kulak dungan tiada kita, tiadalah bulih dijadikan samporna.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel