Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 3 >> 

1MAKA jikalau kiranya kamu tulah dibangkitkan surta dungan Almasih, charilah purkara purkara yang diatas, ditumpat Almasih ada sumayam dikanan Allah.

2Maka tujukanlah chita chitamu kapada purkara purkara yang diatas, bukannya yang dibumi,

3Kurna kamu ini sudah mati, maka hidopmu itu turlindong surta dungan Almasih bagie Allah.

4Maka apabila kulak Almasih, punghidopan kami itu, kulak nyata, maka pada masa itulah kamu pun kulak nyatalah surtanya dalam kamuliaan.

5Subab itu matikanlah sagala anggotamu yang diatas bumi ini; iya itu, zina, dan kachumaran, dan hawa nafsu yang nujis, dan kainginan yang jahat, dan tumaa, maka iya itulah burhala:

6Maka subab sagala purkara itulah mundatangkan murka Allah atas sagala anak anak durhaka:

7Adapun dalam hal yang dumkianlah kamu tulah burbuat dia itu dahulu, tutkala kamu ada duduk dalamnya.

8Tutapi skarang handaklah kamu mumbuangkan sagala purkara inipun; iya itu marah, dan kuchil hati, dan dingki, dan hujat dan purkataan kotor yang kluar deri mulut kamu.

9Maka janganlah kamu burdusta sa'orang dungan sa'orang, subab tampaknya kamu sudah muninggalkan prangie manusia yang lama surta dungan sagala klakuannya;

10Dan kamu tulah mumakie prangie manusia yang bahru, yang dibahrui dalam pungatauan munurut tuladan yang tulah munjadikan dia itu;

11Baik bukan Grika atau bukan Yahudi, baik bursunat atau tidak bursunat, baik Babar, atau Tatar, baik abdi atau murdeka; tutapi Almasih bagie skalian, dan dalam skalian.

12Subab itu, sapurti orang orang pulihan Allah, suchi dan kukasih, pakiekanlah, kamewahan hati, dan kasihan dan kamurahan hati, dan lumah lumbut, dan panjang hati;

13Sabarlah sa'orang akan sa'orang, dan maafkanlah sa'orang akan sa'orang, jikalau ada barang sa'orang bursalah akan sa'orang; sapurti kamu pun tulah diampuni ulih Almasih, maka dumkianlah juga handaknya kamu pun.

14Adapun atas sagala purkara inipun tarohkanlah kasih, iya itulah pungikat kusampornaan.

15Biarlah kiranya purdameian Allah itu krajaan kadalam hati kamu, maka deri hal itulah juga kamu tulah dijumput akan munjadi suatu tuboh; maka munguchap shukurlah.

16Maka biarlah kiranya purkataan Almasih itu tinggal dalam hati kamu burlempah lempah dalam sagala budi; mungajar dan mumbri nasihat sa'orang dungan sa'orang dungan mazmur mazmur, dan puji pujian, dan shayer ilham roh, munyanyilah dungan anugrah bagie Tuhan Isa.

17Maka barang sa'suatu yang kamu purbuat baik dungan purkataan, baik dungan pukurjaan, maka handaklah kamu burbuat skalian itu dungan nama Tuhan Isa, munguchap shukurlah dungan burkatnya kapada Allah iya itu Bapa.

18Istri istri, handaklah kamu tunduk pada suamimu sundiri dungan burpatutan dalam agama Tuhan.

19Suami suami, handaklah kamu mungasihi istrimu, dan janganlah munaroh hati hangat akan dia.

20Anak anak, handaklah kamu munurut akan prentah ibu bapamu dalam sagala purkara; kurna iya itu karelaan Tuhan.

21Bapa bapa, janganlah kamu mumbuat marah akan anak anakmu, supaya jangan tawar hati marika itu.

22Hamba hamba, handaklah kamu munurut prentah tuanmu dalam sagala purkara sapurti adat dunia; jangan dungan muka muka, supaya dipurkunankan orang sahja; tutapi dungan tulus hati, takut akan Allah:

23Maka barang sa'suatu yang kamu purbuat itu, handaklah kamu purbuat itu dungan butul hati, sapurti kapada Tuhan, bukannya kapada manusia;

24Kutauilah ulihmu bahwa deripada Tuhanlah kamu akan mundapat upah pusaka itu: kurna kamu purhambakan kapada Tuhan iya itu Almasih.

25Tutapi barang siapa yang burbuat salah, maka iya kulak akan munurima sapurti kusalahan yang dipurbuatnya itu, kurna tiadalah purlainannya sa'orang dungan sa'orang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran