Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 10 >> 

1MAKA bangunlah iya deri sana, lalu datanglah kapada jajahan nugri Yahuda yang deri sublah sungie Jordan: maka orang orang pun burkampong kapadanya pula; maka sapurti adatnya, diajarnyalah pula akan marika itu.

2Maka datanglah orang Faresia kapadanya, lalu burtanya, handak munchobai akan dia, Adakah halal bagie sa'orang mumbuangkan istrinya?

3Maka jawabnya surta burkata kapada marika itu, Apakah yang dipusan ulih Musa akan dikau?

4Maka kata marika itu, Tulah diluluskan ulih Musa mumbuat suatu surat churie, dan mumbuangkan prumpuan itu.

5Maka jawab Isa surta burkata kapada marika itu, Ulih subab kras hati kamulah, maka disuratkan hukum ini.

6Akan tutapi deripada purmulaan kujadian, dijadikan Allah marika itu laki laki dan prumpuan.

7Maka ulih subab itulah manusia itu muninggalkan bapanya dan ibunya, burdamping iya dungan istrinya.

8Maka marika itu kuduanya akan munjadi suatu daging: maka dungan hal yang dumkian bukannya lagi marika itu burdua, mulainkan suatu daging adanya.

9Maka subab itu barang apa yang dihubongkan Allah bursama sama, janganlah manusia ini munchuriekan.

10Maka murid muridnya pun burtanyalah kapadanya dalam rumah deri hal itu.

11Maka katanya kapadanya, Barang siapa yang mumbuangkan istrinya, surta kahwen kapada yang lain, iya itu burzinah kapada prumpuan itu.

12Maka jikalau kiranya sa'orang prumpuan akan mumbuangkan suaminya itu, surta kahwen iya kapada yang lain, maka dialah burzinah.

13Maka dibawakanlah ulih marika itu kanak kanak kapada Isa, supaya dijamahnya akan dia: maka murid muridnya pun muningkengkan orang yang mumbawa akan dia itu.

14Tutapi apabila dilihat Isa itu, maka sangatlah iya tiada suka, lalu katanya kapada marika itu, Biarkanlah kanak kanak itu datang kapadaku, janganlah dilarangkan akan dia: kurna subagienya itulah krajaan Allah.

15Maka sasunggohnya aku burkata kapadamu, Barang siapa tiada munarima akan krajaan Allah itu sapurti sa'orang kanak kanak, maka iya kulak tiada masok kudalamnya.

16Maka didukonglah ulih Isa akan budak budak itu, surta dibubohnya tangannya kaatasnya, lalu diburkatinya akan dia.

17Shahadan apabilah iya sudah kluar kapada lorong, maka burlari larilah sa'orang datang, surta burtulut kapadanya suraya muminta kapadanya, Guru yang baik, apakah yang patut aku purbuat supaya aku mumpusakai kahidopan yang kukal?

18Maka kata Isa kapadanya, Mungapakah angkau mumanggil aku baik? tiada suatu pun yang baik mulainkan satu, iya itu Allah.

19Kamu kutaui akan wasiyet wasiyet itu, Jangan burbuat zinah, Jangan mumbunoh, Jangan munchuri, Jangan munjadi saksi dusta, Jangan munipu, muliakanlah ibu bapamu.

20Maka Jawabnya katanya kapadanya, Guru, skalian ini ada hamba mumliharakan dia deripada kuchil hamba.

21Maka dipandang Isa surta kasih akan dia, sambil burkata kapadanya, Suatu purkara ada kurang: purgilah jualkan barang sa'suatu yang ada kapadamu, brikan kapada orang miskin, maka angkau akan dapat purbandahran dalam shorga: datanglah angkau angkat salib, ikotlah aku.

22Maka dukachitalah iya subab purkataan itu, lalu pulanglah iya dungan dukachita: kurna adalah iya itu munaroh harta turlalu banyak.

23Maka dipandang Isa burkliling surta burkata kapada murid muridnya, Bagimanakah susahnya orang yang mumpunyai kukayaan itu masok kudalam krajaan Allah!

24Maka murid muridnya pun hieranlah munungarkan purkataannya. Tutapi dijawab Isa lagi, surta burkata kapada marika itu, Kanak kanak, bagimana susah kapada marika itu yang burgantong kapada kukayaan itu masok kudalam krajaan Allah!

25Maka adalah turlebih sunang sa'ekor onta itu masok kudalam liang jarom, deripada sa'orang orang kaya itu masok kudalam krajaan Allah.

26Maka turlampaulah sangat marika itu ajaib, sambil burkata sama sundirinya, Siapakah bulih slamat?

27Maka dilihat ulih Isa akan marika itu, surta katanya, Kapada manusia iya itu mustahil adanya, tutapi bukannya kapada Allah: kurna kapada Allah itu sagala purkara itu tiada mustahil.

28Maka kumdian dimulai ulih Petros burkata kapada Isa, Sasunggohnya kami tulah mulupaskan skalian, dan tulah mungikut akan dikau.

29Maka jawab Isa surta burkata, Sasunggohnya aku burkata kapadamu, Sa'orang pun tiada yang muninggalkan rumah, atau saudara saudara laki laki, dan saudara saudara prumpuan, atau ibu, bapa, atau anak anak, istri, atau tanah tanah ulih subab aku, dan subab injil,

30Tutapi iya kulak akan munurima skarang sratus gandah pada masa ini, rumah rumah, dan saudara saudara laki laki, dan saudara saudara prumpuan, dan ibu ibu, dan kanak kanak, dan tanah tanah, dungan turanyaya; maka dalam dunia yang akan datang mundapat kahidopan yang kukal.

31Tutapi kubanyakkan yang purtama itu munjadi kumdian; dan yang kumdian itu munjadi yang purtama.

32Maka adalah marika itu pada tungah jalan handak purgi naik kaJerusalem; maka Isa pun purgilah dahulu deripada marika itu: maka hieranlah marika itu; sambil mungikut, takutlah iya. Maka dipanggil ulih Isa pula duablas murid muridnya, maka dimulainya mungatakan barang purkara yang kulak akan burlaku kapadanya,

33Katanya, Sasunggohnya kami naik kaJerusalem; maka Anak manusia akan disurahkan kapada kupala kupala imam, dan kapada khatib khatib; maka marika itu akan munghukumkan dia mati, dan akan disurahkan dia kapada orang orang susat:

34Maka marika itu akan munistakan dia, akan disusahnya akan dia, dan akan diludahinya atasnya, dan akan dibunohnya dia: maka pada hari yang kutiga iya akan burbangkit pula.

35Maka Yakob dan Yahya, anak anak Zebdi, datanglah kapadanya, katanya, Guru, kami kahandaki angkau buatlah subab kami barang apa pinta kami.

36Maka katanya kapada marika itu, Apakah yang kamu kahandaki aku patut purbuatkan bagieku?

37Maka kata marika itu kapadanya, kurniakanlah kapada kami supaya kami bulih duduk, sa'orang disublah kananmu, dan sa'orang disublah kirimu dalam kamulianmu.

38Tutapi kata Isa kapadanya, Kamu tiada tau apa yang kamu pinta: bulihkah kamu minum akan chawan minuman yang aku minum akan dia? dan akan dibaptisakan dungan baptisan yang aku dibaptisakan itu?

39Maka kata marika itu kapadanya, Kami bulih. Maka kata Isa kapadanya, Sasunggohnya bulihlah kulak kamu minum akan chawan yang aku minum itu: dan dungan baptisan yang aku akan dibaptisakan:

40Akan tutapi deri hal dudok disublah kananku dan disublah kiriku itu bukannya dungan kuasaku mumbri; mulainkan iya itu akan dibrikan kapada barang siapa yang tulah disudiakan.

41Maka apabila orang yang sa'puloh itu munungar itu, maka dimulailah ulih marika itu munaroh hati banyak kapada Yakob dan Yahya.

42Tutapi dipanggillah ulih Isa akan marika itu kapadanya, sambil burkata, Kamu tau adapun marika itu yang turpileh mumrentahkan diatas orang orang susat, munjalankan munjadi tuan diatas marika itu; maka orang orang busarnya munjalankan kuasa diatas marika itu.

43Tutapi janganlah kiranya jadi dumkian diantaramu: mulainkan barang siapa yang handak munjadi busar diantaramu, iya itu akan munjadi khadanmu:

44Maka barang siapa diantaramu yang handak munjadi punghulu, iya itu akan munjadi hamba kapada bagie skalian.

45Kurna Anak manusia bukannya datang akan dilayani, tutapi mulayani, dan mumbrikan jiwanya akan tubusan skalian orang.

46Maka datanglah marika itu kaJeriko: maka tungah Isa kluar deri Jeriko dungan murid muridnya, surta kubanyakkan orang orang, maka Bartimus buta, anak Timus itu, adalah duduk disublah jalan busar muminta sudukah.

47Maka apabila didungarnya iya itu Isa orang orang Nazareth, lalu mulailah iya burtreak, dan burkata, Isa anak Daud, kusihankanlah akan daku.

48Maka dipintalah ulih orang banyak banyak itu munyurohkan iya diam: tutapi makinlah iya burtreak turlalu banyak, Kasihankanlah akan daku, hie anak Daud.

49Maka Isa pun burhintilah, maka disurohnya panggil akan dia. Maka dipanggil marika itu orang buta itu, katanya kapadanya, Hiburkanlah hatimu, bangunlah; dipanggilnya akan dikau.

50Maka dibukakannya pukieannya, bangunlah iya, datang mundapatkan Isa.

51Maka Isa munjawab surta burkata kapadanya, Apakah yang angkau kahandaki aku burbuat kapadamu? Maka kata orang buta itu kapadanya, Tuhan, supaya aku mundapat punglihatanku.

52Maka kata Isa padanya, Purgilah angkau; imanmu itu munjadikan angkau sumboh. Maka dungan skutika itu juga dapatlah iya mulihat, surta mungikut Isa burjalan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran