Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 9 >> 

1MAKA kata iya kapada marika itu, Bahwa sasunggohnya aku burkata kapadamu, Maka adalah sa'tungah deri pada orang orang yang ada burdiri disini, yang tiada murasai mati, sampie marika itu kulak mulihat krajaan Allah itu datang dungan kuasanya.

2Hata kumdian deri pada anam hari, maka dibawalah ulih Isa akan Petros, dan Yakob, dan Yahya, dipimpinnya akan marika itu naik kaatas sa'buah gunong yang tinggi bursunyi sunyilah marika itu: maka burubahlah iya dihadapan marika itu.

3Maka pukieannya pun jadilah burchaya, turlalu putihnya sapurti thalj; maka suatu tukang pun tiadalah yang bulih mumbuat turlebih putih deripada itu diatas bumi ini.

4Maka klihatanlah kapada marika itu Ilia dungan Musa: maka marika itu burtutur dungan Isa.

5Lalu kata Petros kapada Isa, Tuhan, Baiklah kiranya bagie kita diam disini: maka biarlah kami mumbuatkan tiga khema; sa'buah bagiemu, dan sa'buah bagie Musa, dan sa'buah bagie Ilia.

6Kurna tiadalah dikutauinya apa katanya: kurna marika itu ada sangat kutakutan.

7Maka datanglah suatu awan munglubongi akan marika itu: maka datanglah suatu suara kluar deripada awan itu, katanya, Inilah Anakku yang kukasih: dungarlah barang katanya.

8Maka tiba tiba, apabila dilihatnya ulih marika itu burkliling, maka sa'orang pun tiada tampak lagi, hanya Isa sahja bursama sama dungan marika itu.

9Maka tunga handak turunlah marika itu deri gunong itu, maka dipinta Isa kapada marika itu supaya jangan dikatakan ulih marika itu kapada sa'orang pun barang yang tulah dilihatnya. sampie Anak manusia itu burbankit deripada mati.

10Maka disimpanlah ulih marika itu punglihatan itu dalam dirinya sundiri, maka burtanya tanyalah sa'orang dungan sa'orang apakah grangan artinya burbankit deripada mati itu.

11Maka ditanyalah ulih marika itu akan dia, katanya, Mungapakah khatib khatib itu burkata bahwa patutlah Ilia itu datang mula mula?

12Maka jawabnya sambil burkata kapada marika itu, Adapun Ilia itu sasunggohnya datang mula mula, maka iya tulah mumbaiki sagala purkara; maka bagimana tulah turtulis deri hal Anak manusia, maka dapat tiada iya kulak munanggong banyak purkara, maka iya kulak akan ditolakkan.

13Tutapi aku burkata kapadamu, Bahwa Ilia itu sasunggohnya tulah datang, maka tulah dipurbuat ulih marika itu akan dia barang apa sukanya sapurti yang turtulis deri halnya.

14Maka apabila datanglah Isa kapada murid muridnya, maka dilihatnya turlalu banyak bulatantara burkulingnya, dan khatib khatib itupun burbanta bantalah kapadanya.

15Maka apabila dilihat ulih marika itu akan dia dungan sugranya, hieranlah marika itu, surta burlari larilah datang kapadanya mumbri sulam akan dia.

16Maka burtanyalah Isa kapada khatib khatib itu, Apakah purbantahan kamu dungan marika itu.

17Maka dijawablah ulih sa'orang deripada bulatantara itu, katanya, Tuhan, adalah sahya mumbawa kapadamu sa'orang anakku laki laki, yang turkuna hantu bisu;

18Maka apabila barang kumana dibawanya akan dia, dipuntang pantingkannya akan dia: surta burbuihlah mulutnya, dan mungkurtak giginya, surta munjadilah iya makin susut: maka aku katakan kapada murid muridmu supaya dibuangkannya akan dia; tutapi tiada bulih marika itu.

19Maka jawab Isa kapada muridnya, katanya, Hie bangsa yang kurang iman, brapalah lamanya aku ini ada bursama sama dungan angkau? dan brapa lamanya aku bulih munahani akan dikau? bawa iya itu kapadaku.

20Maka dibawalah ulih marika itu akan dia: maka apabila dilihatnya akan dia, maka dungan sugranya dipuntang pantingkannya akan budak itu; lalu jatohlah iya kabumi, surta mungglumang dungan buih.

21Maka dipintalah ulih Isa kapada bapanya, Ada brapakah lamanya sudah budak ini jadi bugini? maka jawabnya, Deri kuchilnya.

22Maka kurap kali dijatohkannya kudalam api, dan kudalam ayer, handak dibinasakannya akan dia: tutapi jikalau kiranya bulih angkau mumbuat barang apa apa akan dia, kalau ada kusihan akan kami, tulonglah akan kami.

23Maka kata Isa kapadanya, Jikalau kiranya bulih angkau purchaya, sagala purkara pun bulihlah jadi kapada orang yang purchaya.

24Maka dungan sugranyalah bapa budak itu pun burtreaklah, sambil burkata dungan ayer matanya, Tuhan, aku purchaya; tulonglah akan imanku yang luma itu.

25Maka apabila dilihat ulih Isa akan orang itu burlari lari datang bursama sama, ditungkingkannya akan bantu yang jahat itu, katanya kapadanya, Angkau hantu kulu dan tuli, Aku kahandaki angkau kluarlah deripadanya, maka jangan lagi masok kapadanya.

26Maka burtreaklah hantu itu, surta dipuntang pantingkannya sangat akan dia, lalu kluarlah deripadanya: maka adalah budak itu sapurti laku orang mati; maka sampielah kata orang yang sa'banyak itu, sudah mati dia.

27Tutapi dipugang Isa tangannya, diangkatkannya; maka bangunlah iya.

28Maka apabila datanglah Isa kudalam rumah, maka murid muridnya pun burtanyalah akan dia diam diam, Mungapakah tiada bulih kami kluarkan dia?

29Maka katanya kapada marika itu, Adapun macham ini tiada bulih dikluarkan dungan chuma chuma, mulainkan dungan doa dan burpuasa.

30Maka undurlah marika itu deri situ, surta mulalui Galilia; maka tiadalah Isa mau sa'orang pun mungataui itu.

31Kurna diajarnya akan murid muridnya, surta katanya kapada marika itu, Adapun Anak manusia itu akan tursurah katangan manusia, maka marika itu akan mumbunoh dia; maka kumdian deri pada dibunohnya, iya kulak akan burbangkit pada hari yang katiga.

32Tutapi marika itu tiadalah mungurti akan purkataannya itu, maka takotlah handak burtanya kapadanya.

33Hata datanglah iya ku Kapernaum tutkala ada iya dalam rumah, maka ditanyanya kapada marika itu, Apakah dia itu yang mundatangkan purbantahan diantara kamu skalian dijalan?

34Tutapi marika itu skalian tiadalah mumbuka mulut: kurna marika itu burbantah sama sundirinya siapakah akan munjadi lebih busar.

35Maka dudoklah Isa, surta dipanggilnya kaduablas orang itu, sambil katanya kupada marika itu, Jikalau barang siapa kahandak munjadi yang purtama, maka iya itulah kulak munjadi yang kumdian skali, dan hamba skalian.

36Maka diambilnya sa'orang kanak kanak, surta dilutakkannya ditungah tungah marika itu: maka apabila didukongnya akan dia, surta katanya kapada marika itu,

37Barang siapa yang akan munyambut sa'orang yang sapurti kanak kanak ini dungan namaku iya itu munyambut aku: maka barang siapa yang akan munyambut aku, maka bukannya munyambut aku, mulainkan iya yang tulah munyurohkan aku.

38Maka jawab Yahya, surta katanya kapadanya, Guru, bahwa kami tulah mulihat sa'orang yang mumbuangkan bantu bantu dungan namamu, tutapi iya tiada munurut akan kami: maka kami larangkan dia, kurna iya tiada munurut akan kami.

39Tutapi kata Isa, Janganlah larangkan dia: maka sa'orang pun tiada bulih mumbuat suatu mujizat dalam namaku, yang bulih. sudikit jua pun burtutor jahat akan daku.

40Kurna barang siapa yang tiada burchudra dungan kami, maka iyalah disublah kami.

41Kurna barang siapa jikalau mumbri akan angkau sa'chawan ayer minum dungan namaku, ulih subab kamu bursama sama dungan Almasih, maka sasunggohnya aku burkata kapadamu, maka faala itu tiada akan hilang.

42Maka barang siapa yang mundatangkan shak kapada sa'orang yang turkuchil skalipun yang purchaya akan daku, maka turlebih baik padanya digantongkan dilehernya suatu batu kisaran, dibuangkan kalaut.

43Maka jikalau tangan kamu mundatangkan shak bagiemu, kudongkanlah akan dia: maka turlebih baik bagiemu masok kudalam kahidopan kukal dungan kudong tangan, deripada kadua blah tangan masok kudalam naraka, kudalam api yang tiada akan dipadamkan skali kali:

44Maka disana hulatnya itu tiada mati, dan apinya itupun tiada padam.

45Maka jikalau kakimu mundatangkan shak bagiemu, kudongkanlah akan dia: maka turlebih baik bagiemu masok dungan tempangmu kudalam kahidopan kukal, deripada burdua kakimu itu dibuangkan kudalam naraka, kudalam api yang tiada akan dipadamkan skali kali:

46Maka disana hulatnya tiada mati, dan apinya pun tiada padam.

47Maka jikalau matamu mundatangkan shak bagiemu, korekkanlah dia: maka turlebih baik bagiemu masok kudalam krajaan Allah dungan sa'buah mata, deripada kadua mata akan dichampakkan kudalam api naraka:

48Maka disana hulatnya tiada mati, dan apinya pun tiada padam.

49Kurna masing masing orang akan digarami dungan api, tiap tiap korban itu akan digarami dungan garam.

50Adapun garam itu baik adanya: tutapi jikalau garam itu hilanglah masinnya, dungan apakah bulih dipulangkan baik? Maka handaklah ada garam dalam dirimu sundiri, dan handaklah ada purdameinya sa'orang dungan sa'orang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran