Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 16 >> 

1BURMULA sagala purkara ini aku katakan padamu, supaya jangan masok shak dalam hati kamu.

2Kurna orang nanti tolakkan kamu kluar deri dalam kunisa: maka bahwasanya waktu akan datang, adapun orang yang mumbunoh kamu itu pada sangkanya iya burbuat kubaktian bagie Allah.

3Adapun sagala purkara ini akan dipurbuat kapadamu, subab marika itu tiada mungunal Bapa atau aku.

4Tutapi aku katakan padamu, akan sagala purkara ini supaya apabila sampie kulak, pada waktu itu kamu bulih turingat bahwa aku sudah mungatakan sagala purkara ini kapadamu. Adapun sagala purkara itu aku tiada mungatakan padamu deripada mulanya, kurna aku ada lagi surta dungan kamu.

5Tutapi skarang aku purgilah kapadanya yang tulah munyuruhkan aku; maka sa'orang pun tiada deripada kamu yang burtanya kapadaku, Kamana angkau handak purgi?

6Maka subab aku sudah mungatakan sagala purkara ini padamu, maka punuhlah hatimu dungan kadukaan.

7Tutapi aku burkata yang bunar kapadamu; Bahwa burfaidahlah padamu jikalau aku purgi: kurna jikalau aku tiada purgi, maka Punulong itupun tiada akan datang kapadamu; tutapi jikalau aku purgi, maka aku akan munyuruhkan dia datang kapadamu.

8Maka tutkalah iya datang kulak, iyalah akan munumplak isi dunia deripada hal dosa, dan deripada hal kabunaran, dan deripada hukum hari kiamat:

9Maka deripada hal dosa, subab orang tiada purchaya akan daku;

10Dan deripada hal kabunaran, subab aku purgi kapada Bapa, maka kamu tiada dapat mulihat aku lagi;

11Dan deripada hal hukum hari kiamat, subab punghulu dunia ini dihukumkan.

12Adapun maka adalah lagi bubrapa purkara yang handak kukatakan padamu, akan tutapi tiada kamu bulih turtanggong itu skarang.

13Tutapi apabila Roh yang bunar itu datang kulak, maka iyalah nanti mumbawa kamu kapada sagala yang bunar: kurna tiada iya burkata deripada kahandak dirinya; mulainkan barang yang didungarnya, maka itulah dikatakannya: dan diunjukkannya pada kamu deripada purkara yang lagi akan datang.

14Maka iya akan mumuliakan aku: kurna iya akan mungambil barang yang kupunyai, dan diunjukkannya kapada kamu.

15Adapun sagala purkara yang Bapaku punya, itulah aku punya: maka subab itulah aku burkata, bahwa iya akan mungambil barang yang kupunyai, maka diunjukkannya kapadamu.

16Burmula maka sa'kutika sahja lamanya lagi, tiada kamu dapat mulihat aku: dan sa'kutika lamanya lagi, maka kamu akan mulihat aku, subab aku purgi kapada Bapa.

17Maka ada sa'tungah deripada murid muridnya yang burkata sa'orang kapada sa'orang, Apakah katanya kapada kita, Sa'kutika lamanya, kamu tiada dapat mulihat aku: dan sa'kutika lamanya lagi, kamu akan mulihat aku pula: subab aku purgi kapada Bapa?

18Subab itu marika itu burkata, Apakah artinya iya burkata, Sa'kutika lamanya? Maka kita tiada mungurti apakah katanya.

19Burmula dikutaui Isa bahwa marika itu handak burtanyakan dia, maka burkatalah iya pada marika itu, Angkau burtanyakah sa'orang akan sa'orang subab aku tulah burkata, Bahwa sa'kutika lagi, kamu tiada dapat mulihat aku: dan lagi, sa'kutika lamanya lagi, maka kamu akan mulihat aku pula?

20Maka sa'sunggoh sunggohnya aku burkata padamu, Bahwa kamu kulak akan munangis dan muratap, tutapi isi dunia akan sukachita hatinya: dan kamu juga akan dukachita, tutapi dukachita kamu akan burubah munjadi sukachita.

21Maka adapun apabila sa'orang prumpuan bursalin, maka iya mundapat kasusahan, subab waktunya sudah sampie: tutapi apabila sudah lupas anaknya; maka turlupalah iya akan kasusahan itu, subab kasukaannya sa'orang manusia sudah jadi dalam dunia.

22Maka pada skarang ini kamu ada munanggong kasusahan: akan tutapi aku akan burtumu kamu kumbali, nuschaya hati kamu bursukachita, maka sa'orang pun tiada dapat mungambil kasukaanmu itu deripadamu.

23Maka pada masa itu tiada kamu kulak burtanya barang suatu deripadaku. Maka sa'sunggoh sunggohnya aku burkata padamu, Bahwa barang suatu yang kamu nanti pinta kapada Bapa dungan namaku, maka iya akan mumbri itu padamu.

24Maka sampie skarang lagi bulom kamu muminta barang apa dungan namaku: pintalah, maka kamu akan mundapat itu, supaya punuhlah kasukaanmu.

25Adapun aku katakan sagala purkara ini kapadamu dungan ibarat: tutapi pada masa akan datang kulak, tutkala itu aku tiada lagi burkata kata kapadamu dungan purkataan ibarat, mulainkan dungan trang juga aku akan mungajar kamu deripada Bapa.

26Maka pada masa itulah kulak kamu akan muminta dungan namaku: dan tiada aku burkata kata padamu, bahwa aku pohonkanlah akan kamu pada Bapa.

27Kurna Bapa sundiri tulah mungasihi akan kamu, subab kamu tulah mungasihi aku, dan kamu tulah purchaya aku datang deripada Allah.

28Maka aku tulah kluar deri pada Bapa, dan datang kadunia: maka kumbali aku muninggalkan dunia pula, lalu pulang kapada Bapa.

29Maka kata sagala murid muridnya padanya, Bahwa skarang angkau burtutur dungan nyata, dan tiada angkau burtutur dungan purkataan ibarat.

30Maka skarang kami kutaui bahwa angkau tau sagala purkara, dan ta'usah sa'orang pun tanya kapadamu: maka subab itulah kami purchaya bahwa angkau kluar deripada Allah.

31Maka disahut Isa pada marika itu, Purchayakah kamu skarang?

32Sa'sunggohnya pada masa akan datang, bahwasanya skarang pun tulah sampielah, maka kamu dichurie briekan, masing masing kapada tumpatnya, dan kamu muninggalkan aku sa'orang sa'orang: tutapi bukannya aku sa'orang sa'orang; kurna ada Bapa surtaku.

33Adapun aku katakan sagala purkara ini pada kamu, supaya kamu mundapat slamat deripadaku. Dalam dunia kamu akan mundapat kadukaan: tutapi tutapkanlah hatimu; kurna aku tulah mungalahkan dunia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran