Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 20 >> 

1SUBARMULA maka pada hari ahat pagi glap glap, maka datanglah Muriam Magdali kakubor itu, surta dilihatnya batunya sudah turangkat deripada kubor itu.

2Maka burlarilah iya datang kapada Simon Petros, dan kapada murid yang dikasihi ulih Isa, lalu katanya pada marika itu, Bahwa orang sudah bawa lari akan Tuhan deri dalam kubornya, maka tiadalah kami tau dimanakah ditarohkan orang akan dia.

3Maka kluarlah Petros, busurta sa'orang murid lain itu pun, maka sampielah marika itu kakubor.

4Maka kaduanya itupun burlarilah bursama sama: tutapi murid lain itu turlebih pantas deripada Petros, maka sampielah iya kakubor itu turdahulu.

5Maka tunduklah iya, lalu mulihat kain kafan itu ada turlutak; tutapi tiada iya masok kudalam.

6Maka kumdian datanglah Simon Petros mungikut dia, lalu masok kudalam kubor itu, maka dilihatnya kain kafan itu ada turlutak,

7Maka saputangan yang diikatkan dikapalanya itu, tiada bursama sama dungan kain kafan, mulainkan turlutak dungan lipatannya ditumpat asing.

8Kumdian masoklah murid lain yang turdahulu itu di kubor itu, surta dilihatnya itu, lalu purchayalah iya.

9Kurna marika itu bulom mungurti sapurti yang tursubut dalam kitab, bahwa sa'harusnyalah iya akan dihidopkan pula deripada matinya,

10Maka murid kadua itupun burbaleklah pulang karumahnya sundiri.

11Burmula maka Muriam adalah burdiri diluar pada kubor itu munangis, maka tungah iya munangis tunduklah iya munjunkok kudalam kubor itu,

12Maka tiba tiba dilihatnya maliekat dua orang dungan mumakai pukiean puteh duduk, sa'orang ara kapala, dan sa'orang kaki, ditumpat dilutakkan mayat Isa itu.

13Maka burkata marika itu padanya, Hie prumpuan mungapa angkau munangis? Maka jawabnya pada marika itu, Subab orang tulah mungambil Tuhanku, tiadalah aku tau dimanakah ditarohkannya.

14Sutlah sudah iya burkata dumkian, maka burpalinglah iya kablakang, maka turpandang iya kapada Isa ada burdiri, maka tiada dikutauinya itu Isa.

15Maka burkatalah Isa padanya, Hie prumpuan, mungapa angkau munangis? siapakah angkau chari? Adapun disangkakan ulih prumpuan itu, bahwa iya itu pununggu kubon, lalu katanya, Tuan, jikalau sudah angkau ambil dia deri sini, katakanlah kiranya padaku dimana angkau tarohkan dia, supaya aku bawa purgi.

16Maka kata Isa padanya, Muriam. Maka iyapun munulih, sambil burkata padanya, Ya Rabboni; artinya, Guru.

17Maka kata Isa padanya, Janganlah angkau munjamah aku; kurna bulom aku naik kapada Bapaku; maka purgilah angkau kapada saudara saudaraku, katakan pada marika itu, Bahwa aku naik kapada Bapaku, dan Bapamu; dan kapada Allahku, dan Allahmu.

18Maka datanglah Muriam Magdali mumbri tau kapada sagala murid bahwa iya tulah mulihat Tuhan, maka iya tulah mungatakan sagala purkara itu padanya.

19Burmula tutkala putang hari, pada hari ahat itu, maka pintu pun lagi turkonchi ditumpat sagala murid itu ada burhimpun subab takutnya akan orang Yahudi, maka tiba tiba datanglah Isa surta turdiri ditungah tungah, lalu burkata pada marika itu, Slamatlah kamu.

20Maka sutlah sudah iya burkata dumkian pada marika itu, maka diunjukkannya tangannya dan rusoknya. Maka sukachitalah sagala murid murid itu, apabila mulihat akan Tuhan.

21Maka kata Isa pula pada marika itu, Slamatlah kamu: adapun sapurti Bapa tulah munyurohkan aku, maka dumkian juga aku munyurohkan kamu.

22Maka sutlah sudah iya burkata itu, maka dihambuskannya atas marika itu, surta burkata, Sambutlah ulihmu akan Roh Alkudus:

23Maka jikalau kamu ampuni dosa barang sa'orang, maka dosanya itu diampunilah, dan jikalau kamu tiada mungampuni dosa barang sa'orang, maka dosanya itu tiadalah diampuni.

24Adapun Thomas, yang tursubut Didimus, itupun sa'orang deripada duablas murid, maka tiadalah iya bursama sama dungan marika itu pada masa Isa datang itu.

25Maka burkatalah sagala murid lain itu pada Thomas, Bahwa kami sudah mulihat Tuhan. Maka jawabnya pada marika itu, Jikalau tiada aku mulihat bukas paku yang pada tangannya, dan dapat masok jariku pada bukas paku itu, dan masok tanganku kudalam rusoknya, maka tiadalah aku mau purchaya.

26Burmula sutlah lupas dalapan hari, maka burhimpunlah pula murid murid itu dalam rumah itu, dan Thomas pun ada bursama sama: maka pintu pun turkunchi, tiba tiba datanglah Isa turdiri ditungah tungah, lalu burkata, Slamatlah kamu.

27Kumdian maka burkatalah iya pada Thomas, Unjukkanlah jarimu kumari, lihatlah ulihmu akan tanganku; maka unjukkanlah tanganmu, masokkanlah dia kudalam rusokmu: maka janganlah angkau shak lagi, tapi purchayalah.

28Maka sahut Thomas surta burkata padanya, Ya Tuhanku dan Allahku.

29Maka kata Isa padanya, Thomas, subab angkau sudah mulihat aku, bahrulah angkau purchaya: bahwa slamatlah orang yang tiada mulihat, tutapi purchaya juga.

30Maka sa'sunggohnya Isa tulah mungadakan bubrapa mujizat lain lain dihadapan murid muridnya, yang tiada dituliskan dalam kitab ini.

31Tutapi sagala purkara ini sudah turtulis, supaya kamu purchaya bahwa Isa itu Almasih, iya itu Anak Allah; dan lagi subab purchaya itu kamu bulih mundapat slamat kukal ulih namanya.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel