Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 2 : 2 >> 

Klinkert 1879: Akan radja dan segala orang besar-besar, soepaja bolih kita hidoep dengan senang dan santausa dengan segala kabaktian dan kasopanan.


AYT: bagi raja-raja, dan semua orang yang duduk di pemerintahan supaya kita dapat menjalani hidup yang tenang dan damai dalam segala kesalehan dan kehormatan.

TB: untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan.

TL: bagi segala raja dan segala orang besar-besar, supaya boleh kita melakukan suatu kehidupan yang aman dan sejahtera di dalam segala ibadat dan hal yang sopan.

MILT: demi raja-raja dan semua yang berada dalam kedudukan yang tinggi, supaya kita dapat menjalani kehidupan yang tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan ketulusan.

Shellabear 2010: bahkan bagi raja-raja dan semua pembesar, supaya kita dapat hidup senang dan damai, dalam segala kesalehan dan hormat.

KS (Revisi Shellabear 2011): bahkan bagi raja-raja dan semua pembesar, supaya kita dapat hidup senang dan damai, dalam segala kesalehan dan hormat.

Shellabear 2000: bahkan bagi raja-raja dan semua pembesar, supaya kita dapat hidup senang dan damai, dalam segala kesalehan dan hormat.

KSZI: untuk raja-raja dan semua yang memegang kuasa, supaya kita hidup aman tenteram, salih dan penuh hormat.

KSKK: untuk raja-raja dan semua kekuasaan, agar kita dapat menikmati hidup yang tenteram dan damai dalam kesalehan dan kehormatan.

WBTC Draft: Engkau harus berdoa untuk para raja dan semua orang yang berkuasa. Berdoalah bagi para pemimpin sehingga kita mendapat ketenangan dan hidup yang damai, hidup yang penuh ibadat dan hormat kepada Allah.

VMD: Engkau harus berdoa untuk para raja dan semua orang yang berkuasa. Berdoalah bagi para pemimpin sehingga kita mendapat ketenangan dan hidup yang damai, hidup yang penuh ibadat dan hormat kepada Allah.

AMD: Kamu harus berdoa untuk raja-raja dan orang-orang yang memegang kuasa, supaya kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan.

TSI: Ajarlah mereka untuk mendoakan raja-raja dan semua pejabat pemerintah. Mintalah kepada Allah supaya kita bisa hidup tenang, damai, serta bebas menjalani hidup sesuai kehendak Allah dan dengan cara yang terpuji dalam pandangan semua orang.

BIS: untuk raja-raja dan untuk semua orang yang memegang kekuasaan. Mintalah supaya kita dapat hidup tenang dan tentram untuk Allah dengan kelakuan yang patut.

TMV: untuk raja-raja dan semua penguasa. Berdoalah kepada Allah supaya kita boleh hidup dengan aman dan tenteram. Kita harus menghormati Allah, dan berlaku sopan terhadap orang lain.

BSD: Mereka harus berdoa juga untuk raja-raja dan semua pejabat pemerintah. Sebab, jika kita berdoa untuk mereka, kita dapat hidup tenang dan tenteram. Kita dapat menyembah Allah dengan hormat dan dapat melakukan apa yang patut kita lakukan sebagai orang Kristen.

FAYH: Dengan cara yang sama berdoalah bagi raja-raja dan semua orang yang mempunyai wewenang atas kita, atau mereka yang mempunyai tanggung jawab yang besar, supaya kita dapat hidup tentram dan damai, sambil menghayati hidup yang saleh serta banyak merenungkan Tuhan.

ENDE: Djuga bagi para pemerintah dan penguasa, agar dapatlah kita hidup aman dan sentosa, dalam segala kesalehan dan kepatuhan.

Shellabear 1912: bahkan karena raja-raja dan segala orang besar-besar, supaya dapat kita hidup dalam senang dan sentosa, dengan secukup kebaktian dan sopan.

Klinkert 1863: {Yer 29:7} Akan segala radja dan segala orang jang pegang koewasa, sopaja kita-orang bolih hidoep dengan seneng dan slamat dalem segala pakerdjaan Allah serta dengan toeloes.

Melayu Baba: kerna raja-raja, dan smoa orang bsar-bsar; spaya kita boleh dapat hidop dalam snang dan sntosa dngan sgala kbaktian dan snonoh.

Ambon Draft: Aleh karana radja-radja, dan awleh karana samowanja, jang ada di dalam pangkat pakardja; an jang tinggi, sopaja bawleh ada bagi kami satu kahidopan berdame dan tedoh dengan sapunoh-punoh kabaktian kapada Allah dan katulusan.

Keasberry 1853: Kurna sagala raja raja dan sagala orang yang mumuggang kuasa; supaya kulak sunanglah kahidopan kita dungan burdamie dalam sagala pukurjaan Allah surta tulus.

Keasberry 1866: Kŭrna sagala raja raja, dan sagala orang yang mŭmŭgang kwasa, supaya kŭlak sŭnanglah kahidopan kami dŭngan sŭjahtralah dalam sagala pŭkŭrjaan Allah sŭrta tulos.

Leydekker Draft: Karana segala Radja 2, dan sakalijen 'awrang jang dengan kalebehan 'adanja: sopaja kamij dapat melakukan kahidopan tedoh dan sunija, dengan tijap 2 xibadet dan 'ichlats.

AVB: untuk raja-raja dan semua yang memegang kuasa, supaya kita hidup aman tenteram, salih dan penuh hormat.

Iban: ke raja enggau ke semua orang ke megai kuasa, ngambika kitai diau likun dalam pemaik, nangi sereta bebasaka Allah Taala ngena chara ti patut.


TB ITL: untuk <5228> raja-raja <935> dan <2532> untuk semua <3956> pembesar <5247>, agar <2443> kita dapat hidup <1236> <979> tenang <2263> dan <2532> tenteram <2272> dalam <1722> segala <3956> kesalehan <2150> dan <2532> kehormatan <4587>. [<1722> <1510>]


Jawa: tumrap para ratu sarta tumrap sakehing panggedhe, supaya urip kita bisaa tentrem lan ayem ana ing sajroning sakehing kamursidan lan kaurmatan.

Jawa 2006: tumrap para raja sarta tumrap sakèhing panggedhé, supaya urip kita bisa tentrem lan ayem ana ing sajroning sakèhé kamursidan lan kaurmatan.

Jawa 1994: kanggo para raja lan para penggedhé, supaya kita bisa urip klawan ayem lan tentrem, sajroné nindakaké pangibadah marang Allah lan tingkah laku sing bener.

Jawa-Suriname: Pada ndedongaa kanggo penggedéné negara lan wong kabèh sing nduwèni penjawab gedé. Dadiné awaké déwé uripé bisa ayem lan tentrem lan bisa ngladèni Gusti Allah karo tingkah lan laku sing bener.

Sunda: pikeun kapala-kapala nagara, jeung pikeun kapala-kapala pamarentahan. Suhunkeun supaya urang hirup teh ayem jeung tengtrem, ibadah ka Allah, peryoga lampah.

Sunda Formal: kapala-kapala nagara jeung anu nyarangking pamarentahan. Sambat, suhunkeun ka Allah, mugi-mugi urang bisa hirup ayem tengtrem tur bisa nekanan hirup saleh kalawan mulya.

Madura: kaangguy to-rato ban sakabbiyanna oreng se neggu’ kakobasa’an. Nyo’on sopaja kabbi eparengngana odhi’ ayem ban taremtem kaagem ka Allah bi’ kalakowan se patot.

Bauzi: Labi dat boehàdatebo iudu iumti iudu iumti ame. Labi dam vuusu im vahokedam boehà dam zi totbaho lamti ahebu ame. Labihasu uho laha vi ozome Ala bake tom gagodale. “Neham bak meedase,” lahame eho oba labi gagoho bak. “Alat Aba Aho ozoho im lam meedase,” lahame im ahu vàmadi abobo meedam bak ame. Labi laha Alat modeo, damat modeo, fa iba aame ozo, “Ahole meedam damat modem bak,” lahame ahu adat iedi vou baedam bak ame. Labihasu meedam di lam naat iba vabidam vaba iho gi neà esdume ame im lam meedam bake uho dam eeda ahebu vi ozome Ala bake tom gagodale.

Bali: nah ento pabuat pararatu muah parapamrentahe apang iraga sida muponin sutrepti rahayu sajeroning astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa tur sajeroning laksanane ane patut.

Ngaju: akan kare raja tuntang oloh handiai je mimbing kuasa. Keleh balaku uka itah tau belom damai tuntang sanang dengan Hatalla hapan ampin hadat itah je patut.

Sasak: umaq raje-raje dait umaq selapuq dengan saq bekuase. Tunas adẽq ite bau idup tenang dait tentrem dalem selapuq kesolẽhan dait kehormatan.

Bugis: untu’ sining arungngé sibawa untu’ sininna tauwé iya makkatenningngé akuwasang. Ellauwi kuwammengngi weddikki tuwo sibawa tennang enrengngé amang untu’ Allataala sibawa kédo-kédo iya sipato’é.

Makasar: untu’ sikamma karaenga siagang untu’ sikamma tau anna’galaka kakoasang. Pappalakangki’ sollanta akkulle sannang siagang taricua kammayatompa a’gau’ siratannaya lalang tallasatta ri dallekanNa Allata’ala.

Toraja: tu mai mintu’ datu sia mintu’ to kapua, anta tuo manaman sia marampa’ situru’ mintu’ kamenomban sia sipa’ melo.

Duri: sininna raja na sininna tomatonggo lako Puang Allataala. Pugaukki susi joo antatuo masannang sola manyaman, na te'da apa hhalangngiki' ssompa Puang Allataala antamessipa' melo too lako padanta' rupa tau.

Gorontalo: Duayi mola olo mongo'olongiya wawu nga'amila ta heobiluloawa alihu ito mowali tutumula dame wawu amani, salehe wawu o adabu.

Gorontalo 2006: ode mongo olongia wau ode ngoa̒amila taa u hidihima kawasa. Pohilelo mola alihu ito mowali tumumula duo̒duo̒oto wau aamani ode Allahu Taa̒ala wolo pii̒li upaatuti.

Balantak: Sambayangkonoon a tomundo' ka' giigii' i'intoni kuasa. Pa'ase' kada' i kita ratong ka' rampot, ka' sinampang malolo' na Alaata'ala ka' mingilimang upa men kana'.

Bambam: susinna ingganna tomahaja sola ingganna to kasalle, anna malakia' tubo malino anna masannam umpalako pa'elo'na Debata anna gau' la sipäto'na dipogau'.

Kaili Da'a: Ira kana momposambaya magau-magau bo pura-pura tau to nipakakuasa ala kita mamala matuwu masana bo mosinggabelo ante mpu'u-mpu'u mantuki dota Alatala bo moinggu mabelo.

Mongondow: bo sambayangai doman in raja mita bo intau mita inta inogoian ing kawasa momarentah simbaí moaíman bo motompia ing kobiagan naton kon tayowon i Allah inta umuran mogaid kon inta mopia.

Aralle: Pahallu tapa'sambayangnging tomaraya, to ma'pahenta anna to ma'kuasa senga' anna malai tau tuho malino anna masahke untuhu'i pa'elo'na Puang Alataala sitonda pembabe ang la sihatang dipakeangka'.

Napu: ope-ope datu hai ope-ope topoparenta. Hangangaa tapekakaengaahe topoparenta, bona maroa katuwonta hai bara ara tauna au mampopeahi-ahike, bona peisake menomba i Pue Ala hai mobabehi liliuke babehia au hintoto rabila ranganta.

Sangir: baugu manga ratu ringangu kěbị taumata apang kụ měmpẹ̌ngumpaedẹ̌ kawasa. Pěmpẹ̌gause tadeạu i kitẹ makapẹ̌biahẹ̌be sukaral᷊enehẹ̌ dingangu marěmasẹ̌ baugu Ruata kerẹewe su adate.

Taa: Pasi ewa see seja pokai-kaika makolemakole pasi samparia tau to bose pangkanya, see kita datuwu masanang pasi taa marotai. Pasi anu kita mangika lengko to singkonong pei i Pue Allah pasi to masipato na’angga nsa’e.

Rote: soaneu mane-mane kala, ma basa hataholi mana ho'u koasa lala'ena. Moke fo ela ita taso'da no nee nee-lino linok, mole-dame soaneu Manetualain, no ha'da-tatao matetu-mandaak.

Galela: Ma boboloi yosumbayang ma ngale o bi kolano de o bi nyawa ma binuka ipopareta. La nakoso ngone de nanga sininga igogou paaka itotiai maro kia o Gikimoi wodudupa de o nyawa aku yahoromati, de ngone nanga oho ma rabaka isanangi de isohi.

Yali, Angguruk: Ap obog toho fahet sembahyang uruk lit nit welamuhuk ane fahet yuwag toho fano roho Allah fam wenggel haruk lit nonori men mangno roho welamuhuken pemerintah men ap suwon men fahet sembahyang uruk lamuhup.

Tabaru: Niakisilahidoa 'o koa-koana de 'o nyawa gee yopa-pareta la ngone po'ahu 'iriidi ma ngale ma Jo'oungu ma Dutuoka de nanga 'ahu yaowa-owa.

Karo: guna raja-raja ras kerina si erkuasa, gelah banci kita nggeluh senang dingen dame, erkemalangen man Dibata alu lagu langkah si payo.

Simalungun: mangkopkop raja-raja ampa haganup siparkuasa, ase boi hita sonang anjaha mardamei-damei manggoluh, daulat anjaha hormat ibagas haganup.

Toba: humongkop angka raja dohot saluhut parhuaso, asa marsonangsonang jala so hariboriboan hita marpangalaho, di bagasan sandok hadaulaton dohot hahormaton.

Dairi: mengkepkep karina raja dekket karina kalak perkuasa. Pido mo asa sennang kita janah oda lot mara banta lako mengulaken bahanta bai Dèbata.

Minangkabau: untuak rajo-rajo, sarato untuak kasadonyo urang nan mamacik kakuasaan. Mintaklah, supayo kito dapek iduik tanang sarato aman untuak Allah, jo parangai nan patuik.

Nias: fangandrõ salahi razo ba fefu lolohe famatõrõ. Mi'andrõ ena'õ tola falukha ita wa'ahono ba fa'ohahau dõdõ ba khõ Lowalangi si fao amuata si sõkhi.

Mentawai: elé siaili tai rimata, samba siaili sangamberi sauté. Tiddou kam ka tubut Taikamanua, bulé marogdang samba maaman puririmanuatta ka tubut Taikamanua, sialei puparaboanan simateú ka matania.

Lampung: untuk raja-raja rik untuk sunyin jelma sai nyating kekuasaan. Kiludo in ram dapok hurik tenang rik tenteram untuk Allah jama kelakuan sai patut.

Aceh: keuraja-raja dan banmandum ureuëng nyang mat keukuasaan. Lakée kheueh mangat geutanyoe jeuet udeb teunang dan teuntram keu Po teu Allah ngon pi-e nyang patot.

Mamasa: la'bi-la'binna tomaraya sola angganna to ma'parenta. La dipa'sambayangan anta malara malino anna masakke illalan salu katuoanta tapolalan mala umpalako pa'kuanna Puang Allata'alla anna umpogau' la sipato'na tapogau'.

Berik: Igiserem ga aas: Angtane Kristen jei angtane sanbakfe aa jei ge nwinbenerem seyafter gemerserem sembayanga jem temawer gane gwebana, jega nei waakenfer gam nesa gwena, ane Uwa Sanbagiri tefner ga nesa tikwebaatini, ane nei ga waakena tefner ga nesa eyebili.

Manggarai: Ngaji kolé latang te sanggéd raja agu sanggéd tuang mésé, kudut ité mosé metek agu temer kid, agu toton sundur dité te hiang Mori Keraéng.

Sabu: tu duae-duae nga tu hari-hari ddau do parrua pereda. Ami we mita ie di ta muri mada nga ketanna nga bilu kattu tu Deo nga wui-ai do jhamma.

Kupang: Sambayang bagitu ju kasi raja-raja deng samua orang yang ada pegang pimpinan dong. Deng bagitu, kotong samua bisa idop deng tanáng, deng dame, iko Tuhan pung mau, idop yang pantas buat orang yang sémba sang Dia.

Abun: Men ki suk su Yefun Allah wa men bi yekwesu si yepasye bok ne sino mo bur ré, subere yekwesu ne jom men sisu ndo, subere men kem not, subere men kem ndo su yu, men ben men bi suk-i tepsu Yefun mit, men ben men bi suk-i ne ndo petok sor.

Meyah: Rua rum riteij gu Allah rot rerin raja-raja jera rerin ebirfager nomnaga tein. Rua rutunggom mar erek koma jeskaseda adaij nou mimif miker rot ongkoskamoka. Beda mimif tein muroru Allah rot tenten noba mifarur gij mar ongga erek ongkoska ojgomu.

Uma: mposampayai magau' duu'-na hawe'ea topoparenta. Kana taposampayai-ra, bona rodo-hawo katuwu'-ta pai' neo'-tawo ria to mpobalinai'-ta, bona mologa-ta mepue' hi Alata'ala pai' mpobabehi oa' gau' to natao rabila' doo.

Yawa: Syare wabe sambayambe akarijo titi muno akari kaijo rui vayave mansai tenambe no mine vone so indamu saumane bo mi nowo wama munije rai tenambe, wirati wantavondi Amisye ai ngkov muno wamo ana mamaisye rave.


NETBible: even for kings and all who are in authority, that we may lead a peaceful and quiet life in all godliness and dignity.

NASB: for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity.

HCSB: for kings and all those who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity.

LEB: on behalf of kings and all those who are in authority, in order that we may live a tranquil and quiet life in all godliness and dignity.

NIV: for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness.

ESV: for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way.

NRSV: for kings and all who are in high positions, so that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and dignity.

REB: for sovereigns and for all in high office so that we may lead a tranquil and quiet life, free to practise our religion with dignity.

NKJV: for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence.

KJV: For kings, and [for] all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.

AMP: For kings and all who are in positions of authority {or} high responsibility, that [outwardly] we may pass a quiet {and} undisturbed life [and inwardly] a peaceable one in all godliness {and} reverence and seriousness in every way.

NLT: Pray this way for kings and all others who are in authority, so that we can live in peace and quietness, in godliness and dignity.

GNB: for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct.

ERV: You should pray for rulers and for all who have authority. Pray for these leaders so that we can live quiet and peaceful lives—lives full of devotion to God and respect for him.

EVD: You should pray for kings and for all people who have authority (power). Pray for those leaders so that we can have quiet and peaceful lives— lives full of worship and respect for God.

BBE: For kings and all those in authority; so that we may have a calm and quiet life in all fear of God and serious behaviour.

MSG: Pray especially for rulers and their governments to rule well so we can be quietly about our business of living simply, in humble contemplation.

Phillips NT: for kings and rulers in positions of responsibility, so that our common life may be lived in peace and quiet, with a proper sense of God and of our responsibility to him for what we do with our lives.

DEIBLER: Specifically, they should pray for rulers and for all other people who …are in important government positions/have authority†, in order that God will help them to rule. As God enables the rulers to rule well, we can live very peaceably as we conduct ours lives doing all that God and others consider to be right and proper.

GULLAH: Mus pray fa king dem an all wa hab tority, so dat we kin lib quiet an peaceable an lib sponsible, da waak close ta God an dohn do nottin dat gwine mek we shame.

CEV: Pray for kings and others in power, so that we may live quiet and peaceful lives as we worship and honor God.

CEVUK: Pray for kings and others in power, so that we may live quiet and peaceful lives as we worship and honour God.

GWV: for rulers, and for everyone who has authority over us. Pray for these people so that we can have a quiet and peaceful life always lived in a godly and reverent way.


NET [draft] ITL: even for <5228> kings <935> and <2532> all <3956> who are <1510> in <1722> authority <5247>, that <2443> we may lead <1236> a peaceful <2263> and <2532> quiet <2272> life <979> in <1722> all <3956> godliness <2150> and <2532> dignity <4587>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 2 : 2 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel