Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 6 >> 

1Maka hendaklah segala hamba, saberapa banjak orang jang dibawah perentah, itoe membilangkan toewannja sendiri patoet segala hormat, soepaja djangan di-oempat orang akan nama Allah dan akan pengadjaran itoe.

2Maka mareka jang bertoewankan orang pertjaja itoe, djangan dipermoedahkannja, sebab ija saoedara, melainkan terlebih poela patoet mareka-itoe berchidmat akandia, sebab ija pertjaja lagi kekasih, jang akan berolih sama anoegeraha. Maka adjarkanlah segala perkara ini dan berilah nasihat.

3Maka djikalau kiranja barang sa'orang mengadjarkan pengadjaran jang lain dan tidak ditoeroetnja akan segala perkataan sah, jang daripada Isa Almasih, Toehan kita, dan akan pengadjaran jang menoedjoe kapada ibadat,

4Bahwa orang itoe tjongkak adanja, satoepon tatahoe, melainkan gila ija akan hal bersoeal-soeal dan bertengkar akan perkataan, maka daripada inilah terbit kadengkian dan perbantahan dan pelebagai pitnah dan sangka-sangka djahat,

5Dan berbagai-bagai perselisehan orang, jang roesak akalnja dan jang soenji daripada kabenaran, disangkakannja laba itoelah ibadat; maka daripada orang jang salakoe ini djaoehkanlah dirimoe.

6Bahwa sasoenggoehnja ibadat jang disertakan kasenangan, itoelah laba jang besar adanja.

7Karena barang soeatoe djoeapon tidak kita bawa kadalam doenia ini, maka njatalah tadapat djoega kita membawa apa-apa kaloewar daripadanja.

8Maka kalau kita berolih makan dan pakaijan, patoetlah kita mentjoekoepkan dengan dia.

9Karena orang jang hendak mendjadi kaja itoe djatoh kadalam penggoda dan djerat dan beberapa napsoe jang bodoh dan bintjana, jang menenggelamkan manoesia dalam karoesakan dan kabinasaan.

10Karena loba akan oewang itoelah akar segala kadjahatan; maka beberapa orang, jang ingin akandia, itoe telah sesat daripada pertjaja dan ditikamnja dirinja dengan beberapa kadoekaan.

11Tetapi engkau, hai oemat Allah, djaoehkanlah dirimoe daripada segala perkara ini dan toentoetlah akan kabenaran dan kabaktian dan pertjaja dan kasih dan sabar dan lemah-lemboet hati.

12Bergoemoellah baik-baik dalam pergoemoelan pertjaja dan tjapailah akan hidoep kekal, maka bagai jang demikian engkau dipanggil dan telah engkau mengakoe pengakoean jang baik dihadapan beberapa-berapa orang saksi.

13Maka akoe berpesan kapadamoe dihadapan Allah, jang menghidoepkan segala sasoeatoe, dan dihadapan Isa Almasih, jang telah mengakoe pengakoean jang baik dihadapan Pontioes Pilatoes.

14Hendaklah engkau memeliharakan hoekoem ini dengan tiada kisoet ataw tjela sampai kapada kanjataan Toehan kita Isa Almasih,

15Jang pada masanja akan menjatakan Toehan, jang mempoenjai segala salamat dan koewasa sendiri, ija-itoe Radja segala radja dan Toehan segala toewan.

16Maka hanja Ija djoega jang mempoenjai peri jang tidak berkamatian dan Ija mengadoedoeki terang, jang tadapat dihampiri, dan Ijapon belom pernah dilihat orang ataw bolih dilihat orang; maka kapadanja djoega segala hormat dan koewasa sampai salama-lamanja. Amin!

17Bahwa pesankanlah kapada segala orang kaja dalam doenia ini, djangan mareka-itoe sombong ataw menaroh harapnja pada kakajaan jang tidak kekal itoe, melainkan pada Allah, jang mengaroeniakan kapada kita segala perkara dengan lempahnja akan dipakai.

18Bahwa hendaklah mareka-itoe moerah danlagi kaja dengan kabadjikan dan dermawan dan membehagi-behagi kapada orang lain pon;

19Soepaja diboeboehnja akan dirinja soeatoe alas jang baik pada masa jang akan datang dan soepaja mareka-itoe berolih hidoep jang kekal.

20Hai Timotioes, peliharakanlah kiranja petarohan, jang di-amanatkan kapadamoe, dan djaoehkanlah dirimoe daripada pertjakapan jang sia-sia dan tidak bergoena dan daripada segala perselisehan elmoe jang salah paham.

21Maka satengah orang, sebab menoentoet dia, telah sesat daripada pertjaja. Maka hendaklah kiranja karoenia Allah dengan dikau. Amin!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran