Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 11 >> 

1SABERMOELA, maka adalah sa'orang orang-sakit, jang bernama Lazaroes dari Baitani, ija-itoe doesoen tempat diam Marjam dan Marta, saoedaranja perempoewan.

2(Ija-inilah Marjam jang menjiramkan minjak baoe-baoean kapada Toehan dan jang menjapoe kaki Toehan dengan ramboetnja, dan ija djoega jang empoenja saoedara Lazaroes sakit.)

3Maka kadoewa saoedaranja inipon menjoeroehkan orang pergi mendapatkan Isa, katanja: Ja toewan, bahwa-sanja orang jang toewan kasih akandia itoe sakit.

4Demi didengar Isa akan perkara itoe maka katanja: Bahwa penjakit ini boekan kapada mati, melainkan kapada kamoeliaan Allah, soepaja Anak Allah dipermoeliakan olih sebabnja.

5Maka kasihlah Isa akan Marta dan akan saoedaranja perempoewan dan akan Lazaroes.

6Hata satelah didengar Isa akan hal Lazaroes itoe sakit, tinggal djoega ija doewa hari lagi ditempat itoe.

7Kemoedian daripada itoe katanja kapada moerid-moeridnja: Mari, kita pergi kembali katanah Joedea.

8Maka kata moerid-moeridnja kapadanja: Ja goeroe, beharoe sedikit hari laloe hendak diloetari orang Jehoedi akan toewan dengan batoe; maka sakarang hendakkah toewan kasana lagi?

9Maka sahoet Isa: Boekankah dalam sahari ada doewa-belas djam? Kalau orang berdjalan pada siang hari, nistjaja tidak terantoek ija, sebab dilihatnja terang doenia?

10Tetapi djikalau orang berdjalan pada malam hari, terantoeklah ija, karena tidak ija berterang.

11Demikian kata Isa, laloe katanja poela kapada moerid-moeridnja: Adapon sohbat kita Lazaroes itoe tidoer, tetapi akoe pergi membangoenkan dia.

12Maka kata moerid-moeridnja: Ja toewan, kalau tidoer, nistjaja ija kelak akan semboeh.

13Tetapi barang jang dikatakan Isa ija-itoe akan perkara matinja, melainkan pada sangka mareka-itoe ija berkata akan hal kasenangan tidoer.

14Laloe kata Isa kapada mareka-itoe dengan njata: Bahwa Lazaroes soedah mati.

15Maka karena sebab kamoe soeka djoega akoe, bahwa tiada akoe disana, soepaja bolih kamoe pertjaja; akan tetapi mari, kita pergi kapadanja.

16Laloe kata Tomas, jang bergelar Didimoes, kapada moerid-moerid, kawannja itoe: Mari, kita pon pergi, biarlah kita mati sertanja.

17Satelah Isa sampai disana, didapatinja akandia telah empat hari lamanja didalam koeboer.

18Adapon Baitani itoe dekat dengan Jeroezalem, djaoehnja kira-kira lima-belas setadi.

19Maka adalah banjak orang Jehoedi soedah datang melawat Marta dan Marjam akan menghiboerkan dia karena saoedaranja.

20Demi didengar olih Marta chabar Isa ada datang, kaloewarlah ija pergi menjamboet dia, tetapi Marjam ada lagi doedoek dalam roemah.

21Maka kata Marta kapada Isa: Ja toewan, djikalau kiranja toewan ada disini, nistjaja saoedara sehaja tidak sampai mati.

22Tetapi sakarang djoega sehaja tahoe bahwa segala perkara, jang toewan pinta kapada Allah, itoe nistjaja dikaroeniakannja kapada toewan.

23Maka kata Isa kapadanja: Bahwa saoedaramoe akan bangkit poela.

24Maka sahoet Marta: Tahoelah sehaja ija akan bangkit, ija-itoe dalam kiamat pada hari achir.

25Maka kata Isa kapadanja: Bahwa akoe inilah kabangkitan dan hidoep. Barang-siapa jang pertjaja akan dakoe, nistjaja ija akan hidoep, djikalau ija soedah mati sakalipon.

26Dan barang-siapa jang hidoep serta pertjaja akan dakoe sakali-kali tidak ija akan mati. Pertjajakah engkau akan perkara ini?

27Maka sahoet Marta kapadanja: Behkan, ja toewan, sehaja pertjaja bahwa toewanlah Almasih, Anak-Allah, jang patoet datang kadalam doenia.

28Satelah soedah berkata demikian pergilah ija memanggil Marjam, saoedaranja, diam-diam, katanja: Bahwa goeroe telah datang; dipanggilnja engkau.

29Demi didengar Marjam akan chabar itoe bangoenlah ija dengan sigeranja pergi mendapatkan Isa.

30Kalakian maka Isa pon belom sampai masoek kadalam doesoen, melainkan adalah ija lagi diloewar pada tempat Marta datang menjamboet dia.

31Adapon segala orang Jehoedi, jang dengan Marjam dalam roemah sambil menghiboerkan dia, demi dilihatnja Marjam bangkit berdiri dengan sigeranja laloe kaloewar, maka di-ikoetnja akandia, katanja: Tentoe ija pergi kakoeboer hendak menangis disana.

32Satelah sampai Marjam katempat ada Isa itoe serta dilihatnja Toehan, soedjoedlah ija pada kakinja seraja katanja: Ja toewan, djikalau kiranja toewan disini, nistjaja saoedara sehaja tidak sampai mati.

33Satelah dilihat Isa akan Marjam menangis dan segala orang Jehoedi jang datang sertanja pon menangis, maka hantjoerlah hatinja dan amat peloe rasanja.

34Seraja katanja: Dimanakah kamoe taroh akandia? Maka kata mareka-itoe: Ja toewan, marilah, lihat.

35Maka Isa pon menangislah.

36Laloe kata orang Jehoedi itoe: Lihatlah bagaimana ija kasih akandia!

37Maka kata satengah mareka-itoe: Adapon orang ini, jang mentjelekkan mata orang boeta, tabolihkah ija menahankan orang inipon daripada matinja?

38Maka sangat peloelah rasa hati Isa poela, laloe pergilah ija kakoeboernja. Maka adalah koeboer itoe soeatoe goha dan saboewah batoe pon terletak pada pintoenja.

39Maka kata Isa: Golekkanlah batoe ini. Laloe kata Marta, saoedara orang jang mati itoe: Ja toewan, sakarang soedah berbaoe, karena telah empat hari lamanja.

40Maka kata Isa kapadanja: Boekankah telah koekatakan kapadamoe, asal engkau pertjaja, maka engkau akan melihat kamoeliaan Allah?

41Maka batoe itoe digolekkan oranglah dari tempat orang mati itoe; satelah itoe maka menengadahlah Isa, seraja katanja: Ja Bapa, bahwa mengoetjap-sjoekoerlah akoe kapadamoe, sebab telah kaudengar akan dakoe.

42Maka tahoelah akoe bahwa senantiasa engkau menengar akan dakoe, tetapi karena sebab orang, jang ada berdiri koeliling, akoe mengatakan ini, soepaja mareka-itoe pertjaja, bahwa engkaulah jang menjoeroehkan dakoe.

43Satelah berkata demikian berseroelah Isa dengan soeara besar, katanja: Hai Lazaroes, kaloewarlah engkau!

44Hata maka orang mati itoepon kaloewarlah, kaki-tangannja lagi terikat dengan kain kapan dan moekanja pon berseloeboengkan kain sapoe-tangan. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Oeraikanlah ikatannja, biarlah ija pergi.

45Maka banjak orang Jehoedi, jang telah datang melawat Marjam itoepon pertjaja akan Isa, satelah dilihatnja segala perkara jang diperboewatnja.

46Tetapi satengah mareka-itoe pergi mendapatkan orang Parisi, laloe dichabarkannja kapadanja perboewatan Isa itoe.

47Maka dihimponkanlah olih segala kapala imam dan orang Parisi akan madjelis bitjara, laloe katanja: Apakah daja kita? karena orang itoe mengadakan beberapa-berapa moedjizat.

48Djikalau kita diamkan bagitoe djoega, nistjaja orang samoewanja kelak pertjaja akandia, laloe orang Roem pon akan datang membinasakan baik negari, baik bangsa kita.

49Maka disahoet olih sa'orang daripada mareka-itoe, namanja Kajapas, jang djadi imam-besar pada tahoen itoe, katanja: Satoepon tidak kamoe tahoe.

50Dan tidak kamoe ingat bahwa bergoena kapada kita, kalau mati sa'orang orang karena bangsa ini, soepaja djangan sagenap bangsa ini binasa kelak.

51Hata adapon perkataan ini boekannja terbit daripada dirinja sendiri, melainkan tegal ijalah imam-besar pada tahoen itoe, bernoeboeatlah ija akan perkara Isa mati kelak karena bangsa itoe,

52Dan boekan karena bangsa itoe sadja, melainkan soepaja ija menghimpoenkan poela segala anak-anak Allah pon jang tertjerai-berai.

53Daripada hari itoe djoega berbitjaralah mareka-itoe hendak memboenoeh Isa.

54Sebab itoe tidak lagi dengan bebas Isa berdjalan di-antara orang Jehoedi, melainkan oendoerlah ija dari sana katanah jang dekat padang-belantara, kapada saboewah negari jang bernama Eperajim, disanapon tinggallah ija serta dengan segala moeridnja.

55Maka hari-raja Pasah orang Jehoedi pon hampirlah dan banjak orang negari itoe pergi kaJeroezalem dehoeloe daripada hari-raja Pasah hendak mentahirkan dirinja.

56Maka ditjehari oranglah akan Isa, sambil berdiri dalam roemah Allah kata sa'orang kapada sa'orang: Bagaimana sangkamoe, datangkah ija pada hari-raja ini?

57Tetapi olih segala kapala imam dan orang Parisi telah diberi perentah, kalau barang-siapa pon tahoe dimana ija, hendaklah dichabarkannja, soepaja dapat ditangkap olih mareka-itoe akandia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran